Jaderná chemie na ČVUT

Chemie na ČVUT v minulosti

Chemie byla na ČVUT vyučována již od roku 1806, kdy na Královském českém stavovském technickém učilišti v Praze byla zahájena výuka matematiky a exaktních věd včetně té chemické. Ve 20. letech dvacátého století byla polytechnika reorganizována na svazek sedmi vysokých škol ČVUT, z nichž jednou byla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství. V roce 1952 byla chemická škola vládním nařízením osamostatněna jako Vysoká škola chemická v Praze (dnes VŠCHT).

Vznik Katedry jaderné chemie

Katedra jaderné chemie je jednou z nejstarších kateder Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, byla jednou ze tří základních kateder tehdejší nově založené Fakulta technické a jaderné fysiky při Universitě Karlově (v roce 1957). Od roku 1959 byla FTJF převedena pod ČVUT a tak po krátkém období bez chemie převzala katedra jaderné chemie zastoupení tohoto oboru na ČVUT.

U zrodu KJCH stáli akademik František Běhounek, žák paní Marie Curie-Skłodowské a nejvýznamnější český fyzik-radiolog, a docent Vladimír Majer, autor první české monografie o radiochemii (1942). Později se z katedry osamostatnily dvě nové součásti jaderné fakulty a ČVUT: Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ, 1963) a Centrum pro radiochemii a radiační chemii (CRRC, 2003). CRRC aktivně působilo zejména při získávání mezinárodních projektů na jejichž řešení se podílelo několik nových mladých pracovníků. Po skončení mimonormativní rozpočtové podpory bylo CRRC nejprve z úrovně samostatného výzkumného centra ČVUT začleněno zpět do struktury FJFI (2009) a následně ke konci roku 2012 sloučeno s KJCH.

O rozvoj výuky postupně v celé šíři jaderné chemie měl velkou zásluhu docent (od r. 1962 profesor) Vladimír Majer tvorbou studijních plánů a systematickým budováním katedry. Výuka byla nejprve zaměřena na výchovu odborníků pro základní, metodický a aplikovaný výzkum v jaderně chemické preparaci a analýze. Od roku 1958 s program výuky postupně rozšiřoval na využití radionuklidů v chemickém výzkumu a v inženýrské praxi, separační metody a procesy v radiochemii, využití radionuklidů ke studiu transportních a reakčních mechanismů, chování stop radionuklidů, výzkum v oblasti radiační katalýzy a dalších radiačních procesů, separaci izotopů, či na problematiku životního prostředí včetně radioekologie i na jaderně chemickou technologii. Nakonec se podařilo vytvořit systém výuky v jaderné chemii, který je jediný toho druhu u nás a má jen málo srovnatelných analogií v zahraničí.

Výuka na KJCH a uplatnění absolventů v praxi

V rámci tohoto systému se v současné době na KJCH studuje formou strukturovaného studia: bakalářský a navazující magisterský program jaderná chemie a doktorský program jaderná chemie. Po absolvování tříletého bakalářského studia zaměřeného na základní chemické disciplíny, zabezpečované již tradičně ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou University Karlovy, a na základy matematiky a fyziky, většina studentů pokračuje v magisterském studiu. V navazujícím magisterském studiu studenti získávají komplexní vzdělání v oblasti chemických aspektů jaderných věd a jejich aplikací, včetně praktických znalostí práce s otevřenými radioaktivními zářiči, získaných v řadě praktik. Tyto aspekty tvoří náplň jaderné chemie (zahrnující i radiochemii a radiační chemii včetně jejich aplikací v analytické, obecné a fyzikální chemii a chemii stop), jaderně chemické technologie a radioekologie. Studenti si v rámci studia volbou povinně volitelných a volitelných předmětů mohou vybrat specializaci v oblasti aplikovaná jaderná chemie, jaderná chemie v biologii a medicíně či chemie životního prostředí a radioekologie.

Nově promovaní inženýři jaderné chemie mají široké možnosti uplatnění v resortu energetickém, chemickém, zdravotnickém, zemědělském, potravinářském, státní správě a v dalších odvětvích, a to jak v oblasti praktické, tak v oblasti výzkumu. Vše nasvědčuje tomu, že poptávka po nich i nadále poroste. Absolventi KJCH jsou již tradičně žádáni v těchto i jiných oblastech společenského života díky jejich flexibilitě, solidním znalostem nejen vlastního oboru, ale také souvisejících oblastí, včetně počítačových dovedností a jazykových schopností. Kvalifikace „jaderný chemik“ má prostě stále dobrý zvuk.

Tým pracovníků a zázemí KJCH

V současné době cca 20-ti členný kolektiv pracovníků KJCH poskytuje, v porovnání s „masovými“ obory, studentům prakticky individuální péči. Studenti jsou již v rámci práce na svých kvalifikačních a ročníkových pracích zapojováni do řešení výzkumných projektů pracoviště. Studenti doktorského studia jsou součástí výzkumných skupin, obvykle se podílejí na vedení studentů a v rámci svých širších pracovních kolektivů jsou podporováni ve vedení projektů vlastních.

Jako katedra technické univerzity se KJCH samostatně či ve spolupráci s „jadernými“ výzkumnými ústavy v Řeži u Prahy (UJV a.s., UJF v.v.i. AV ČR), ostatními katedrami FJFI (KDAIZ, KJR), dalšími fakultami a institucemi u nás i v zahraničí zabývá řešením relativně velkého množství výzkumných projektů. Vědecká činnost pracoviště je zajišťována čtyřmi výzkumnými skupinami, které svým záběrem pokrývají širokou oblast moderní jaderné chemie od základních otázek obecné jaderné chemie až po aktuální problémy dnešní společnosti v oblasti jaderné energetiky (zejména nakládání s radioaktivními odpady, přepracování vyhořelého paliva a vyřazování jaderných zařízení z provozu), ochrany životního prostředí (výzkumy pro bezpečné hlubinné úložiště) nebo biologicko-medicínských aplikací radionuklidů a ionizujícího záření.

V současné době katedra disponuje komplexně chemicky i radiochemicky vybavenými laboratořemi včetně kompletního radiometrického vybavení (kapalinová scintilační spektrometrie, spektrometrie záření gama a alfa a další), laserového spektrometru pro TRLFS/LIBS analýzy, UV-VIS spektrofotometru s optickou sondou umožňující měřit kinetiku chemických reakcí in situ, kapalinového nebo plynového chromatografu, atomového absorpčního spektrometru či strukturálního rentgenu. Srdcem vybavení je však modernizovaný komplex laboratoří kontrolovaného pásma určený pro práci s uzavřenými i otevřenými zdroji ionizujícího záření, s adekvátním zázemím. Takto koncipované a provozované vědecko-pedagogické pracoviště je jediné v ČR.

Publikace prof. Ing. Petra Beneše DrSc.: 55 let výuky a výzkumu na Katedře jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze