Zemřel prof. Petr Beneš

prof. Petr Beneš

Absolvent 1. absolvenského ročníku FJFI 1960. Spolu s Františkem Hlusem, byl pověřen připravit nové úlohy pro praktika z mikrochemie a radiochemie. Katedře jaderné chemie zůstal věrný jako pracovník až do své smrti.

Vybraná partie ze životopisu uvedeného v publikaci prof. Petra Beneše 55 let výuky a výzkumu na KJCH Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, ČVUT, 2012, 80 s.

Petr Beneš byl vedoucím katedry pověřen, aby se věnoval výzkumu v oblasti chemie velmi nízkých koncentrací radionuklidů. Nejprve se zabýval stavem (speciací) a sorpčním chováním stopových množství radionuklidů i neradioaktivních látek ve vodných roztocích. Tuto problematiku zpracoval v monografii, ve které spolu s prof. Majerem poprvé definoval chemii stop jako samostatnou součást chemie. Za tuto monografii získal tvůrčí prémii Českého literárního fondu. Později rozšířil svá studia na chování radionuklidů a stopových látek v hydrosféře. Výsledky shrnul v řadě kapitol převážně v monografiích. V roce 1967 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1983 získal vědeckou hodnost DrSc., v roce 1973 byl jmenován docentem jaderné chemie a v roce 1985 profesorem. Vedl řadu diplomantů, aspirantů a doktorandů, na katedře řídil pracovní skupinu, zabývající se studiem speciace a migrace kontaminantů v životním prostředí (1986–2005). V letech 1986–2003 byl vedoucím KJCH, dále byl předsedou komisí pro obhajobu kandidátských a doktorských (DrSc.) disertačních prací v oboru Jaderná chemie (1991–2001). Od roku 1992 je předsedou oborové rady doktorského studia na KJCH a častým předsedou komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací. Přednáší Radiochemii stop od roku 1968, Chemii a radiační hygienu prostředí od roku 1990 a Jadernou chemii 1 od roku 1995. Na FJFI zajišťoval i 5 dalších přednášek. Na KJCH založil studijní zaměření Chemie životního prostředí. Za práci na ČVUT byl vyznamenán zlatou a stříbrnou Felberovou medailí. Byl členem redakčních rad tří zahraničních vědeckých časopisů. Od roku 1989 byl členem a v letech 1998–2001 tajemníkem Komise pro radiochemii a jaderné techniky IUPAC. Byl předsedou Společnosti československých radioekologů (1990–93), dosud je čestným členem Mezinárodní unie radioekologů.

prof. Petr Beneš nás opustil dne 7.6.2013

Zpět na seznam aktualit