Bakalářské studium

Bakalářské studium 

Učební plán poskytuje absolventům dostatečně široký základ v matematice, fyzice a teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické a organické chemii a v biochemii. Kromě toho je v něm zahrnut i základní dvousemestrový kurs jaderné chemie, kurs základů detekce a dozimetrie ionizujícího záření, jakož i přednáška věnovaná základům konstrukce a funkce jaderných elektráren. Možnosti uplatnění bakalářů tohoto oboru jsou tedy stejné jako v případě bakalářů jiných chemických oborů. Absolventi jsou však výrazně lépe připraveni k práci na výzkumných a dalších pracovištích, kde se využívá radionuklidů a ionizujícího záření. Mají také výborné předpoklady k dalšímu studiu v chemických oborech, zejména jsou schopni během dvou let absolvovat návazné magisterské studium na FJFI.

Studijní program bakalářského studia v oboru Jaderná chemie

Studijní program bakalářského studia v oboru Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Jaderná chemie (Bc.)