Požadavky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a úspěšné absolvování přijímacích zkoušek. Termín přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia vyhlašuje děkan FJFI, termíny a podmínky jsou zveřejňovány na webu FJFI. Přijímací zkoušky mají písemnou formu a ověřují se v nich znalosti z fyziky a chemie v rozsahu příslušného bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze. Děkan fakulty může na základě výsledku státní bakalářské zkoušky, respektive na základě písemné žádosti, prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali odpovídající bakalářský program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. V případě potřeby bude přijatým uchazečům vypracován pro první dva semestry jejich studia individuální studijní plán, umožňující dosáhnout znalostí absolventa oboru nebo zaměření bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze, na které příslušný magisterský studijní obor nebo zaměření navazuje.