Přehled úspěšně obhájených diplomových prací

2015/2016

Bc. Jakub Kuba Jednokanálový čítač v prostředí Labview pro potřeby radiochemické praxe
doc. Ing. Mojmír Němec Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Eva Málková Příprava a studium nanonosičů pro nukleární medicínu
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Kseniya Popovich Biofunkcionalizované nanokompozity pro produkci singletního kyslíku
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Tomáš Rosendorf

Studium difúze radionuklidů kompaktovaným bentonitem ovlivněné jinými bariérovými materiály
Ing. Eva Hofmanová (ÚJV Řež, a. s.)

Bc. Apolena Vondrášková Luminiscenční a scintilační vlastnosti nanopráškových scintilátorů na bázi hliníkových granátů
doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (FÚ AV ČR, v.v.i.)

2014/2015

Bc. Ekaterina Kukleva Nosiče teranostických radionuklidů Pt a Ra pro nukleární medicínu
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Bc. Tereza Svobodová Stanovení 210Pb ve vybraných materiálech pomocí spektrometrie záření gama
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Tadeáš Wangle Příprava simulovaného vyhořelého jaderného paliva obsahujícího cesium a jód
Marco Cologna, PhD. (KIT Karlsruhe, Německo)

2013/2014

Bc. Pavel Bartl Stanovení americia ve vzorcích provozních radioaktivních odpadů
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Jaroslav Červenák Ovplyvňovanie mikroorganizmov ionizujúcim a UV žiarením v prítomnosti vychytávačov radikálov
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
(KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Petra Mičolová Značení biologicky degradabilních triterpenoidů
RNDr. Martin Vlk (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Eva Řibřidová Studium speciace komplexů uranu s kovy alkalických zemin metodou TRLFS
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2012/2013

Bc. Vojtěch Brynych Production and radiochemical separation of cyclotron produced radionuclides, for example Hf-178m2.
Dr. Nikolay Aksenov
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Petr Distler Study of Properties of Extractants Prospective for Lanthanoids
and Actinoids Separation.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Vít Fiala Separace a stanovení nízkých aktivit plutonia.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Lenka Procházková

Preparation of Zn1-xCdxO nanocomposite.
doc. Ing. Václav Čuba, PhD. (KJCH, FJFI, ČVUT)

Bc. Jakub Raindl Vývoj a testování postupů pro separaci uranu z přírodních vod sorpčními materiály na bázi TiO2.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2011/2012

Bc. Zuzana Davídková Radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Karolína Ficenzová Vývoj nových radiodiagnostických preparátů na bázi lidského imunoglobulinu.
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc
Sandra Monsonís Romero Diffusion of radioactive contaminants in barrier materials.
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Milan Štika Analýza palivového cyklu solného reaktoru s thoriovým palivem s jednookruhovým a dvouokruhovým uspořádáním aktivní zóny.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Bc. Vlasta Zdychová Příprava a vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2010/2011

Bc. Pavel Bláha Studium radiační citlivosti vybraných mikroorganismů.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Kamil Vavřinec Mareš Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající
v procesech DIAMEX a SANEX.

prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Jakub Višňák Faktorová analýza časových řad jako nástroj pro analýzu spekter z časově rozlišené laserem indukované spektrometrie.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2009/2010

Bc. Jan Bárta Radiační a fotochemická tvorba kovů a kovových oxidů.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Bc. Vítězslav Jarý Rychlé luminiscenční fosfory na bázi Pb a Ce dopovaných hafnátů a ternárních sulfidů.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Bc. Jan Krmela Studium speciace europia metodou TRLFS
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Filip Kužel Stanovení 90Sr s využitím pevných extrahentů.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Tereza Pavelková Radiační příprava oxidových katalyzátorů a scintilátorů
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Irena Špendlíková Studium extrakčních vlastností činidel perspektivních pro proces Partitioning
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Tomáš Gbur Radiační příprava ZnO a jeho dopování ionty dalších kovů.
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2008/2009

Bc. František Klímek Studium materiálů perspektivních pro zpracování sekundárních aktivních odpadů.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Marcela Žáková Studium stanovení forem U(VI) pomocí metodiky TRLFS.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2007/2008

Bc. Michaela Nováková Yttrium 86 pro diagnostiku v nukleární medicíně – studium jeho přípravy a značení perspektivních sločenin.
Ing. Kateřina Eigner Henke
Lukáš Sobek Modelování transportu radioaktivních kontaminantů v blízkém okolí úložiště vysoce aktivních radioaktivních odpadů.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2006/2007

Petr Kovařík Studium radiační separace niklu a kobaltu z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Ján Mihalík Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály.
prof. Ing. Pavel Fiala,CSc.
Martin Přeček Palivový cyklus solného transmutačního reaktoru.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Boris Andris Stanovení 99Tc v radioaktivních odpadech.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Milan Buňata Radiační dechlorace vybraných chlorovaných alifatických uhlovodíků.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
David Dobrev Studium kinetiky koroze uhlíkové oceli v podmínkách úložiště jaderného odpadu.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Hana Chaloupková Značení biomolekul a následná kontrola jakosti preparátu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Matěj Velický Studium kinetiky rozpouštění UO2 v podmínkách hlubinného úložiště VJP.
Ing. Antonín Vokál, CSc.

2005/2006

Soběslav Neufuss

Vliv ionizujícího záření na vznik korozních produktů v prostředí kontejnerů s vyhořelým palivem v přítomnosti vody.
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)

Michal Andrlík Interakce uranu s horninovými materiály.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2004/2005

Marek Fikrle Studium komplexace Eu3+ a UO22+ huminovou kyselinou metodou založenou na aplikaci měničů iontů.
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Veronika Kleinová Vývoj metodiky pro zkoušení kvality radioaktivně označené monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Petr Uchytil Vývoj metody přípravy radionuklidu 177Lu s co nejvyšší měrnou radioaktivitou.
Ing. Leo Kronrád, DrSc.
Klára Doubravová Studium dynamiky sorpce uranu na horninových materiálech.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Daniel Seifert Vývoj metod radioaktivního značení a purifikace monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.

2003/2004

Ota Fišera Studium vlastností mikrovláknitých filtrů, impregnovaných vybranými aktivními složkami.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Pavla Hejnová Studium radiační separace toxických kovů (Pb, Cd) z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil. DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Zuzana Nováčková Studium vlastností kompozitních materiálů obsahujících extrakční činidla.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Jan Pejchal Radiační poškození scintilačních krystalů na bázi PbWO4 a YAlO3:Ce,Zr.
Ing. Martin Nikl, CSc.

2002/2003

Augustinová Dagmar Optimalizace metodiky jodace imunoglobulinu TU-20 s použitím reagentu IodoGen.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Kameník Jan Studium nových kompozitních materiálů pro separaci radionuklidů.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Semelová Miroslava Separace kobaltu z koncentrátu z odparky JE Dukovany po degradaci organických komplexotvorných činidel.
doc. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2001/2002

Drtinová Barbora Studium interakce europia s huminovou kyselinou pomocí HPLC.
Jiří Dolanský, prom. chem. CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kubaštová Helena Porovnání alternativních metod značení imunoglobulinu TU-20 radioizotopy jodu s ohledem na farmakologické využití substance.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Peterka Jakub Sledování možností radiační degradace PCB ve vodných systémech.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2000/2001

Široký Libor Studium distribuce europia a huminových látek v systému podzemní voda – písek z Gorleben.
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Jansová Adéla Studium disociace komplexů huminových látek s kovy.
Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Lízalová Brigita Radiační dechlorace vybraných chlorovaných uhlovodíků.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Němec Mojmír Dekontaminace zemin kontaminovaných 137Cs chemickými postupy.
doc. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1999/2000

Čechová Markéta Studium migrace europia v systému podzemní voda – písek z Gorleben za přítomnosti huminových látek: laboratorní kolonové experimenty.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Henková Kateřina Příprava a vyšetření fyzikálně chemických vlastností radiotherapeutických preparátů obsahujících Ho-166.
Ing. František Melichar, DrSc.
Hlavicová Jitka Studium sorpčních vlastností oxidů železa pro separaci iontů Co2+ z vodných roztoků.
Ing. Alois Motl, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Mokrejš Pavel Difúze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v bariérových materiálech úložišť radioaktivních odpadů.
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.
Poláková Darina Studium fyzikálně chemických vlastností a kinetiky redukce směsných oxidů NiO – ZnO.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1998/1999

Buchtová Karla Separace radionuklidů z dekontaminačních roztoků.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Čuba Václav Vliv geneze a dalších faktorů na kinetiku redukce směsných oxidů NiO – ZnO vodíkem.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kroupová Helena Studium interakce stroncia a cesia s říčními sedimenty radiostopovací metodou.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Otáhal Břetislav Fyzikální a katalytické vlastnosti dvousložkových katalyzátorů připravených z oxidu nikelnatého a dusičnanu zinečnatého.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Cabalka Martin Studium difúze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v říčních sedimentech, mletých a lisovaných bentonitech radioindikátorovou metodou.
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.

 1997/1998

Hvoždová Irena Difůze a sorbce radionuklidů a stopových prvků v jílech, říčních sedimentech a v bentonitových materiálech úložišť radioaktivních odpadů.
Rosíková Kateřina Separace radionuklidů z roztoků obsahujících organické komplexotvorné látky.

1996/1997

Čechová Nadežda Luminiscence a radiační poškození směných krystalů typu Lux (Gd, Y) 1-xA103 dotovaných Ce3+.
Dulaiová Henrieta Stanovení vybraných radionuklidů pomocí spektrometrie záření gama.
Ligaunová Martina Simulace procesu migrace vybraných radionuklidů v oklí uložišť radiaktivních odpadů.
Palkosková Petra Separace stroncia z alkalických a kyselných roztoků.
Straková Petra Luminiscenční a scintilační vlastnosti monokrystalů wolframanu olovnatého.
Martinez Nieto Jorge Luis Difůze a sorpce radionuklidů a stopových prvků v bentonitech.

1995/1996

Bartusková Miluše Stanovéní uranu a 210Pb v přírodních materiálech spektrometrií záření gama s nízkou energií.
Horváthová Barbora Hodnocení chemické a radiační stability kompozitních měničů iontů.
Hošek Roman  Studium fyzikálně chemických vlastností a kinetiky redukce směsných oxidů NiO-ThO2.
Kropáček Martin  Radiační dechlorace polychlorovavých bifenylů.
Kynclová Martina Studium vlivu forem uranu a jeho záchyt na vrstvě půdy.
Lebeda Ondřej Příprava 211At pro účely nukleární medicíny.
Podlaha Josef Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvousložkových katalyzátorů NiO - ThO2.
Vlčková Šárka Analýza distribuce uranu a kadmia v systému jíl - vodný roztok obsahující humáty.

1994/1995

Babůrek Evžen Studium katalitických vlastností oxidových katalyzátorů ( Systém složený z oxidů nikly a ytria.
Bílá roz. Košatková Naděžda Studium difúze radionuklidů a stopových prvků v půdních systémech radioindikátorovou metodou.
Kaňoková Pavla Studium vlastností a kinetiky redukce směsného oxidového systému NiO - Y2O3 vodíkem.
Kyzeková Hana Studium interakce kadmia s huminovými látkami pomocí ultrafiltrace.
Tecl Josef Modelování a simulace záchytu Pb na půdních vrstvách.
Uvirová Katarína Hodnotenie chemickej stability kompozitních sorbentov.
Kasisi Collins Využití redox polymerů k přípravě potenciálních radiofarmak značených 99mTc.

1993/1994

Danačíková Eva Nedestruktivní stanovení izotopového složení a hmotnostní koncentrace uranu.
Koutník Petr Příprava (35s) značené kyseliny lipoové metodou biosyntézy v buněčných kulturách vyšších rostlin.
Královcová Eliška Záchyt a uvolňování Be v půdách.
Škrkal Jan Stanovení koeficientu axiální disperze.
Šustrová Ludmila Studium difúzních procesů vybraných stopových prvků a radionuklidů v půdních systémech.

1992/1993

Kaplanová Erika Problematika těžkých kovů v půdách.
Klik Richard Studium fyzikálně chemických vlastností a radiační modifikace reaktivity směsného oxidového systému NiO - Bi2O3.
Kyška Ján Testování radionuklidového generátoru 137Cs - 137mBa.
Mizera Jiří Použití radiostopovací metody ke studiu speciace a chování kadmia v půdách.
Müllerová Andrea Role Augerova jevu v radiačních procesech indukovaných měkkým rentgenovým zářením (SXR) emitovaným laserem.
Obrhel David Studium fyzikálně chemických a katalytických vlastností oxidových katalyzátorů NiO - Bi2O3.
Peťková Livia Studium difúze vybraných stopových prvků a radionuklidů v půdním prostředí radioindikátorovou metodou.
Zadáková roz. Kuviková Iva Některé aspekty chemických analýz půd.

1991/1992

Blažíček Jan Studium difúze stopových prvků a radionuklidů v půdách a vodných roztocích radioindikátorovou metodou.
Brtáňová Katarína Monitorovanie obsahu trítia vo vodných médiách životného prostredia.
Fuleková Jolana Syntéza (125I) - radiolibandů cytokininů.
Kučera Jindřich Gama aktivační analýza prvků vzácných zemin.
Malec Jan Studium přípravy čistého zirkonia z uranového koncentrátu.
Monhartová roz. Gyekiczká Zuzana Radiační efekty v dopovaném silikátovém skle.
Pietriková Monika Využitie jódového laseru vo fytofyzikalnej a radiačnej chémii.
Popela Blahoslav Termoluminiscenční datování archeologických vzorků.
Šohaj Petr Radiační příprava hydrogelů.
Špaček Robert Studium izotopového jevu v kinetice izotopové výměny na měničích iontů.
Štegmann Robert Laboratorní studium záchytu 137Cs a 85Sr půdou.
Uhlíř Vladimír Stanovení obsahu uranu v půdách metodou IDMS.
Vlčáková Jana Stanovenie rádiostroncia v mlieku.
Zábranská Eva Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvosložkového oxidového katalyzátoru.
Ndiaye Ibrahima Testování kompozitních měničů iontů pro koncentrování uranu z povrchových a odpadních vod.

1990/1991

Hricová Viera Stanovení nízkých aktivit (90)Sr ve vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kadlecová roz. Lelkešová Iveta Studium sorpce radiokobaltu na hydratovaných oxidech Mn(IV).
Ing. Alois Motl, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
 Šumová roz. Hladíková Andrea Studium kinetiky redukce směsných oxidů CuO-Bi2O3 vodíkem a její ovlivnění ionizujícím zářením.
doc. Ing. Milan Pospíšil, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
 Trtilová Kamila Studium kinetiky sorpce lithia na měničích kationtů sulfonového, karboxylového a fosfátového typu.
Ing. Karel Štemberg, C.Sc.

1989/1990

Faiereisl Petr Vliv ionizujícího záření na vlastnosti směsného Ni-ZnO katalyzátoru.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Korhoň Miloslav Studium sorpce radiostroncia na vybraných anorganických sorbentech.
Ing. Alois Motl, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Molnárová roz. Kissová Katarína Kvantově-chemická studia ion-molekulových reakcí. Reakce typu XHn + YHm(+)  do  XHn+1(+) + YHm-1, s X,H  = N,O.
RNDr. Zdenek Havlas, C.Sc.
Šamlová roz. Legová Jindřiška Stabilizace vlastností povrchu polovodičových Si detektorů ionizujícího záření.
Ing. Helena Nováková, TESLA Přemyšlení
Švalbová Ivana Studium membrán, koeficientů monitorovacího zařízení radiostopovací metodou a jeho využití.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc.
Zadák Radek Studium sorpce U(VI) na slabě, středně a silně bazické anexy z prostředí 2-8 M NHO3 A 2-8 M HCL.
Ing. Karel Štemberg, C.Sc.

1988/1989

Hůlová roz. Pátá Erika Problematika obsahů těžkých kovů v půdách.
Ing. Věra Spěváčková, C.Sc.
Hutyra Erik Monitorovanie látok o nízkych a stopových koncentráciach. Stanovenie charakteristik monitoru.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc.
Martykán Miroslav Vliv geneze a ionizujícího záření na fyzikálně chemické vlastnosti a kinetiku redukce směsných oxidů niklu a zinku.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Poliak Rudolf Laboratorní modelové studium vybraných radionuklidů s pevnou fází v povrchových vodách.
prof. Ing. Petr Beneš, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Montaňa René Leyva Studie sorpce lithia na měničích kationtů - sledování kinetického izotopového efektu.
prom.fyz. Dušan Vopálka
Flores Osvaldo Brígido Použití sorbentů jako jedné z bariér "backfillingu" při ukládání radioaktivních odpadů.
Ing. František Růžička, C.Sc.
Sibello Rita Yvelice Hernández Separace vzácných zemin ionexovou metodou.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc.

1987/1988

Kocman Ctibor Spektrofotometrické stanovení boru.
Ing. Věra Spěváčková, C.Sc.
Kovačič Michal Vlastnosti a kinetika redukce oxidů niklu a kobaltu vodíkem a její ovlivnění ionizujícím zářením.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Musilová Jitka Stanovení prvků ve vodách s předkoncentrací (stanovení fosforečnanů).
doc. Dr. Adolf Zeman, C.Sc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
Parma Petr Studium heterogenní izotopové výměny v soustavách (22)Na(+) - Na(+), (133)Ba(2+) - Ba(2+), (60)Co(2+) - Ni(2+) a Co(2+) - Ni(2+).
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc.
Rýdl Adolf Studium samodifúze iontů ve vodných roztocích metodou uzavřené kapiláry.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc.
Štefula Vladan Studium sorbentů vhodných pro dekontaminaci kapalných odpadů z JE A-1.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Tabačík Slavomír Štúdium katalytických vlastností oxidových katalyzátorov (Systém složený z oxidu niklu a kobaltu).
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Wichová roz. Šimkovská Jana Studium bioakumulace (137)Cs řasami Hydrodictyon reticulatum.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc.
Zemánková Zuzana Studium separace kobaltu a niklu na silně kyselém katexu v binárních a ternárních iontově výměnných systémech.
Ing. Karel Štemberg, C.Sc.

1986/1987

Černík Miroslav Studium interakce radiokobaltu se sedimenty pro matematický popis jeho migrace v povrchových vodách.
prof. Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Fojtík Pavel Stanovení radiostroncia v aerosolových filtrech z jaderné elektrárny.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Grunt Vladimír Studium procesů kontinuální protiproudé sorpce uranu - stanovení vlivu typu ionexu a typu zařízení.
Ing. Karel Štemberg, C.Sc.
Havelka Miroslav Radiochemické studium biokumulace močoviny v řasách Hydrodictyon reticulatum.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc.
Juha Libor Studium izotopové výměny na měniči iontů s využitím metody jedné částice, vsádkového reaktoru a diferenciální vrstvy.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc.
Klíma Petr Studium vazby (137)Cs v sedimentech.
Ing. Josef Sedláček, C.Sc.
Lam  Pedro Ramos Studium interakce radiocesia s pevnou fází v povrchových vodách.
prof. Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1985/1986

Bernovská Ivana Studium sorce U(VI) na ionexech se slabě kyselou funkční skupinou.
Ing. Karel Štemberg, C.Sc.
Fousek Zdeněk Radiochemické studium bioakumulace fosforu v řasách.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kuncová Mária Adsorpcia rádiokobaltu na sedimentoch a suspendovaných látkách rieky Dudváh.
prof. Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Lang Kamil Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvousložkového systému CuO - Cr2O3.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Madanský Vladimír Studium redukce směsných oxidů Cu0- Cr2O3 vodíkem.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Salma Imrich Stanovení obsahu kyslíku v neželezných kovech metodou neutronové aktivační analýzy.
Ing. Miroslav Vognar
Slovák Jaroslav Příprava radioaktivních vzorků Gd pro studium rozpadu orientovaných jader.
N.A.Lebeděv (SÚJV, Dubna)
Těthal Tomáš Příprava (97)Ru ozařováním stříbrného terče.
Dr. Alexej Fjodorovič Novgorodov, C.Sc. (SÚJV, Dubna)
Trejbalová roz. Pátá Antonie Stanovení vybraných nečistot v uranovém koncentrátu.
Ing. Věra Spěváčková, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1984/1985

Bartušková Alena Radiochemické studium bioakumulace fosforu v řasách Hydrodiction reticulatum.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Benešová Ilona Radioanalýza stanovení vanadu.
doc. Dr. Adolf Zeman, C.Sc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
Černý Jan Vliv ionizujícího záření na niklový hydrogenační katalyzátor.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Metelková Alena Sorpce Li na měničích kationtů.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
Palas Miroslav Studium charakteristických koeficientů pro sledování stop barya a aplikace metody pro další vybraný prvek.
Doc. Dr. Alexander Gosman, C.Sc.
Vodolan Petr Studium kinetiky heterogenní - izotopové výměny v soustavě roztoku uranu - měnič iontů.
Doc. Dr. Alexander Gosman, C.Sc.

1983/1984

Gomboš Ladislav Příprava (123)I fotojadernou reakcí na mikrotronu.
Ing. Vladimír Kliský
Chnapko Peter Radiochemické studium kumulace toxických prvků v rybách.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Jurák Michal Modelové studium interakce stopových množství radiokobaltu s říčními sedimenty.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Klein Michal Stanovení dusíku v obilných zrnech aktivační analýzou.
prof. Ing. Čestmír Šimáně
Kleinová roz. Háková Ivana Stanovení bází nukleových kyselin v biologických tekutinách.
doc. RNDr. PhMr. J. Prokeš, C.Sc.
Sedláček Zdeněk Vliv extracelulárních cyklických nukleotidů na proliferaci buněk linie CHO.
Doc. RNDr. F. Fremuth, C.Sc.
Soukup Milan Radiační stabilita polovodičů.
RNDr. Zdeněk Prášil, C.Sc.
Zdeňková Irena Hydrogenace nikl-zinečným katalyzátorem a vliv ionizujícího záření.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)

1982/1983

Ježková Jaroslava .Koncentrování a radioanalytické stanovení kadmia ze vzorků pitných a povrchových vod.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Ježková Věra Radiometrické stanovení kyseliny borité neutronovou absorpční metodou.
doc. Dr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Juhász Robert Štúdium fyzikálnych a katalytických vlastností dvojzložkového oxidového katalyzátora pri rozklade peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Langer Ivo Vliv složení ionizujícího záření na kinetiku redukce směsných oxidů NiO - CeO2 vodíkem.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Matějka Petr Studium vlastností sorbentů s thiolovými funkčními skupinami.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
Matějková roz.Legényová Jana Studium sorpčních vlastností chelátových sorbentů s iminodioctovými funkčními skupinami.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
Mižik Peter Štúdium fyzikálne chemických a katalytických vlastností oxidového a sulfidového katalyzátora v reakcii rozkladu peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Pražský Miroslav Srovnání metodik stanovení (90)Sr ve vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Repáš Roman Gama-spektrometrické meranie prírodných vod a vodných sedimentov.
Ing. Josef Sedláček, C.Sc.
Šuráň Jiří Studium kinetiky heterogenní izotopové výměny na katalytických systémech obsahujících TL(1+).
Ing. Alois Motl (KJCH, FJFI, ČVUT)
Zvolánek Ladislav Migrace olova 210 ve vodných složkách životního prostředí a jeho vazba v sedimentech.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1981/1982

Bludský Radomil Sorbenty na bazi anorganických měničů iontů a perlové celulózy. Příprava a základní sorpční vlastnosti.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
Čulík Karel Spektrofotometrická stanovení malých množství uranu v přítomnosti organických rozpouštědel.
Ing. Věra Spěváčková, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Faltejsek Jiří Vliv ionizujícího záření a izotopový efekt v interakci vodíku s niklovým katalyzátorem.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Judlová Alena Optimalizace niklového hydrogenačního katalyzátoru a vliv ionizujícího záření na jeho aktivitu.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Kašpar Jiří Heterogenní izotopová výměna uranu v soustavě sorbet - kapalná fáze.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Matějka Martin Radiační stabilita izolantů.
RNDr. Zdeněk Prášil, C.Sc.
Novák Jan Studium sorpce toxických prvků na oxidu hlinitém pomocí radionuklidů.
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Odstrčil Jaromír Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvousložkových katalyzátorů NiO-Ce02.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Petrecký Igor Vplyv ionizujúceho žiarenia na kinetiku redukcie zmesných kysličníkov CeO2 - NiO vodíkom.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Pražská roz.Bombová Milena Stanovenie uránu roentgenovou fluorescenčnou analýzou po jeho skoncentrování spolusrážáním.
Ing. Věra Spěváčková, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Strejc Pavel Modelové studium interakce rádia se sladkovodními sedimenty.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Šebestová Eva Ověření nejvhodnějších koncentračních postupů pro stanovení (137)Cs v přírodních vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1980/1981

Ferjenčík Mája Formy migrace radioaktivního a stabilního olova v systému odpadní vody z uranového dolu - říční recipient.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Hubáček Milan Studium vazby radia v pevných odpadech uranového průmyslu.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Grgula Michal Štúdium katalytickej aktivity a fyzikálno chemických parametrov nízkoteplotných katalyzátorov pre konverziu kysličníka uhoľnatého.
Ing. Alois Motl (KJCH, FJFI, ČVUT)
Lukavec Zbyněk Redukce směsných kysličníků V2O5 - NiO vodíkem a jejich ovlivnění zřením gama.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Smieško Ivan Rádiochemické štúdium separácie stopových množstiev selénu (IV) a (VI).
prof. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Šiman Pavel Studium kinetiky a mechanismu izotopové výměny izothiokyanátů s elementární sírou (35)S.
RNDr. Ladislav Lešetický, C.Sc. (PřF UK)
Štrauchová Lubica Porovnanie sorpčných vlastností celulózových katexov (CM a SHP celulóza) s analogickými katexami typu Amberlite (Amberlite IR 120 a IRC 84) pre U (VI).
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
Wilhalm Ivo Štúdium fyzikálnych a katalytických vlastností systému NiO - V205 pri rozklade peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Zahnáš Lubomír Záchyt par a aerosolů (137)Cs vznikajících při solidifikaci modelových vysoce aktivních roztoků.
Ing. František Kepák, C.Sc. (ÚJV Řež)

1979/1980

Bílková roz. Vávrová Eva Studium interakce radia se sedimenty v odpadních povrchových vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Éhn Ladislav Separace radioizotopů hafnia z tantalu, ozářeného protony střední energie a příprava generátoru (172)Lu.
Ing. Miroslav Finger, C.Sc. (LJaP SÚJV)
Hlavač Petr Extrakční separace stop wolframu.
doc. RNDr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kušnierik Ondrej Redukcia zmesných kysličníkov ZnO - CdO vodíkom a vplyv ionizujúceho žiarenia na kinetiku redukcie.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Pávek Jan Studium katalitických vlastností dvousložkového katalyzátoru CdO - ZnO při rozkladu peroxidu vodíku.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT) 
Šináglová roz. Jelínková Růžena Studium fyzikálně chemických parametrů izotopicky indikovaných stop látek metodou membránové difúze.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Trčková Danuše Studium hydrogenace nitrobenzenu na měděném katalyzátoru.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Paščenková Miloslava Sorbenty na bázi perlové celuosy - sorpce U/VI/ z prostředí dusičnanových a síranových roztoků.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.

1978/1979

Doboš Vladimír Štúdium katalytických vlastností dvojzložkového katalyzátoru typu NiO - U3O8 pri rozklade peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Feistauer Miloš Extrakce americia kvarterní amoniovou solí z roztoků obsahujících komplexní činidla.
Ing. Libor Kuča, C.Sc. (ÚJV Řež)
Mádr Václav Radioanalytické stanovení kadmia.
doc. Dr. Adolf Zeman, C.Sc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
Pavlíčková Hana Studium ionexových rovnováh v systémech U/VI/ - silně kyselé měniče kationtů zn. Amberlit.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
Solařová roz. Švrčková Hana Vliv ionizujícího záření na nanesený hydrogenační katalyzátor Ni-ZnO.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Topinka Jan Redukce směsných kysličníků U3O8-NiO vodíkem a vliv gama záření na kinetiku redukce.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Tóth Peter Využitie aktivačnej analýzy k stanoveniu stop kyslíka v zliatinách.
prof. Ing. Čestmír Šimáně (FJFI, ČVUT)

1977/1978

Glos Juraj Radiochemické studium elektroforetické a difusní metody analýzy stavu stop ve vodných roztocích.
doc. Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Krištofiková roz. Šupová Zdenka Radiochemické studium stavu a adsorpce stop olova ve vodných roztocích.
doc. Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Križan Jozef Redukce směsných kysličníků MoO3 - NiO vodíkem a vliv ionizujícího záření na kinetiku redukce.
doc. Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Binka Jan Extrakce americia a některých lanthanoidů bidentátními fosfonáty.
Ing. Hana Petržílková, C.Sc.
Lengyel Ján Sorpcia americia na povrchovo upravených kovoch.
RNDr. Vladimír Knobloch, C.Sc.
Lokoč Jan Izotopový efekt rozpouštědla a vliv ionizujícího záření na hydrogenační katalyzátor Ni - MgO.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Plicka Jan Studium kinetiky a izotopové výměny v systému (238)U/VI/ - (233)U/VI/ - silně kyselý katex.
doc. Dr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Rexová roz. Platzerová Jana Vliv ionizujícího záření na tukový hydrogenační katalyzátor.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (FJFI, ČVUT)
Silber Rostislav Rozklad peroxidu vodíku na kysličníkovém katalyzátoru NiO-Cr2O3 a vliv ionizujícího záření na tento katalyzátor.
doc. Ing. Viliam Múčka, C.Sc. (KDAIZ, FJFI, ČVUT)
Šandrik Roman Štúdium stavu stop bária a rádia v prírodných vodách.
Ing. Josef Sedláček, C.Sc.
Vágner František Studium interakce radia se sedimenty v odpadních povrchových vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Valter Bohumír Studium pohybu radionuklidů v povrchových geologických formacích.
RNDr. Zdeněk Dlouhý, C.Sc.

1976/1977

 Gala Miroslav Radioanalytické využití izotopové výměny.
Doc. RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
 Hájek František Radiometrické stanovení stroncia pomocí komplexonu.
Ing. Miroslav Kyrš, DrSc. (ÚJV Řež)
 Hřib Vítěslav Studium elektrodepozice a izotopové výměny v soustavách o nízkých a stopových koncentracích.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
 John Jan Studium chování radia v přirodních vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
 Klír Jiří Stav bakteriálního chromozómu během buněčného cyklu u akterií.
RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc.
 Koc Josef Studium použití anodické rozpouštěcí voltametrie ke stanovení koncentrace a stavu olova v přírodních vodách.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
 Pečenka Vladimír Název.
školitel (pracoviště)
 Pinkas Václav Charakterisace kuličkového U-materiálu připraveného metodou sol-gel.
Ing. Karel Štamberg, C.Sc.
 Tvrzník Miroslav Redukce směsných kysličníků CdO - NiO vodíkem a vliv ionizujícího záření na kinetiku redukce.
Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1975/1976

Hlaváček Ivan Studium přípravy (99m)Tc-rutinu.
Ing. Alfred Riedl, CS.c.
Klumpar Josef Studium katalytických a fyzikálně chemických vlastností dvousložkového katalyzátoru typu Cr2O3-ZnO při rozkladu peroxidu vodíku.
Ing. Viliam Múčka (KJCH, FJFI, ČVUT)
Mucha Juraj Katalytické ovplivnenie radiačnej syntézy kyseliny terebovej.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Obdržálek Mojmír Studium některých nových možností stanovení radia v přírozených vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Skopec František Příprava a výroba stabilních mikropartikulí se schopností vazby na izotopy (99m)Tc, (113m)In k lokalizační diagnostice orgánů scintigrafickou technikou.
pplk. MUDr. M.Vodák (Ústředni vojenská nemocnice v Praze)

1974/1975

Bedrošová roz. Vlášková Jana Studium vlivu gama záření na katalytické vlastnosti systému Ni-ZnO při hydrogenaci kyseliny maleinové.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Beneš Miroslav Příprava radiofarmak.  Značení vybraných diagnostických látek techneciem.
Ing. Alfred Riedl, CS.c.
Bouda Tomáš Studium soustavy radioantimon ve vodné fázi a diethyldithiokarbamidan antimonitý v oganickám rozpouštědle.
doc. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Jirásek Vladimír Studium některých nových typů sorbentů pro radium.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kasztura Lubomír Modelování vícestupňové extrakce dusičnanu uranylu a kyseliny dusičné roztokem tributylfosfátu v tetrachlormetanu.
RNDr. Ctirad Konečný, C.Sc.
Kožíšková roz. Juhová Miluše Studium účinku některých retardantů růstu rostlin na biosyntézu indolových glukosinolátů v řepce.
RNDr. Vladimír Jiráček, C.Sc.
Lenk Jan Monitory neutronového toku pro rutinní aktivační analýzu.
Ing. Zdeněk Řanda, C.Sc. (RCH laboratoř, ÚNS, Kutná Hora)
Malý Petr Studium katalytických a některých fyzikálně-chemických vlastností polovodičového katalyzátoru při rozkladu peroxidu vodíku s ohledem na způsob jeho připravy.
Ing. Viliam Múčka (KJCH, FJFI, ČVUT)
Mlíková Jitka Studium redox reakcí na zlaté elektrodě pokryté sírou.
RNDr. Jan Weber, C.Sc.
Novotný Vlastislav Studium vlivu ionizujícího záření na redukci dvousložkových polovodičových kysličníků vodíkem.
Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Tlučhoř Dalibor Automatizace kontinuálního měření difúze v roztocích.
RNDr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Zervas Michalis Volná elektroforéza značených iontů ve vodných roztocích.
RNDr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1973/1974

Buňata Milan Izotopový efekt při hydrogenaci kyseliny maleinové na katalyzátoru Ni-ZnO.
Ing. Rostislav Kudláček, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kuprová (Čefelínová) Marie Studium izotopové výměny arsenu - (74) As
RNDr. J. Prášilová, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Nevečeřal Luboš Koncentrování a separace radia z přirozených a odpadních vod extrakční chromatografií s DI-2-ethylhexylfosforečnou kyselinou.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Plášil František Aplikace emanační termické analýzy (ETA) ke sledování procesu fixace vysoce aktivních odpadů (VAO).
Ing. O. Vojtěch, C.Sc.
Štefek Milan Radiometrické extrakčné stanovenie stroncia s použitím polyetylénglykolov.
Ing. M. Kyrš, C.Sc.
Talla Vladimír Studium stavu radionuklidů (125)Sb(3+) A (204)Tl(3+) v mikrokoncentracích metodou samodifuse a centrifugace.
Ing. F. Kepák, C.Sc.
Taras Petr Redukce kysličníku mědi a niklu vodíkem a vliv ionizujícího záření na redukční proces.
Ing. Milan Pospíšil, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Teichmanová Jitka Studium izotopové výměny a elektrodepozice.
RNDr. A. Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Vilček Štefan Extracia niektorých katiónov za prítomnosti linernych polyetylénglykolov.
Dr. C. Konečný, C.Sc.

1972/1973

Angelis Bohumil Radioanalýza vodného systému kyselina máselná-kyselina mravenčí-(14)C za nepřítomnosti kyslíku
prom.chem. Václav Černík, KJCH, FJFI
Hartl Ivan Sorpce alkalických kovů a prvků alkalických zemin na kyselině antimoničné, fosforečnanu ciničitého a na kyselině fosfoantimoničné.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT) 
Kopička Karel Radiochemické studium chování stop kadmia ve vodných roztocích.
Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Kron Ivan Radiochemické stanovení vanadu.
doc. Dr. Adolf Zeman, C.Sc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
Široký Libor Homogenní izotopová výměna v organické fázi.
doc. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Štědrá (Vítová) Zuzana Vliv chlorcholinchloridu na inkorporaci (35)S-sulfátu a L-tryptofanu-3-(14)C do indolových glukosinolátů u klíčících rostlin řepky.
RNDr. Vladimír Jireček, C.Sc. (PF KU)
Štěpánek Jan Studium kinetiky elektrodepozice a izotopové výměny rtuti, chromu a olova v nízkých koncentracích.
RNDr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Štědrý Robert Studium chlorovaných alkylových radikálů metodou elektronové paramegnetické resonance.
Dr. Zdeněk Prášil, C.Sc. (Oddělní chemie, ÚVVVR)

1971/1972

Ducháček Vlastimil Použití kapalného katexu di-(2-ethyl-hexyl) fosforečné kyseliny k radiochemickému studiu komplexů molybdenu.
Dr. Jarmila Prášilová, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Hradilová Eva Izotopová výměna thalia v organické fázi.
doc. Dr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Jiránek Václav Radiochemické stanovení stop thalia metodou izotopové výměny v organické fázi.
RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Motl Alois Katalytický rozklad peroxidu vodíku na dvousložkovém katalyzátoru NiO-CuO.
Ing. Viliam Múčka (KJCH, FJFI, ČVUT)
Paulenová Mária Radiochemické a elektrokinetické studium vlivu povrchových vlastností polyetylénu na sorpci barya, rtuti a železa.
Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Podhájecký Petr Studium kinetiky elektrodepozice a izotopové výměny thália, rtuti a chromu na rtuťové kapkové elektrodě.
RNDr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Pošta Severin Radiochemické separace extrakční chromatografií s N - bemzoyl - N - fenylhydroxylaminem.
Ing. Ferdinand Šebesta, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

1970/1971

Burcl Rudolf Stanovení extrakčních konstant dithizonátů a diethyldithiokarbamidanů heterogenními výměnnými reakcemi.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Burclová-Kavanová Jana Radiochemické studium chování stopových množství šestimocného molybdenu ve vodných roztocích a v roztocích obsahujících sirníkové ionty.
Dr. Jarmila Prášilová, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Glagoličová Anna Spektra gama biologického materiálu aktivovaného neutrony po oddělení sodíku.
Ing. Miloslav Rakovič, C.Sc. (BFÚ, FVL, UK)
Jindřich Karel

Oxydace metyletylketonu v přítomnosti Fe(2+) iontů vyvolaná gamma zářením nebo Fentonovou reakcí.
Dr. Ing. Bohumír Chutný, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)

Lázníček Milan Studium sorpce cesia na hexakyanoželeznatanech titanu, zirkonia a thoria.
Ing. Václav Kouřim, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)

Menzel Karel

Radiační adice ethylehglykolu a 2-butanolu na trifluorchlorethylenu.
Dr. Ing. Bohumír Chutný, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Nejedlý Zdeněk Chemické stavy (32)P a (76)As v sirnících arsenu ozařovaných neutrony.
RNDr. Jiří Cífka,C.Sc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
Paul Petr Kinetika současné elektrodeposice a isotopové výměny iontů thalia.
RNDr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Selecká Helena Vliv strukturních vlastností síranů kovů alkalických zemin tvořících směsné krystaly, na záchyt strontnatých iontů z roztoku.
Ing. Otakar Vojtěch, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Vidová Eva Radiochemické studium adsorpčního chování a stavu stop fosforu ve vodných roztocích.
Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)

 1969/1970

Batěk Karel Studium izotopové výměny v systému Tl(I)-Tl(III) elektrolytickou metodou.
RNDr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bubeníková-Gajewská Suzana Radiometrické stanovení stop berylia.
RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Hančilová Valerie Studium dusičnanových komplexů některých prvků vzácných zemin.
Dr. Z. Kolařík, C.Sc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
Kojecký Bedřich Rozklady dvojných systémů hydroxidů, uhličitanů a dusičnanů stříbra a niklu.
doc. RNDr. J. Cabicar, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Krapfová Otakara Studium extrakce halogenidových komplexů rtuti.
doc. RNDr. Jiří Starý, Dr.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Oravec Julius Vliv ionizujícího záření na redukci a katalytické vlastnosti dvojných kysličníkových systémů (NiO+ZnO).
Ing. Viliam Múčka (KJCH, FJFI, ČVUT)
Oulehlová Hana Příprava a studium některých fyzikálně chemických vlastností UF6, MoF6 a WF6.
Ing. Vladimír Pekárek, C.Sc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
Tendera Petr Studium redukce, katalytických a některých fyzikálních vlastností směsných kysličníků niklu a zinku.
Ing. Viliam Múčka (KJCH, FJFI, ČVUT)

1968/1969

Dražanová Stanislava Extrakce prvků vzácných zemin kyselými organofosfáty.
RNDr. Zdeněk Kolařík, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Hobza Pavel Experimentální a teoretická studie elektronových spekter radikál-aniontů substituovaných benzenů.
doc. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (ÚFCH, ČSAV)
Kučera Jan Radiochemické studium adsorpce a stavu stop ytria ve vodných roztocích.
Ing. Petr Beneš, C.Sc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Výmola Radomír Radiolýza vodného systému kyselina valerová-kyselina mravenčí 14C za nepřítomnosti kyslíku.
prom.chem. Václav Černík (KJCH, FJFI, ČVUT)

1967/1968

Brož Jindřich

Studium izotopové výměny v systému Tl(I) - Tl(III) elektrochemickou metodou (bez analytického dělení složek).
Dr. Alexandr Gosman, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)

Havlíček Jaroslav Stanovení konstrant stability komplexů zirkonia pomocí kapalného měniče iontů.
Jarmila Prášilová, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Kopecký Petr Studium vlastností a příprava 99Mo-99mTc sorbčního generátoru.
Ing. F. Helus, (KJCH, FTJF, ČVUT)
Marek Jiří Radiochemické studium extrakce dithizonátu thalia, selenu a teluru.
doc. Dr. Jiří Starý, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Prejza Jiří Studium substechiometrické separace P pro izotopovou zřeďovací analýzu.
RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Rajman Ivan Radiochemické studium adsorpce stop rtuti z vodných roztoků na polyetylénu.
Ing. P. Beneš, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Rejholec Václav Studium redukce a katalytických vlastností směsných kysličníků niklu a kobaltu.
Ing. Milan Pospíšil (KJCH, FTJF, ČVUT)

1966/1967

Hemer Miroslav Radiolýza vodného roztoku benzonitrilu.
Dr. Ing. Jaroslav Kučera C.Sc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
Izák Miroslav Osobní dozimetrie tepelných neutronů.
prom.fys. Jaroslav Trousil (ÚVVVR)
Kratzer Karel Studium extrakce dietyldithiokarbamidanů kovů.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Leško Juraj Radiometrické stanovení stop fosforu.
RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Markvart Miloš Studium valenčních stavů manganu po aktivaci KMnO4.
Ing. František Helus (KJCH, FTJF, ČVUT)
Sedláček Josef Studium stavu iontů thalia a izotopové výměny ve vodných roztocích.
RNDr. Alexander Gosman, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Smetana Josef Radiochemické studium adsorpce stop železa na skle a polyetylénu z vodných roztoků.
Ing. Petr Beneš (KJCH, FTJF, ČVUT)
Tomášek Milan Stanovení (137)Cs v organických materiálech.
doc. Dr. Jaroslav Beneš, C.Sc. (RD, ÚJV)
Vávrová Jiřina Termodynamická studie sorpce měďnatého iontu na podvojném fosforečnanu uranylobarnatém.
Ing. Vladimír Pekárek, C.Sc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
Zendulka Jiří Substechometrické stanovení stop Tl izotopickou zřeďovací analýzou.
Dr. Jaromír Růžička, C.Sc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
Žák Václav Valenční stavy 35S v dopovaných krystalech chloridu draselného.
RNDr. Vladimír Kačena, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Žikovský Lubomír Vliv rozpouštědla na extrakci europia a thulia kyselinami dialkylfosforečnými.
RNDr. Zdeněk Kolařík, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)

1965/1966

Doležal Jan Studium povrchu a katalitické aktivity systému nikl-kysličník zinečnatý.
Ing. Milan Pospíšil (KJCH FTJF ČVUT)
Engelová Mária Kolorimetrické stanovení hliníku s brompyrogallovou červení.
doc. Dr. Václav Suk, C.Sc. (PF KU)
Georgiev Christo Redukce směsných kysličníků zinku a mědi vodíkem.
doc. Dr. Josef Cabicar, C.Sc. (KJCH FTJF ČVUT)
Germanic Jaroslav Příprava a vlastnosti některých urananů mědnatých, manganatých, kobaltnatých a nikelnatých.
Ing. Dušan Jakeš, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Hájíček Jan Dělení valenčních stavů manganu elektroforetickou metodou.
Ing. František Helus (KJCH FTJF ČVUT)
Hejná Jaroslava Extrakce stroncia kyselinou di-n-amylfosforečnou.
Zdeněk Kolařík, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Hliva Vojtěch Příprava urananů kadmia a zinku a studium jejich některých vlastností.
Ing. Václav Schauer (ÚJV, ČSAV)
Horyna Jan Příprava standardního preparátu Tl(204) pro kalibraci okénkových GM počítačú.
Dr. Josef Klumpar (RD, ÚJV, ČSAV)
Chavko Mikuláš Výměnné vlastnosti amonných a tálných solí heteropolykyselin.
Ing. Josef Krtil, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Jánský Bedřich Radiolýza vodného roztoku kyseliny kapronové v přítomnosti kyslíku.
Ing. Dr. Bohumír Chutný, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Kašparec Ivan Radiometrické stanovení stopových nečistot v grafitu a jiných materiálech s použitím substechiometrie.
RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH FTJF ČVUT)
Kopecký Josef Použití 204Tl ke studiu vodných roztoků chloristanu thalitého.
prom.chem. Alexander Gosman (KJCH, FTJF, ČVUT)
Michálek Václav Výzkum a aplikace kapalných ionexů v radiochemii.
prom.chem. Jarmila Prášilová (KJCH, FTJF, ČVUT)
Michaluková Věra Termodynamická studie sorpce stříbra na fosforečnanu zirkonia.
Ing. Milan Marhol, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Polesná Ludmila Využití radioizotopů pro detekci reakce antigenu s protilátkou.
RNDr. Jaroslav Rejnek, C.Sc. (MBÚ, ČSAV)
Řanda Zdeněk Identifikace a stanovení výtěžků některých radionuklidů vznikajících při ozařování molybdenu 12,5 MeV deuterony.
Kristian Svoboda, C.Sc. (ÚJV, ČSAV)
Singer Jan Radiochemické studium adsorpce stop manganu a zlata na papíře.
Ing. Petr Beneš (KJCH, FTJF, ČVUT)
Šantroch Jaroslav Vypracování a zavedení metody pro absolutní měření nízkých aktivit záření beta scintilačními počítači.
Ing. Zdeněk Frynta (St.výzk.úst.mat. a techn.)
Zítková Jaroslava Elektronová paramagnetické resonance a optická spektra iontů s konfigurací d(1) a d(9).
Ing. Zdeněk Šroubek, C.Sc. (ÚRTE ČSAV)

1964/1965

Farkáš Vladimír Sorpce stopových množství Mn2+ na sraženinách hydroxidů Fe(OH)3, MnO2 a Al2O3.
Ing. František Helus (KJCH FTJF)
Garba Alois Radiochemické studium adsorpce manganu na skle.
Ing. Petr Beneš (KJCH FTJF ČVUT)
Hölgye Zoltán Sorpce cesia na ferokyanidu železitém z fluoridového prostředí.
Lubomír Berák, prom.chem. (ÚJV ČSAV, Řež)
Hynek Josef Působení oxidačních činidel při desorpci  cesia z ferokyanidů zinečnatého a měďnatého.
Ing. Václav Kouřím, C.Sc. (ÚJV ČSAV Řež)
Klíma Jaroslav Příprava a vlastnosti některých urananů hořečnatých, strontnatých a barnatých.
Ing. Dušan Jakeš, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Klusal Ivan Substechiometrické stanovení některých vzácných kovů.
Jaromír Růžička, C.Sc. (KJCH FTJF ČVUT)
Kormanová Anna Použití substechiometrie v aktivační analýze pro stanovení rhenia.
RNDr. Adolf Zeman, C.Sc. (KJCH FTJF ČVUT)
Milanová Etela Studium výměnných reakcí na basi luminoforu ZnS.
RNDr. Josef Cabicar, C.Sc. (KJCH FTJF ČVUT)
Moravec Antonín Výměnné reakce na měničích iontů, obsahujících ve funkční skupině fosfor.
Ing. Milan Marhol (ÚJV ČSAV)
Perkáczová Karla Gazometrické studie oxidace kondenzačních produktů některých karbonylových sloučenin s 2,4 dinitrofenylhydrazinem.
Dr. Eva Smolková, C.Sc. (PF KU)
Piatrik Milan Radiolýza vodného roztoku pyridinu.
Ing. Josef Bednář, C.Sc. (ÚJV ČSAV, Řež)
Sarka Kamil Harmonická potenciální funkce molekuly SF4 v reprezentaci zobecněných sil.
doc.Dr.Dušan Papoušek, DrSc. (ÚFCH ČSAV)
Satorie Zdeněk Příprava kapalného iontoměniče a studie o jeho použití v radiochemii.
Jarmila Prášilová, prom.chem. (KJCH FTJF ČVUT)
Sedláček Juraj Syntéza 4 - desoxifloretinu - 14C.
Dr. Karel Vereš, C.Sc. (IL ČSAV)
Spurný František Některá radioluminiscenční studia směsí organických kapalin.
Zdeněk Spurný, C.Sc. (RD ČSAV)
Volf Jiří Syntéza chalkosy.
Miloslav Černý, C.Sc. (PF KU)

1963/1964

Beseda Vladimír Samodifúze iontů thalia ve vodných roztocích.
A.Gosman. prom.chem. (KJCH FTJF ČVUT)
Bračoková Viera Chemické procesy při reakci Cl35(n,p)S35 v pevných chloridech.
J.Cífka, prom.chem. (ÚJV ČSAV)
El-Hajé Farhan Absolutní měření S-35 pomocí inertních plynových počítačů.
Ing.Ján Kits (ÚVVVR)
Hubač Ivan

Studium intermolekulárních interakcí v roztocích binárních směsí pomocí metody rozptylu světla.
Dr.M.Horák, C.Sc. (ÚFCH ČSAV)

Krištofíková Ludmila Stanovení povrchů práškovitých látek metodou tepelné desorpce s použitím organických par.
Dr.E.Smolková (PF KU)
Kuvik Viliam Aktivační stanovení galia se substechiometrickou separací.
Dr.A.Zeman (KJCH FTJF ČVUT)
Kvasnička Vladimír Sestavení programu pro výpočet elektronických spekter uhlovodíků s konjugovanými vazbami metodou semiempirické omezené konfigurační iterace pro počítač URAL II.
Dr.J.Koutecký, DrSc. (ÚFCH ČSAV)
Novotný Josef Vliv záření na borátová skla (studium elektronové struktury).
Z.Spurný, C.Sc (RD ÚJV ČSAV)
Obrusík Ivan Substechiometrické stanovení stop Bi aktivační analýzou.
Jaromír Růžička, C.Sc. (FTJF ČVUT)
Pivoňková Marie

Extrakce uranu z roztoků obsahujících tiron.
Ing.Stanislav Havelka, C.Sc. (ÚJV ČSAV)

Sedláček Pavel Katalitický rozklad kyseliny mravenčí jako test účinnosti dvoujných směsných krystalů typu Ni Cu.
Dr.J.Cabicar, C.Sc. (KJCH FTJF ČVUT)
Schweiner Zdeněk Radiolýsa směsí metanolu, vody a pyridinu.
Ing.J.Bednář, S.Cs. (ÚJV ČSAV)
Singer Karel O novém způsobu přímého stanovení jodového čísla.
prof.Dr.J.Zýka (PF KU)
Špirko Vladimír Anharmonická potenciální funkce molekuly nitrosylchloridu.
doc.Dr.D.Papoušek, DrSc. (ÚFCH ČSAV)

1962/1963

Bocanovski Emil Gazometrická studie reakcí hydrazinu a jeho derivátů s vyššími kysličníky olova.
Dr. E.Smolková, C.Sc. (PF KU)
Brutovský Milan Extrakce nitrosylruténiových nitráto-komplexů tributylfosfátem za přítomnosti komplexotvorných činidel.
Ing. V.Šraier, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Galík Aftanas Stanovení stop kobaltu izotopickou zřeďovací analýzou a aktivací se substechiometrickou separací.
odb.as. Jaromír Růžička, C.Sc. (KJCH, FTJF ČVUT)
Grambal František Příprava organických sloučenin značených tritiem výměnnými reakcemi.
Ing. J.Filip (ÚVVVR)
Hanuš Jan Příprava vyšších analog kyselin α, α´-diamno-pimelové značených C14.
RNDr. K.Vereš, C.Sc. (MÚ ČSAV)
Hrachovcová Marta Spektrofotometrické stanovení trojmocného india a chrómu.
Dr. M.Malát (PF KU)
Kliment Vladimír Rozdělení atomů síry 35, vzniklé reakcí Cl35(n,p)S35 mezi jednotlivé chemické sloučeniny při ozařování pevných chloridů.
Jiří Cífka, prom.chem. (ÚJV ČSAV)
Kopec Josef Filmová dosimetrie vysokých dávek.
J.Beneš, C.Sc. (RD ÚJV ČSAV)
Leščinský Marián Použití kysličníku dusného pro plynový dosimetr. Stanovení geometrie paprsků X rentgenky typu Machlett AEG-50.
prom.chem. Z.Prášil (ÚJV ČSAV)
Hillion Bořivoj Izolace cesia z roztoku štěpných produktů ferokyanidy těžkých kovů.
Ing. V.Kouřím, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Múčka Viliam Katalytická výměnná reakce mezi deuteriem a lehkým vodíkem.
RNDr. J.Cabicar, C.Sc. (FTJF ČVUT)
Novosad František Studium výměnných vlastností mastných kyselin.
Ing. M.Novák (ÚJV ČSAV)
Pehr František Vliv komplexotvorných činidel na extrakci niobu z prostředí kyseliny dusičné.
Dr. C.Konečný (ÚJV ČSAV)
Santar Ivan Sledování změn povrchového napětí s ozářením jako metodický prostředek radiační chemie.
Z.Spurný, C.Sc (RD ÚJV ČSAV)
Schwanzerová Waltraud Příspěvek k substechiometrické separační metodě v aktivační analýze.
prom.chem. Jaromír Růžička, C.Sc. (KTJCH FTJF ČVUT)
Smižanská Justina Studium extrakce kovů ve formě komplexů s kupferonem.
J.Starý, C.Sc. (FTJF ČVUT)
Sýkora S. Sorpce kationtů na hydroxidu ciničitém.
prom.chem. Z.Kolařík (ÚJV ČSAV)
Šebesta Ferdinand Příspěvek k dělení prvků na anorganických měničích iontů.
prom.chem. Jarmila Prášilová (KJCH FTJF ČVUT)
Štulík Karel Polarografie v roztocích deformabilních aniontů jako komplexotvorných elektrolytů.
doc. Dr. J.Doležal, C.Sc. (PF KU)
Šulc Josef Spolusrážení kovových iontů, ovlivňujících slinovací vlastnosti kysličníku uraničitého, polyurananem amonným.
Ing. Dušan Jakeš, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Vágner Jaroslav Radiolýza koncentrovaných roztoků síranu hořečnatého.
Ing. J.Bednář, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Vajčovec Ivan Vliv makropřísad některých oxidů na slinovací charakteristiku UO2.
Ing. M.Podéšť, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Verner Václav Určování absolutního stáří nerostů kalium-argonovou objemovou metodou.
Ing. A.Dubanský, C.Sc. (LGIG ÚGNS ČSAV)
Veřmiřovský Jaroslav Radiochemické stanovení nízských aktivit radia ve vodě.
Ing. Ivan Bučina (ÚVVVR)
Veselý Karel Příspěvek ke studiu samodifúze ve vodných roztocích kontinuální metodou.
prom.chem. A.Gosman (KJCH FTJF ČVUT)

1961/1962

Adámek Petr Možnosti polarometrickcýh titrací octanem olovičitým.
doc. Dr. J.Zýka (PF KU)
Blažek Josef Polarografie radioaktivních izotopů a její využití pro studium štěpných produktů.
Dana Wagnerová (ÚJV ČSAV)
Fojtík Anton Radiolýza vodného roztoku cystinu.
Z.Spurný, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Gurovič Jan Přípravek k stanovení stopových množství kadmia a mědi v kysličníku uraničitém.
Ing. B.Buděšínský, C.Sc (ÚJV ČSAV)
Hakl Josef Měření přenosu kapaliny v kontinuálních úpravárenských linkách.
Ing. Miroslav Firman (SVÚOM)
Hladký Eduard Extrakce kovů ve formě komplexů s beta-diketony.
J.Starý, C.SC., (KJCH FTJF ČVUT)
Jelínek Stanislav Použití komplexotvorných činidel v papírové chromatografii.
J.Starý, C.SC., (KJCH FTJF ČVUT)
Koprda Vasil Oscilopolarografické studie fenolů.
doc. Dr. J.Doležal (PF KU)
Koťulák Ludovít Použití radioaktivního argonu pro měření povrchu práškovytých látek. Heterogenní izotopová výměna Cd 155 - CdWO4.
Dr. Josef Cabicar (KJCH FTJF ČVUT)
Křivý Ivan Studium reakcí heteropolykyselin s alkalickými kovy.
Ing. Josef Krtil, zast. V.Kouřim, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Lukáč Sáva Radiační chemie vodných roztoků.
Ing. Jaroslav Bednář (ÚJV ČSAv)
Poledne Rudolf Vliv záření gama na nátěry.
Ing. Čermáková (SVÚOM)
Pospíšil Milan Studium redukce směsných kysličníků niklu a chrómu průtokovou metodou.
Dr. Josef Cabicar (KJCH FTJF ČVUT)
Poupětová Daniela Sledování heterogenní výměny Zn+ZnO.
Dr. Josef Cabicar (KJCH FTJF ČVUT)
Rais Jiří Studium reakcí komplexních kyanidů s alkalickými prvky.
Ing. V.Kouřim, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Riedel Alfred Radioaktivační analýza s použitím radium-beryliového zdroje neutronů.
Dr. Adolf Zeman (KJCH FTJF ČVUT)
Salamon Milan Izotopická zřeďovací analýza.
Jaromír Růžička, prom.chem. (KJCH FTJF ČVUT)
Sami Hasan Vypracování metodiky pro stanovení těsnosti radioforů.
Ing. Ivan Bučina (ÚVVVR)
Szlauer Jan Sorpce kovových iontů na nerozpustných hydroxidech.
Z.Kolařík (ÚJV ČSAV)
Ševčík Jiří Titrace chloridem jodným.
doc.Dr. J.Čihalík (PF KU)
Štulík Václav Vznik sraženiny při ozařování ketonického roztoku dusičnanu uranylu.
Ing. Jiří Teplý, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Šulc Jaroslav Chromatografické dělení některých štěpných produktů.
Ing. O.Vojtěch, C.Sc. (ÚJV ČSAV)
Vrtílková Věra Možnost použití platinové elektrody v oscilografické polarografii.
Dr. R.Kalvoda (Polarograf. úst. ČSAV)

1960/1961

Adámek Arnold Chemické stavy P32 po ozáření trifenylfosfínu neutrony.
Jiří Cífka (ÚJV ČSAV)

Bálek Vladimír

Stanovení složení a konstatn stability komplexů U(VI) extrakční metodou.
Jiří Starý, kand.chem.věd (KJCh FTJF)
Bárta Karel Redukce směsných kysličníků niklu a mědi vodíkem.
RNDr J.Cabicar, C.Sc. (KJCh FJFI ČVUT)
Bartoníček Bohumil Radiolýza dvoufázové soustavy keton-voda za přítomnosti vzduchu.
Ing. Jan Teplý (ÚJV ČSAV)
Blahovec Ján Odměrné využití organických derivátů síry.
doc. Dr. J.Čihalík (KACH, PFKU)
Čepelák Vlastimil Studie o stanovení stopových množství jodu a rtuti izotopickou zřeďovací elektroanalýzou.
Odb.as. Jan Růžička (KJCh FTJF)
Ďurčík Miroslav Extrakce nitrátových komplexů nitrosylruténia tributylfosfátem.
Ing. Vratislav Šraier (ÚJV ČSAV, Řež)
Fišer Bohuslav Radioaktivační analýza s použitím radium-beryliového zdroje neutronů.
RNDr A. Zeman (KJCH FTJF ČVUT)
Fojtík Marian Extrakce cesium tetrafenylborátu z vodných roztoků organickými rozpouštědly.
Ing. Josef Krtil (ÚJV ČSAV)
Hájíček Jiří Nízkoteplotní metalotermická redukce chloridu berylnatého alkalickými kovy.
Ing. V.Procházka (LSACH ČSAV)
Hantabál Eugen Studium extrakce rutenia z prostředí kyseliny dusičné různými typy organických extrahovatel.
Dr. Ctirad Konečný (ÚJV ČSAV)
Heřt Milan Vliv radioaktivního záření na rychlost rozpouštění kovů.
Dr. Ivan Sekera, C.SC. (SVÚOM, Praha)
Janovský Igor Radiolýza tetrachlórmetanu.
Zdeněk Spurný, kand.chem.věd (ÚJV ČSAV)
Jezdinský Rudolf Oscilopolarografická analýza některých slitin.
Dr. R.Kalvoda (Polarograf. úst. ČSAV)
Klečková Eva Studium valenčních stavů 35S, vytvořené reakcí (n,p) při ozáření některých sloučenin chlóru neutrony.
Karel Pánek (ÚJV ČSAV)
Kleisner Ivan Sledování sorpčních vlastností některých přírodních materiálů.
Zdeněk Dlouhý (ÚJV ČSAV)
Krečmar Petr Sledování průniku kapalin do plastických hmot použitím radioaktivních izotopů.
Ing. V.Chytrý (SVÚOM, Praha)
Machek Jaroslav Studium reakční rychlosti hexafluoridu uranu s fluoridem sodným, v závislosti na teplotě.
Ing. Ivo Peka (ÚJV ČSAV)
Mešter Jan Titrace v nevodných prostředích.
doc. Dr. J.Čihalík (KACH, PFKU)
Pluhař Jiří Potenciometrické titrace chloridem jodným.
doc. Dr. J.Čihalík (KACH, PFKU)
Raganová Ivona Sorpce radioaktivních izotopů na hydroxidech.
Z. Kolařík, prom.chem. (ÚJV ČSAV)
Truchlý Jan Příprava značkovaného acetonu - C14 a jeho použití k studiu radiolýzy acetonu.
Dr. J.Kučera (ÚJV ČSAV)
Valeček Josef Nízkotepelná metalotermická redukce chloridu zirkoničitého alkalickými kovy.
Ing. V.Procházka (LSACH ČSAV)

1959/1960