TÉMATA DOKTORSKÝCH PRACÍ / NEW Ph.D. PROJECTS

 

Rámcová témata - přijímání kontinuálně / General topics - continuous admission

 

Studium radiačně chemických a fotochemických procesů / Studies of radiation chemical and photochemical processes

Školitelé / Supervisors: prof. Viliam Múčka, doc. Václav Čuba

 

Stanovení vybraných radionuklidů / Determination of selected radionuclides

Školitelé / Supervisors: doc. Mojmír Němec, prof. Jan John, doc. Ferdinand Šebesta

   

Chemie jaderného palivového cyklu / Chemistry of the nuclear fuel cycle

Školitelé / Supervisors: prof. Jan John, doc. Mojmír Němec, doc. Ferdinand Šebesta

 

Výzkum a vývoj nosičů pro cílenou alfa-částicovou terapii / Research and development of carriers for targeted alpha-therapy

Školitelé / Supervisors: RNDr. Ján Kozempel 

 

Výzkum diagnostických sond pro nukleární medicínu / Diagnostic probes for nuclear medicine

Školitelé / Supervisors: RNDr. Ján Kozempel

   

Úpravy povrchu křemíku pro fotovoltaické aplikace / Modifications of silicon surfaces for photovoltaic applications

Školitelé / Supervisors: RNDr. Ján Kozempel

 

 

Zahájení studia v roce 2017 / Starting in 2017

Vývoj recyklovatelného dekontaminačního média pro vyřazování jaderných zařízení z provozu

Školitel: doc. Mojmír Němec

Školitelka-specialistka: Ing. Irena Špendlíková

Pracoviště: KJCH

Anotace:

Práce se bude týkat identifikace a vývoje chemických systémů – a to jak jejich složení, tak technologického uspořádání, které by vykazovaly výhodné vlastnosti pro dekontaminaci nerezových ocelí a dalších kovových konstrukčních materiálů používaných v například v primárním okruhu jaderné elektrárny. Chemicky se téma týká rozpouštění a charakterizace korozních vrstev, separace radionuklidů a recyklace použitých médií. Téma vyžaduje a dále rozvíjí znalosti a dovednosti převážně z následujících oblastí – separační metody a technologie, radioanalytické metody, radiometrie a radiochemická praxe. Další charakteristika:

 • Spolupráce s projektovými partnery (ÚJV a.s., Chemcomex)
 • Možnosti tematických stáží v zahraničí

Doktorand získá 0,5 úvazku ke svému doktorskému stipendiu.

 

Pokročilé luminiscenční materiály pro detektory

Školitel: doc. Václav Čuba

Pracoviště: KJCH

Charakteristika:

 • Radiační a fotochemická syntéza nanokrystalických scintilátorů – granátů, oxidů, apod.
 • Příprava optických keramik z těchto prekurzorů.
 • Charakterizace připravených materiálů ve spolupráci s dalšími výzkumnými a průmyslovými partnery (FZÚ, ÚFE, Crytur, Nuvia).
 • Možnost zahraničních stáží (například aktivní spolupráce s CERN).

Doktorand má možnost získat 0.5 úvazku ke svému doktorskému stipendiu.

 

Roles of degradation products in extraction systems

Školitel: prof. Jan John

Školitel-specialista: doc. Mojmír Němec

Pracoviště: KJCH

Anotace:

This study will be a direct follow-up of the work performed in SACSESS (http://www.sacsess.eu/), where a study of CyMe4BTBP CyMe4BTPhen in cyclohexanone and FS-13 was done.1 It will be performed in a collaboration with the IIC Řež (identification and quantification of the radiolysis products) and organic synthesis groups (e.g. Reading and/or Twente) that will synthesize the main identified degradation products and supply them to CTU for testing their extraction properties. SACSESS-approved diluents will be used, small effort may be invested into basic testing of fluorinated diluents other than FS-13. The irradiations will be performed both by gamma radiation and/or accelerated electrons.

The studies will include:

 • Finalization of the identification of CyMe4BTBP degradation products / adducts in its solution in FS 13. Study of sorption properties of the synthesized main products of the radiolysis of systems CyMe4BTBP or TODGA in octanol or FS-13 (or other fluorinated diluent), or the GANEX solvent.
 • Study of the radiolytic and hydrolytic stability of SO3-Ph-BTBP and identification of the degradation products.
 • Study of the formation and of the properties of solids formed under irradiation of some of the solvents.
 • Study of the influence of temperature on the radiation stability and degradation products formed for the solvents with CyMe4BTBP.

References:

 1. J. Kondé, P. Distler, J. John, J. Švehla, B. Grüner, Z. Bělčická: Radiation influencing of the extraction properties of the CyMe4-BTBP and CyMe4-BTPhen solvents with FS-13, In Proc. ATALANTE 2016, Procedia Chemistry, DOI: 10.1016/j.proche.2016.10.025, https://www.researchgate.net/publication/311336406_Radiation_Influencing_of_the_Extraction_Properties_of_the_CyMe4-BTBP_ and_CyMe4-BTPhen_Solvents_with_FS-13

Další charakteristika:

 • Studium vlivu ionizujícího záření na systémy pro kapalinovou extrakci minoritních aktinoidů, tedy kombinace separačních metod a radiační chemie
 • Široká evropská spolupráce s transatlantickým přesahem (24 partnerů z 10ti evropských zemí, spolupráce s USA na úrovni celého projektu)
 • Experimentální techniky – kapalinová extrakce, gama i alfa spektrometrie
 • Půlroční průběžné zprávy pro francouzského koordinátora (v angličtině)
 • Pravidelná účast na většině pololetních setkání, které pořádá vždy některý z řešitelů, spojená s prezentací výsledků

Doktorand má možnost získat 0.5 úvazku ke svému doktorskému stipendiu.

 

Úprava povrchu křemíku pro fotovoltaické aplikace

Školitel: RNDr. Ján Kozempel

Pracoviště: KJCH

Charakteristika:

 • Bude doplněna, případně na osobní diskusi.

Doktorand bude s velkou pravděpodobností mít možnost získat částečný úvazek.

 

Optimalizace postupů neutronové aktivační analýzy

Školitel: Ing. Jan Kameník, případně prof. Jan Kučera (bude upřesněno)

Pracoviště: ÚJF AV ČR Řež

Anotace:

Práce bude zahrnovat hloubkové studium dílčích částí neutronové aktivační analýzy (NAA) používané pro stanovení chemického složení vzorků. Kromě návrhu a provádění modelových analýz a měření budou k dispozici data získaná v minulých letech na reálných vzorcích. Cílem by bylo navržení optimalizovaných postupů pro snížení nejistot výsledků a lepších detekčních limitů. Navržené postupy budou ověřeny při analýze reálných vzorků, které se v laboratoři zpracovávají. Ty zahrnují vzorky životního prostředí, geologické vzorky a biologické materiály pro potřeby medicíny a kriminalistiky.

 

Zahájení studia v roce 2016 / Starting in 2016

Zpracování radioaktivních odpadů, Partitioning / Radioactive Waste Treatment, Partitioning

 1. Vývoj materiálů a postupů pro chromatografickou separaci Cm od Am / Development of materials and processes for chromatographic separation of Cm from Am
 2. Studium vazby lanthanoidů a aktinoidů chromatografickými materiály / Study of lanthanides and actinides binding by the solid chromatographic materials
 3. Hybridní proces pro recyklaci elektrolytu z pyrochemického přepracování vyhořelého jaderného paliva / Solid-Liquid Extraction Process for Recycle of Pyroelectrochemical Electrolyte
 4. Vývoj materiálů a postupů pro zpracování sekundárních kapalných odpadů z hydrochemického přepracování vyhořelého jaderného paliva / Development of materials and processes for the treatment of aqueous waste streams from hydrochemical reprocessing of spent nuclear fuels
 5. Regenerace dekontaminačních roztoků / Regeneration of the decontamination solutions
 6. Vývoj procesu pro zpracování použitých moderních dekontaminačních činidel / Development of a process for treatment of spent advanced decontamination solutions
 7. Vývoj procesu pro zpracování koncentrátů z odparky JE / Development of a process for treatment of NPP operational evaporator concentrates
 8. Technologie elektrochemické dekontaminace zemin / Technology for electrochemical decontamination of soils

Úložiště radioaktivních odpadů a migrace kontaminantů / Repository sites and migration of contaminants

 1. Studium sorpce vybraných kritických radionuklidů na bariérových materiálech – aplikace povrchově komplexačních modelů / Sorption of selected critical radionuclides on barrier materials – application of surface complexation modelling.
 2. Studium sorpce vybraných kontaminantů na horninových materiálech – aplikace povrchově komplexačních modelů / Sorption of selected contaminants on rock materials – application of surface complexation modelling.
 3. Užití vyspělých interakčních modelů v procesu celkového posuzování úložišť vysoce aktivních radioaktivních odpadů (modelování a simulace v prostředí GoldSim) / Utilization of advanced interaction models in the performance assessment of high-level nuclear-waste repository sites (modelling and simulations in the GoldSim environment).
 4. Speciace a komplexace uranu v přírodním prostředí: využití metodiky TRLFS pro studium migrace uranu v lokalitě Ruprechtov / Speciation and complexation of uranium in the environment: application of the TRLFS technique for the study of uranium migration in the Ruprechtov site.
 5. Difúze radioaktivních kontaminantů v poli blízkých interakcí trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva, experimentální studium a upřesnění migračního modelu / Diffusion of radioactive contaminants in the near-field of the final disposal of spent nuclear fuel: experimental study and improvements of the transport model.

Radioanalytické metody / Radioanalytical Methods

 1. Využití jaderných analytických metod pro studium chování 99Tc a Re v životním prostředí / Use of nuclear analytical techniques for studying the interaction of 99Tc and Re in the environment.
 2. Vývoj nových separačních postupů pro ultrastopové analytické techniky s hmotnostně-spektrometrickou detekcí / Development of new separation procedures for ultratrace analytical techniques with mass-spectrometric detection.
 3. Vývoj nových separačních postupů pro separaci a koncentrování přirozených radionuklidů a štěpných a korozních produktů ze vzorků životního prostředí a radioaktivních odpadů / Development of new separation procedures for the separation and concentration of natural radionuclides and fission and/or corrosion products from environmental samples or liquid radioactive waste.
 4. Vývoj nových separačních postupů pro selektivní separace v neutronové aktivační analýze / Development of new separation procedures for the selective separations in Neutron Activation Analysis.

Radiační chemie / Radiation Chemistry

 1. Radiační dechlorace PCB ve vodných micelárních systémech / Radiation dechlorination of PCB in water micellar systems.
 2. Radiační odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků / Radiation removal of heavy metals from aqueous solutions.
 3. Interakce záření s roztoky chlorovaných uhlovodíků / Interaction of ionizing radiation with solutions of chlorinated hydrocarbons.
 4. Radiační příprava nanomateriálů / Radiation preparation of nanomaterials.