Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016, Bratislava

Vážené dámy, vážení páni,
v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou.
Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2016, ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v stredu

27.apríla 2016

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť.  Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov bude realizovaná výlučne cez webové rozhranie,
a to od 1.3. do 17.3. 2016:  http://fns.uniba.sk/svk/

Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

S úctou a prianím pekného dňa,
Michal Galamboš
/predseda ŠVK PriF UK/

Zpět na seznam aktualit