Topics for doctoral studies

Topics for study with beginning in the academic year 2024/2025

Téma / TopicŠkolitel / Supervisor
Radiační stabilita scintilátorů a scintilačních kompozitů
/ Radiation stability of scintillators and scintillation composites
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
Stabilizace oxidických nanomateriálů ve vodném prostředí
/ Stabilization of oxide nanomaterials in aqueous media
Ing. Jan Bárta, Ph.D.,
konzultant / consultant Ing. Xenie Popovič, Ph.D.
Studium vlastností materiálů inženýrských bariér a jejich interakce s radionuklidy
/ Study of the properties of engineering barrier materials and their interaction with radionuclides
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
Příprava beznosičového preparátu 226Ra
/ Preparation of a carrier-free 226Ra
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Optimalizace přípravy 161Tb
/ Optimising the preparation of 161Tb
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Dissolution of Generation IV oxide fuels for their recyclingdoc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Vývoj postupů měření vybraných obtížně stanovitelných radionuklidů se zaměřením na AMS
/ Development of measurement procedures for selected difficult-to-measure radionuclides with a focus on AMS
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Výzkum možností řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů v průtokovém uspořádání
/ Study of the possibilities of controlling the oxidation state of transactinoid homologues in a flow-through arrangement
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

General topics with continuous admission

Rámcové téma
/ General topics
Školitel / Supervisor
Studium radiačně chemických a fotochemických procesů
/ Studies of radiation chemical and photochemical processes
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
Stanovení vybraných radionuklidů
/ Determination of selected radionuclides
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Chemie jaderného palivového cyklu
/ Chemistry of the nuclear fuel cycle
doc. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
prof. Ing. Jan John, CSc.
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Stanovení radionuklidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)
/ Determination of radionuclides with accelerator mass spectrometry (AMS)
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Chemie homologů supertěžkých elementů
/ Chemistry of the homologues of superheavy elements
prof. Ing. Jan John, CSc.
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Výzkum a vývoj nosičů pro cílenou alfa-částicovou terapii
/ Research and development of carriers for targeted alpha-therapy
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Výzkum diagnostických sond pro nukleární medicínu
/ Diagnostic probes for nuclear medicine
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Příprava a aplikace teranostických beta-zářičů pro nukleární medicínu
/ Preparation and application of theranostic beta-emitters for nuclear medicine
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Časově-rozlišená a „break-down“ laserová spektrometrie pro prvkovou a speciační analýzu
/ Time-resolved and "break-down" laser spectrometry for elemental and speciation analysis
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.