Ing. Tomáš Rosendorf

Místnost:  B-429, B-301
Tel.:  +420 224 358 369
Fax:  
E-mail:

tomas.rosendorf@fjfi.cvut.cz

WWW:  

Rámcové téma disertační práce: Migrace radioaktivních kontaminantů v životním prostředí (FJFI ČVUT v Praze + ÚJV Řež, a. s.)

Školitel: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT v Praze)

Školitel specialista: RNDr. Radek Červinka (oddělení Chemie palivového cyklu, ÚJV Řež, a. s.)

Ukončené studium:

 • 09/2011 - 09/2014, Jaderně chemické inženýrství, bakalářské studium
  09/2014: Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem - bakalářská práce (abstrakt)
 • Od 09/2014, Jaderná chemie, magisterské studium, specializace: Ochrana ŽP
  06/2015: Studium difúze kompaktovaným bentonitem v in situ podmínkách štoly Josef - výzkumný úkol
  06/2016: Vliv rozhraní na difúzi radionuklidů kompaktovaným bentonitem - diplomová práce (ÚJV Řež, a. s.)
 • Medailonek o studiu na Jaderce (leden 2016).

Pozice:

 • Doktorand KJCH + ÚJV Řež, a. s. (od 10/2016),
 • Senátor Akademického Senátu FJFI, studentská část (od 12/2016)
 • Organizace výletů a jiných akcí KluSu (Klub studentů jaderné chemie, od 04/2012do 10/2016),
 • Hlavní administrátor a editor stránek www.jaderna-chemie.cz (od 11/2014 do 02/2017),
 • Redaktor stránek jaderka.cz v sekci jaderná chemie a kontaktní osoba pro zájemce o studium (od 11/2014).

Ocenění:

Profil:

Tomáš Rosendorf je absolventem oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT), kde je v současnosti studentem doktorského studia oboru Jaderná chemie, technickým pracovníkem a studentským zástupcem Akademického senátu fakulty. Současně vedle doktorského studia je pod částečným úvazkem v ÚJV Řež a. s., kde plní roli pracovníka vědy a výzkumu. Je zapojen do řešení českých i zahraničních projektů: "Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště", "Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná" (projekty Správy úložišť radioaktivních odpadů), "Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí" (TAČR – EPSILON) a "Cement based materials" (EC, Horizon 2020). Podílel se na řešení grantů SGS13/224/OHK4/3T/14 a SGS16/250/OHK4/3T/14. V doktorském studiu se zabývá difúzí a sorpcí anionických spécií na bariérových a konstrukčních materiálech hlubinných úložišť, výpočty speciace a rozpustností radionuklidů v podmínkách hlubinného úložiště. Zavedl a otestoval inovovanou metodiku průnikového difúzního experimentu na rozhraních dvou bariérových materiálů a následným získáním koncentračního profilu ve vrstvě horninových a hydratovaných cementových vzorků. Absolvoval krátkodobé studijní a pracovní pobyty: Kurz ICP (Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s MU Brno), PFLOTRAN Short Course (Sandia National Laboratories ve spolupráci s AMPHOS21, Barcelona), International Summer School on Radiochemistry (Moskevská Státní Univerzita). V pedagogické činnosti je v současnosti vedoucím bakalářské práce na domovské Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT, kde rovněž pomáhá se zajištěním laboratorních cvičení z Jaderné chemie a Radioanalytických metod.