Témata pro doktorské studium jaderné chemie

Rámcové téma (přijímání kontinuálně)
/ General topics (continuous admission)
Školitel/Supervisor
Studium radiačně chemických a fotochemických procesů
/ Studies of radiation chemical and photochemical processes
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
Stanovení vybraných radionuklidů
/ Determination of selected radionuclides
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Chemie jaderného palivového cyklu
/ Chemistry of the nuclear fuel cycle
doc. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
prof. Ing. Jan John, CSc.
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Stanovení radionuklidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)
/ Determination of radionuclides with accelerator mass spectrometry (AMS)
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Chemie homologů supertěžkých elementů
/ Chemistry of the homologues of superheavy elements
prof. Ing. Jan John, CSc.
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Výzkum a vývoj nosičů pro cílenou alfa-částicovou terapii
/ Research and development of carriers for targeted alpha-therapy
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Výzkum diagnostických sond pro nukleární medicínu
/ Diagnostic probes for nuclear medicine
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Příprava a aplikace teranostických beta-zářičů pro nukleární medicínu
/ Preparation and application of theranostic beta-emitters for nuclear medicine
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Časově-rozlišená a „break-down“ laserová spektrometrie pro prvkovou a speciační analýzu
/ Time-resolved and „break-down“ laser spectrometry for elemental and speciation analysis
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.