Přehled úspěšně obhájených bakalářských prací.

2014/2015

Markéta Florianová Separace radionuklidů z radioaktivních odpadů vznikajících při vyřazování jaderných zařízení z provozu
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Jana Kittnerová

Cementové materiály v bariérách úložišť radioaktivních odpadů
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.

Lucie Kománková Příprava sorbentů pro separaci 227Ac/223Ra na bázi uhlíkových nanostruktur
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Barbora Neužilová Radiační citlivost mikroorganismů za různých podmínek
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Pavel Nykl Kontrolovaná radiační syntéza Ag-nanočástic
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.
Adam Pastorek Infračervená emisní spektra plazmatu vzácných plynů ve vzbuzených Rydbergovských stavech
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. (ÚFCH AV ČR, v.v.i.)
Iveta Terezie Pelikánová Metody detekce singletního kyslíku generovaného v luminiscenčních nanokompozitech
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Michal Pokorný Separace a stanovení technecia
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Tomáš Slezák Fotolytické a radiolytické odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Zuzana Šimúthová Simulácia transportu rádioaktívnych kontaminantov v bariérach úložísk
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2013/2014

Eva Málková Príprava nanosond pro cílenou terapii 223Ra
RNDr. Martin Vlk
Ivan Hupka Vplyv matrice na stanovenie nízkych koncentrácií uránu metódou laserom indukovanej fluorescencie
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
Kseniya Popovich Příprava nanomateriálů pro fotodynamickou terapii
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Dan Reimitz Vliv vychytávačů radikálů na radiační citlivost mikroorganismů
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Tomáš Rosendorf Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2012/2013

Jakub Kuba Štúdium speciácie vo vodných roztokoch pomocou spektroskopických metód.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
Guisella Raquel Rivelli Zea Effect of composition and surface treatment of plastic scintillators on their detection characteristics.
Ing. Hana Chaloupková (ENVINET a.s.)
Apolena Vondrášková Radiační příprava syntetických granátů.
Ing. Jan Bárta
Tadeáš Wangle Radiační příprava nanostříbra v micelárních systémech.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

2011/2012

Pavel Bartl Separace a stanovení transplutoniových prvků.
RNDr. Jana Šuľaková, Ph.D.
Jaroslav Červenák Modifikácia radiačnej citlivosti mikroorganizmov.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Petra Mičolová Příprava biologicky degradabilních esterů triterpenických kyselin.
RNDr. Martin Vlk
Jakub Raindl Separace uranu z přírodních vod pro přípravu vzorků pro měření uranu urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS).
Ing. Mojmír Němec, PhD.
Eva Řibřidová Studium forem uranu v přírodních vodách s využitím TRLFS.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
Tereza Švehláková Syntéza oleananových a ursanových derivátů s modifikovaným kruhem A.
RNDr. Martin Vlk

2010/2011

Tomáš Bělohlávek Elektrochemické sledování systému Fe-UO2 v podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva.
Ing. Rostislav Silber, CSc.
Petr Distler Studium extrakčních vlastností BTBP-sloučenin.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Vít Fiala Stanovení nízských aktivit plutonia.
Ing. Mojmír Němec, PhD.
Jiří Pisch Studium vlivu chemické těžby uranu na fukoidní pískovce z lokality Stráž pod Ralskem.
Ing. Lukáš Kraus
Lenka Procházková Fotochemické odstraňování vybraných toxických kovů z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Tereza Svobodová Vývoj metody stanovení 90Sr v biomonitorech z okolí JE Temelín.
prof. Ing. Jan John, CSc.

2009/2010

Vojtěch Brynych Studium sorpce vybraných radioaktivních kontaminantů na bentonitu.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Tereza Jindrová Modelování difúzního transportu radioaktivních kontaminantů v inženýrských bariérách.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Milan Štika Thorium – uranový palivový cyklus solných reaktorů.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Vlasta Zdychová Katalytické vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra.
Ing. Rostislav Silber, CSc.

2008/2009

Pavel Bláha Vliv ionizujícího a UV záření na růstové křivky mikroorganismů.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Zuzana Davídková Radiolýza asociativních koloidů na bázi Tritonu X-100.
Ing. Rostislav Silber, CSc.
Karolína Ficenzová Značení biomolekul radionuklidy využitelnými v radiofarmacii.
doc. Ing. František Melichar, DrSc.
Kamil Vavřinec Mareš Studium vlastností extrakčně-chromatografického materiálu TPB-PAN.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.

2007/2008

Jan Bárta Vliv záření na kovové sloučeniny ve vodných roztocích.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Vítězslav Jarý Luminiscenční centra pro nové fosfory na bázi komplexních hafnátů a sulfidů.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Jan Krmela Studium speciace europia s kyselinou glykolovou metodou TRLFS.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Filip Kužel Kompetitivní imunoanalytické systémy.
Ing. Jan Plicka, CSc.
Tereza Pavelková Vliv záření na biochemické procesy.
Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Irena Špendlíková Studium extrakčních vlastností thiacalixarenů jako činidel perspektivních pro proces Partitioning.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Jakub Višňák Laserem indukovaná fluorescenční spektometrie s časovým rozlišením jako nástroj pro přímou speciaci uranu o nízkých koncentracích.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.

2006/2007

Tomáš Gbur Promotory v radiačních procesech.
Ing. Václav Čuba, Ph.D.
František Klímek Pyrochemické separační technologie pro palivové cykly reaktorů 4. generace.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Marcela Žáková Metody stanovení forem uranu v životním prostředí.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2005/2006

Michaela Nováková Separace radionuklidů z radioaktivních odpadů.                                         
prof. Ing. Jan John, CSc.