Meziuniverzitní podzemní laboratoř MEZILAB II

Katedra jaderné chemie se v rámci spolupráce s Centrem experimentální geotechniky FSv ČVUT, VŠCHT Praha podílí na projektu "Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí – MeziLab II" (2014 - 2015), jehož součástí bylo vybudování podzemní laboratoře Mezilab II. Bližší informace o projektu je možné nalézt na stránkách Centra experimentální geotechniky.

(foto: Jana Kittnerová)

MezilabII

V rámci výuky předmětu Praktikum z instrumentálních metod byly inovovány úlohy Atomové absorpční spektrometrie (AAS), Iontová chromatografie (IC), Infračervené spektrometrie (FTIR), Časově rozlišené laserem infukované fluorescenční spektrometrie (TRLFS), Rentgenové fluorescence (XRF) a dále byly zavedeny nové úlohy Měření měrných povrchů metodou sorpce plynu (BET).

Na řešení projektu se podílí studenti bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského oboru Jaderná chemie formou Bakalářské práce, Výzkumného úkolu a Dizertační práce.

foto: Eva Hofmanová

Bližší informace k projektu za katedru jaderné chemie zodpoví doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. a Ing. Barbora Drtinová, PhD.