Jaderná chemie v biologii a medicíně

Absolventi tohoto studijního zaměření naleznou uplatnění ve vědeckých a výzkumných ústavech a zdravotnických zařízeních zabývajících se výzkumem a aplikacemi radiochemických a radiačně chemických metod v této oblasti. Zaměření je realizováno ve tříletém magisterského programu studijního oboru jaderně chemické inženýrství a je orientováno do tří základních oblastí.

Radioimunologie

Imunochemie

Přednáška pojednává o historii i současnosti imunochemie a molekulární imunologie. Velká pozornost je věnována zejména nejdůležitějším molekulám imunitního systému (protilátky, HLA antigeny, T-buněčný receptor, komplement, adhezivní molekuly), a dále technickým aspektům experimentálních imunologických technik, detailům imunoanalytických stanovení, a nezbytné instrumentaci.

Imunopatologie

Kurz detailně probírá základy regulace funkce přirozené a specifické imunity, zaměřuje se na slizniční imunitní reakci, mechanizmy vzniku autoimunity, protinfekční imunitu, reakce hypersenzitivity a molekulární mechanizmy primárních imunodeficiencí. Předpokládá základní znalosti imunologie na buněčné úrovni, dále se nezabývá systematikou a detaily lidských onemocnění charakterizovaných poruchou imunitních funkcí. Praktická cvičení demonstrují laboratorní imunologické metodiky užívané v klinické praxi.

Radiofarmaka

Přednáška uvádí posluchače do základní problematiky jaderně chemických aplikací v medicíně na cestě radiofarmaka od vývojové laboratoře k pacientovi.

První část přednášky se věnuje otázkám volby radionuklidu, jeho přípravy, separace a chemie značení a jejím cílem je naučit posluchače teoreticky a z hlediska metodických přístupů i prakticky radiofarmaka připravovat, kontrolovat a používat.

Druhá část podává přehled zobrazovacích metod v diagnostice, kde jsou radiofarmaka široce využívána, neboť umožňují neinvazivně stanovit, pozorovat a zhodnotit stav jednotlivých orgánů.

Dále si posluchači prohloubí znalosti o biologických účincích záření a jejich významu pro terapii a také se poučí o základech farmakologie. Závěrem budou seznámeni s aplikacemi radiofarmak v jednotlivých oblastech medicíny. Celý předmět podává ucelený pohled na použití radiofarmak v medicíně z pohledu jaderné chemie.

Radiační metody v biologii a medicíně

Úvod přednášky je zaměřen na zdroje ionizujícího záření (IZ) a obecně interakci IZ s hmotou. Pozornost je pak věnována vlivu ionizujícího záření na biologicky důležité struktury, využití cidních účinků IZ v biologicko-medicínských aplikacích a na využití IZ k přípravě polymerních materiálů používaných v medicínské praxi. Adekvátním způsobem se přednáška zabývá také radiodiagnostickými a radioterapeutickými metodami, dozimetrií a bezpečností při práci s IZ.