List of successfully defended theses

2013/2014

Bc. Pavel Bartl Determination of americium in operational radioactive waste
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Jaroslav Červenák Influencing of microorganisms with ionizing and UV radiation at presence of the scavengers
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
(KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Petra Mičolová Labelling of bio-degradable triterpenoids
RNDr. Martin Vlk (KJCH, FJFI, ČVUT)
Bc. Eva Řibřidová Speciation study of alkaline earth uranyl complexes by TRLFS method
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH, FJFI, ČVUT)

2012/2013

Bc. Vojtěch Brynych Production and radiochemical separation of cyclotron produced radionuclides, for example Hf-178m2.
Dr. Nikolay Aksenov
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Petr Distler Study of Properties of Extractants Prospective for Lanthanoids
and Actinoids Separation.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Vít Fiala Separace a stanovení nízkých aktivit plutonia.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Bc. Lenka Procházková

Preparation of Zn1-xCdxO nanocomposite.
doc. Ing. Václav Čuba, PhD.

Bc. Jakub Raindl Vývoj a testování postupů pro separaci uranu z přírodních vod sorpčními materiály na bázi TiO2.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

2011/2012

Bc. Zuzana Davídková Radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.
Bc. Karolína Ficenzová Vývoj nových radiodiagnostických preparátů na bázi lidského imunoglobulinu.
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc
Sandra Monsonís Romero Diffusion of radioactive contaminants in barrier materials.
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
Bc. Milan Štika Analýza palivového cyklu solného reaktoru s thoriovým palivem s jednookruhovým a dvouokruhovým uspořádáním aktivní zóny.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Bc. Vlasta Zdychová Příprava a vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

2010/2011

Bc. Pavel Bláha Studium radiační citlivosti vybraných mikroorganismů.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Bc. Kamil Vavřinec Mareš Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající
v procesech DIAMEX a SANEX.

prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Jakub Višňák Faktorová analýza časových řad jako nástroj pro analýzu spekter z časově rozlišené laserem indukované spektrometrie.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.

2009/2010

Bc. Jan Bárta Radiační a fotochemická tvorba kovů a kovových oxidů.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Bc. Vítězslav Jarý Rychlé luminiscenční fosfory na bázi Pb a Ce dopovaných hafnátů a ternárních sulfidů.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Bc. Jan Krmela Studium speciace europia metodou TRLFS
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Filip Kužel Stanovení 90Sr s využitím pevných extrahentů.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Tereza Pavelková Radiační příprava oxidových katalyzátorů a scintilátorů
Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Bc. Irena Špendlíková Studium extrakčních vlastností činidel perspektivních pro proces Partitioning
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Tomáš Gbur Radiační příprava ZnO a jeho dopování ionty dalších kovů.
Ing. Václav Čuba, Ph.D.

2008/2009

Bc. František Klímek Studium materiálů perspektivních pro zpracování sekundárních aktivních odpadů.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Bc. Marcela Žáková Studium stanovení forem U(VI) pomocí metodiky TRLFS.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2007/2008

Bc. Michaela Nováková Yttrium 86 pro diagnostiku v nukleární medicíně – studium jeho přípravy a značení perspektivních sločenin.
Ing. Kateřina Eigner Henke
Lukáš Sobek Modelování transportu radioaktivních kontaminantů v blízkém okolí úložiště vysoce aktivních radioaktivních odpadů.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2006/2007

Petr Kovařík Studium radiační separace niklu a kobaltu z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Ján Mihalík Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály.
prof. Ing. Pavel Fiala,CSc.
Martin Přeček Palivový cyklus solného transmutačního reaktoru.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Boris Andris Stanovení 99Tc v radioaktivních odpadech.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc.
Milan Buňata Radiační dechlorace vybraných chlorovaných alifatických uhlovodíků.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
David Dobrev Studium kinetiky koroze uhlíkové oceli v podmínkách úložiště jaderného odpadu.
Ing. Rostislav Silber, CSc.
Hana Chaloupková Značení biomolekul a následná kontrola jakosti preparátu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Matěj Velický Studium kinetiky rozpouštění UO2 v podmínkách hlubinného úložiště VJP.
Ing. Antonín Vokál, CSc.

2005/2006

Soběslav Neufuss

Vliv ionizujícího záření na vznik korozních produktů v prostředí kontejnerů s vyhořelým palivem v přítomnosti vody.
Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Michal Andrlík Interakce uranu s horninovými materiály.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2004/2005

Marek Fikrle Studium komplexace Eu3+ a UO22+ huminovou kyselinou metodou založenou na aplikaci měničů iontů.
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.
Veronika Kleinová Vývoj metodiky pro zkoušení kvality radioaktivně označené monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Petr Uchytil Vývoj metody přípravy radionuklidu 177Lu s co nejvyšší měrnou radioaktivitou.
Ing. Leo Kronrád, DrSc.
Klára Doubravová Studium dynamiky sorpce uranu na horninových materiálech.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Daniel Seifert Vývoj metod radioaktivního značení a purifikace monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.

2003/2004

Ota Fišera Studium vlastností mikrovláknitých filtrů, impregnovaných vybranými aktivními složkami.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc.
Pavla Hejnová Studium radiační separace toxických kovů (Pb, Cd) z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil. DrSc.
Zuzana Nováčková Studium vlastností kompozitních materiálů obsahujících extrakční činidla.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc.
Jan Pejchal Radiační poškození scintilačních krystalů na bázi PbWO4 a YAlO3:Ce,Zr.
Ing. Martin Nikl, CSc.

2002/2003

Augustinová Dagmar Optimalizace metodiky jodace imunoglobulinu TU-20 s použitím reagentu IodoGen.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Kameník Jan Studium nových kompozitních materiálů pro separaci radionuklidů.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc.
Semelová Miroslava Separace kobaltu z koncentrátu z odparky JE Dukovany po degradaci organických komplexotvorných činidel.
doc. Ing. Jan John, CSc.

2001/2002

Drtinová Barbora Studium interakce europia s huminovou kyselinou pomocí HPLC.
Jiří Dolanský, prom. chem. CSc.
Kubaštová Helena Porovnání alternativních metod značení imunoglobulinu TU-20 radioizotopy jodu s ohledem na farmakologické využití substance.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Peterka Jakub Sledování možností radiační degradace PCB ve vodných systémech.
Ing. Rostislav Silber, CSc.

2000/2001

Široký Libor Studium distribuce europia a huminových látek v systému podzemní voda – písek z Gorleben.
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Jansová Adéla Studium disociace komplexů huminových látek s kovy.
Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Lízalová Brigita Radiační dechlorace vybraných chlorovaných uhlovodíků.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Němec Mojmír Dekontaminace zemin kontaminovaných 137Cs chemickými postupy.
doc. Ing. Jan John, CSc.

1999/2000

Čechová Markéta Studium migrace europia v systému podzemní voda – písek z Gorleben za přítomnosti huminových látek: laboratorní kolonové experimenty.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Henková Kateřina Příprava a vyšetření fyzikálně chemických vlastností radiotherapeutických preparátů obsahujících Ho-166.
Ing. František Melichar, DrSc.
Hlavicová Jitka Studium sorpčních vlastností oxidů železa pro separaci iontů Co2+ z vodných roztoků.
Ing. Alois Motl, CSc.
Mokrejš Pavel Difúze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v bariérových materiálech úložišť radioaktivních odpadů.
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.
Poláková Darina Studium fyzikálně chemických vlastností a kinetiky redukce směsných oxidů NiO – ZnO.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.

1998/1999

Buchtová Karla Separace radionuklidů z dekontaminačních roztoků.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc.
Čuba Václav Vliv geneze a dalších faktorů na kinetiku redukce směsných oxidů NiO – ZnO vodíkem.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Kroupová Helena Studium interakce stroncia a cesia s říčními sedimenty radiostopovací metodou.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Otáhal Břetislav Fyzikální a katalytické vlastnosti dvousložkových katalyzátorů připravených z oxidu nikelnatého a dusičnanu zinečnatého.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Cabalka Martin Studium difúze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v říčních sedimentech, mletých a lisovaných bentonitech radioindikátorovou metodou.
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.

1970/1971 - 1997/1998 will be added later.

1969/1970

Batěk Karel Studium izotopové výměny v systému Tl(I)-Tl(III) elektrolytickou metodou.
Gajewská S. Radiometrické stanovení stop berylia.
Hančilová Valerie Studium dusičnanových komplexů některých prvků vzácných zemin.
Kojecký Bedřich Rozklady dvojných systémů hydroxidů, uhličitanů a dusičnanů stříbra a niklu.
Krapfová Otakara Studium extrakce halogenidových komplexů rtuti.
Oravec Julius Vliv ionizujícího záření na redukci a katalytické vlastnosti dvojných kysličníkových systémů (NiO+ZnO).
Oulehlová Hana Příprava a studium některých fyzikálně chemických vlastností UF6, MoF6 a WF6.

1968/1969

Dražanová Stanislava Extrakce prvků vzácných zemin kyselými organofosfáty.
Hobza Pavel Experimentální a teoretická studie elektronových spekter radikál-aniontů substituovaných benzenů.
Kučera Jan Radiochemické studium adsorpce a stavu stop ytria ve vodných roztocích.
Tendera Petr Studium redukce, katalytických a některých fyzikálních vlastností směsných kysličníků niklu a zinku.
Výmola R. Radiolýza vodného systému kyselina valerová-kyselina mravenčí 14C za nepřítomnosti kyslíku.

1967/1968

Brož Jindřich

Studium izotopové výměny v systému Tl(I) - Tl(III) elektrochemickou metodou (bez analytického dělení složek).

Havlíček J. Stanovení konstrant stability komplexů zirkonia pomocí kapalného měniče iontů.
Kopecký Petr Studium vlastností a příprava 99Mo-99mTc sorbčního generátoru.
Marek Jiří Radiochemické studium extrakce dithizonátu thalia, selenu a teluru.
Prejza Jiří Studium substechiometrické separace P pro izotopovou zřeďovací analýzu.
Rajman Ivan Radiochemické studium adsorpce stop rtuti z vodných roztoků na polyetylénu.
Rejholec Václav Studium redukce a katalytických vlastností směsných kysličníků niklu a kobaltu.

1966/1967

Kratzer Karel Studium extrakce dietyldithiokarbamidanů kovů.
Leško Juraj Radiometrické stanovení stop fosforu.
Markvart Miloš Studium valenčních stavů manganu po aktivaci KMnO4.
Sedláček Josef Studium stavu iontů thalia a izotopové výměny ve vodných roztocích.
Smetana Josef Radiochemické studium adsorpce stop železa na skle a polyetylénu z vodných roztoků.
Vávrová Jiřina Termodynamická studie sorpce měďnatého iontu na podvojném fosforečnanu uranylobarnatém.
Zendulka Jiří Substechometrické stanovení stop Tl izotopickou zřeďovací analýzou.
Žák Václav Valenční stavy 35S v dopovaných krystalech chloridu draselného.
Žikovský Lubomír Vliv rozpouštědla na extrakci europia a thulia kyselinami dialkylfosforečnými.

1965/1966

Doležal J. Studium povrchu a katalitické aktivity systému nikl-kysličník zinečnatý.
Engelová M. Kolorimetrické stanovení hliníku s brompyrogallovou červení.
Georgiev Ch. Redukce směsných kysličníků zinku a mědi vodíkem.
Germanic J. Příprava a vlastnosti některých urananů mědnatých, manganatých, kobaltnatých a nikelnatých.
Hájíček Jan Dělení valenčních stavů manganu elektroforetickou metodou.
Hejná J. Extrakce stroncia kyselinou di-n-amylfosforečnou.
Hliva V. Příprava urananů kadmia a zinku a studium jejich některých vlastností.
Chavko M. Výměnné vlastnosti amonných a tálných solí heteropolykyselin.
Jánský B. Radiolýza vodného roztoku kyseliny kapronové v přítomnosti kyslíku.
Kašparec I. Radiometrické stanovení stopových nečistot v grafitu a jiných materiálech s použitím substechiometrie.
Kopecký J. Použití 204Tl ke studiu vodných roztoků chloristanu thalitého.
Michálek V. Výzkum a aplikace kapalných ionexů v radiochemii.
Michaluková V. Termodynamická studie sorpce stříbra na fosforečnanu zirkonia.
Řanda Zdeněk Identifikace a stanovení výtěžků některých radionuklidů vznikajících při ozařování molybdenu 12,5 MeV deuterony.
Singer Jan Radiochemické studium adsorpce stop manganu a zlata na papíře.

1964/1965

Farkaš Vladimír Sorpce stopových množství Mn2+ na sraženinách hydroxidů Fe(OH)3, MnO2 a Al2O3.
Garba Alois Radiochemické studium adsorpce manganu na skle.
Hölgye Z. Sorpce cesia na ferokyanidu železitém z fluoridového prostředí.
Hynek Josef Působení oxidačních činidel při desorpci  cesia z ferokyanidů zinečnatého a měďnatého.
Klíma Jaroslav Příprava a vlastnosti některých urananů hořečnatých, strontnatých a barnatých.
Klusal Ivan Substechiometrické stanovení některých vzácných kovů.
Kormanová Anna Použití substechiometrie v aktivační analýze pro stanovení rhenia.
Milanová Etela Studium výměnných reakcí na basi luminoforu ZnS.
Moravec A. Výměnné reakce na měničích iontů, obsahujících ve funkční skupině fosfor.
Perkáczová Karla Gazometrické studie oxidace kondenzačních produktů některých karbonylových sloučenin s 2,4 dinitrofenylhydrazinem.
Piatrik Milan Radiolýza vodného roztoku pyridinu.
Sarka Kamil Harmonická potenciální funkce molekuly SF4 v reprezentaci zobecněných sil.
Satorie Zdeněk Příprava kapalného iontoměniče a studie o jeho použití v radiochemii.
Sedláček J. Syntéza 4 - desoxifloretinu - 14C.
Spurný František Některá radioluminiscenční studia směsí organických kapalin.
Volf J Syntéza chalkosy.

1963/1964

Beseda Vladimír Samodifúze iontů thalia ve vodných roztocích.
Bračoková Viera Chemické procesy při reakci Cl35(n,p)S35 v pevných chloridech.
El Haje F. Absolutní měření S-35 pomocí inertních plynových počítačů.
Hubač Ivan Studium intermolekulárních interakcí v roztocích binárních směsí pomocí metody rozptylu světla.
Krištofíková Ludmila Stanovení povrchů práškovitých látek metodou tepelné desorpce s použitím organických par.
Kuvik Viliam Aktivační stanovení galia se substechiometrickou separací.
Kvasnička Vladimír Sestavení programu pro výpočet elektronických spekter uhlovodíků s konjugovanými vazbami metodou semiempirické omezené konfigurační iterace pro počítač URAL II.
Novotný Josef Vliv záření na borátová skla (studium elektronové struktury).
Obrusík Ivan Substechiometrické stanovení stop Bi aktivační analýzou.
Sedláček Pavel Katalitický rozklad kyseliny mravenčí jako test účinnosti dvoujných směsných krystalů typu Ni Cu.
Schweiner Zdeněk Radiolýsa směsí metanolu, vody a pyridinu.
Sigler Karel O novém způsobu přímého stanovení jodového čísla.
Špirko Vladimír Anharmonická potenciální funkce molekuly nitrosylchloridu.

1962/1963

Bocanovski E. Gazometrická studie reakcí hydrazinu a jeho derivátů s vyššími kysličníky olova.
Brutovský Milan Extrakce nitrosylruténiových nitráto-komplexů tributylfosfátem za přítomnosti komplexotvorných činidel.
Galík Aftanas Stanovení stop kobaltu izotopickou zřeďovací analýzou a aktivací se substechiometrickou separací.
Grambal František Příprava organických sloučenin značených tritiem výměnnými reakcemi.
Hanuš Jan Příprava vyšších analog kyselin α, α´-diamno-pimelové značených C14.
Hrachovcová Marta Spektrofotometrické stanovení trojmocného india a chrómu.
Kliment Vladimír Rozdělení atomů síry 35, vzniklé reakcí Cl35(n,p)S35 mezi jednotlivé chemické sloučeniny při ozařování pevných chloridů.
Kopec Josef Filmová dosimetrie vysokých dávek.
Leščinský Marián Použití kysličníku dusného pro plynový dosimetr. Stanovení geometrie paprsků X rentgenky typu Machlett AEG-50.
Hillion Bořivoj Izolace cesia z roztoku štěpných produktů ferokyanidy těžkých kovů.
Múčka Viliam Katalytická výměnná reakce mezi deuteriem a lehkým vodíkem.
Novosad František Studium výměnných vlastností mastných kyselin.
Pehr František Vliv komplexotvorných činidel na extrakci niobu z prostředí kyseliny dusičné.
Santar Ivan Sledování změn povrchového napětí s ozářením jako metodický prostředek radiační chemie.
Schwanzerová Waltraud Příspěvek k substechiometrické separační metodě v aktivační analýze.
Smižanská Justina Studium extrakce kovů ve formě komplexů s kupferonem.
Sýkora S. Sorpce kationtů na hydroxidu ciničitém.
Šebesta Ferdinand Příspěvek k dělení prvků na anorganických měničích iontů.
Štulík Karel Polarografie v roztocích deformabilních aniontů jako komplexotvorných elektrolytů.
Šulc Josef Spolusrážení kovových iontů, ovlivňujících slinovací vlastnosti kysličníku uraničitého, polyurananem amonným.
Vágner Jaroslav Radiolýza koncentrovaných roztoků síranu hořečnatého.
Vajčovec I. Vliv makropřísad některých oxidů na slinovací charakteristiku UO2.
Verner Václav Určování absolutního stáří nerostů kalium-argonovou objemovou metodou.
Veřmiřovský J. Radiochemické stanovení nízských aktivit radia ve vodě.
Veselý Karel Příspěvek ke studiu samodifúze ve vodných roztocích kontinuální metodou.

1961/1962

Adámek Petr Možnosti polarometrickcýh titrací octanem olovičitým.
Blažek Josef Polarografie radioaktivních izotopů a její využití pro studium štěpných produktů.
Fojtín Anton Radiolýza vodného roztoku cystinu.
Gurovič Jan Přípravek k stanovení stopových množství kadmia a mědi v kysličníku uraničitém.
Hakl Josef Měření přenosu kapaliny v kontinuálních úpravárenských linkách.
Hladký Eduard Extrakce kovů ve formě komplexů s beta-diketony.
Jelínek Stanislav Použití komplexotvorných činidel v papírové chromatografii.
Koprda Vasil Oscilopolarografické studie fenolů.
Koťulák Ludovít Použití radioaktivního argonu pro měření povrchu práškovytých látek. Heterogenní izotopová výměna Cd 155 - CdWO4.
Křivý Ivan Studium reakcí heteropolykyselin s alkalickými kovy.
Lukáč Sáva Radiační chemie vodných roztoků.
Poledne Rudolf Vliv záření gama na nátěry.
Pospíšil Milan Studium redukce směsných kysličníků niklu a chrómu průtokovou metodou.
Poupětová Daniela Sledování heterogenní výměny Zn+ZnO.
Rais Jiří Studium reakcí komplexních kyanidů s alkalickými prvky.
Riedel Alfred Radioaktivační analýza s použitím radium-beryliového zdroje neutronů.
Salamon Milan Izotopická zřeďovací analýza.
Sami H. Vypracování metodiky pro stanovení těsnosti radioforů.
Szlauer Jan Sorpce kovových iontů na nerozpustných hydroxidech.
Ševčík Jiří Titrace chloridem jodným.
Štulík V. Vznik sraženiny při ozařování ketonického roztoku dusičnanu uranylu.
Šulc Jaroslav Chromatografické dělení některých štěpných produktů.
Vrtílková V. Možnost použití platinové elektrody v oscilografické polarografii.

1960/1961

Adámek Arnold Chemické stavy P32 po ozáření trifenylfosfínu neutrony.
Bálek Vladimír Stanovení složení a konstatn stability komplexů U(VI) extrakční metodou.
Bárta Karel Redukce směsných kysličníků niklu a mědi vodíkem.
Bartoníček B. Radiolýza dvoufázové soustavy keton-voda za přítomnosti vzduchu.
Blahovec Ján Odměrné využití organických derivátů síry.
Čepelák Vlastimil Studie o stanovení stopových množství jodu a rtuti izotopickou zřeďovací elektroanalýzou.
Ďurčík Miroslav Extrakce nitrátových komplexů nitrosylruténia tributylfosfátem.
Fišer Bohuslav Radioaktivační analýza s použitím radium-beryliového zdroje neutronů.
Fojtík Marian Extrakce cesium tetrafenylborátu z vodných roztoků organickými rozpouštědly.
Hájíček J. Nízkoteplotní metalotermická redukce chloridu berylnatého alkalickými kovy.
Hantabál Eugen Studium extrakce rutenia z prostředí kyseliny dusičné různými typy organických extrahovatel.
Heřt Milan Vliv radioaktivního záření na rychlost rozpouštění kovů.
Janovský Igor Radiolýza tetrachlórmetanu.
Jezdinský Rudolf Oscilopolarografická analýza některých slitin.
Klečková Eva Studium valenčních stavů 35S, vytvořené reakcí (n,p) při ozáření některých sloučenin chlóru neutrony.
Kleisner Ivan Sledování sorpčních vlastností některých přírodních materiálů.
Kračmar Petr Sledování průniku kapalin do plastických hmot použitím radioaktivních izotopů.
Machek Jaroslav Studium reakční rychlosti hexafluoridu uranu s fluoridem sodným, v závislosti na teplotě.
Mešter Jan Titrace v nevodných prostředích.
Pluhař Jiří Potenciometrické titrace chloridem jodným.
Raganová Ivona Sorpce radioaktivních izotopů na hydroxidech.
Truchlý Jan Příprava značkovaného acetonu - C14 a jeho použití k studiu radiolýzy acetonu.
Valeček Josef Nízkotepelná metalotermická redukce chloridu zirkoničitého alkalickými kovy.

1959/1960

Bartoníček František Izolaceosmia z produktů hlubokého štěpení.
Bartoš Václav Komplexonáty kobaltu.
Bednárek Milan Stanovení některých kationtů po jejich předchozí redukci kovovými amalgamy.
Beneš Petr ml. Izotopická zřeďovací analýza.
Beneš Petr st. Měření pórovitosti krycích vrstev na zářičích alfa a beta.
Breda Miroslav Zhodnocení sorbčních vlastností slovenského bentonitu z Kuzmic - výzkum sorpce Cs 137.
Eder Josef Skupinové dělení štěpných produktů směsí alkalických dipikrylaminanů a uhličitanů.
Feltl Ladislav Stanovení malých množství příměsí a příprava čistého vodíku průtokově sorpční metodou.
Havlíček František Rovnovážná extrakce nitrátu uranylu a kyseliny dusičné metylcyklohexanonem.
Helus František Studium tvorby éterátů heterpolykyselin.
Holub Robert Studium radiolýzy ketonů.
Hornof O. Závislost rovnovážného rozdělení U a HNO3 na koncentraci U, HNO3 a na teplotě v kysele deficitním prostředí při extrakci metylcyklohexanonem.
Jokš Zdeněk Studium sorpce ruthenia a nitrosylruthenia na sraženině hydroxidů.
Klátil Karel Studium kinetiky radiolýzy vodných roztoků chloroformu.
Kolín Jiří Stanovení uranu v biologickém materiálu.
Kolman B. Příprava uzavřených zářičů galvanickým pokovováním.
Kubín Mario Vymývání sodíku ze sraženin hydroxydů a uhličitanů.
Kulich Josef Příprava práškovitého zirkonia (prostého hafnia) a jeho hydridu.
Kuncíř Jaroslav Hromadění deuteria v returním vodíku při výrobě hydridů alkalických kovů.
Mareček Josef Příprava nikl-chromoxydového katalyzátoru pro výměnnou reakci H2-D2O.
Maryska Stanislav Studium sorpce vanadu, wolframu, molybdenu a uranu na měničích kationtů se zaměřením na separaci uranu.
Melichar Zdeněk Chemické stavy 76As po ozáření směsi sloučenin arsenu s organickými rozpouštědly neutrony.
Moučka Václav Studium extrakce U(VI) ve formě komplexu s dibenzoylmetanem.
Pašek Bedřich Sledování redukce halogenidů U a Th k získání práškovitého kovu.
Pištěk Pavel Radiooxidace vodného roztoku kyseliny beazoové.
Pekárek Ladislav Izolace rhenia z produktů hlubokého štěpení zlata.
Plechatý Miroslav Stanovení některých organických sloučenin po jejich předchozí redukci kovovými amalgamy.
Poláková J. Zhodnocení sorpčních vlastností slovenského bentonitu z Kuzmic - sorpce fosfátů.
Průcha Jiří Nalezení metody pro stanovení radia v biologickém materiálu.
Sláma L. Studium valenčních stavů 35S, vytvořené reakcí (n,p) při ozáření některých sloučenin chlóru neutrony. Systém chlór-benzen-benzen.
Vespalec Radim Studium sorpce plynu metodou plynové chromatografie.
Vítovský Otakar Izomerační reakce skvalenoidů.