List of successfully defended Bachelor´s project

2013/2014

Eva Málková Synthesis of nano-probes for targeted therapy 223Ra
RNDr. Martin Vlk
Ivan Hupka Matrix influence on the determination of trace uranium concentrations using laser-induced fluorescence spectroscopy
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
Kseniya Popovich Preparation of nanomaterials for photodynamic therapy
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Dan Reimitz Influence of scavengers on the radiation sensitivity of microorganisms
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Tomáš Rosendorf Diffusion of selected anions through compacted bentonite
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2012/2013

Jakub Kuba Štúdium speciácie vo vodných roztokoch pomocou spektroskopických metód.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
Guisella Raquel Rivelli Zea Effect of composition and surface treatment of plastic scintillators on their detection characteristics.
Ing. Hana Chaloupková (ENVINET a.s.)
Apolena Vondrášková Radiační příprava syntetických granátů.
Ing. Jan Bárta
Tadeáš Wangle

Radiační příprava nanostříbra v micelárních systémech.
doc. Rostislav Silber, CSc.

2011/2012

Pavel Bartl Separace a stanovení transplutoniových prvků.
RNDr. Jana Šuľaková, Ph.D.
Jaroslav Červenák Modifikácia radiačnej citlivosti mikroorganizmov.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Petra Mičolová Příprava biologicky degradabilních esterů triterpenických kyselin.
RNDr. Martin Vlk
Jakub Raindl Separace uranu z přírodních vod pro přípravu vzorků pro měření uranu urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS).
Ing. Mojmír Němec, PhD.
Eva Řibřidová Studium forem uranu v přírodních vodách s využitím TRLFS.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
Tereza Švehláková Syntéza oleananových a ursanových derivátů s modifikovaným kruhem A.
RNDr. Martin Vlk

2010/2011

Tomáš Bělohlávek Elektrochemické sledování systému Fe-UO2 v podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva.
Ing. Rostislav Silber, CSc.
Petr Distler Studium extrakčních vlastností BTBP-sloučenin.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Vít Fiala Stanovení nízských aktivit plutonia.
Ing. Mojmír Němec, PhD.
Jiří Pisch Study of the Effect of Chemical Mining of Uranium on Fucoide - sandstone in Stráž pod Ralskem.
Ing. Lukáš Kraus
Lenka Procházková Fotochemické odstraňování vybraných toxických kovů z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Tereza Svobodová Determination of 90Sr in Environmental Samples from the Surrounding of the Nuclear Power Plant Temelín.
prof. Ing. Jan John, CSc.

2009/2010

Vojtěch Brynych Studium sorpce vybraných radioaktivních kontaminantů na bentonitu.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Tereza Jindrová Modelování difúzního transportu radioaktivních kontaminantů v inženýrských bariérách.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Milan Štika Thorium – uranový palivový cyklus solných reaktorů.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Vlasta Zdychová Katalytické vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra.
Ing. Rostislav Silber, CSc.

2008/2009

Pavel Bláha Vliv ionizujícího a UV záření na růstové křivky mikroorganismů.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Zuzana Davídková Radiolýza asociativních koloidů na bázi Tritonu X-100.
Ing. Rostislav Silber, CSc.
Karolína Ficenzová Značení biomolekul radionuklidy využitelnými v radiofarmacii.
doc. Ing. František Melichar, DrSc.
Kamil Vavřinec Mareš Studium vlastností extrakčně-chromatografického materiálu TPB-PAN.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.

2007/2008

Jan Bárta Vliv záření na kovové sloučeniny ve vodných roztocích.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Vítězslav Jarý Luminiscenční centra pro nové fosfory na bázi komplexních hafnátů a sulfidů.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Jan Krmela Studium speciace europia s kyselinou glykolovou metodou TRLFS.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Filip Kužel Kompetitivní imunoanalytické systémy.
Ing. Jan Plicka, CSc.
Tereza Pavelková Vliv záření na biochemické procesy.
Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Irena Špendlíková Studium extrakčních vlastností thiacalixarenů jako činidel perspektivních pro proces Partitioning.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Jakub Višňák Laserem indukovaná fluorescenční spektometrie s časovým rozlišením jako nástroj pro přímou speciaci uranu o nízkých koncentracích.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.

2006/2007

Tomáš Gbur Promotory v radiačních procesech.
Ing. Václav Čuba, Ph.D.
František Klímek Pyrochemické separační technologie pro palivové cykly reaktorů 4. generace.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Marcela Žáková Metody stanovení forem uranu v životním prostředí.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2005/2006

Michaela Nováková Separace radionuklidů z radioaktivních odpadů.                                         
prof. Ing. Jan John, CSc.