Absolventi magisterského studia jaderné chemie

RokJméno
2023/2024Balková Marie
Excitační funkce reakcí natMo(α,x) se zaměřením na isotopy Mo a Tc 
Ing. Jaroslav Červenák, Ph.D.
Radioizotopy technecia a molybdenu mají mnoho průmyslových aplikací. Technecium – 99m hraje významnou roli také v lékařském využití. Standardní způsob výroby těchto radioizotopů probíhá ve výzkumných reaktorech štěpením uranu. Příprava pomocí urychlených alfa částic není rutině využívána a publikovaných experimentálních poznatků o tomto způsobu výroby je málo. Práce se zaměřila na měření účinných průřezů jaderných reakcí, které byly indukovány alfa částicemi na přírodním molybdenu. Jako produkt těchto reakcí mohou být krom zmíněného molybdenu a technecia, také radioizotopy zirkonia nebo niobu, na které se tato práce již nesoustředila. Experiment byl proveden na cyklotronu U-120M, který sídlí v areálu ÚJF Řež. Vyhodnoceny byly excitační funkce natMo(α,x)93mMo, natMo(α,x)99Mo, natMo(α,x)101Tc, natMo(α,x)99mTc, natMo(α,x)96gTc, natMo(α,x)95mTc, natMo(α,x)94gTc, natMo(α,x)93gTc do energie alfa částic 40 MeV. Měření probíhalo pomocí sendvičové metody. Naměřené hodnoty byly porovnány s již publikovanými daty a teoretickým modelem TALYS-2023. Fyzikální výtěžky byly vypočteny na základě naměřených excitačních funkcí. Záznam na Dspace
2022/2023Horynová, Alžběta
Optimalizace dekontaminačních postupů pro výukové aplikace
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. (KJCH)
Problematika dekontaminace nabývá v poslední době na významu zejména v souvislosti s jaderně energetickými zařízeními, s čímž se pojí nutnost výzkumu, vývoje a vzdělávání v této oblasti. Pro tyto účely byl na FJFI ČVUT vyvinut modulární laboratorní systém pro aplikaci chemických a elektrochemických dekontaminačních metod (tzv. dekontaminační smyčka). Cílem této diplomové práce byla optimalizace vybrané dekontaminační metody pro laboratorní výuku s použitím dekontaminační smyčky. Základem byla modifikovaná metoda Alkaline Permanganate – OXalate (APOX). Byla vypracována metodika přípravy vzorků k dekontaminaci (ocelových plíšků), následně bylo sledováno rozpouštění korozních vrstev vytvořených různými způsoby a chování dvou vybraných radioaktivních kontaminantů, 201Tl a 59Fe. Na základě výsledků byl navržen postup pro dekontaminaci ocelových plíšků, včetně metod hodnocení průběhu a účinnosti dekontaminačního procesu a možností zpracování dekontaminačního roztoku záchytem kontaminantů na měničích iontů. Výstupem práce je návod pro laboratorní úlohu Dekontaminace kovových povrchů.Záznam na Dspace
2022/2023Houzar, Jan
Studium extrakce stroncia pomocí crown-etheru
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. (KJCH)
Během provozu jaderného zařízení vzniká relativně velké množství radioaktivního odpadu, ve kterém hrají významnou roli štěpné produkty. Jedním z nejvýznamnějších štěpných produktů je Sr-90. Velice účinnými a hojně používanými extrakčními činidly pro separaci stroncia z kyselých roztoků jsou crown ethery. V poslední době je problematice separace stroncia věnována relativně velká pozornost v souvislosti s možným použitím iontových kapalin. Z tohoto důvodu je i tato práce zaměřena na studium extrakce stroncia pomocí crown etherů do iontových kapalin. V předchozí studii, na kterou tato práce navazuje, byla do tohoto systému potvrzena vysoká účinnost extrakce stroncia. V rámci této práce byl sledován a popsán vliv několika extrakčních parametrů se zaměřením na mechanismy přechodu stroncia do organické fáze. Bylo zjištěno, že při extrakci do iontových kapalin dochází ke změně extrakčního mechanismu s koncentrací kyseliny ve vodné fázi. Na převažujícím mechanismu je také závislý vliv ostatních kationtů na extrakci stroncia. Dále je popsán vliv koncentrace stroncia, extrakčního činidla a aniontu použité minerální kyseliny a srovnání různých iontových kapalin na bázi imidazolu s chloroformem a benzenem, jakožto zástupci běžných organických rozpouštědel.Záznam na Dspace
2022/2023Kopecký, Jaromír

2022/2023Bátorová, Klaudia
Separace medicinálních radionuklidů pomocí extrakční chromatografie na diglykolamidy impregnovaném papíře
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. (KJCH)
Táto práca sa zameriava na využitie vynikajúcich extrakčných vlastností diglykolamidov menovite TODGA a iso-TODGA impregnovaných na chromatogra-fickom papieri pre separáciu zmesi rádionuklidov, konkrétne zmesi 90-Sr/90-Y a zmesi 223-Ra/211-Pb a na využitie TODGA pre separáciu zmesi 225-Ac/213-Bi. Teoretická časť je venovaná základným princípom separácie pomocou chromatografie na papieri, využitiu a vlastnostiam diglykolamidov, popisu vybraných rádionuklidov, menovite 90-Sr, 90-Y, 223-Ra, 211-Pb, 225-Ac a 213-Bi, a ich separáciám pomocou TODGA. V experimentálnej časti je pozornosť venovaná príprave chromatografických papierov a ich následné využitie pri separačných experimentoch. Boli pripravené chromatografické papiere impregnované dvoma diglykolamidmi menovite TODGA a iso-TODGA, ktoré boli využité na separáciu rovnovážnej zmesi 90-Sr/90-Y, zmesi 223-Ra/211-Pb a zmesi 225-Ac/213-Bi v rôznych mobilných fázach, následne boli vyhodnotené pomocou TLC detektoru a spektrometrie žiarenia gama. Bola nájdená vhodná metóda na separáciu zmesi 90-Sr/90-Y, zmesi 223-Ra/211-Pb a zmesi 225-Ac/213-Bi.Záznam na Dspace
2022/2023Dobiášová, Lucie
Biologické testování cetuximabu značeného 89Zr
Ing. Jaroslav Červenák
Tato práce se zabývá testováním cetuximabu značeného pomocí 89Zr, ke značení byl použit chelátor desferrioxamin B squaramid (DFOSq). K přípravě konjugátu cetuximabu s DFOSq byly použity různé molární poměry. Stabilita konjugátů a konjugátů značených 89Zr byla zjišťována pomocí HPLC a SDS-PAGE. Pro kvantifikaci biologické aktivity byla optimalizována metoda ELISA. Pro experimenty in vitro byly použity buněčné linie A431, PC3 a NIH3T3. Značená protilátka nevykazovala výrazné strukturální změny ani 120 h po značení, nedošlo k výraznému snížení její biologické aktivity. Na buněčných liniích A431 a PC3 dochází ke specifické kumulaci, bylo pozorováno buněčně vázané množství značené protilátky v čase.Záznam na Dspace
2022/2023Holas, Ondřej
Separace vybraných d-kovů z radioaktivních odpadů
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
Jaderná energetika se vypořádává s řadou omezení. Jedním z hlavních je produkce vyhořelého jaderného paliva, které je radiotoxické po statisíce let v případě jeho uložení. Přepracování paliva přináší spoustu benefitů, mezi ně se řadí například snížení radiotoxicity a množství radioaktivních odpadů nebo tvorba nového paliva. Přepracovávací procesy se potýkají s řadou výzev, mezi které patří problematické kovy, které přepracovávání negativně ovlivňují. Tato diplomová práce je v teoretické části zaměřena na charakterizaci těchto problematických kovů zvláště z řady d-kovů. Zároveň jsou uvedeny vybrané strategie na nakládání s těmito problematickými kovy a použitelné metody. Dále jsou diskutovány výhody a nevýhody separace drahých platinových kovů, které rovněž patří mezi problematické kovy. V praktické části se zkoumaly extrakční systémy s využitím činidla N‘-benzoyl-N,N-diethylthiomočoviny pomocí kapalinové extrakce. Důraz byl kladen na vliv rozpouštědla, kinetiku extrakce, závislost na koncentraci kyseliny dusičné a dusičnanových aniontů. Výsledky ukázaly možnost kvantitativní separace palladia ve všech studovaných rozpouštědlech, přičemž míra separace rostla s koncentrací užitého činidla. Nezanedbatelnou extrakci vykazovalo stříbro, u kterého hrála významnou roli kinetika separace. Molybden a ruthenium byly extrahovány méně. Významná extrakce dalších kovů nebyla prokázána.Záznam na Dspace
2022/2023Janská, Tereza
Optimalizace přípravy nanočástic TiO2 a její vliv na značení medicnálními radionuklidy
Ing. Michal Sakmár (KJCH)
Tato práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu titaničitého pro využití jako nosičů v systémech radiofarmak. Jsou zkoumány možné úpravy reakčních podmínek při přípravě nTiO2. Připravené nanočástice byly charakterizovány pomocí IR spektroskopie, složení fází bylo vyhodnoceno pomocí XRPD, hydrodynamický poloměr byl změřen pomocí metody DLS a byly získány snímky připravených nanočástic pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Dále byla zkoumána kinetika značení nTiO2 68Ga v prostředí acetátového pufru o pH 5. Jako optimální podmínky byla zvolena doba inkubace 15 min při teplotě 20 °C. Bylo provedeno značení připravených vzorků nTiO2 68Ga při optimálních podmínkách. Ve všech případech byl výtěžek značení vyšší než 90 %. Byly provedeny stabilitní studie v prostředí fyziologického roztoku, 5% roztoku albuminu, krevní plasmy a krevního séra. Do fyziologického roztoku a 5% roztoku albuminu se aktivita téměř neuvolnila, v případě krevní plasmy a séra se uvolněná aktivita po jednom poločasu rozpadu naakumulovala až na 30 %.Záznam na Dspace
2021/2022Černík, Martin
Studium přímého a nepřímého účinku ionizujícího záření na spory Bacillus subtilis při různých dávkových příkonech
Ing. Luděk Vyšín, Ph.D. (FZÚ AV ČR)
Bakteriální spory představují formu jednoho z nejodolnějších organismů v biosféře. Zároveň dokážou být některé kmeny bakteriálních spor pro člověka toxické, což vede k požadavku jejich dostatečné inaktivace či eliminace vhodnými metodami. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout je užití ionizujícího či UV záření. Diplomová práce se zabývá studiem interakce ionizujícího záření se sporami kmene Bacillus subtilis a vlivem ozařování na míru inaktivace těchto spor při použití různých dávkových příkonů. Teoretická část práce rozebírá popis bakteriálních spor a jejich rezistence vůči ionizujícímu záření. V rešeršní části práci jsou podrobně popsány dosud provedené experimenty s ionizujícím zářením a diskutovány jejich výsledky. Na základě znalosti prvkového rozložení v částech spory Bacillus subtilis je představen model bakteriální spory a jejích částí. Pomocí tohoto modelu je simulována interakce ionizujícího záření ve formě fotonů a elektronů se sporou. Výstupem simulací jsou efektivní hmotnostní součinitelé absorpce pro fotony a hmotnostní lineární brzdné schopnosti pro elektrony reprezentující jednotlivé části spory. V experimentální části jsou provedeny ozařovací experimenty s plazmidovou DNA k ověření dávkového rozsahu účinku použitého radikálového vychytávače. Výsledky z těchto měření jsou aplikovány v experimentech s urychlenými elektrony s nízkým dávkovým příkonem, při kterých byly ozařovány suspenze spor spolu s proměnnou koncentrací vychytávače. Pro studium účinku vysokých dávkových příkonů na inaktivaci spor je využit zdroj záření ve vodním okně. Tento zdroj je charakterizován dávkovým příkonem dosahujícím 2,9×1011 Gy·s-1. Z provedených experimentů jsou zkonstruovány křivky přežití a stanoveny hodnoty decimačních dávek. Rozdílné hodnoty decimačních dávek pro různé použité dávkové příkony jsou diskutovány v závěru práce.Záznam na Dspace
2021/2022Fleišmann, Jindřich
Příprava multimodálních biokompatibilních nanokompozitů
Ing. Xenie Popovič, Ph.D. (KJCH)
Fotochemickou metodou byly připraveny nanočástice Lu3Al5O12 dopované Pr3+ (LuAG:Pr3+), které byly dále modifikovány vrstvou SiO2, protoporfyrinu IX (PpIX) a biokompatibilními sloučeninami polyethylenglykolem (PEG), resp. kyselinou listovou (FA). Pozornost byla zaměřena na optimalizaci syntézy nanokompozitu, a to především z hlediska způsobu oddělení gelu z ozařovaného roztoku a teploty kalcinace prekurzoru. Připravený nanokompozit byl charakterizován za pomoci několika metod. Rentgenová difrakce (XRD) potvrdila fázovou čistotu nanočástic, která byla zachována i po modifikaci povrchu těchto nanočástic. Přítomnost obalových materiálů (SiO2, PEG, PpIX) na povrchu nanočásticového jádra byla prokázána za použití infračervené spektroskopie (FTIR). Snímky morfologie připraveného nanokompozitu poskytla transmisní elektronová mikroskopie (TEM). Dále byl zkoumán vliv modifikace povrchu nanočástic na intenzitu radioluminiscence jako klíčové vlastnosti pro případnou aplikaci ve fotodynamické terapii buzené rentgenovým zářením (X-PDT). Zároveň byl proveden experiment studující vymývání fotosenzitivního PpIX z povrchu nanokompozitu.Záznam na Dspace
2021/2022Havlinová, Kristýna
Detekce singletového kyslíku pomocí 9,10-antracendiyl-bis(methylen)dimalonové kyseliny
Ing. Iveta Terezie Hošnová (KJCH)
Teoretická část této práce shrnuje poznatky o singletovém kyslíku a jeho detekci. Dále popisuje mechanismy zhášení singletového kyslíku a jeho dva významné zhášeče, β–karoten a azid sodný. Část je také věnována fotosenzibilizátorům, radiosenzibilizátorům a fotodynamické terapii, jakožto významné aplikaci singletového kyslíku. Experimentální část se věnuje studiu vlastností sondy ABDA, vlivu koncentrace a pH na její absorpční a emisní spektra, stejně jako vlivu rentgenového a viditelného záření. Dále jsou studovány systémy obsahující fotosenzibilizátor, sondu ABDA a zhášeče azid sodný, nebo β–karoten, v různých koncentracích. Jako fotosenzibilizátor jsou použity bengálská červeň a akridinová oranž. Na základě chemické aktinometrie a úbytku sondy ABDA během ozařování je vypočítáno teoretické množství vyprodukovaného singletového kyslíku.Záznam na Dspace
2021/2022Kočan, Karol
Migrace niklu v bariérových materiálech
Bedrníková Eva
Súčasťou migrácie rádionuklidov je aj ich záchyt v danom prostredí. Ten je kvantifikovaný sorpčnými koeficientami stanovenými v sorpčných experimentoch. Parametre sorpčných experimentov dokážu výrazne ovplyvniť výslednú hodnotu sorpčného koeficientu. V experimentálnej časti boli študovanými faktormi sorpčných experimentov doba kontaktu, trepanie, ekvilibrácia a prítomnosť nosiča na hodnotu rozdeľovacieho koeficientu Rd pri záchyte Ni a Cs na PVP-2. Faktory SE sledované pri stanovení lineárneho distribučného koeficientu Kd pre Ni a Cs na PVP-2 boli pomer fáz m/V, počiatočná koncentrácia C0, vplyv AN prostredia a úpravy PF. Pri sledovaní doby kontaktu a trepaní dochádzalo k zvyšovaniu záchytu pre Ni a Cs obrusovaním častíc pri interakcii fáz. Ekvilibrácia PF ukázala, že záchyt Ni nie je citlivý na zmeny úpravy PF ekvilibráciou. Naproti tomu Cs je citlivý a jeho záchyt bol vyšší na ekvilibrovanej PF. Záchyt Ni nebol ovplyvnený neprítomnosťou nosiča, narozdiel od Cs, u ktorého nepridanie nosiča rezultovalo k vyššiemu záchytu. Metodika postupu zmeny pomeru m/V sa javí oproti postupu so zmenou počiatočnej C0 vhodnejšou z dôvodu použitia viacerých pomerov m/V, možnosti lineárneho preloženia viacerých hodnôt q na C a nižšej náročnosti práce. Záchyt Ni a Cs bol v anaeróbnom prostredí vyšší než aeróbnom. Záchyt Ni bol v SGW2 vyšší než v CaCl2 v dôsledku rozdielneho pH čí speciácie Ni. U Cs bol záchyt rovnaký. Úprava PVP-2 ultrazvukovým kúpeľom nespôsobila zmeny pri záchyte Ni v porovnaní s premytím na site, potvrdzujúc necitlivosť jeho záchytu na úpravy danej PF. Záchyt Cs na PVP-2 upravenú ultrazvukovým kúpeľom bol väčší v dôsledku rozpadu častíc biotitu. Z výsledkov testovania faktorov vyplýva, že metodika zmeny pomeru m/V so stanovením Kd pre vzorky PVP-2 je robustnejšia než metodika stanovenia Rd. Použitá metodika s výsledným Rd, nie je vhodnou metódou vedenia SE s horninovými vzorkami. Taktiež sa ukázalo, že SE s metodikou zmeny pomeru m/V je uskutočniteľný v inertnej atmosfére anaeróbneho boxu. Následne boli prevedené SE cézia a niklu so syntetickým kalcitom kde sa ukázalo, že záchyt Ni bol malý a spôsobený výmennými reakciami s Ca iónmi. U Cs bol pokles aktivity interakciou syntetického kalcitu s použitými KF nevýznamný. Metodika zmeny pomeru m/V bola použitá pre sorpčné experimenty so vzorkami projektu EURAD FUTURE. Záchyt Ni na okolitú horninu bol porovnateľný s PVP-2 v dôsledku podobnosti mineralogického zloženia. U Cs bol záchyt vyšší než u PVP-2. Nízky záchyt Ni (aj Cs) bol pozorovaný pre kalcit a kalcit s prímesou horniny v dôsledku zvyšovania obsahu kalcitu s nízkym záchytom Ni (a aj Cs). Na vzorkách projektu EURAD FUTURE sa potvrdilo, že metodika zmeny pomeru m/V je aplikovateľná aj na neznáme heterogénne horninové vzorky s vyšším obsahom sorbujúcich minerálov, menej už však pre vzorky s vysokými obsahmi málo sorbujúcich minerálov (napr. kalcit).Záznam na Dspace
2021/2022Král, Jan
Příprava a charakterizace scintilačních nanokompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3
Ing. Kateřina Děcká, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá přípravou scintilačních kompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3 a zkoumá jejich potenciál pro přípravu detektorů s vysokým časovým rozlišením. V teoretické části této práce jsou vysvětleny základní vlastnosti scintilátorů, pozitronová emisní tomografie s využitím doby letu fotonů (TOF-PET), obecné vlastnosti nanomateriálů a na závěr je popsán návrh detektoru s využitím nanokrystalů CsPbBr3. Rešeršní část se poté věnuje samotným nanokrystalům CsPbBr3, přípravě jejich tenkých vrstev a polymerních kompozitů. V experimentální části práce jsou připraveny tenké vrstvy CsPbBr3 na různé scintilační substráty. Tyto připravené kompozitní materiály jsou pak charakterizovány jejich radioluminiscenční vlastnostmi a hodnotou časového rozlišení koincidence. Na závěr práce jsou testovány různé polymerační techniky a jsou připraveny první vzorky polymerních nanokompozitů CsPbBr3, které jsou pak orientačně charakterizovány.Záznam na Dspace
2021/2022Kroftová, Kristýna
Značení polymerních nosičů léčiv pomocí 68Ga a sledování tvorby hydrogelu in vivo
Ing. Kateřina Ondrák Fialová (KJCH)
Tato práce si kladla za cíl charakterizaci přípravy a vlastností biopolymerů na bázi poly(2 oxazolinu) vzhledem k jejich využití v nukleární medicíně ve formě nosičů léčiv značených Ga 68. V teoretické části byla popsána pozitronová emisní tomografie (PET), vysoce citlivá zobrazovací technika, díky které vzrostla poptávka po pozitronových radionuklidech. Z tohoto důvodu byl navržen systém s biodistribucí léčiv založený na Ga 68 značených hydrogelech, který by poskytl selektivní PET diagnostiku a mohl být snadno syntetizován pomocí Dielsovy Alderovy reakce. V experimentální části byl popsán proces radioaktivního značení pomocí Ga 68 DOTA modifikovaného polymeru a konjugátu DTPA rituximabu. Výtěžek experimentů příslušných makromolekul označených Ga 68 byl stanoven pomocí vhodné metody chromatografie na tenké vrstvě. Značení bylo prováděno za různých podmínek. Ke sledovaným parametrům patřilo pH reakční směsi, aktivita Ga 68 a také teplota a délka inkubace. Dále byla sledována koncentrace radioaktivně značené látky ve vzorku a typ a objem rozpouštědla. Byly nalezeny vhodné podmínky radioaktivního značení DOTA polymeru i DTPA rituximabu pomocí Ga 68 a byla testována jejich stabilita.Záznam na Dspace
2021/2022Švamberová, Lucie
Význam speciace uranu v alkalickém prostředí pro popis sorpce uranu na cementových materiálech
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH)
Práce se zabývá interakcí uranu s hydratovanou cementovou pastou CEM I a vybranými organickými molekulami v alkalickém prostředí. Cementový materiál byl rozemlet na prášek a použit pro studium rovnovážné sorpce izotopu 233U. Proměnnými podmínkami byl poměr kapalné a pevné fáze, složení výchozího roztoku a koncentrace uranu. Sorpční experimenty byly vyhodnoceny pomocí distribučního poměru Rd. Kromě laboratorních experimentů je součástí práce také modelování speciace uranu v PhreeqC. Tato numerická studie je zaměřena na vliv koncentrace jednotlivých složek systému na speciaci uranu v silně alkalickém prostředí. Téma této diplomové práce je součástí WP3 CORI (Cement-Organic-RadionuclideInteractions), který je jednou z pracovních oblastí evropského projektu EURAD (European Joint Programme on Radioactive Waste Management). Cílem WP3 CORI je hodnocení vlivu degradace organických aditiv v betonu a organických radioaktivních odpadů vázaných v cementové matrici na transport radionuklidů v cementovém či betonovém prostředí. Pomocí těchto výsledků lze hodnotit bezpečnost úložišť radioaktivních odpadů v České republice. Výzkum vedoucí k těmto výsledkům byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 847593 (EURAD-CORI). Výstup byl vytvořen za finanční účasti SÚRAO (SO2020-017). Tato práce vznikla také v rámci grantu Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS19/193OHK4/3T/14.Záznam na Dspace
2021/2022Zamakhaeva, Iana
Best-estimate analýza úniku jódu z kontejnmentu VVER-1000/V320 během LB LOCA
Ing. Adam Kecek, Ph.D.
Diplomová práce se zabývá best-estimate analýzou zdrojového členu se zaměřením na únik jódu z kontejnmentu VVER-1000/V-320. Uvedená problematika byla řešena pro podmínky velké havárie s únikem chladiva (LB LOCA, large-break loss-of-coolant accident). Teoretická část práce zahrnuje popis kontejnmentu VVER-1000/V-320 s důrazem na systémy likvidace a lokalizace havarijních stavů a problematiku transportu jódu v kontejnmentu, popis základních principů bezpečnostních analýz, a stručný úvod do výpočetních kódu použitých pro účely této práce, konkrétně COCOSYS (COntainment COde SYStem) a SUSA (Software for Uncertainty and Sensitivity Analysis). Experimentální část práce je věnována provedení samotné best-estimate analýzy. Příprava vstupních dat pro analýzu zahrnovala určení počátečních a okrajových podmínek, které mohly mít vliv na chemické chování jódu během havárie, stanovení best-estimate hodnot a určení rozsahu, ve kterém se zkoumané veličiny mohou nacházet. Následně byla vytvořena sada vstupních souborů, které byly spočteny pomocí výpočetního kódu COCOSYS. Konečné vyhodnocení, které zahrnovalo neurčitostní a citlivostní analýzu, bylo provedeno v programu SUSA.Záznam na Dspace
2020/2021Müllerová, Eliška
Příprava a charakterizace vysoce luminiscenčních granátů
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se věnuje syntéze multikomponentních granátů s obecným vzorcem (Lu,Gd,Sc)3(Sc.Al)5O12 dopovaných Ce a optimalizaci přípravy a vhodné dopaci granátů. Také volně navazuje na předchozí práci na výzkumném úkolu přípravou vzorků Lu2,5Gd0,5Ga2Al3O12: Ce, který byl v této práci dopovaný ještě ionty Ho3+. Vodné roztoky byly ozařovány UV zářením pomocí čtyř nízkotlakých rtuťových výbojek a následným žíháním byly vyrobeny požadované granáty. Připravené vzorky byly analyzovány pomocí metod XRF, XRD a RL. Pomocí metody XRD se zjišťovala fázová čistota vzorků a pomocí XRF prvkové složení. Dále jsou v diplomové práci změřena radioluminiscenční a fotoluminiscenční spektra vzorků. Na základě fázové analýzy bylo dále optimalizováno složení pomocí náhrady části iontů Gd ionty Lu tak, aby došlo ke stabilizaci granátové struktury. Jejich prvkové složení odpovídalo očekávání. V luminiscenčních spektrech se projevila emisní maxima odpovídající přechodům 5d-4f Ce3+ a emisní maxima odpovídající 4f-4f Gd3Záznam na Dspace
2020/2021Suchá, Adéla
Příprava a charakterizace luminiscenčních tenkých vrstev pro pokročilé aplikace
Ing. Kateřina Děcká, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací luminiscenčních tenkých vrstev vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem teoretické části bylo najít vhodné dvojice substrátu (objemového krystalu) a nanokrystalů s možným přenosem energie mezi nimi. Také shrnuje různé postupy přípravy tenkých vrstev a zobrazovací metodu TOF PET, kde tyto materiály mohou najít uplatnění. Hlavním cílem experimentální části bylo připravit vybrané scintilační tenké vrstvy na různých substrátech a důkladně je charakterizovat (rentgenová difrakce, elektronový mikroskop, absorpční a emisní spektra, studium tloušťky a povrchu tenkých vrstev). Byly připraveny tenké vrstvy CsPbBr3 na třech různých objemových krystalech (LYSO:Ce, LYSO:Pr a BGO), ze kterých se jako nejlepší kandidát pro budoucí aplikace jeví BGO.Záznam na Dspace
2019/2020Bilous, Maryana
Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou obvykle nižší než úroveň detekce běžných metod, a tak samotnému stanovení musí převážně předcházet metody zakoncentrování a izolace od velkého množství neaktivních složek a potenciálních interferencí. V teoretické části jsou shrnuty separační postupy vhodné pro americium, mezi které patří např. srážení, využití iontových měničů a extrakční chromatografie. Pro stanovení transuranů byla vyvinuta velká řada analytických metod, z nichž urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS) patří mezi jednu z nejcitlivějších metod vhodných pro stanovení 241Am. V experimentální části je popsán vyvinutý postup přípravy fluoridových matric pro AMS měření jako koncový krok zpracování vzorku, který navazuje na testování separačních postupů americia metodou extrakční chromatografie za užití materiálů DGA Resin a TODGA-PAN. Také jsou testovány metody koncentrování americia z vodných roztoků pomocí měniče aniontů Dowex v CO32- cyklu a metodou spolusrážení s hydratovaným oxidem titaničitým.Záznam na Dspace
2019/2020Burešová, Marta
Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, proč se upřednostňují dekontaminační metody, které umožňují recyklaci použitých médií a materiálů, a tím vedou ke snížení množství sekundárních odpadů. Cílem teoretické části bylo popsání chemie a mechanismu působení peroxodisíranů, které jsou hlavní složkou nového na KJCH vyvíjeného dekontaminačního média, dále vypracování přehledu o elektrochemické přípravě a výrobě persíranů, a také jejich využití v průmyslu. Experimentální část byla zaměřená na sledování a optimalizaci parametrů elektrolýzy při regeneraci persíranového dekontaminačního média, konkrétně vliv teploty elektrolytu, proudu, doby elektrolýzy a složení elektrolytu na vznik persíranů. Dále byly provedeny experimenty zaměřené na rozpouštění modelových substrátů regenerovaným dekontaminačním roztokem.Záznam na Dspace
2019/2020Grapa, Matěj

2019/2020Kujan, Jan
Materiály na bázi uhlíku perspektivní pro adsorpci technecistanu
RNDr. Martin Daňo, Ph.D. (KJCH)
Cílem této práce je prohloubení poznatků o adsorpci TcO4, za použití ReO4 jako nosiče, na vzorcích aktivovaného uhlí a biouhlí. Teoretická část popisuje základní informace o výše zmíněných typech vzorků a jejich použití. Experimentální část se zabývá charakterizací vzorků, vsádkovými a dynamickými experimenty. Charakterizace vzorků proběhla pomocí stanovení měrného povrchu, povrchového náboje, elektronové paramagnetické rezonance (EPR) a rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF). Pomocí EPR byl zkoumán vliv γ záření na vzorky v souvislosti se změnou uspořádání struktury železa a vzniku radikálů. Vsádkové experimenty se skládaly ze tří typů experimentů, a sice stanovení procenta adsorpce TcO4 v závislosti na pH roztoku a stanovení kinetiky a izotermy vzorků. Dynamickým experimentem bylo stanovení průnikových křivek vzorků, ze kterých byly na základě modelu vypočteny jejich kapacity pomocí programu Famulus a kódu P46DNLRGZáznam na Dspace
2019/2020Mindová, Miriam
Charakteristika vlastností extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů využívajících lipofilní extrakční činidla
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
Pre separáciu trojmocných aktinoidov a lantanoidov boli doposiaľ vyvinuté rôzne extrakčné procesy. Jedným z perspektívnych je proces CHALMEX. Organickú fázu CHALMEXu reprezentuje extrakčná molekula CyMe4-BTBP, extrakčné činidlo a zároveň rozpúšťadlo TBP, a rozpúšťadlo FS-13. Predložená práca skúmala kinetiku extrakcie daného systému a vplyv teploty na hodnotu extrakčných veličín. Keďže pri prepracovaní ožiareného jadrového paliva bude extrakčný systém vystavený vysokej dávke, ktorá môže spôsobiť degradáciu činidla aj rozpúšťadiel a ich následnú neschopnosť extrahovať, je potrebné najprv daný systém otestovať v laboratórnom meradle, ožiariť ho a skúmať jeho správanie a vlastnosti. Pre priblíženie sa skutočnosti behom prepracovania sa práca zaoberala skúmaním vlastností systému po ožiarení pomocou urýchlených elektrónov rôznymi dávkami až do 500 kGy pri štyroch rôznych teplotách v kombinácii s rôznymi koncentráciami kyseliny dusičnej. U ožiarených systémov bola študovaná zostatková koncentrácia CyMe4-BTBP v závislosti na absorbovanej dávke.Záznam na Dspace
2019/2020Sedmidubská, Barbora
Interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými a hydratovanými biomolekulami
Ing. Marie Davídková, CSc.
Motivací této práce je lepší pochopení chemických procesu v bunce podstupující ozarování, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Následkem interakcí techto cástic se složkami bunky dochází k poškození bunecných struktur jako jsou DNA, lipidy a proteiny. Cílem práce bylo studium primárních procesu poškození proteinu zárením pomocí metody elektronové záchytové spektroskopie. Tato práce se zameruje na interakce nízkoenergetických elektronu, tedy elektronu s energiemi pri kterých nedochází k ionizaci molekuly, ale k záchytu elektronu (typicky 0 - 10 eV). Pri techto energiích je významný zejména proces disociativního elektronového záchytu, který casto vede k fragmentaci pri subexcitacních energiích. Do práce byly vybrány molekuly loužící jako model pro peptidy. Zvoleny byly dve aminokyseliny L- cystein a L-valin a dva amidy navržené jako jednoduché modely pro peptidovou vazbu: formamid a N-methylacetamid. Tyto slouceniny byly mereny v jejich izolované a klastrové forme. Merení hydratovaných klastru umožnilo studium vlivu okolního prostredí na reakce.Záznam na Dspace
2019/2020Skálová, Marie
Modifikace povrchu křemíku grafenoxidem
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá úpravou povrchu křemíku za účelem jeho pasivace a zvýšení efektivní doby života minoritních nosičů náboje. V teoretivké části je popsán křemíkový wafer a jeho vlastnosti jakožto výchozího materiálu pro úpravy. Pozornost je věnovánataké grafenu a grafen oxidu, jež v dnešní době nachází čím dál větší uplatnění. Dále byl vypracován přehled chemických a fyzikálně chemických úprav povrchu křemíkus podrobějším zaměřením na pasivaci grafen oxidem. Nakonec je popsán základní princip použitých analytických metod. Experimentální část je věnována leptání povrchu křemíku za různých podmínek a následnému vytvářeníZáznam na Dspace
2019/2020Šebesta, Jan
Charakteristika vlastností extrakčních systémů využívajících hydrofilních maskovacích činidel při extrakci do TODGA při separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
V diplomové práci byly metodou kapalinové extrakce zkoumány vlastnosti systémů, které jsou součástí i-SANEX procesu. i-SANEX proces je uplatněn při separaci minoritních aktinoidů od lanthanoidů během přepracování ozářeného jaderného paliva. Byly zkoumány termodynamické, kinetické a separační vlastnosti systémů s hydrofilními sulfonovanými maskovacími činidly TS-BTP a TS-BTBP. Bylo zjištěno, že separační faktor, stejně tak rozdělovací poměry klesají s rostoucí teplotou při extrakci Am3+ a Eu3+ N-donorovým extrakčním činidlem TODGA do organické fáze. Ve všech případech byla změna entropie a změna entalpie záporná. Pro extrakci Eu3+ byl rovněž určen kinetický model řídící reakce. Základem dalších experimentů bylo ozáření extrakčních systémů různými dávkami urychlenými elektrony o střední energii 3,5 MeV za účelem simulace radiační zátěže, které budou tyto systémy vystaveny během přepracování ozářeného jaderného paliva. Tímto způsobem byly ozářeny dva druhy systémů. První obsahoval pouze 0,35M HNO3, ve které bylo přítomno 18 mM maskovacího činidla, zatímco v druhém systému byla rovněž přítomna organická fáze 0,2 M TODGA/5% oktan-1-ol v kerosenu. V závislosti na absorbovaných dávkách (0, 50, 100, 150, 200 a 300 kGy), teplotě a složení ozařovaného systému byly vyhodnoceny separační vlastnosti jednotlivých systémů. U ozářených systémů byla dále metodou HPLC-ESI-MS studována zbytková koncentrace maskovacích činidel ve vodné fázi.Záznam na Dspace
2019/2020Šobová, Tereza
Studium a optimalizace parametrů nového dekontaminačního média vyvíjeného pro proces vyřazování
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Vyřazování jaderných zařízení je spojeno se vznikem značného množství odpadů, které je nutno dekontaminovat. Výzkum a vývoj nových dekontaminačních metod se proto stává velmi perspektivní oblastí. V popředí zájmu jsou ty metody, které umožňují recyklaci použitých médií a materiálů a vedou ke snížení množství sekundárních odpadů. Cílem této diplomové práce bylo studium a optimalizace parametrů nového dekontaminačního média vyvíjeného pro proces vyřazování. V teoretické část jsou shrnuty informace o vyřazování, dekontaminaci a recyklačních dekontaminačních metodách, korozi, materiálech používaných v primárních okruzích jaderných elektráren a o chemii peroxodisíranu. Experimentální část je zaměřena na optimalizaci parametrů dekontaminačního média založeného na oxidačních vlastnostech peroxodisíranu. Jako testované materiály byly zvoleny analogy materiálů vyskytujících se v primárních okruzích jaderných elektráren – oxid chromitý, magnetit a speciálně syntetizované spinelové materiály. Experimenty prokázaly, že zvolené dekontaminační médium o složení 0,1M K2S2O8 + 0,8mM AgNO3 + 5% H2SO4, dokáže při teplotě 50°C narušit všechny zmíněné materiály a z významné části je rozpustit.
2018/2019Palušák, Martin
Příprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitu
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. (KJCH)
Práce se zabývá přípravou a komplexní analýzou grafen oxidu, jehož výzkum se v posledních letech značně rozvinul. Jednou z problematických vlastností tohoto materiálu je jeho nejasná struktura, proto bylo jedním z cílů této páce ověření pravděpodobné struktury a případných změn, ke kterým při dalších reakcích s tímto materiálem dochází. Dále byly vyzkoušeny dvě nové metody přípravy grafen oxidu pomocí oxidace v prostředí ozonu a Fentonovy oxidace. V neposlední řadě se práce zabývala vytvoření sorbentů na bázi grafen oxidu a polyakrylonitrilu. Jelikož sorbenty vytvořené v naší laboratoři na bázi grafen oxidu mají při laboratorních zkouškách zajímavé výsledky, byly v této práci orientačně otestovány sorpční vlastnosti GO v matricích polyakrylonitrilu na vybraných kationtech.Záznam na Dspace
2018/2019Pecková, Anna

2018/2019Prášek, Tomáš
Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné činnosti a jejích dopadů na ţivotní prostředí. Analýza stopových koncentrací 236U v přírodních vzorcích však vyţaduje pouţití vysoce citlivé analytické metody, přičemţ kladené poţadavky jako jedna z mála splňuje urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS). V rámci AMS stanovení 236U jsou standardně vyuţívány oxidické terčové matrice, současné poznatky v oblasti však poukazují na potenciál fluoridových terčových sloučenin. Jejich výhodami jsou zejména vyšší dosahované hodnoty iontových proudů a významné omezení mnoţství isobarických interferencí, způsobené náhradou tří stabilních isotopů kyslíku v matrici monoisotopním fluorem. Pouţitím fluoridů namísto oxidických matric by tak mohlo být dosaţeno významného zlepšení detekčních limitů. Dosavadní publikace v této oblasti byly zaměřeny převáţně na fluorid uraničitý, vykazující slibné chování v iontovém zdroji AMS. Doposud však nebyla zcela vyřešena návaznost uvedených postupů na předcházející kroky zpracování přírodních vzorků, nezbytné jsou rovněţ modifikace spojené s přechodem od vaţitelných mnoţství uranu ke stopovým. Tato práce poskytuje přehled současného stavu problematiky, týkající se stanovení 236U metodou AMS a souvisejících terčových matric. Její součástí je rovněţ návrh postupu přípravy fluoridové matrice, lépe splňující podmínky pro stanovení 236U v přírodních vzorcích. Vhodnost návrhu je demonstrována analýzou sady připravených terčových vzorků, jeţ byla provedena na pracovišti VERA, University of Vienna.Záznam na Dspace
2018/2019Shashkova, Elena
Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu
RNDr. Martin Vlk (KJCH)
Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod do současného postavení steroidních derivátů v diagnostice nádorových onemocnění. Dále jsou v teoretické části uvedeny některé způsoby přípravy biologicky aktivních konjugátů steroidních látek s polyaminy, aminokyselinami a bifunkčními chelatačními ligandy pro radionuklidy, jako je například 68Ga, 177Lu a 90Y. V experimentální části je popsána příprava nových konjugátů hemiesterů stigmasterolu s L, D-tryptofanem a DOTA aminem. Struktury připravených látek byly potvrzeny pomocí NMR, MS a IR spektroskopie. Experimentální část rovněž obsahuje výsledky značení konjugátu hemiglutarátu stigmasterolu s DOTA aminem 68Ga.Záznam na Dspace
2018/2019Sobkuliaková, Zuzana

2018/2019Urbanová, Kamila
Značení PSMA pomocí galia-68
Ing. Daniel Seifert, Ph.D. (ÚJF AV ČR)
Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška vybraných kartuší pro zachycení 68Ga ze dvou různých typů 68Ge/68Ga radionuklidových generátorů. 68Ga bylo z kartuší eluováno 0,1M NaHCO3. Experimenty prokázaly, že nová metoda značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3 je úspěšná a reprodukovatelná. Výhodou nové metody značení PSMA-11 pomocí 68Ga je, že není třeba vzorek zahřívat či jinak upravovat a ke komplexaci 68Ga chelátorem HBED-CC dojde cca do 1 minuty od přidání PSMA-11 k eluátu 68Ga v 0,1M NaHCO3. V rámci práce byl návrh automatizovaného systému pro značení PSMA-11pomocí 68Ga.Záznam na Dspace
2018/2019Valová, Veronika
Příprava "core-shell" magnetických teranostických nanosond
RNDr. Martin Vlk (KJCH)
Cílem předložené práce byla příprava Fe3O4, jejich funkcionalizace a značení vybranými radionuklidy, které by umožnilo jejich využití jako teranostických sond. Nanočástice magnetitu (Fe3O4) byly připraveny metodou koprecipitace a stabilizovány citronanem sodným, kyselinou citronovou a tetraethoxysilanem (TEOS). Modifikované nanočástice (Fe3O4-Na3Cit@SiO2) byly následně obaleny aminopropyltriethoxysilanem (APTES), funkcionalizovány chráněnými aminokyselinami t-Boc-L-tryptofan a t-Boc-L-histidin a následně konjugovány s ligandem určeným ke komplexaci 68Ga3+. Funkcionalizované částice byly značené 68Ga, eluovaného 0,1 M HCl z generátoru 68Ge/68Ga. Výtěžky modifikovaných částic s ligandem DOTAGA jsou 53 a 96 %. Neobalené nanočástice byly značené 223Ra(NO3)2 ve fyziologickém roztoku a u značených částic byla sledovaná jejich stabilita po dobu pěti poločasů přeměny. Výtěžky značených nanočástic jsou 99-100 %. Dále byly neobalené nanočástice značeny radionuklidy 18F,186Re a 90Y s výtěžky 70-74 % pro 18F, 90 % pro 186Re a 66-93 % pro 90Y.Záznam na Dspace
2017/2018Adámek, Kryštof

2017/2018Beck, Patrik
Radiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidů
doc. Ing. Silber Rostislav, CSc. (KJCH)
Tato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl použit vodný roztok chloridu platičitého spolu s Tritonem X-100. Triton X-100 slouží jako redukční činidlo a stabilizátor. Roztoky byly ozařovány urychlenými elektrony o energii 4,5 MeV na lineárním urychlovači LINAC 4 1200 firmy Tesla VT Mikroel s. r. o. Roztoky byly ozařovány ve 20ml skleněných ampulkách uzavřených parafilmem, ve 200ml skleněných vaničkách a poté v poloprovozní aparatuře. Ozařované roztoky byly sledovány UV/VIS spektrofotometrií pro získání absorpčního spektra, fotonovou křížovou korelační spektrometrií pro zjištění velikosti a distribuce částic, transmisní elektronovou mikroskopií, kde byly získány snímky nanočástic ve sledovaném roztoku, a rentgenovou difrakční analýzou, díky které lze získat informace o formě připravených kovových částic. U roztoků obsahujících stříbrné ionty byl sledován po ozáření vznik roztoku žluté, hnědé až skoro černé barvy v závislosti na dávce, což ukazuje na nanostříbro kulového tvaru. U roztoků obsahující platičité ionty byl sledován po ozáření vznik roztoku černé barvy, také v závislosti na dávce, což ukazuje na možnou redukci platičitých iontů a pravděpodobný vznik nanoplatiny.Záznam na Dspace
2017/2018Florianová, Markéta
Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu
prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D. (ÚJF AV ČR)
Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je atraktivní zejména možnost výroby grafénu redukcí grafénoxidu, a to pomocí ozáření grafénoxidu laserem nebo iontovými svazky, což je efektivní a ekologická alternativa k chemickým metodám redukce grafénoxidu. Tato práce se zabývá studiem interakcí grafénoxidu s laserovými svazky a ionty o různých energiích a fluencích. Modifikované grafénoxidové fólie jsou následně zkoumány za pomoci jaderně analytických metod Rutherfordova zpětného rozptylu (RBS) a detekce odražených atomů (ERDA), a dále charakterizovány konvenčními analytickými metodami typu Ramanovy spektroskopie, mikroskopie atomárních sil (AFM), infračervené spektroskopie metodou zeslabené totální reflexe (ATR-FTIR), rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a dvoubodové metody měření elektrické vodivosti.Záznam na Dspace
2017/2018Kuzár, Maroš
Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů
Ing. Jan Bárta, Ph.D. (KJCH)
Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol pripravený granát Gd3Ga2,5Al2,5O12 dopovaný Ce3+ a bola vykonaná optimalizácia veľkosti častíc, ako aj postup obaľovania tohto granátu zlatom, granátom Lu3Al5O12 či vrstvou SiO2. Pripravené materiály boli charakterizované metódou XRD, RL a TEM. Analýza metódou XRD potvrdila vysokú čistotu fáz v materiáloch. Hrubá vrstva zlata a SiO2 spôsobila výrazné zhášanie luminiscencie, zatiaľ čo vrstva Lu3Al5O12 výrazne zmenila rádioluminiscenčné spektrum materiálu, a teda došlo k difúzii katiónov Gd3+ apravdepodobne i Lu3+ medzi fázami. Na snímkach získaných metódou TEM bolo možné pozorovať nerovnomerné a niekedy neúspešné obalenie granátu požadovanými vrstvami. Je však zrejmé, že obaľovanie granátov môže viesť k novým materiálom so zaujímavými luminiscenčnými či inými vlastnosťami.Záznam na Dspace
2017/2018Tomanová, Kateřina
Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
Předkládaná práce měla tři hlavní cíle: orientační přípravu a studium nanokrystalických materiálů CsPbBr3 a CsPbCl3 včetně jejich důkladné charakterizace, optimalizaci syntézy za účelem zvýšení stability vznikajících koloidních roztoků a přednostní tvorby co nejmenších částic a syntézu core-shell materiálů, tj. zabudování těchto nanokrystalů do pevné matrice nebo vytvoření vhodné vrstvy na jejich povrchu. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o luminiscenčních materiálech, je popsána zobrazovací metoda TOF PET, kde tyto materiály mohou najít největší uplatnění a nakonec jsou shrnuty poznatky přímo o studovaném materiálu a jeho core-shell strukturách. Experimentální část je strukturována v souladu s cíli práce. Syntéza byla úspěšně optimalizována a byly připraveny dva druhy core-shell materiálů. Nanokrystaly byly zabudovány do polystyrenové matrice a byla vytvořena amorfní vrstva SiO2 na jejich povrchu.Záznam na Dspace
2017/2018Fialová, Kateřina
Syntéza extrahentů kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou matrici
RNDr. Martin Vlk (KJCH)
Tato práce je zaměřená na syntézu extrahentů, především diglykolamidů, kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou (PAN) matrici. V teoretické části jsou rozebrány nejprve možnosti přípravy amidů spolu s návrhem nového způsobu syntézy diglykolamidů. Dále je teoretická část zaměřená na přípravu extrahentů kovalentně vázaných na nejrůznější chromatografické matrice a možnosti modifikace PAN matrice a zakotvení diglykolamidů na tuto matrici.Záznam na Dspace
2017/2018Ondrák, Lukáš
Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí 40 Gy/h a dávkou 150 Gy. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae byla kultivována na agarové plotně Sabouraud Chloramphenicol M 1067, HIMEDIA po dobu 5 dnů při 30 °C. Experimentální data byla získána počítáním kolonií vyrostlých z přežívajících ozářených či neozářených buněk v přítomnosti různých vychytávačů (methanol, ethanol, t-butanol, iso-butanol, n-amylalkohol, dimethylsulfoxid, aceton, mravenčan draselný a DL-alanin). Radiační ochrana ? byla definována jako podíl přirozených logaritmů frakcí přeživších buněk bez vychytávače S0 a s vychytávačem S. Specifická radiační ochrana k, tj. radiační ochrana založená na vychytávání hydroxylových radikálů, byla definována jako směrnice závislosti radiační ochrany ? na vychytávací účinnosti Q použitých vychytávačů definované jako součin koncentrace c použitých vychytávačů v ozařované suspenzi a rychlostní konstanty kOH reakce vychytávačů s hydroxylovými radikály. Bylo zjištěno, že radiační ochrana všech použitých vychytávačů lineárně roste s vychytávací účinností Q. Lze tedy říci, že všechny testované vychytávače fungují jako radioprotektory. Specifická radiační ochrana k hyperbolicky klesá s rostoucí rychlostní konstantou kOH a lineárně roste s rostoucí koncentrací c vychytávačů při konstantní vychytávací účinnosti Q. Dalším cílem této práce bylo prostudovat vliv dimethylsulfoxidu na radiační citlivost savčích buněk (buňky V79, plicní fibroblasty křečka čínského) ozářených zářením gama 60Co dávkovými rychlostmi 30, 40, 50, 60, 70, 90 a 100 Gy/h a dávkou 1,5 Gy. Buňky V79 byly kultivovány ve standardním 10% živném médiu (Dulbecco?s Modified Eagle?s Medium, Sigma-Aldrich; 10 % Fetal Bovine Serum, Biosera; 1 % antibiotik Penicillin-Streptomycin, Biosera) při 37 °C v atmosféře 5 % CO2 : 95 % vzduch po dobu 7 dní. Experimentální data byla získána počítáním kolonií vyrostlých z přežívajících ozářených či neozářených buněk V79 v přítomnosti dimethylsulfoxidu a byla vyhodnocena stejně jako v případě kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Bylo zjištěno, že radiační ochrana lineárně roste s vychytávací účinností Q dimethylsulfoxidu. Lze tedy říci, že dimethylsulfoxid funguje jako radioprotektor i v případě savčích buněk. Dále bylo zjištěno, že závislost specifické radiační ochrany k na dávkové rychlosti záření gama je nemonotónní s maximem okolo dávkové rychlosti 55 Gy/h.Záznam na Dspace
2017/2018Pelikánová, Iveta Terezie
Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (KJCH)
Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. Materiály byly pripraveny fotochemicky a nanocástice byly následne biofunkcionalizovány obalením vrstvou SiO2 a navázáním PPIX. Na pripravených materiálech byla provedena charakterizace rentgenovou difrakcní analýzou, elektronovovou mikroskopií a byly namereny adioluminiscencní a fotoluminiscencní emisní spektra a dosvity. Produkce singletního kyslíku byla studována pomocí fluorescencí sondy APF a specifického zhášece singletního kyslíku NaN3.Záznam na Dspace
2017/2018Pokorný, Michal
Studium komplexace europia s vybranými činidly
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH)
Tato diplomová práce je zaměřena na studium komplexace europia používáného jako chemického analogu třímocných aktinoidů. Jako komplexační činidla byly použity disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), kyselina glykolová, kyselina jantarová a kyselina ftalová a studium bylo provedeno metodou časově rozlišené laserem indukované fluorescenční spektroskopie (TRLFS). Komplexace europia s výše uvedenými komplexačními činidly byla studována v závislosti na pH a v případě kyseliny jantarové a ftalové také v závislosti na poměru ligand-kov. Na základě těchto experimentů byly zhotoveny distribuční diagramy europia, byly stanoveny luminiscenční spektrální charakteristiky v závislosti na pH a poměru ligand-kov a na základě střední doby života byly identifikovány jednotlivé komplexy. U identifikovaných komplexů byly stanoveny jejich časově rozlišené luminiscenční spektrální charakteristiky a byla provedena dekonvoluce luminiscenčních spekter těchto komplexů.Záznam na Dspace
2017/2018Sakmár, Michal
Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika
RNDr. Martin Vlk (KJCH)
Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení Pre viacfázové teranostiká platí, že pripravené nanočastice, sú označené za pomocí už značeného komplexu v in vivo podmienkach. V práci bolo pripravených viacero druhov kompozitných nosičov na báze HApu a TiO2 s fosfonátmi, ktoré boli označené terapeutickým rádionuklidom 223Ra, používaným pri cielenej alfa terapii alebo diagnostickými rádionuklidmi 68Ga a 99mTc. U kompozitov značených 223Ra boli testované in vitro stability v prostrediach fyziologického roztoku, krvného séra, krvnej plazmy, a 5% roztoku albumínu. Časť experimentov je tiež zameraná na syntézu dvoch fosfónových kyselín a to (3-amino-1-hydroxypropyliden) bisfosfónovú kyselinu a (2-amino-1-hydroxyethylidén) bisfosfónovú kyselinu, ktoré boli následné zrážané s nanočasticami hydroxyapatitu a pripravené kompozitné zlúčeniny boli povrchovo značené s 99mTc s výťažkom nad 95%. Ďalej boli pripravené kompozitné zlúčeniny HAp s fosfónovými kyselinami, u ktorých bola stanovovaná veľkosť vzniknutých častíc a ich následná elektrostatická stabilizácia pomocou 1% roztoku HCl alebo 1% roztoku NH4OH. Na záver boli vykonané in vivo a in vitro experimenty s kompozitom N-(fosfónometyl)iminodioctová kyselina-HAp označeným 223Ra, u ktorého bola pozorovaná najmenšia veľkosť častíc a najväčšia stabilita vo vodnom roztoku.Záznam na Dspace
2017/2018Vaněček, Vojtěch
Core-shell scintilátory na bázi ZnO/ZnMgO
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (KJCH)
Oxid zinečnatý dopovaný galiem je scintilátor s velkým potenciálem pro využití v mnoha oblastech, jako je fyzika částic o vysokých energiích nebo koincidenční detekce fotonů v pozitronové emisní tomografii (TOF PET). Díky časovým charakteristikám se tento materiál řadí mezi ultrarychlé scintilátory. V této práci byla studována možnost vylepšit luminiscenční vlastnosti ZnO:Ga přípravou core shell systémů. ZnMgO a amorfní SiO2 byly zvoleny jako vhodné obalové materiály. Obalovou vrstvu ZnMgO se použitými metodami nepodařilo připravit v kvalitě potřebné pro zlepšení luminiscenčních vlastností. Aplikací obalové vrstvy z amorfního SiO2 se podařilo zvýšit intenzitu luminiscence bez výrazného zhoršení časových parametrů luminiscence. Zvýšení intensity luminiscence bylo dosaženo také optimalizací přípravy ZnO:Ga.Záznam na Dspace
2017/2018Pastorek, Adam
Studium syntézy biogenních molekul účinky ionizujícího záření
prof. RNDr. Civiš Svatopluk CSc., DSc. (ÚFCH AV ČR)
Tato diplomová práce se zaměřuje na studium abiogenních teorií o vzniku života na Zemi. Konkrétně sleduje možné syntetické cesty přípravy komplexnějších molekul z jednoduchých molekul vlivem ionizujícího záření gama.Záznam na Dspace
2017/2018Reimitz, Dan
Synergie ionizujícího záření a chemoterapeutických léčiv na bázi platiny a ruthenia při indukci poškození DNA
Ing. Marie Davídková, CSc.
Tato práce je zaměřena na studium kombinovaného chemo-radiačního účinku na indukci poškození DNA. Konkrétně se jedná o kombinaci účinků organometalických molekul CDDP (Cis-diamminedichloroplatinum II), respektive RAPTA-C (Ru(?6-p-cymene)Cl2(1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo-[3.3.1.1]decanephosphine)) s radiačními účinky gama záření z radionuklidového zdroje 60Co na indukci poškození plazmidové DNA. Pozornost byla věnována kombinovanému účinku OH radikálů a sekundárních elektronů. Experimenty byly prováděny ve vodném prostředí při různé koncentraci vychytávače OH radikálů, aby bylo možné rozlišit příspěvky od OH radikálů a elektronů. Právě společný efekt nízkoenergetických sekundárních elektronů a cisplatiny byl již dříve pozorován. Cisplatina samotná způsobuje poškození DNA, ale také působí jako radiosensitizátor plazmidové DNA, na kterou je kovalentně navázána, což poukazuje na synergii těchto dvou účinku. V této práci je toto tvrzení ověřeno a stejnou metodikou studováno společné působení sekundárních elektronů a RAPTA-C na indukci poškození DNA.Záznam na Dspace
2017/2018Hupka, Ivan
Stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence při použití komplexačních činidel
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH)
Časovo rozlíšená laserom indukovaná fluorescenčná spektroskopia (TRLFS) je rýchla, jednoduchá a presná optická metóda umožňujúca stanovenie nízkych koncentrácií roztokov prvkov vzácnych zemín (ako je napr. Eu) a aktinoidov (hlavne U, Cm, Am) na základe ich luminiscenčných vlastností. Cieľom tejto práce bolo stanovenie koncentrácií uránu pomocou tejto metódy pri použití dvoch komplexačných činidiel na báze fosforečnanov, a to jednak H3PO4 o koncentrácii 1 mol/l a komerčne dostupný Uraplex. Koncentrácie uránu boli počítané na základe určenia integrálneho počtu impulzov emisného spektra v danom intervale vlnových dĺžok 434 až 605 nm a to v rôznych matriciach NaNO3, NaCl, KNO3, Ca(NO3)2, CaCl2 a v portlanditovej vode (t.j. nasýtený roztok Ca(OH)2. Všetky roztoky boli okyslené na pH 1. Naviac boli porovnané spektrá týchto zmesí uranylovej soli, matrice a komplexantu. K tomu boli analogicky stanovené a porovnané i doby dosvitu luminiscencie uranylovej specie v matriciach. Bolo zistené, že prítomnosť K+ a Ca2+ iónov v dusičnanovej matrici zvyšuje intenzitu signálu a chloridové anióny spôsobujú jednak zníženie počtu impulzov, tak aj dobu dosvitu luminiscencie uranylového komplexu bez ohľadu na prítomnosť katiónov prvkov I. a II. A skupiny. Z modelového štúdia špeciácie uránu s H3PO4 bolo zistené, že najviac zastúpená chemická forma uránu v roztoku je UO2H5(PO4)2+ v každej kombinácii roztoku s matricou.Záznam na Dspace
2017/2018Kittnerová, Jana
Sorpce radia na vybrané cementové materiály
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH)
Práce se zabývá interakcí radionuklidů s cementovými materiály s důrazem na sorpci radia. Téma diplomové práce je součástí evropského projektu CEBAMA (CEment BAsed MAterials), kterého se KJCH účastní, a rovněž Výzkumné podpory pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště, Transport radionuklidů z úložiště / Transport radionuklidů přes materiály na bázi cementu zadávaného SÚRAO.Záznam na Dspace
2017/2018Kománková, Lucie
Příprava a charakterizace scaffoldu pro kostní tkáňové inženýrství
Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D. (ÚMCH AV ČR)
Kostní tkáňové inženýrství se věnuje vývoji biokompatibilních materiálů vhodných k nahrazení defektní kostní tkáně. Kosti představují velice dynamickou strukturu a její pochopení je základem pro navržení materiálů co nejvěrněji imitujících extracelulární matrix. V této práci byl připravován porézní 3D materiál vytvářený termickou modifikací polyakrylonitrilu při 360°C za přístupu vzduchu v Black Orlon. Jeho morfologická struktura je tvořena interkonektivními póry a byla charakterizována pomocí elektronové mikroskopie. Komunikující póry o velikostech vhodných pro růst a proliferaci lidských osteoblastů byly ve struktuře vytvořeny zabudováním a následným vymytím částic porogenu. Jako porogen byly zvoleny frakcionované krystaly chloridu sodného o vhodné velikosti. Ke zlepšení mechanických vlastností byl materiál vyztužen sekundární interpenetrující sítí z chitosanu. Současně byly také porovnávány dva typy síťovacích činidel chitosanu: běžně používaný glutaraldehyd a genipin. A to především jejich vliv na viabilitu buněk. Na navrženém materiálu a jeho kompozitu s hydroxyapatitem byla v biologických experimentech zkoumána jejich osteokonduktivita. Ukázalo se, že materiály nejsou cytotoxické a jejich chemické složení a morfologická struktura podporují adhezi, proliferaci a růst buněk lidského osteosarkomu kmene MG 63, které na povrchu scaffoldů vytvářely konfluentní vrstvu.Záznam na Dspace
2017/2018Neužilová, Barbora
Uplatnění vlivu vychytávačů radikálů na kultury ozařované za různých podmínek
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Cílem této práce bylo vyšetřit závislost míry radiační ochrany kvasinek Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ ?, DBM 272) vyvolané vychytáváním hydroxylových radikálů na dávkové rychlosti UVC záření (254 nm). Jako vychytávače OH radikálů byly použity methanol a ethanol. Ozařování bylo provedeno pomocí nízkotlaké rtuťové výbojky Philips TUV 11 W, UV TECHNIK MEYER, GmbH. Nominální hodnoty dávkových rychlostí byly 11,5; 15,4; 20,7; 26,3 a 42,2 Gy/h. Míra radiační ochrany k byla definována jako směrnice závislosti podílu přirozených logaritmů frakcí přeživších buněk ozářených UVC zářením bez vychytávače a v přítomnosti vychytávače na vychytávací účinnosti Q daného vychytávače. Kromě toho byl orientačně prověřen možný vliv hypertermie (50 °C po dobu 20 minut před ozářením) na míru radiační ochrany buněk.Záznam na Dspace
2017/2018Nykl, Pavel
Studium záchytu a přenosu značených nanočástic v rostlinách
RNDr. Martin Vlk (KJCH)
Cílem této práce byla příprava nanočástic hydroxyapatitu, jejich charakterizace, zna-čení 223Ra a studium záchytu a transportu značených nanočástic v rostlinách.Záznam na Dspace
2015/2016Kuba, Jakub
Jednokanálový čítač v prostředí Labview pro potřeby radiochemické praxe
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Táto práca sa potýka s dvoma ciel’mi. Prvým je výber zariadenia vhodného k nahradeniu dátovej karty určenej k zberu dát súčasne používanej na Katedre Jaderné Chemie, druhým je vývoj applikácie ovládajúcej jednokanálový zber dát a tým pádom vhodnej k nahradeniu súčasnej aplikácie Jednokanál.
Táto práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a experimentálnu. Teoretická čast’ pojednáva o základoch prevádzky detektorov, spracovaní signálu a príslušných elektronických komponentoch. Táto čast’ taktiež zahŕňa opis súčasne používaného systému pre zber dát vrátane ovládacej applikácie Jednokanál, pretože predstavujú základ pre výber nového zariadenia a požiadavky spojené s vývojom aplikácie.
Experimentálna čast’ je rozdelená na štyri podčasti, pojednávajúce o výbere zaraidenia pre zber dát, vývoji aplikácie, jej validácii a finančnom dopade práce. Na základe kompatibility a požadovaných vlastností bolo ako zariadenie pre zber dát vybrané zariadnie NI USB-6000. Vyvinutá aplikácia Single Channel Counter poskytuje intuitívne uživatel’ské rozhranie a navyše pokročilejšie vlatnosti ako má aplikácia Jednokanál. Aby bolo možné prehlásit’ modifikovaný systém zberu dát za presne merajúci, bola vykonaná validácia meracieho času, opozdenia medzi automatickými meraniami a sledovanie štatistického charakteru radioaktívneho rozpadu.
Na základe známych nákladov spojených s nákupom dáta zbierajúcich zariadení a možných úspor a príležitostí spojených s touto modifikáciou sýstému zberu dát, bola vykonaná krátka úvaha nad finačným aspektom tejto práce a taktiež doporučenie, či by mala Katedra Jaderné Chemie implementovat’ túto zmenu na všetkých systémoch využívajúcich jednokanálové čítače.
2015/2016Málková, Eva
Příprava a studium nanonosičů pro nukleární medicínu
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
Cieľom tejto práce bola príprava, značenie a štúdie in vitro a in vivo stability hydroxyapatitov (HAp) značených s 223Ra (T1/2 = 11,43 d), a značených hydroxyapatitov stabilizovaných termoresponzívnym polymérom N-(2-hydroxypropyl) metakrylamidom (HPMA). In vitro experimenty prebiehali vo fyziologickom roztoku, krvnej plazme a séru (Biowest). Výsledky ukazujú, že najviac sa rádionuklidy uvoľňujú z nosiča do krvnej plazmy a to u vzoriek o hmotnosti 1 mg. Maximálne uvoľnené množstvo rádionuklidov bolo u vzoriek [223Ra]HAp značených povrchovo v priemere 7 %, naopak u vzorky [223Ra]HAp- HPMA bolo najvyššie u objemového značenia v priemere 21 %. In vivo štúdie boli vykonávané na bezsrstých atymických myšiach Nu-Nude s myším kožným melanómom B16-F10. Na tieto štúdie boli pripravené vzorky [223Ra]HAP o mernej aktivite 28 kBq/mg a [223Ra]HAP-HPMA o mernej aktivite 135 kBq/mg. Aplikácia vzoriek prebiehala intratumorálne. Po 24 hod od aplikácie [223Ra]HAp zostávalo imobilizované v nádore 3,1% ID/g a u [223Ra]HAP-HPMA 10,0 %ID/g.
2015/2016Popovich, Kseniya
Biofunkcionalizované nanokompozity pro produkci singletního kyslíku
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
Tato práce je založená vývoji luminiscenčních nanokompozitních materiálů na bázi scintilačních nanočástic (CeF3:Tb3+, ZnO:Ga, ZnCdO:Ga a Lu3Al5O12:Pr3+) modifikovaných SiO2 a protoporphyrinem IX. V této práci byla úspěšně provedena modifikace povrchu vrstvou SiO2 a konjugace s molekulou fotosenzibilizátoru a výsledky syntézy byly potvrzeny pomocí metody rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie. Na základě změn pozorovaných v radioluminiscenčních spektrech lze předběžně předpokládat, že dochází k přenosu energie na vnější vrstvu protoporfyrinu, což je nezbytné pro produkci singletního kyslíku. Proto připravené nanokompozity mohou být dobrými kandidáty pro použití ve fotodynamické terapii indukované rentgenovým paprskem.

Biokunjugát Lu3Al5O12:Ce3+@SiO2-FasL byl také otestován pro zobrazování živých buněk. Tato zobrazovací technika byla uskutečněna buď pomocí adsorpce fluorescenčního materiálu na povrchu buněk, anebo na základě interakce antigen-protilátka s Fas receptory na biomembráně. Nanopráškový Lu3Al5O12:Ce3+ lze navrhnout jako perspektivní materiál pro vizualizaci v mikrobiologických vzorcích.
2015/2016Rosendorf, Tomáš
Studium difúze radionuklidů kompaktovaným bentonitem ovlivněné jinými bariérovými materiály
Ing. Eva Hofmanová (ÚJV Řež, a. s.)
Stanovení difúzních koeficientů z difúzních experimentů v kompaktovaném bentonitu ovlivněném přítomností prostředí hostitelské horniny a cementových konstrukčních materiálů jsou esenciální pro posuzování bezpečnosti bentonitové inženýrské bariéry pro ukládání radioaktivních odpadů v hlubinných úložištích. Cílem práce bylo se zabývat bentonitem ovlivněným granitickou přírodní bariérou a cementovými konstrukčními materiály.

K dosažení podmínek v kompaktovaném bentonitu (BaM), založených na potenciálních procesech v hlubinném úložišti byly navrženy 2 typy laboratorních experimentů. V prvním typu byly vzorky kompaktovaného bentonitu (objemová hmotnost: 1480 – 1550 kg/m3) ekvilibrovány syntetickou podzemní granitickou vodou (série BaM:SGW-UOS) a vyvinutou cementovou vodou (série BaM:ECW), v průběhu ekvilibrace byly v kapalné fázi pozorovány změny pH, měrné vodivosti, koncentrace vybraných kationtů, alkality a dále bylo provedeno kontrolní stanovení na přítomnost bentonitových koloidů. Ze změřených hodnot vyplývá, že v případě série BaM:SGW-UOS nebylo po 6 týdnech dosaženo ekvilibrace a systém bentonit – cementová voda v sérii BaM:ECW se stále vyvíjí a není možné docílit ekvilibrace.

Poté následoval průnikový difúzní experimentu (14 dnů) HTO a jodidu 125I. Z naměřených dat byly stanoveny optimální modely modulem EVALDIFF, z nichž byly získány charakteristické veličiny pro difúzi – zdánlivý Da a efektivní De difúzní koeficient:

• pro HTO:

Da = (1,82 ± 0,31)×10-10 m2/s, De = (8,4 ± 1,3)×10-11 m2/s v sérii BaM:SGW-UOS,

Da = (3,75 ± 0,54)×10-10 m2/s, De = (1,78 ± 0,25)×10-10 m2/s v sérii BaM:ECW,

• a pro jodid:

Da = (8,6 ± 1,5)×10-11 m2/s, De = (2,38 ± 0,45)×10-12 m2/s v sérii BaM:SGW-UOS,

Da = (1,57 ± 0,59)×10-10 m2/s, De = (4,9 ± 1,8)×10-12 m2/s v sérii BaM:ECW.

Pro druhý typ experimentu bylo navrženo uspořádání, kdy na vzorek bentonitu navazoval vzorek cementového materiálu (3:2 = CEMII/A-S42,5R : H2O). Vzorky byly po 6 týdnech odděleného sycení syntetickou granitickou vodou spojeny a byl zahájen HTO difúzní experiment (28 dnů). Dále byl proveden HTO difúzní experiment ve vzorku cementu (série CEM:SGW-UOS) z něhož byly získány parametry difúze Da = (5,61 ± 0,98)×10-11 m2/s, De = (2,33 ± 0,41)×10-11 m2/s. Stanovení porozity cementového vzorku bylo výzvou a k vyhodnocení experimentu ve spojených vrstvách se bude potřeba vrátit.

Průběh ekvilibrace bentonitu kapalnými fázemi nebyl doprovázen tvorbou koloidů, měření pH a měrné vodivosti je pro monitorování ekvilibrace pouze orientační. V tenké vrstvě bentonitu v přímém kontaktu s cementovou vodou po 8 týdnech došlo k poklesu kationtově výměnné kapacity a změně plasticity, což může být způsobeno vznikem sekundárních fází nebo ucpáním pórů, zatímco ostatní vzorky zůstaly beze změny. Ve všech bentonitech došlo
k poklesu zastoupení sodíku v důsledku iontové výměny za vápník. Výchozí bentonit a ekvilibrované bentonity prokázaly malou bobtnavost. Tvorba sekundárních fází musí být potvrzena dalšími analýzami (například XRD).

Doplňkové difúzní experimenty HTO a jodidu 125I prokázali závislost referenčního difúzního koeficientu na složení kapalné fáze, pro další práce bude nezbytné tyto koeficienty upřesnit, aby bylo možné diskutovat geometrii difúzní cesty.
2015/2016Vondrášková, Apolena
Luminiscenční a scintilační vlastnosti nanopráškových scintilátorů na bázi hliníkových granátů
doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (FÚ AV ČR, v.v.i.)
Tato práce se zaměřuje na přípravu a popis polykrystalických nanopráškových materiálů s granátovou strukturou, které byly dopovány ionty vzácných zemin. Všechny práškové materiály byly připraveny radiační metodou.
Práce pojednává o dvou různých sériích vzorků. Tou první je série vzorků se smíšenou matricí lutecito-hlinitého granátu a yttrito- hlinitého granátu (LuYAG). V tomto případě byly k dopaci použity ionty Pr3+ v konstantní koncentraci 1 at.%. Dále byly připraveny koncentrační řady s proměnlivou koncentrací dopantu - Tb3+, Sm3+ a Tm3+, jejichž koncentrace rostla od 1 do 10 at.%. V tomto případě byl matricí pouze LuAG bez přídavku yttria.

Strukturní vlastnosti a složení materiálů bylo měřeno pomocí metod XRPD a XRF. Luminiscenční vlastnosti vzorků byly zjištěny z měření spekter a dosvitů. Připravené materiály byly charakterizovány jak z hlediska struktury, tak z hlediska luminiscence. Pro popis těchto charakteristik byly měřeny difraktogramy, fotoluminiscenční a radioluminiscenční spektra. Dále byla zjišťována také kinetika zářivých přechodů materiálu, jelikož je jich nutně třeba k určení možného koncentračního zhášení a s tím spojených změn v mechanismu luminiscence. Tyto změny se často dějí právě s rostoucí koncentrací dopantu ve struktuře.

V této práci jsou také uvedena spektra porovnávající dané dopanty z hlediska jejich luminiscenčních vlastností v granátové struktuře.
2014/2015Kukleva, Ekaterina
Nosiče teranostických radionuklidů Pt a Ra pro nukleární medicínu
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
V této práci jsou popsány způsoby přípravy a využití dvou radionuklidů, které mohou být použité v nukleární medicíně. Jedná se o 195mPt a 223Ra. Oba radionuklidy lze připravit ozařováním tepelnými neutrony na reaktoru s dostatečně vysokými výtěžky pro následující zpracování. U přípravy platiny-195m se využívá 193Ir terče, a dvojitého záchytu neutronů. Následující rozpouštění iridiového terče za střídavého proudu a chemická separace obou prvků na nové pryskyřici CLA Triskem byly prozkoumány. Byly také připravené komplexy na bázi platiny jako cisplatina. Radium-223 lze získat jako produkt rozpadové řady 227Ac, které se připravuje ozařováním 226Ra. Byla provedena verifikace účinných průřezů a stanovení výtěžků reakce 226Ra (n, γ).
2014/2015Svobodová, Tereza
Stanovení 210Pb ve vybraných materiálech pomocí spektrometrie záření gama
prof. Ing. Jan John, CSc.
Cílem diplomové práce bylo stanovení 210Pb ve vybraných materiálech pomocí spektrometrie záření gama. S takovými materiály se můžeme setkat v životním prostředí v důsledku lidské činnosti, vyznačují se obtížným stanovením složení a potenciálně vysokou koncentraci prvků s vysokým Z, které silně ovlivňuje samoabsorpci záření gama o nízké energii ve vzorku.

Stanovení aktivity bylo provedeno na vzorcích dodaných do SÚRO v Praze a na vzorcích získaných při odmontování filtračního zařízení v podzemní laboratoři LSM ve Francii, kterého se autorka práce přímo účastnila. Výpočet korekčních faktorů byl proveden pomocí různých metod, které jsou diskutovány v této práci. Byl ověřen nový postup stanovení korekce na samoabsorpci záření gama o nízké energii, který kombinuje transmisní metodu a simulaci pomocí Monte Carlo. Tento postup se ukázal být vhodný pro rutinní měření v SÚRO.
2014/2015Wangle, Tadeáš
Příprava simulovaného vyhořelého jaderného paliva obsahujícího cesium a jód
Marco Cologna, PhD. (KIT Karlsruhe, Německo)
Tato práce se zabývá přípravou simulovaného vyhořelého jaderného paliva obsahující cesium a jód metodou spark plasma sintering.

Práce se bude sestávat ze dvou částí. První částí jsou neaktivní testy s modelovou matricí yttriem stabilizovaného oxidu zirkoničitého. Druhou částí budou aktivní testy s matricí oxidu uraničitého.

Obě části budou obsahovat studie vlivu vstupních parametrů, jako obsahu CsI a tlaku, na kinetiku slinování a výstupní parametry, hlavně hustotu a velikost zrn.
2013/2014Bartl, Pavel
Stanovení americia ve vzorcích provozních radioaktivních odpadů
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Cílem diplomové práce bylo vypracování rešerše a nalezení vhodné metody pro stanovení americia ze vzorků provozních radioaktivních odpadů. Rešeršní část pojednává nejprve o vlastnostech americia, poté o členění radioaktivních odpadů a nakládání s nimi. Dále je rešeršní část zaměřena na teorii separačních metod a na příklady jejich užití pro separace americia (či minoritních aktinoidů jako celku) z provozních radioaktivních odpadů. Závěrem první části práce jsou ukázány a popsány používané metody detekce americia s důrazem na spektrometrii záření α, jejíž součástí je i kapitola o přípravě vzorků elektrodepozicí.

Pro experimenty byla zvolena separace americia z roztoku koncentrátu kyseliny borité z odparky jaderné elektrárny Dukovany pomocí extrakčně chromatografického systému TODGA-PAN/kyselina šťavelová. Zkoumány byly závislosti hmotnostních rozdělovacích koeficientů americia z roztoků koncentrátu o různém ředění i modelového roztoku kyseliny borité na pH v kyselé oblasti (upraveno pomocí HNO3), kinetická závislost sorpce americia na čase, vlivy vybraných složek koncentrátu na hodnoty hmotnostních rozdělovacích koeficientů, kapacita extrakčně chromatografického systému a profil eluce americia roztokem kyseliny šťavelové. Vybrané charakteristiky jako kinetika a závislost hmotnostních rozdělovacích koeficientů na pH koncentrátu byly porovnány s komerčním extrahentem DGA.

Bylo zjištěno, že v prostředí 40% koncentrátu z odparky probíhá sorpce americia poměrně rychle a je dosaženo ~ 97 % rovnováhy již po půlhodinovém kontaktu fází. Americium sorbované na kolonu naplněnou materiálem TODGA-PAN z roztoku 40% koncentrátu bylo eluováno roztokem 0,25M kyseliny šťavelové. Během tohoto experimentu bylo zjištěno že, elucí americia o aktivitě ~ 6 kBq získáme téměř všechnu aktivitu (97,43 ± 0,97 % resp. 98,26 ± 1,77 %, dle použité detekční metody) již po průtoku cca 1,7 mL (7,1 BV) elučního roztoku. Kapacita kolony při sorpci americia ze 40% koncentrátu je však daleko vyšší a bylo ukázáno, že při průchodu 238 BV mobilní fáze dochází k průniku pouze necelého 1 % americia. Nižší stupeň ředění však není vhodný ani z hlediska hodnot hmotnostních rozdělovacích koeficientů, ani z hlediska kapacity kolony. Při porovnání vlastností extrahentů TODGA-PAN a DGA bylo zjištěno, že TODGA-PAN má několikrát rychlejší kinetiku, avšak při sorpci americia na TODGA-PAN se uplatňuje sorpce na nosič, kdežto u DGA nikoliv.
2013/2014Červenák, Jaroslav
Ovplyvňovanie mikroorganizmov ionizujúcim a UV žiarením v prítomnosti vychytávačov radikálov
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Práca vychádza z hypotézy, že OH radikály, najnebezpečnejší produkt rádiolýzy vody s oxidačnými vlastnosťami, hrajú najpodstatnejšiu úlohu pri nepriamom poškodení buniek ionizujúcim žiarením. Prítomnosť vychytávačov OH radikálov by preto mala ochrániť bunky vystavené tomuto žiareniu a znížiť ich radiačnú citlivosť. Práca študuje aj vplyv vychytávačov OH radikálov pri ožarovaní UV žiarením na použité mikroorganizmy (Saccharomyces cerevisiae, haploidný kmeň, typ a, DBM 272 a Eschericha coli, DBM 3125).

Boli ožarované suspenzie buniek s koncentráciou rádovo 106 buniek/mL vo fyziologickom roztoku s rôznymi koncentráciami vychytávačov OH radikálov (etanol, metanol, mravčan draselný). Ožarovanie gama žiarením prebiehalo rádionuklidovým zdrojom 60Co, zdrojom UV žiarenia boli nízkotlakové ortuťové výbojky. Ožiarená mikrobiálna kultúra bola po nariedení vyočkovaná na agarové platne. Po spočítaní vyrastených kolónií bola vypočítaná frakcia preživších buniek v ožiarenej suspenzii bez vychytávača a s pridaným vychytávačom. Zo získaných výsledkov je možné usudzovať na ochranný účinok jednotlivých vychytávačov pri ožarovaní baktérií žiarením gama, pričom pravdepodobne významnú úlohu hrá v tomto procese množstvo kyslíku v ožarovanej suspenzii. Bol nájdený aj vplyv vychytávačov radikálov OH na radiačnú citlivosť kvasiniek ožarovaných UVC žiarením.
2013/2014Mičolová, Petra
Značení biologicky degradabilních triterpenoidů
RNDr. Martin Vlk (KJCH)
Byly syntetizovány výchozí 2-nor sloučeniny v oleanolové, ursolové, betulinové a nakonec i v dihydrobetulinové řadě. Pozornost byla věnována i přípravě značeného redukčního činidla pro syntézy. Celkem byly syntetizovány dva NaB[3H]4 o aktivitě 134 Bq/mg a 1293 Bq/mg. Připravené 2-norkyseliny a acetoxymethylestery byly následně selektivně značeny izotopy vodíku v poloze 3α a bylo připraveno celkem 8 deuterovaných sloučenin – 4 acetoxymethylestery (obohacení deuteriem: 91 - 98 %) a 4 kontrahované deriváty (obohacení deuteriem: 60 - 84 %), a 4 tritiované acetoxymethylestery (v rozmezí aktivit 7 – 19 MBq/mg). U nově připravených sloučenin byla testována cytotoxicita vůči T-lymfoblastické leukémii CEM na pracovišti IMTM v Olomouci. Vybrané sloučeniny byly dále testovány i vůči lidskému plicnímu karcinomu (A549), lidskému karcinomu tlustého střeva (HCT116) a lidské myeloidní leukemii (K562).
2013/2014Řibřidová, Eva
Studium speciace komplexů uranu s kovy alkalických zemin metodou TRLFS
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH)
Při studiu chování uranu v přírodním prostředí jsou zkoumány i jeho specie, jejichž tvorba je silně závislá na pH prostředí. K identifikaci těchto specií je možné použít metodu TRLFS (Time Resolved Laser Induced Fluorescence Spectroscopy), protože většina hydroxokomplexů a karbonátových komplexů uranylu vykazuje měřitelné luminiscenční vlastnosti. Byly studovány systémy, v nichž byly přítomny kovy alkalických zemi, a to Mg, Ca, Sr a Ba. Současně byly pomocí výpočtů provedených v programu PHREEQC za použití databáze HATCHES vytvořeny speciační diagramy analogické ke studovaným vzorkům. Byly připraveny vzorky blízké svým složením přírodním vzorkům a zkoumána tvorba specií v závislosti na koncentraci daného kovu v roztoku při určitém pH. Všechny vzorky měly totožnou koncentraci U (VI) 10-5 mol/dm3, koncentrace kovu alkalických zemin se měnila v rozsahu 2.10-2 mol/dm3 až 6.10-3 mol/dm3. Vzorky byly proměřovány v intervalu pH ~ 7 až ~ 8,5. V daných roztocích byly identifikovány a stanoveny doby života luminiscence těchto specií Ca2UO2(CO3)3, SrUO2(CO3)32-, Sr2UO2(CO3)3, BaUO2(CO3)32-, UO22+, UO2(OH)+ , UO2(OH)3 -, (UO2)3(OH)5+ a (UO2)2CO3(OH)3-. Byla stanovena konstanta stability komplexu Ca2UO2(CO3)3 log β = 29,07 ± 0,60.
2012/2013Brynych, Vojtěch
Production and radiochemical separation of cyclotron produced radionuclides, for example Hf-178m2.
Dr. Nikolay Aksenov, prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Byly porovn´any rozdílné metody produkce isomeru 178m2Hf. Separační metody izolace hafnia z terče byly diskutovány. Isomer 178m2Hf byl vyprodukován reakcí 176Yb(4He,2n)178m2Hf na isochroním cyklotronu U-200 Dubna JINR. Energie 4He byla 35 MeV. Metoda pro separaci hafnium z ytterbiového terče byla založena na iontové výměně s ionexy Dowex a UTEVA. Výtěžek separace byl 79 %. Celková aktivita odseparovaného isomeru 178m2Hf byla 504 keV. Učinný průřez reakce 176Yb(4He,2n)178m2Hf byl stanoven na 5.5±0.4 mb.
2012/2013Distler, Petr
Study of Properties of Extractants Prospective for Lanthanoids and Actinoids Separation.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
The master thesis was focused on investigation of extraction properties of the contemporary used CyMe4-BTBP and newly synthesized 1,2,4-triazine extracting compounds. They are used in the spent nuclear fuel reprocessing, namely for minor actinoids partitioning within the SANEX process (Selective ActiNides EXtraction). The liquid-liquid extraction was chosen as a tested method. Cyclohexanone derivatives were tested as new potential diluents for minor actinoids separation by the CyMe4-BTBP ligand. The study showed the influence of cyclohexanone alkylation on extraction properties and 3-methylcyclohexanone was found to have the optimum properties compared with the other alkyled cyclohexanones and cyclohexanone. Extraction of Am(III) and Eu(III) from HNO3 solutions by the CyMe4-BTBP ligand dissolved in cyclohexanone was determined to be an exothermic process (∆H < 0). Complexing properties of nine new water soluble Am(III) masking agents were evaluated. Complexants earing four sulfonyl or quaternary ammonium groups are able to keep Am(III) in the aqueous phase in the presence of TODGA in the organic phase across a wide range of nitric acid concentrations, which makes them superior to the agents used in the TALSPEAK process which operate within a very narrow pH range only.

The study confirmed that 1,2,4-triazine extracting agents are prospective extractants for actinoids separation using the method of liquid-liquid extraction.
2012/2013Fiala, Vít
Separace a stanovení nízkých aktivit plutonia.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá možnostmi a provedením separace plutonia přítomného v malých koncentracích z životního prostředí. Práce tematicky navazuje na bakalářskou práci a výzkumný úkol. Začátek práce je věnován rešerši. Nejprve jsou popsány základní vlastnosti plutonia, dále jsou uvedeny základní možnosti separace Pu a instrumentace pro měření Pu. Následující kapitola se věnuje použití stopovačů. Obecná část je uzavřena pojednáním o validaci analytických metod a detekčních limitech. V experimentální části jsou stanovovány důležité statistické parametry pro přípravu vzorku pro spektrometrii alfa spolusrážením. Dále
bylo separováno Pu ze vzorku popela mechu, který byl označen Pu a Th. Separace probíhala na extrakčně chromatografických kolonách. Tři experimenty byly provedeny na koloně PAN-A336 a další tři na koloně TEVA. Na základě výsledků byly stanoveny důležité statistické parametry. Na závěr byly stanoveny detekční limity plutonia pro přípravu vzorku na spektrometrii alfa spolusrážením a přímým odpařením. Se znalostí výtěžku celého separačního experimentu pak byly stanoveny detekční limity plutonia pro danou metodu na hmotnost popela mechu.
2012/2013Procházková, Lenka
Preparation of Zn1-xCdxO nanocomposite.
doc. Ing. Václav Čuba, PhD. (KJCH)
This master thesis is focused on the radiation induced preparation of Zn1-xCdxO nanocomposite from aqueous solutions, and the study of its scintillation properties. Fabrication of Zn1-xCdxO with wurtzitic structure without the presence of cubic-phase cadmium oxide is possible up to a certain concentration of cadmium. Calcination temperature has a crucial influence on the composition of the solid phase. Above a certain temperatures, partial evaporation of cadmium leads to the formation of the coating of CdO phase on the surface of ZnO. Further annealing causes evaporation of CdO phase, but cadmium in ZnO lattice remains in the approximately same concentration.

In this master thesis, a direct photochemical method of hexagonal ZnO preparation at room temperature has also been developed. Zinc oxide nanocrystals with a diameter of about 20-30 nm in the base show excellent crystallinity even without annealing. By a modification of this method, preparation of layered zinc hydroxide nitrate is possible.
2012/2013Raindl, Jakub
Vývoj a testování postupů pro separaci uranu z přírodních vod sorpčními materiály na bázi TiO2.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
This master thesis is focused on the radiation induced preparation of Zn1-xCdxO nanocomposite from aqueous solutions, and the study of its scintillation properties. Fabrication of Zn1-xCdxO with wurtzitic structure without the presence of cubic-phase cadmium oxide is possible up to a certain concentration of cadmium. Calcination temperature has a crucial influence on the composition of the solid phase. Above a certain temperatures, partial evaporation of cadmium leads to the formation of the coating of CdO phase on the surface of ZnO. Further annealing causes evaporation of CdO phase, but cadmium in ZnO lattice remains in the approximately same concentration.

In this master thesis, a direct photochemical method of hexagonal ZnO preparation at room temperature has also been developed. Zinc oxide nanocrystals with a diameter of about 20-30 nm in the base show excellent crystallinity even without annealing. By a modification of this method, preparation of layered zinc hydroxide nitrate is possible.
2011/2012Davídková, Zuzana
Radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
Diplomová práce se zabývá radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100. V teoretické části jsou popsána témata věnující se asociativním koloidům, solubilizaci, radiolýze vody a dechloraci
chlorovaných látek. Experimentální část se věnuje přípravě 2% hm. pufrovaných vodných roztoků Tritonu X-m, kde m = 100, 140, 200 a n s přídavky dichlorethanu, tetrachlorethylenu a PCB a podmínkách jejich ozáření rychlými elektrony o energii 4,5MeV na lineárním urychlovači LINAC4-1200 firmy Mikroel Metodou potenciometrie byly stanoveny koncentrace degradačních produktů (chloridů) ve vzorcích, ze kterých byly následně vypočítány stupně dechlorace a radiačně chemické výtěžky a vyneseny v grafech v závislosti na dávce. Okrajově jsou v práci uvedeny závislosti absorpčních spekter vzorků na dávce, které byly vyhodnoceny metodou UV VIS.
2011/2012Ficenzová, Karolína
Vývoj nových radiodiagnostických preparátů na bázi lidského imunoglobulinu.
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc
Imunoglobulin značený techneciem – 99m má dobré vlastnosti při zobrazování zánětů. 99mTc-HYNIC-IgG je vhodné radiofarmakum pro diagnostické účely v nukleární medicíně. Jeho kit musí být dvousložkový. První složkou je tricin s SnCl2 a druhou je lyofilizovaný konjugát HYNIC-IgG. Celé značení probíhá ve fyziologickém roztoku.
2011/2012Monsonís Romero, Sandra
Diffusion of radioactive contaminants in barrier materials.
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH)
2011/2012Štika, Milan
Analýza palivového cyklu solného reaktoru s thoriovým palivem s jednookruhovým a dvouokruhovým uspořádáním aktivní zóny.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
Koncept solného reaktoru je projektem pokročilých reaktorových systémů čtvrté generace (Generation IV reactors). Jedná se reaktor s kapalným palivem ve formě roztavených fluoridových solí. Reaktor je množivý a využívá thorium-uranového palivového cyklu. Reaktor je dlouhodobě provozuschopný jen s využitím kontinuálního (on-line) přepracování paliva. Aktivní zónou reaktoru mohou proudit štěpné a plodivé komponenty ve dvou různých uspořádáních. Konstrukce aktivní zóny ovlivňuje množivé parametry a nároky na on-line přepracování paliva. Cílem práce je zhodnocení vlivu aktivní zóny na přepracování a navržení vhodné přepracovací technologie.
2011/2012Zdychová, Vlasta
Příprava a vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra.
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
Tato práce se zabývá radiační přípravou nanočástic stříbra z vodného roztoku dusičnanu stříbrného a Tritonu X-100, který slouží jako redukční a stabilizační činidlo. Nanostříbro bylo připraveno ozářením roztoků urychlenými elektrony s energií 4,5 MeV na lineárním urychlovači LINAC 4 1200 firmy Tesla VT Mikroel. Byl sledován vliv počátečních koncentrací reagentů, dávky a vliv přítomnosti kyslíku v roztoku během ozařování na koncentraci vyredukovaného nanostříbra. Koncentrace nanostříbra v roztoku byla stanovována potenciometricky. U ozářených vzorků byla sledována hodnota pH a metodou UV/VIS spektrofotometrie bylo měřeno absorpční spektrum. Nanočástice stříbra byla použity jako katalyzátor v reakci rozkladu peroxidu vodíku. Kvůli stabilizaci byly nanočástice převedeny z roztoku na tuhou fázi CaSO4.2H2O. Na TEM byly pořízeny snímky nanočástic v roztoku a na SEM snímky nanočástic na tuhé fázi. Vedle vlastností radiačně připraveného nanostříbra byly stejnými metodami sledovány také vlastnosti fotolyticky připraveného nanostříbra. Fotolyticky indukované nanostříbro bylo připraveno ozářením roztoku dusičnanu stříbrného a Tritonu X-100 UV zářením. Bylo provedeno srovnání vlastností radiačně a fotolyticky indukovaného nanostříbra.
2010/2011Bláha, Pavel
Studium radiační citlivosti vybraných mikroorganismů.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Při ozařování mikrobiálních kultur ve vodných roztocích ionizujícím zářením se největší míra poškození přikládá hydroxylovým radikálům. Pokud by bylo možné zamezit jejich reakci s kulturou, mohlo by dojít k ochraně buněk. K dosažení tohoto efektu lze využít tzv. vychytávače radikálů (anglicky scavengers), které zpravidla přednostně reagují s OH radikály a tím snižují jejich ničivý účinek na buňky. Studiu těchto procesů je věnována tato diplomová práce. Použitými vychytávači OH radikálů byly: mravenčan draselný, methanol, ethanol a kyselina askorbová. Studovaným mikroorganismem byla kvasinka pivní - Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ a, DBM 272). Suspenze buněk (106 buněk·ml-1) byla ozařována ve fyziologickém roztoku s různou koncentrací vychytávače hydroxylových radikálů. Jako ionizující záření bylo použito gama záření 60Co. Po ozáření byla suspenze naředěna a vyočkována na živný agar. Po kultivaci bylo z vyrostlých kolonií ozářené a neozářené kultury určeno procento přežití a zvýšení procenta přežití pro každou koncentraci daného vychytávače. Pro každý vychytávač byla změřena závislost zvýšení procenta přežití na vychytávací účinnosti. Vychytávací účinnost udává rychlost reakce vychytávače s OH radikály při jednotkové koncentraci těchto radikálů. Bylo zjištěno, že vychytávače při stejné vychytávací účinnosti vykazují různý stupeň ochrany kultury.

Počáteční experimenty byly provedeny podobným způsobem také s bakteriemi Escherichia coli (DBM 3125). Tyto pokusy poskytly kvalitativně stejné výsledky jako v případě S. cerevisiae. Ochranné účinky vychytávačů však byly u bakterií, které se ukázaly radiačně citlivější ke gama záření, vyšší než u kvasinek.
2010/2011Mareš, Kamil Vavřinec
Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající v procesech DIAMEX a SANEX.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Jedním z velice aktuálních témat jaderné energetiky je přepracování vyhořelého jaderného paliva. Tato diplomová práce se zaměřuje na studium možností dekontaminace organické fáze vznikající při TODGA procesu. Po zavedení analytické metody rentgenfluorescenční analýzy bylo provedeno testování široké škály sorbentů za účelem odstranění ruthenia a yttria z kontaminované organické fáze tzv. „spent solvent“. Na základě vyhodnocení hodnot hmotnostních rozdělovacích koeficientů Dg se perspektivním sorbentem ukázal být Amberlyst A26, poté byla testována kinetika sorpce ruthenia a yttria na tento makroporézní bazický iontoměnič.
2010/2011Višňák, Jakub
Faktorová analýza časových řad jako nástroj pro analýzu spekter z časově rozlišené laserem indukované spektrometrie.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH)
Práce se zabývá podrobným popisem některých metod analýzy dvou- a tříindexových datových polí pocházejících z (časově rozlišených) měření laserem indukované fluorscenční spektroskopie (TRLFS) (postačujícím pro snadnou konstrukci programu danou metodu vykonávajícího). V praktické části je pak nejkomplexnější a nejrobustnější z nich – FAČRSV validována na uměle vygenerovaných datech a následně jsou všechny v teoretické části uvedené metody aplikovány na experimentálně získaná data pocházející z měření několika TRLFS kinetických sérií série roztoků pro systém UO22+ - SO42- - ClO4- - Na+ - H3O+ (iontová síla I = 0,3, pH = 2, c(U(VI)) = 10-5 M) lišících se celkovou molární koncentrací S(VI). Získané parametry systému/jeho TRLFS spekter (speciační konstanty β1, β2, fluorescenční doby žiovota, fluorescenční spektra jednotlivých fluorescenčně aktivních a nezanedbatelně se v roztocích vyskytujících species – UO22+, UO2SO4 a UO2(SO4)22-) jsou analyzovány pro každou metodu zvlášť a následně srovnány v kapitole „Shrnutí“ navzájem pro různé metody.

Metody spojuje použití faktorové analýzy. V případě dvouindexových datových polí „vlnová délka-čas“ a „vlnová délka - koncentrace S(VI)“ se jedná o singulární rozklad matice, v případě tříindexového datového pole „vlnová délka – čas – koncentrace S(VI)“ o rozklad známý jako „Paralelní faktorová analýza“ (PARAFAC-3, nebo s předúpravou dat normalizací – NPARAFAC-3). Získané elementy matic popisujících závislost zastoupení spekter jednotlivých komponent signálu (v případě SVD označovaných jako subspektra) na zbývajících indexech (čas a/nebo koncentrace S(VI)) jsou následně fitovány pomocí metody Maximální věrohodnosti („Maximum Likelihood“) na vhodný matematický model průběhu
signálu.

V případě dvouindexových datových polí (tj. datových matic) „vlnová délka-čas“ se jedná o metodu „Faktorové analýzy časových řad“ (FAČR, [1] [4]-[6]) a jako vhodný model časového průběhu v tomto případě uvažuji monoexponenciální pokles pro každou složku. V případě dvouindexových datových polí „vlnová délka- koncentrace S(VI)“ se jedná o metodu „Faktorové analýzy spojené se speciačním výpočtem“ (FASV) [1], [4], [6], jako vhodný model průběhu signálu uvažuji zjednodušený speciační model komplexace UO22+ ionty SO42-.

Konečně, v případě tříindexových polí „vlnová délka – čas – koncentrace S(VI)“ existuje více alternativ jak spektra analyzovat – FASV „dlouhých sloupců“, FAČRSV – Faktorová analýza časových řad spojená se speciačním výpočtem a (N)PARAFAC-3.
2009/2010Bárta, Jan
Radiační a fotochemická tvorba kovů a kovových oxidů.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Ozářením vodných roztoků obsahujících měďnaté soli (síran nebo mravenčan), vychytávač OH radikálů 2-propanol a stabilizátor nanočástic polyvinyl alkohol urychlenými elektrony nebo zářením rtuťové výbojky byla v závislosti na koncentraci Cu2+ a dávce záření připravena čistá kovová měď, čistý oxid mědný nebo jejich směs. Připravené monokrystalky Cu2O o tvaru pravidelného osmistěnu a velikosti do 300 nm vznikaly rozpadem nestabilního žlutého CuOH. U připraveného Cu2O byla měřena katalytická aktivita testovaná rozkladem vodného roztoku H2O2 a vykázala výrazně vyšší aktivační energii ve srovnání s komerčním oxidem. Ozářením roztoků obsahujících chlorid nebo dusičnan hlinitý, mravenčan draselný a H2O2 byl připraven gel, obsahující amorfní oxohydroxidy hlinité, čemuž nasvědčují pozorované přeměny fází při kalcinaci (pseudoböhmit, γ-, θ- a α-Al2O3). Termoluminiscenční vlastnosti připravené fáze α-Al2O3 jsou spíše špatné, ale uvedená metoda přípravy byla úspěšně použita pro přípravu čisté fáze Y3Al5O12.
2009/2010Jarý, Vítězslav
Rychlé luminiscenční fosfory na bázi Pb a Ce dopovaných hafnátů a ternárních sulfidů.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Práce se zabývá studiem luminiscenčních, optických a strukturních vlastností, ale i přípravou nových materiálů, které mají předpoklady k vědeckému a průmyslovému využití ve
scintilačních detektorech. S ohledem na praktické aplikace je rešeršní část věnována základním fyzikálním jevům spojených s absorpčními a luminiscenčními procesy v pevných látkách, a to z hlediska klasické i kvantové fyziky. Jsou zde zpracovány způsoby vyhodnocování spekter a kinetik dosvitu. V rámci experimentální části byla s použitím metod časově rozlišené luminiscenční spektroskopie změřena excitační a pro různé typy excitací emisní spektra, a dále kinetiky dosvitu vzorku SrHfO3 dopovaného ionty Pb2+ nebo Ce3+. Dále byly syntetizovány sloučeniny typu CsLnS2: RE (Ln = Lu, La; RE = Tb, Eu) a jejich struktury byly stanoveny pomocí rentgenovské difrakce. Navíc byly charakterizovány radio a fotoluminiscenční vlastnosti těchto sloučenin. Získaná experimentální data byla dále softwarově zpracována a vyhodnocena. K vysvětlení teplotních závislostí dob života, emisních intenzit a integrálů zpožděné rekombinace Pb2+ a Ce3+ luminiscenčních center v matrici SrHfO3 byl aplikován fenomenologický model. Je diskutován aplikační potenciál studovaných materiálů.
2009/2010Krmela, Jan
Studium speciace europia metodou TRLFS
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Europium je často využíváno jako model štěpných produktů ze skupiny lanthanoidů a zároveň minoritních aktinoidů (Am, Cm). Kyselina glykolová je součástí moderních dekontaminačních roztoků a je rovněž navrhována jako komplexotvorné činidlo při přepracování vyhořelého jaderného paliva. Protože komplexy Eu s kyselinou glykolovou vykazují dobré fluorescenční vlastnosti, byla pro jejich studium zvolena metoda TRLFS (Time-resolved Laser Fluorescence Spectroscopy). Metoda TRLFS byla doplněna o metodu extrakční pro stanovení konstant stability. Metodou TRLFS byl nejprve stanoven vliv přípravy roztoků na vzduchu a poté stanoveny konstanty stability komplexů [Eu(HOCH2COO-)4OH]2- a [Eu(HOCH2COO-)3(-OCH2COO-)OH]3-. Získané konstanty stability byly poté doplněny dalšími konstantami komplexů [Eu(HOCH2COO-)]2+, [Eu(HOCH2COO-)2]+, [Eu(HOCH2COO-)3] a [Eu(HOCH2COO-)4-], které byly získány extrakční metodou a to jak metodou grafickou a tak numerickou.
2009/2010Kužel, Filip
Stanovení 90Sr s využitím pevných extrahentů.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Důležitost stanovování 90Sr vyplývá především z jeho významného zastoupení v produktech jaderného štěpení, chemické a biochemické podobnosti s vápníkem, a z toho
vyplývající možnosti zabudování Sr do organismu (zuby, kosti atd.). 90Sr je pro člověka potencionálně nebezpečné především kvůli svému dceřinému radionuklidu 90Y, které je vysokoenergetickým β- zářičem (Eβ,max = 2,28 MeV).

Na katedře jaderné chemie ČVUT v Praze bylo navrženo použití pevných extrahentů obsahujících di-(2-ethylhexyl)fosforečnou kyselinu (HDEHP) zakotvenou na inertním nosiči polyacrylonitrilu (PAN) pro stanovení 90Sr měřením aktivity dceřiného produktu 90Y podobným postupem, který byl prezentován Burnettem a kol. v roce 1975 pro stanovení 228Ra [26]. Pro úvodní studii byly používány nuklidy 152Eu a 133Ba jako chemické homology 90Y a 90Sr.

Pro tyto radionuklidy byla změřena závislost hmotnostních distribučních koeficientů (Dg) na koncentraci kyseliny chlorovodíkové pro pevný extrahent HDEHP-PAN C; získané výsledky byly porovnány se závislostí Dg na koncentraci kyseliny dusičné pro stejný pevný extrahent. Byla studována kinetika záchytu europia pro pevný extrahent HDEHP-PAN C. Ze získaných výsledků lze usoudit, že k dosažení maximálního záchytu europia je zapotřebí přibližně 2 hodin. Dále byl zkoumán vliv přítomnosti železitých iontů (hlavní interferující prvek Y3+) na hodnoty Dg. Jak bylo předpokládáno, záchyt europia byl potlačován již při relativně nízkých koncentracích železitých iontů. Tento vliv může být omezen maskováním železitých iontů přídavkem kyseliny askorbové v prostředí kyseliny chlorovodíkové. Byl proveden dynamický kolonový experiment mající za cíl kompletní separaci barya a europia jako modelů pro Sr/Y z daného objemu vzorku (100 ml) s použitím pevného extrahentu HDEHP-PAN C. Po protečení požadovaného objemu 0,1 mol/l HCl nebo vzorku simulujícího reálné složení rostlin v 0,1 mol/l HCl značeného Eu a Ba kolonkou bylo Eu stále kvantitativně zachycováno pevným extrahentem, zatímco Ba volně protékalo. Bylo tudíž dosaženo úplné separace Eu od Ba na koloně s pevným extrahentem HDEHP-PAN C a cíl experimentu byl splněn. Dále byla změřena závislost procenta průniku Eu na průtokové rychlosti. Prakticky žádné Eu neunikalo z kolonky ani při maximální průtokové rychlosti dosažitelné na použité peristaltické pumpě a europium tak bylo pevným extrahentem téměř plně zadržováno na koloně.

Získané výsledky činí použití pevných extrahentů obsahující HDEHP na inertním nosiči PAN perspektivní pro stanovení 90Sr.
2009/2010Pavelková, Tereza
Radiační příprava oxidových katalyzátorů a scintilátorů
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
2009/2010Špendlíková, Irena
Studium extrakčních vlastností činidel perspektivních pro proces Partitioning
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Po přepracování PUREX procesem zůstávají v kapalném rafinátu aktinoidy, především Am a Cm, spolu se štěpnými produkty, zahrnujícími i lanthanoidy. Vzájemná separace těchto dvou skupin prvků je klíčovým problémem v případě plánované transmutace minoritních aktinoidů. Mezi studovaná činidla patří i thiacalixareny, COSANy a činidla s pyridinovou strukturou. Cílem této práce je získat širší rozhled o chování extrakčních činidel, které byly testovány především pomocí kapalinové extrakce. Kromě hodnot rozdělovacích poměrů D pro europium a americium byly sledovány také hodnoty jejich vzájemného separačního faktoru. Dále byly stanoveny hodnoty standardních rozpouštěcích entalpií a entropií pro vybraná činidle ze skupiny BTBP. Synergické směsi thiacalixarenů a COSANů byly studovány spolu s radiační stabilitou thiacalixarenů.
2009/2010Gbur, Tomáš
Radiační příprava ZnO a jeho dopování ionty dalších kovů.
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
Byla studována radiační příprava nanočástic oxidu zinečnatého pomocí UV a ionizujícího záření z roztoků obsahujících zinečnaté ionty, propan-2-ol, polyvinylalkohol a peroxid vodíku. Po ozáření došlo v roztocích k vytvoření pevné fáze. Analýza pevné fáze práškovou difrakcí, termickou analýzou a pomocí SEM/TEM potvrdila přítomnost nanočástic oxidu zinečnatého o rozměrech 13-250 nm. Kromě typu záření a dávkové rychlosti byl studován také vliv tepelného opracování, dopování galliem a lanthanem a redukční atmosféry na fyzikálně chemické a scintilační vlastnosti nanočástic oxidu zinečnatého.
2008/2009Klímek, František
Studium materiálů perspektivních pro zpracování sekundárních aktivních odpadů.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Diplomová práce je zaměřena na studium materiálů perspektivních pro zpracování sekundárních aktivních odpadů. Teoretická část se zabývá vznikem a vlastnostmi těchto odpadů a možnostmi separace radionuklidů. V experimentální části diplomové práce jsou studovány dva pevné extraktanty perspektivní pro separaci nežádoucích dlouhodobých radionuklidů ze sekundárních aktivních odpadů. Nejvýznamnějšími výsledky této práce je zejména ověření chování pevného extraktantu TODGA-PAN při opakovaných sorpčních–desorpčních cyklech a dále první úspěšná separace americia od europia na kolonce naplněné pevným extraktantem E5-C5BTBP[nitrobenzen].
2008/2009Žáková, Marcela
Studium stanovení forem U(VI) pomocí metodiky TRLFS.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
2007/2008Nováková, Michaela
Yttrium 86 pro diagnostiku v nukleární medicíně – studium jeho přípravy a značení perspektivních sločenin.
Ing. Kateřina Eigner Henke
Yttrium 86 je perspektivním PET zobrazovacím analogem terapeutického zářiče yttria 90 široce užívaného v medicíně. Tato diplomová práce se zaměřuje na aspekty přípravy radionuklidu yttria 86 pomocí reakce 86Sr(p,n) na cyklotronu, následnou separaci tohoto radionuklidu a dále se též soustřeďuje na přípravu a značení nízkomolekulárních a polymerních nosičů yttriem 86 a yttriem 90. V rešeršní části jsou popsány základní vlastnosti radionuklidů používaných v nukleární medicíně, zvláště pak radionuklidu yttrium 86, způsob jeho vazby na nosič a příklady jeho medicínského využití. Dále jsou zde uváděny některé obecné charakteristiky vybraných peptidových a polymerních nosičů a nastíněny možnosti jejich využití po označení yttriem v medicínské praxi.

Experimentální část obsahuje přípravu a charakterizaci polymerních nosičů, výrobu radionuklidu yttria 86 a značení připravených nosičů tímto nuklidem. Pro zkoumání vlastností některých nosičů bylo použito značení komerčním yttriem 90 pro jeho delší poločas a tedy možnost delšího sledování některých procesů, zejména stability značení.
2007/2008Sobek, Lukáš
Modelování transportu radioaktivních kontaminantů v blízkém okolí úložiště vysoce aktivních radioaktivních odpadů.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
2006/2007Kovařík, Petr
Studium radiační separace niklu a kobaltu z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH)
2006/2007Mihalík, Ján
Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály.
prof. Ing. Pavel Fiala,CSc.
V práci sa zaoberám chemickými zmenami súvisiacimi so vznikom optického záznamu vo fotopolymérnom materiály študovanom pre prípravu difraktívnych štruktúr. Proces je založený na senzibilačne-iniciačnom systéme erytrozínu a triethylenamínu a komonoméroch: akrylamide a kyseline akrylovej. Pomocou infračervenej spektrometrie, elektrónovej paramagnetickej rezonancie a absorpcie svetelného žiarenia sledujem priebeh jednotlivých polymérnych dejov počas expozície a po jej skončení v reálnom čase. Výsledkom práce je stanovenie rýchlosti polymerizácie a celkového kvantového výťažku, konverzie monoméru a senzibilizátora a nájdenie súvisloti medzi ich hodnotami.
2006/2007Přeček, Martin
Palivový cyklus solného transmutačního reaktoru.
Ing. Jan Uhlíř, CSc.
2006/2007Andris, Boris
Stanovení 99Tc v radioaktivních odpadech.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
Diplomová práca je zameraná na koncentrovanie a separovanie technécia z kvapalných rádioaktívnych odpadov JE. V práci boli overené vlastnosti nového kompozitného materiálu obsahujúceho Aliquat A336 impregnovaný na matrici polyakrylonitrilu. Zistené vlastnosti boli porovnané s vlastnosťami podobného, komerčného materiálu TEVA Resin. Práca sa tiež zaoberá stanovením dekontaminačných faktorov interferujúcich rádionuklidov - Co, Cs, Sb, Ag, Sr. Dôraz pri celkovom stanovení bol kladený na vysokú hodnotu výťažku technécia, nízku kontamináciu interferujúcimi prvkami a minimálny počet krokov. Výsledkom štúdia je návrh postupu koncentrovania a separovania 99Tc z koncentrátov JE pred jeho stanovením pomocou kvapalných scintilátorov
2006/2007Buňata, Milan
Radiační dechlorace vybraných chlorovaných alifatických uhlovodíků.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
2006/2007Dobrev, David
Studium kinetiky koroze uhlíkové oceli v podmínkách úložiště jaderného odpadu.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
2006/2007Chaloupková, Hana
Značení biomolekul a následná kontrola jakosti preparátu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Monoklonální protilátka TU-20 byla připravena proti C-konci lidské třídy III βtubulinu, který je součástí cytoskeletu neuronů. Protilátka nebo její scFv fragment by mohly po označení radionuklidem sloužit jako diagnostické radiofarmakum pro onemocnění označovaná jako periferní neuropatie, při kterých dochází k poškození motorických nervů. Tato diplomová práce se zabývá značením monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu radionuklidy 125I a 123I a následnou kontrolou radioaktivního preparátu. Cílem práce byl vývoj metody, která bude sloužit k určení imunoreaktivity označeného preparátu, založené na principu RIA (radioimunoanalýza), a dále vyhodnocení výsledků z biodistribučních studií provedených na zdravých myších. Pro vývoj RIA metody byly vybrány dva způsoby modifikace zkumavek. Na základě provedených experimentů se jako vhodnější ukázal postup chlorsulfonace polystyrenových zkumavek. V biodistribučních studiích se potvrdilo rozdílné chování protilátky a fragmentu značených 123I. Výsledky získané z měření na SPECT kameře odpovídají vyhodnocení
z preparativních biodistribucí.
2006/2007Velický, Matěj
Studium kinetiky rozpouštění UO2 v podmínkách hlubinného úložiště VJP.
Ing. Antonín Vokál, CSc.
2005/2006Neufuss, Soběslav
Vliv ionizujícího záření na vznik korozních produktů v prostředí kontejnerů s vyhořelým palivem v přítomnosti vody.
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
2005/2006Andrlík, Michal
Interakce uranu s horninovými materiály.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
2004/2005Fikrle, Marek
Studium komplexace Eu3+ a UO22+ huminovou kyselinou metodou založenou na aplikaci měničů iontů.
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. (KJCH)
2004/2005Kleinová, Veronika
Vývoj metodiky pro zkoušení kvality radioaktivně označené monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
2004/2005Uchytil, Petr
Vývoj metody přípravy radionuklidu 177Lu s co nejvyšší měrnou radioaktivitou
Ing. Leo Kronrád, DrSc.
2004/2005Doubravová, Klára
Studium dynamiky sorpce uranu na horninových materiálech.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
2004/2005Seifert, Daniel
Vývoj metod radioaktivního značení a purifikace monoklonální protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
2003/2004Fišera, Ota
Studium vlastností mikrovláknitých filtrů, impregnovaných vybranými aktivními složkami.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
2003/2004Hejnová, Pavla
Studium radiační separace toxických kovů (Pb, Cd) z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil. DrSc. (KJCH)
2003/2004Nováčková, Zuzana
Studium vlastností kompozitních materiálů obsahujících extrakční činidla.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
2003/2004Pejchal, Jan
Radiační poškození scintilačních krystalů na bázi PbWO4 a YAlO3:Ce,Zr
Ing. Martin Nikl, CSc.
2002/2003Augustinová, Dagmar
Optimalizace metodiky jodace imunoglobulinu TU-20 s použitím reagentu IodoGen.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
2002/2003Kameník, Jan
Studium nových kompozitních materiálů pro separaci radionuklidů.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
2002/2003Semelová, Miroslava
Separace kobaltu z koncentrátu z odparky JE Dukovany po degradaci organických komplexotvorných činidel.
doc. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
2001/2002Drtinová, Barbora
Studium interakce europia s huminovou kyselinou pomocí HPLC.
Jiří Dolanský, prom. chem. CSc. (KJCH)
2001/2002Kubaštová, Helena
Porovnání alternativních metod značení imunoglobulinu TU-20 radioizotopy jodu s ohledem na farmakologické využití substance.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
2001/2002Peterka, Jakub
Sledování možností radiační degradace PCB ve vodných systémech.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
2000/2001Široký, Libor
Studium distribuce europia a huminových látek v systému podzemní voda – písek z Gorleben.
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc. (KJCH)
2000/2001Jansová, Adéla
Studium disociace komplexů huminových látek s kovy.
Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
2000/2001Lízalová, Brigita
Radiační dechlorace vybraných chlorovaných uhlovodíků.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
2000/2001Němec, Mojmír
Dekontaminace zemin kontaminovaných 137Cs chemickými postupy
doc. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
1999/2000Čechová, Markéta
Studium migrace europia v systému podzemní voda – písek z Gorleben za přítomnosti huminových látek: laboratorní kolonové experimenty.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
1999/2000Henková, Kateřina
Příprava a vyšetření fyzikálně chemických vlastností radiotherapeutických preparátů obsahujících Ho-166.
Ing. František Melichar, DrSc.
1999/2000Hlavicová, Jitka
Studium sorpčních vlastností oxidů železa pro separaci iontů Co2+ z vodných roztoků.
Ing. Alois Motl, CSc. (KJCH)
1999/2000Mokrejš, Pavel
Difúze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v bariérových materiálech úložišť radioaktivních odpadů.
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.
1999/2000Poláková, Darina
Studium fyzikálně chemických vlastností a kinetiky redukce směsných oxidů NiO – ZnO.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH)
1998/1999Buchtová, Karla
Separace radionuklidů z dekontaminačních roztoků.
doc. Ing Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1998/1999Čuba, Václav
Vliv geneze a dalších faktorů na kinetiku redukce směsných oxidů NiO – ZnO vodíkem.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH)
1998/1999Kroupová, Helena
Studium interakce stroncia a cesia s říčními sedimenty radiostopovací metodou.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
1998/1999Otáhal, Břetislav
Fyzikální a katalytické vlastnosti dvousložkových katalyzátorů připravených z oxidu nikelnatého a dusičnanu zinečnatého.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
1998/1999Cabalka, Martin
Studium difúze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v říčních sedimentech, mletých a lisovaných bentonitech radioindikátorovou metodou.
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.
1997/1998Hvoždová, Irena
Difůze a sorbce radionuklidů a stopových prvků v jílech, říčních sedimentech a v bentonitových materiálech úložišť radioaktivních odpadů.
1997/1998Rosíková, Kateřina
Separace radionuklidů z roztoků obsahujících organické komplexotvorné látky.
1996/1997Čechová, Nadežda
Luminiscence a radiační poškození směných krystalů typu Lux (Gd, Y) 1-xA103 dotovaných Ce3+
1996/1997Dulaiová, Henrieta
Stanovení vybraných radionuklidů pomocí spektrometrie záření gama.
1996/1997Ligaunová, Martina
Simulace procesu migrace vybraných radionuklidů v oklí uložišť radiaktivních odpadů.
1996/1997Palkosková, Petra
Separace stroncia z alkalických a kyselných roztoků.
1996/1997Straková, Petra
Luminiscenční a scintilační vlastnosti monokrystalů wolframanu olovnatého.
1996/1997Martinez Nieto, Jorge Luis
Difůze a sorpce radionuklidů a stopových prvků v bentonitech.
1995/1996Bartusková, Miluše
Stanovéní uranu a 210Pb v přírodních materiálech spektrometrií záření gama s nízkou energií
1995/1996Horváthová, Barbora
Hodnocení chemické a radiační stability kompozitních měničů iontů.
1995/1996Hošek, Roman
Studium fyzikálně chemických vlastností a kinetiky redukce směsných oxidů NiO-ThO2.
1995/1996Kropáček, Martin
Radiační dechlorace polychlorovavých bifenylů.
1995/1996Kynclová, Martina
Studium vlivu forem uranu a jeho záchyt na vrstvě půdy.
1995/1996Lebeda, Ondřej
Příprava 211At pro účely nukleární medicíny
1995/1996Podlaha, Josef
Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvousložkových katalyzátorů NiO - ThO2
1995/1996Vlčková, Šárka
Analýza distribuce uranu a kadmia v systému jíl - vodný roztok obsahující humáty.
1994/1995Babůrek, Evžen
Studium katalitických vlastností oxidových katalyzátorů ( Systém složený z oxidů nikly a ytria.
1994/1995Bílá roz. Košatková, Naděžda
Studium difúze radionuklidů a stopových prvků v půdních systémech radioindikátorovou metodou.
1994/1995Kaňoková, Pavla
Studium vlastností a kinetiky redukce směsného oxidového systému NiO - Y2O3 vodíkem.
1994/1995Kyzeková, Hana
Studium interakce kadmia s huminovými látkami pomocí ultrafiltrace.
1994/1995Tecl, Josef
Modelování a simulace záchytu Pb na půdních vrstvách.
1994/1995Uvirová, Katarína
Hodnotenie chemickej stability kompozitních sorbentov.
1994/1995Kasisi, Collins
Využití redox polymerů k přípravě potenciálních radiofarmak značených 99mTc.
1993/1994Danačíková, Eva
Nedestruktivní stanovení izotopového složení a hmotnostní koncentrace uranu.
1993/1994Koutník, Petr
Příprava (35s) značené kyseliny lipoové metodou biosyntézy v buněčných kulturách vyšších rostlin.
1993/1994Královcová, Eliška
Záchyt a uvolňování Be v půdách.
1993/1994Škrkal, Jan
Stanovení koeficientu axiální disperze.
1993/1994Šustrová, Ludmila
Studium difúzních procesů vybraných stopových prvků a radionuklidů v půdních systémech.
1992/1993Kaplanová, Erika
Problematika těžkých kovů v půdách.
1992/1993Klik, Richard
Studium fyzikálně chemických vlastností a radiační modifikace reaktivity směsného oxidového systému NiO - Bi2O3
1992/1993Kyška, Ján
Testování radionuklidového generátoru 137Cs - 137mBa
1992/1993Mizera, Jiří
Použití radiostopovací metody ke studiu speciace a chování kadmia v půdách.
1992/1993Müllerová, Andrea
Role Augerova jevu v radiačních procesech indukovaných měkkým rentgenovým zářením (SXR) emitovaným laserem.
1992/1993Obrhel, David
Studium fyzikálně chemických a katalytických vlastností oxidových katalyzátorů NiO - Bi2O3
1992/1993Peťková, Livia
Studium difúze vybraných stopových prvků a radionuklidů v půdním prostředí radioindikátorovou metodou.
1992/1993Zadáková roz. Kuviková, Iva
Některé aspekty chemických analýz půd.
1991/1992Blažíček, Jan
Studium difúze stopových prvků a radionuklidů v půdách a vodných roztocích radioindikátorovou metodou.
1991/1992Brtáňová, Katarína
Monitorovanie obsahu trítia vo vodných médiách životného prostredia.
1991/1992Fuleková, Jolana
Syntéza (125I) - radiolibandů cytokininů
1991/1992Kučera, Jindřich
Gama aktivační analýza prvků vzácných zemin.
1991/1992Malec, Jan
Studium přípravy čistého zirkonia z uranového koncentrátu.
1991/1992Monhartová roz. Gyekiczká, Zuzana
Radiační efekty v dopovaném silikátovém skle.
1991/1992Pietriková, Monika
Využitie jódového laseru vo fytofyzikalnej a radiačnej chémii.
1991/1992Popela, Blahoslav
Termoluminiscenční datování archeologických vzorků.
1991/1992Šohaj, Petr
Radiační příprava hydrogelů.
1991/1992Špaček, Robert
Studium izotopového jevu v kinetice izotopové výměny na měničích iontů.
1991/1992Štegmann, Robert
Laboratorní studium záchytu 137Cs a 85Sr půdou
1991/1992Uhlíř, Vladimír
Stanovení obsahu uranu v půdách metodou IDMS.
1991/1992Vlčáková, Jana
Stanovenie rádiostroncia v mlieku.
1991/1992Zábranská, Eva
Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvosložkového oxidového katalyzátoru.
1991/1992Ndiaye, Ibrahima
Testování kompozitních měničů iontů pro koncentrování uranu z povrchových a odpadních vod.
1990/1991Hricová, Viera
Stanovení nízkých aktivit (90)Sr ve vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1990/1991Kadlecová roz. Lelkešová, Iveta
Studium sorpce radiokobaltu na hydratovaných oxidech Mn(IV).
Ing. Alois Motl, CSc. (KJCH)
1990/1991Šumová roz. Hladíková, Andrea
Studium kinetiky redukce směsných oxidů CuO-Bi2O3 vodíkem a její ovlivnění ionizujícím zářením.
doc. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. (KJCH)
1990/1991Trtilová, Kamila
Studium kinetiky sorpce lithia na měničích kationtů sulfonového, karboxylového a fosfátového typu.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1989/1990Faiereisl, Petr
Vliv ionizujícího záření na vlastnosti směsného Ni-ZnO katalyzátoru.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1989/1990Korhoň, Miloslav
Studium sorpce radiostroncia na vybraných anorganických sorbentech.
Ing. Alois Motl, CSc. (KJCH)
1989/1990Molnárová roz. Kissová, Katarína
Kvantově-chemická studia ion-molekulových reakcí. Reakce typu XHn + YHm(+)  do  XHn+1(+) + YHm-1, s X,H  = N,O.
RNDr. Zdenek Havlas, CSc.
1989/1990Šamlová roz. Legová, Jindřiška
Stabilizace vlastností povrchu polovodičových Si detektorů ionizujícího záření.
Ing. Helena Nováková, TESLA Přemyšlení
1989/1990Švalbová, Ivana
Studium membrán, koeficientů monitorovacího zařízení radiostopovací metodou a jeho využití.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc.
1989/1990Zadák, Radek
Studium sorpce U(VI) na slabě, středně a silně bazické anexy z prostředí 2-8 M NHO3 A 2-8 M HCL
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1988/1989Hůlová roz. Pátá, Erika
Problematika obsahů těžkých kovů v půdách.
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
1988/1989Hutyra, Erik
Monitorovanie látok o nízkych a stopových koncentráciach. Stanovenie charakteristik monitoru.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc.
1988/1989Martykán, Miroslav
Vliv geneze a ionizujícího záření na fyzikálně chemické vlastnosti a kinetiku redukce směsných oxidů niklu a zinku.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1988/1989Poliak, Rudolf
Laboratorní modelové studium vybraných radionuklidů s pevnou fází v povrchových vodách.
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc. (KJCH)
1988/1989Leyva Montaňa, René
Studie sorpce lithia na měničích kationtů - sledování kinetického izotopového efektu.
prom.fyz. Dušan Vopálka
1988/1989Brígido Flores, Osvaldo
Použití sorbentů jako jedné z bariér "backfillingu" při ukládání radioaktivních odpadů.
Ing. František Růžička, CSc.
1988/1989Sibello Hernández, Rita Yvelice
Separace vzácných zemin ionexovou metodou.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc.
1987/1988Kocman, Ctibor
Spektrofotometrické stanovení boru.
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
1987/1988Kovačič, Michal
Vlastnosti a kinetika redukce oxidů niklu a kobaltu vodíkem a její ovlivnění ionizujícím zářením.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1987/1988Musilová, Jitka
Stanovení prvků ve vodách s předkoncentrací (stanovení fosforečnanů).
doc. Dr. Adolf Zeman, CSc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
1987/1988Parma, Petr
Studium heterogenní izotopové výměny v soustavách (22)Na(+) - Na(+), (133)Ba(2+) - Ba(2+), (60)Co(2+) - Ni(2+) a Co(2+) - Ni(2+).
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc.
1987/1988Rýdl, Adolf
Studium samodifúze iontů ve vodných roztocích metodou uzavřené kapiláry.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc.
1987/1988Štefula, Vladan
Studium sorbentů vhodných pro dekontaminaci kapalných odpadů z JE A-1.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1987/1988Tabačík, Slavomír
Štúdium katalytických vlastností oxidových katalyzátorov (Systém složený z oxidu niklu a kobaltu).
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1987/1988Wichová roz. Šimkovská, Jana
Studium bioakumulace (137)Cs řasami Hydrodictyon reticulatum.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc.
1987/1988Zemánková, Zuzana
Studium separace kobaltu a niklu na silně kyselém katexu v binárních a ternárních iontově výměnných systémech.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1986/1987Černík, Miroslav
Studium interakce radiokobaltu se sedimenty pro matematický popis jeho migrace v povrchových vodách.
prof. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1986/1987Fojtík, Pavel
Stanovení radiostroncia v aerosolových filtrech z jaderné elektrárny.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1986/1987Grunt, Vladimír
Studium procesů kontinuální protiproudé sorpce uranu - stanovení vlivu typu ionexu a typu zařízení.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1986/1987Havelka, Miroslav
Radiochemické studium biokumulace močoviny v řasách Hydrodictyon reticulatum.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc.
1986/1987Juha, Libor
Studium izotopové výměny na měniči iontů s využitím metody jedné částice, vsádkového reaktoru a diferenciální vrstvy.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc.
1986/1987Klíma, Petr
Studium vazby (137)Cs v sedimentech.
Ing. Josef Sedláček, CSc.
1986/1987Lam , Pedro Ramos
Studium interakce radiocesia s pevnou fází v povrchových vodách.
prof. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1985/1986Bernovská, Ivana
Studium sorce U(VI) na ionexech se slabě kyselou funkční skupinou.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1985/1986Fousek, Zdeněk
Radiochemické studium bioakumulace fosforu v řasách.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1985/1986Kuncová, Mária
Adsorpcia rádiokobaltu na sedimentoch a suspendovaných látkách rieky Dudváh.
prof. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1985/1986Lang, Kamil
Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvousložkového systému CuO - Cr2O3
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1985/1986Madanský, Vladimír
Studium redukce směsných oxidů Cu0- Cr2O3 vodíkem.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1985/1986Salma, Imrich
Stanovení obsahu kyslíku v neželezných kovech metodou neutronové aktivační analýzy.
Ing. Miroslav Vognar
1985/1986Slovák, Jaroslav
Příprava radioaktivních vzorků Gd pro studium rozpadu orientovaných jader.
N. A. Lebeděv (SÚJV, Dubna)
1985/1986Těthal, Tomáš
Příprava (97)Ru ozařováním stříbrného terče.
Dr. Alexej Fjodorovič Novgorodov, CSc. (SÚJV, Dubna)
1985/1986Trejbalová roz. Pátá, Antonie
Stanovení vybraných nečistot v uranovém koncentrátu.
Ing. Věra Spěváčková, CSc. (KJCH)
1984/1985Bartušková, Alena
Radiochemické studium bioakumulace fosforu v řasách Hydrodiction reticulatum.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1984/1985Benešová, Ilona
Radioanalýza stanovení vanadu.
doc. Dr. Adolf Zeman, CSc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
1984/1985Černý, Jan
Vliv ionizujícího záření na niklový hydrogenační katalyzátor.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1984/1985Metelková, Alena
Sorpce Li na měničích kationtů.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1984/1985Palas, Miroslav
Studium charakteristických koeficientů pro sledování stop barya a aplikace metody pro další vybraný prvek.
doc. Dr. Alexander Gosman, CSc.
1984/1985Vodolan, Petr
Studium kinetiky heterogenní - izotopové výměny v soustavě roztoku uranu - měnič iontů.
doc. Dr. Alexander Gosman, CSc.
1983/1984Gomboš, Ladislav
Příprava (123)I fotojadernou reakcí na mikrotronu.
Ing. Vladimír Kliský
1983/1984Chnapko, Peter
Radiochemické studium kumulace toxických prvků v rybách.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1983/1984Jurák, Michal
Modelové studium interakce stopových množství radiokobaltu s říčními sedimenty.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1983/1984Klein, Michal
Stanovení dusíku v obilných zrnech aktivační analýzou.
prof. Ing. Čestmír Šimáně
1983/1984Kleinová roz. Háková, Ivana
Stanovení bází nukleových kyselin v biologických tekutinách.
doc. RNDr. PhMr. J. Prokeš, CSc.
1983/1984Sedláček, Zdeněk
Vliv extracelulárních cyklických nukleotidů na proliferaci buněk linie CHO.
doc. RNDr. F. Fremuth, CSc.
1983/1984Soukup, Milan
Radiační stabilita polovodičů.
RNDr. Zdeněk Prášil, CSc.
1983/1984Zdeňková, Irena
Hydrogenace nikl-zinečným katalyzátorem a vliv ionizujícího záření.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1982/1983Ježková, Jaroslava
.Koncentrování a radioanalytické stanovení kadmia ze vzorků pitných a povrchových vod.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1982/1983Ježková, Věra
Radiometrické stanovení kyseliny borité neutronovou absorpční metodou.
doc. Dr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH)
1982/1983Juhász, Robert
Štúdium fyzikálnych a katalytických vlastností dvojzložkového oxidového katalyzátora pri rozklade peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1982/1983Langer, Ivo
Vliv složení ionizujícího záření na kinetiku redukce směsných oxidů NiO - CeO2 vodíkem.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1982/1983Matějka, Petr
Studium vlastností sorbentů s thiolovými funkčními skupinami.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1982/1983Matějková roz. Legényová, Jana
Studium sorpčních vlastností chelátových sorbentů s iminodioctovými funkčními skupinami.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1982/1983Mižik, Peter
Štúdium fyzikálne chemických a katalytických vlastností oxidového a sulfidového katalyzátora v reakcii rozkladu peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1982/1983Pražský, Miroslav
Srovnání metodik stanovení (90)Sr ve vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1982/1983Repáš, Roman
Gama-spektrometrické meranie prírodných vod a vodných sedimentov.
Ing. Josef Sedláček, CSc.
1982/1983Šuráň, Jiří
Studium kinetiky heterogenní izotopové výměny na katalytických systémech obsahujících TL(1+).
Ing. Alois Motl (KJCH)
1982/1983Zvolánek, Ladislav
Migrace olova 210 ve vodných složkách životního prostředí a jeho vazba v sedimentech.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1981/1982Bludský, Radomil
Sorbenty na bazi anorganických měničů iontů a perlové celulózy. Příprava a základní sorpční vlastnosti.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1981/1982Čulík, Karel
Spektrofotometrická stanovení malých množství uranu v přítomnosti organických rozpouštědel.
Ing. Věra Spěváčková, CSc. (KJCH)
1981/1982Faltejsek, Jiří
Vliv ionizujícího záření a izotopový efekt v interakci vodíku s niklovým katalyzátorem.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1981/1982Judlová, Alena
Optimalizace niklového hydrogenačního katalyzátoru a vliv ionizujícího záření na jeho aktivitu.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1981/1982Kašpar, Jiří
Heterogenní izotopová výměna uranu v soustavě sorbet - kapalná fáze.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1981/1982Matějka, Martin
Radiační stabilita izolantů.
RNDr. Zdeněk Prášil, CSc.
1981/1982Novák, Jan
Studium sorpce toxických prvků na oxidu hlinitém pomocí radionuklidů.
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1981/1982Odstrčil, Jaromír
Studium fyzikálních a katalytických vlastností dvousložkových katalyzátorů NiO-Ce02.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1981/1982Petrecký, Igor
Vplyv ionizujúceho žiarenia na kinetiku redukcie zmesných kysličníkov CeO2 - NiO vodíkom.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1981/1982Pražská roz. Bombová, Milena
Stanovenie uránu roentgenovou fluorescenčnou analýzou po jeho skoncentrování spolusrážáním.
Ing. Věra Spěváčková, CSc. (KJCH)
1981/1982Strejc, Pavel
Modelové studium interakce rádia se sladkovodními sedimenty.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1981/1982Šebestová, Eva
Ověření nejvhodnějších koncentračních postupů pro stanovení (137)Cs v přírodních vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1980/1981Ferjenčík, Mája
Formy migrace radioaktivního a stabilního olova v systému odpadní vody z uranového dolu - říční recipient.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1980/1981Hubáček, Milan
Studium vazby radia v pevných odpadech uranového průmyslu.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1980/1981Grgula, Michal
Štúdium katalytickej aktivity a fyzikálno chemických parametrov nízkoteplotných katalyzátorov pre konverziu kysličníka uhoľnatého.
Ing. Alois Motl (KJCH)
1980/1981Lukavec, Zbyněk
Redukce směsných kysličníků V2O5 - NiO vodíkem a jejich ovlivnění zřením gama.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1980/1981Smieško, Ivan
Rádiochemické štúdium separácie stopových množstiev selénu (IV) a (VI).
prof. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1980/1981Šiman, Pavel
Studium kinetiky a mechanismu izotopové výměny izothiokyanátů s elementární sírou (35)S.
RNDr. Ladislav Lešetický, CSc. (PřF UK)
1980/1981Štrauchová, Lubica
Porovnanie sorpčných vlastností celulózových katexov (CM a SHP celulóza) s analogickými katexami typu Amberlite (Amberlite IR 120 a IRC 84) pre U (VI).
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1980/1981Wilhalm, Ivo
Štúdium fyzikálnych a katalytických vlastností systému NiO - V205 pri rozklade peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1980/1981Zahnáš, Lubomír
Záchyt par a aerosolů (137)Cs vznikajících při solidifikaci modelových vysoce aktivních roztoků.
Ing. František Kepák, CSc. (ÚJV Řež)
1979/1980Bílková roz. Vávrová, Eva
Studium interakce radia se sedimenty v odpadních povrchových vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1979/1980Éhn, Ladislav
Separace radioizotopů hafnia z tantalu, ozářeného protony střední energie a příprava generátoru (172)Lu.
Ing. Miroslav Finger, CSc. (LJaP SÚJV)
1979/1980Hlavač, Petr
Extrakční separace stop wolframu.
doc. RNDr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1979/1980Kušnierik, Ondrej
Redukcia zmesných kysličníkov ZnO - CdO vodíkom a vplyv ionizujúceho žiarenia na kinetiku redukcie.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1979/1980Pávek, Jan
Studium katalitických vlastností dvousložkového katalyzátoru CdO - ZnO při rozkladu peroxidu vodíku.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH) 
1979/1980Šináglová roz. Jelínková, Růžena
Studium fyzikálně chemických parametrů izotopicky indikovaných stop látek metodou membránové difúze.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1979/1980Trčková, Danuše
Studium hydrogenace nitrobenzenu na měděném katalyzátoru.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1979/1980Paščenková, Miloslava
Sorbenty na bázi perlové celuosy - sorpce U/VI/ z prostředí dusičnanových a síranových roztoků.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1978/1979Doboš, Vladimír
Štúdium katalytických vlastností dvojzložkového katalyzátoru typu NiO - U3O>8 pri rozklade peroxidu vodíka.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1978/1979Feistauer, Miloš
Extrakce americia kvarterní amoniovou solí z roztoků obsahujících komplexní činidla.
Ing. Libor Kuča, CSc. (ÚJV Řež)
1978/1979Mádr, Václav
Radioanalytické stanovení kadmia.
doc. Dr. Adolf Zeman, CSc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
1978/1979Pavlíčková, Hana
Studium ionexových rovnováh v systémech U/VI/ - silně kyselé měniče kationtů zn. Amberlit.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1978/1979Solařová roz. Švrčková, Hana
Vliv ionizujícího záření na nanesený hydrogenační katalyzátor Ni-ZnO.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1978/1979Topinka, Jan
Redukce směsných kysličníků U3O8-NiO vodíkem a vliv gama záření na kinetiku redukce.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1978/1979Tóth, Peter
Využitie aktivačnej analýzy k stanoveniu stop kyslíka v zliatinách.
prof. Ing. Čestmír Šimáně (FJFI, ČVUT)
1977/1978Glos, Juraj
Radiochemické studium elektroforetické a difusní metody analýzy stavu stop ve vodných roztocích.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1977/1978Krištofiková roz. Šupová, Zdenka
Radiochemické studium stavu a adsorpce stop olova ve vodných roztocích.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1977/1978Križan, Jozef
Redukce směsných kysličníků MoO3 - NiO vodíkem a vliv ionizujícího záření na kinetiku redukce.
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1977/1978Binka, Jan
Extrakce americia a některých lanthanoidů bidentátními fosfonáty.
Ing. Hana Petržílková, CSc.
1977/1978Lengyel, Ján
Sorpcia americia na povrchovo upravených kovoch.
RNDr. Vladimír Knobloch, CSc.
1977/1978Lokoč, Jan
Izotopový efekt rozpouštědla a vliv ionizujícího záření na hydrogenační katalyzátor Ni - MgO.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1977/1978Plicka, Jan
Studium kinetiky a izotopové výměny v systému (238)U/VI/ - (233)U/VI/ - silně kyselý katex.
doc. Dr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1977/1978Rexová roz. Platzerová, Jana
Vliv ionizujícího záření na tukový hydrogenační katalyzátor.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (FJFI, ČVUT)
1977/1978Silber, Rostislav
Rozklad peroxidu vodíku na kysličníkovém katalyzátoru NiO-Cr2O3 a vliv ionizujícího záření na tento katalyzátor.
doc. Ing. Viliam Múčka, CSc. (KJCH)
1977/1978Šandrik, Roman
Štúdium stavu stop bária a rádia v prírodných vodách.
Ing. Josef Sedláček, CSc.
1977/1978Vágner, František
Studium interakce radia se sedimenty v odpadních povrchových vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1977/1978Valter, Bohumír
Studium pohybu radionuklidů v povrchových geologických formacích.
RNDr. Zdeněk Dlouhý, CSc.
1976/1977Gala, Miroslav
Radioanalytické využití izotopové výměny.
doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH)
1976/1977Hájek, František
Radiometrické stanovení stroncia pomocí komplexonu.
Ing. Miroslav Kyrš, DrSc. (ÚJV Řež)
1976/1977Hřib, Vítěslav
Studium elektrodepozice a izotopové výměny v soustavách o nízkých a stopových koncentracích.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1976/1977John, Jan
Studium chování radia v přirodních vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1976/1977Klír, Jiří
Stav bakteriálního chromozómu během buněčného cyklu u akterií.
RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc.
1976/1977Koc, Josef
Studium použití anodické rozpouštěcí voltametrie ke stanovení koncentrace a stavu olova v přírodních vodách.
doc. Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1976/1977Pečenka, Vladimír

1976/1977Pinkas, Václav
Charakterisace kuličkového U-materiálu připraveného metodou sol-gel.
Ing. Karel Štamberg, CSc.
1976/1977Tvrzník, Miroslav
Redukce směsných kysličníků CdO - NiO vodíkem a vliv ionizujícího záření na kinetiku redukce.
Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1975/1976Hlaváček, Ivan
Studium přípravy (99m)Tc-rutinu.
Ing. Alfred Riedl, CSc.
1975/1976Klumpar, Josef
Studium katalytických a fyzikálně chemických vlastností dvousložkového katalyzátoru typu Cr2O3-ZnO při rozkladu peroxidu vodíku.
Ing. Viliam Múčka (KJCH)
1975/1976Mucha, Juraj
Katalytické ovplivnenie radiačnej syntézy kyseliny terebovej.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (KJCH)
1975/1976Obdržálek, Mojmír
Studium některých nových možností stanovení radia v přírozených vodách.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1975/1976Skopec, František
Příprava a výroba stabilních mikropartikulí se schopností vazby na izotopy (99m)Tc, (113m)In k lokalizační diagnostice orgánů scintigrafickou technikou.
pplk. MUDr. M.Vodák (Ústředni vojenská nemocnice v Praze)
1974/1975Bedrošová roz. Vlášková, Jana
Studium vlivu gama záření na katalytické vlastnosti systému Ni-ZnO při hydrogenaci kyseliny maleinové.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (KJCH)
1974/1975Beneš, Miroslav
Příprava radiofarmak.  Značení vybraných diagnostických látek techneciem.
Ing. Alfred Riedl, CSc.
1974/1975Bouda, Tomáš
Studium soustavy radioantimon ve vodné fázi a diethyldithiokarbamidan antimonitý v oganickám rozpouštědle.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1974/1975Jirásek, Vladimír
Studium některých nových typů sorbentů pro radium.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1974/1975Kasztura, Lubomír
Modelování vícestupňové extrakce dusičnanu uranylu a kyseliny dusičné roztokem tributylfosfátu v tetrachlormetanu.
RNDr. Ctirad Konečný, CSc.
1974/1975Kožíšková roz. Juhová, Miluše
Studium účinku některých retardantů růstu rostlin na biosyntézu indolových glukosinolátů v řepce.
RNDr. Vladimír Jiráček, CSc.
1974/1975Lenk, Jan
Monitory neutronového toku pro rutinní aktivační analýzu.
Ing. Zdeněk Řanda, CSc. (RCH laboratoř, ÚNS, Kutná Hora)
1974/1975Malý, Petr
Studium katalytických a některých fyzikálně-chemických vlastností polovodičového katalyzátoru při rozkladu peroxidu vodíku s ohledem na způsob jeho připravy.
Ing. Viliam Múčka (KJCH)
1974/1975Mlíková, Jitka
Studium redox reakcí na zlaté elektrodě pokryté sírou.
RNDr. Jan Weber, CSc.
1974/1975Novotný, Vlastislav
Studium vlivu ionizujícího záření na redukci dvousložkových polovodičových kysličníků vodíkem.
Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1974/1975Tlučhoř, Dalibor
Automatizace kontinuálního měření difúze v roztocích.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1974/1975Zervas, Michalis
Volná elektroforéza značených iontů ve vodných roztocích.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1973/1974Buňata, Milan
Izotopový efekt při hydrogenaci kyseliny maleinové na katalyzátoru Ni-ZnO.
Ing. Rostislav Kudláček, CSc. (KJCH)
1973/1974Kuprová(Čefelínová), Marie
Studium izotopové výměny arsenu - (74) As
RNDr. J. Prášilová, CSc. (KJCH)
1973/1974Nevečeřal, Luboš
Koncentrování a separace radia z přirozených a odpadních vod extrakční chromatografií s DI-2-ethylhexylfosforečnou kyselinou.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1973/1974Plášil, František
Aplikace emanační termické analýzy (ETA) ke sledování procesu fixace vysoce aktivních odpadů (VAO).
Ing. O. Vojtěch, CSc.
1973/1974Štefek, Milan
Radiometrické extrakčné stanovenie stroncia s použitím polyetylénglykolov.
Ing. M. Kyrš, CSc.
1973/1974Talla, Vladimír
Studium stavu radionuklidů (125)Sb(3+) A (204)Tl(3+) v mikrokoncentracích metodou samodifuse a centrifugace.
Ing. F. Kepák, CSc.
1973/1974Taras, Petr
Redukce kysličníku mědi a niklu vodíkem a vliv ionizujícího záření na redukční proces.
Ing. Milan Pospíšil, CSc. (KJCH)
1973/1974Teichmanová, Jitka
Studium izotopové výměny a elektrodepozice.
RNDr. A. Gosman, CSc. (KJCH)
1973/1974Vilček, Štefan
Extracia niektorých katiónov za prítomnosti linernych polyetylénglykolov.
Dr. C. Konečný, CSc.
1972/1973Angelis, Bohumil
Radioanalýza vodného systému kyselina máselná-kyselina mravenčí-(14)C za nepřítomnosti kyslíku
prom.chem. Václav Černík (KJCH)
1972/1973Hartl, Ivan
Sorpce alkalických kovů a prvků alkalických zemin na kyselině antimoničné, fosforečnanu ciničitého a na kyselině fosfoantimoničné.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH) 
1972/1973Kopička, Karel
Radiochemické studium chování stop kadmia ve vodných roztocích.
Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1972/1973Kron, Ivan
Radiochemické stanovení vanadu.
doc. Dr. Adolf Zeman, CSc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
1972/1973Široký, Libor
Homogenní izotopová výměna v organické fázi.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1972/1973Štědrá (Vítová), Zuzana
Vliv chlorcholinchloridu na inkorporaci (35)S-sulfátu a L-tryptofanu-3-(14)C do indolových glukosinolátů u klíčících rostlin řepky.
RNDr. Vladimír Jireček, CSc. (PF KU)
1972/1973Štěpánek, Jan
Studium kinetiky elektrodepozice a izotopové výměny rtuti, chromu a olova v nízkých koncentracích.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1972/1973Štědrý, Robert
Studium chlorovaných alkylových radikálů metodou elektronové paramegnetické resonance.
Dr. Zdeněk Prášil, CSc. (Oddělní chemie, ÚVVVR)
1971/1972Ducháček, Vlastimil
Použití kapalného katexu di-(2-ethyl-hexyl) fosforečné kyseliny k radiochemickému studiu komplexů molybdenu.
Dr. Jarmila Prášilová, CSc. (KJCH)
1971/1972Hradilová, Eva
Izotopová výměna thalia v organické fázi.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1971/1972Jiránek, Václav
Radiochemické stanovení stop thalia metodou izotopové výměny v organické fázi.
RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH)
1971/1972Motl, Alois
Katalytický rozklad peroxidu vodíku na dvousložkovém katalyzátoru NiO-CuO.
Ing. Viliam Múčka (KJCH)
1971/1972Paulenová, Mária
Radiochemické a elektrokinetické studium vlivu povrchových vlastností polyetylénu na sorpci barya, rtuti a železa.
Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1971/1972Podhájecký, Petr
Studium kinetiky elektrodepozice a izotopové výměny thália, rtuti a chromu na rtuťové kapkové elektrodě.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1971/1972Pošta, Severin
Radiochemické separace extrakční chromatografií s N - bemzoyl - N - fenylhydroxylaminem.
Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. (KJCH)
1970/1971Burcl, Rudolf
Stanovení extrakčních konstant dithizonátů a diethyldithiokarbamidanů heterogenními výměnnými reakcemi.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1970/1971Burclová-Kavanová, Jana
Radiochemické studium chování stopových množství šestimocného molybdenu ve vodných roztocích a v roztocích obsahujících sirníkové ionty.
Dr. Jarmila Prášilová, CSc. (KJCH)
1970/1971Glagoličová, Anna
Spektra gama biologického materiálu aktivovaného neutrony po oddělení sodíku.
Ing. Miloslav Rakovič, CSc. (BFÚ, FVL, UK)
1970/1971Jindřich, Karel
Oxydace metyletylketonu v přítomnosti Fe(2+) iontů vyvolaná gamma zářením nebo Fentonovou reakcí.
Dr. Ing. Bohumír Chutný, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1970/1971Lázníček, Milan
Studium sorpce cesia na hexakyanoželeznatanech titanu, zirkonia a thoria.
Ing. Václav Kouřim, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1970/1971Menzel, Karel
Radiační adice ethylehglykolu a 2-butanolu na trifluorchlorethylenu.
Dr. Ing. Bohumír Chutný, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1970/1971Nejedlý, Zdeněk
Chemické stavy (32)P a (76)As v sirnících arsenu ozařovaných neutrony.
RNDr. Jiří Cífka, CSc. (ÚJV, Řež, ČSAV)
1970/1971Paul, Petr
Kinetika současné elektrodeposice a isotopové výměny iontů thalia.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1970/1971Selecká, Helena
Vliv strukturních vlastností síranů kovů alkalických zemin tvořících směsné krystaly, na záchyt strontnatých iontů z roztoku.
Ing. Otakar Vojtěch, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1970/1971Vidová, Eva
Radiochemické studium adsorpčního chování a stavu stop fosforu ve vodných roztocích.
Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1969/1970Batěk, Karel
Studium izotopové výměny v systému Tl(I)-Tl(III) elektrolytickou metodou.
RNDr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH)
1969/1970Bubeníková-Gajewská, Suzana
Radiometrické stanovení stop berylia.
RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH)
1969/1970Hančilová, Valerie
Studium dusičnanových komplexů některých prvků vzácných zemin.
Dr. Z. Kolařík, CSc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
1969/1970Kojecký, Bedřich
Rozklady dvojných systémů hydroxidů, uhličitanů a dusičnanů stříbra a niklu.
doc. RNDr. J. Cabicar, CSc. (KJCH)
1969/1970Krapfová, Otakara
Studium extrakce halogenidových komplexů rtuti.
doc. RNDr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH)
1969/1970Oravec, Julius
Vliv ionizujícího záření na redukci a katalytické vlastnosti dvojných kysličníkových systémů (NiO+ZnO).
Ing. Viliam Múčka (KJCH)
1969/1970Oulehlová, Hana
Příprava a studium některých fyzikálně chemických vlastností UF6, MoF6 a WF6.
Ing. Vladimír Pekárek, CSc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
1969/1970Tendera, Petr
Studium redukce, katalytických a některých fyzikálních vlastností směsných kysličníků niklu a zinku.
Ing. Viliam Múčka (KJCH)
1968/1969Dražanová, Stanislava
Extrakce prvků vzácných zemin kyselými organofosfáty.
RNDr. Zdeněk Kolařík, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1968/1969Hobza, Pavel
Experimentální a teoretická studie elektronových spekter radikál-aniontů substituovaných benzenů.
doc. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (ÚFCH, ČSAV)
1968/1969Kučera, Jan
Radiochemické studium adsorpce a stavu stop ytria ve vodných roztocích.
Ing. Petr Beneš, CSc. (KJCH)
1968/1969Výmola, Radomír
Radiolýza vodného systému kyselina valerová-kyselina mravenčí 14C za nepřítomnosti kyslíku.
prom.chem. Václav Černík (KJCH)
1967/1968Brož, Jindřich
Studium izotopové výměny v systému Tl(I) - Tl(III) elektrochemickou metodou (bez analytického dělení složek).
Dr. Alexandr Gosman, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1967/1968Havlíček, Jaroslav
Stanovení konstrant stability komplexů zirkonia pomocí kapalného měniče iontů.
Jarmila Prášilová, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1967/1968Kopecký, Petr
Studium vlastností a příprava 99Mo-99mTc sorbčního generátoru.
Ing. F. Helus, (KJCH, FTJF, ČVUT)
1967/1968Marek, Jiří
Radiochemické studium extrakce dithizonátu thalia, selenu a teluru.
doc. Dr. Jiří Starý, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1967/1968Prejza, Jiří
Studium substechiometrické separace P pro izotopovou zřeďovací analýzu.
RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1967/1968Rajman, Ivan
Radiochemické studium adsorpce stop rtuti z vodných roztoků na polyetylénu.
Ing. P. Beneš, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1967/1968Rejholec, Václav
Studium redukce a katalytických vlastností směsných kysličníků niklu a kobaltu.
Ing. Milan Pospíšil (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Hemer, Miroslav
Radiolýza vodného roztoku benzonitrilu.
Dr. Ing. Jaroslav Kučera CSc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
1966/1967Izák, Miroslav
Osobní dozimetrie tepelných neutronů.
prom.fys. Jaroslav Trousil (ÚVVVR)
1966/1967Kratzer, Karel
Studium extrakce dietyldithiokarbamidanů kovů.
doc. Dr. Jiří Starý, DrSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Leško, Juraj
Radiometrické stanovení stop fosforu.
RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Markvart, Miloš
Studium valenčních stavů manganu po aktivaci KMnO4.
Ing. František Helus (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Sedláček, Josef
Studium stavu iontů thalia a izotopové výměny ve vodných roztocích.
RNDr. Alexander Gosman, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Smetana, Josef
Radiochemické studium adsorpce stop železa na skle a polyetylénu z vodných roztoků.
Ing. Petr Beneš (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Tomášek, Milan
Stanovení (137)Cs v organických materiálech.
doc. Dr. Jaroslav Beneš, CSc. (RD, ÚJV)
1966/1967Vávrová, Jiřina
Termodynamická studie sorpce měďnatého iontu na podvojném fosforečnanu uranylobarnatém.
Ing. Vladimír Pekárek, CSc. (ÚJV, ČSAV, Řež)
1966/1967Zendulka, Jiří
Substechometrické stanovení stop Tl izotopickou zřeďovací analýzou.
Dr. Jaromír Růžička, CSc. (KJCH, FTJF, ČVUT)
1966/1967Žák, Václav
Valenční stavy 35S v dopovaných krystalech chloridu draselného.
RNDr. Vladimír Kačena, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1966/1967Žikovský, Lubomír
Vliv rozpouštědla na extrakci europia a thulia kyselinami dialkylfosforečnými.
RNDr. Zdeněk Kolařík, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Doležal, Jan
Studium povrchu a katalitické aktivity systému nikl-kysličník zinečnatý.
Ing. Milan Pospíšil (KJCH FTJF ČVUT)
1965/1966Engelová, Mária
Kolorimetrické stanovení hliníku s brompyrogallovou červení.
doc. Dr. Václav Suk, CSc. (PF KU)
1965/1966Georgiev, Christo
Redukce směsných kysličníků zinku a mědi vodíkem.
doc. Dr. Josef Cabicar, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1965/1966Germanic, Jaroslav
Příprava a vlastnosti některých urananů mědnatých, manganatých, kobaltnatých a nikelnatých.
Ing. Dušan Jakeš, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Hájíček, Jan
Dělení valenčních stavů manganu elektroforetickou metodou.
Ing. František Helus (KJCH FTJF ČVUT)
1965/1966Hejná, Jaroslava
Extrakce stroncia kyselinou di-n-amylfosforečnou.
Zdeněk Kolařík, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Hliva, Vojtěch
Příprava urananů kadmia a zinku a studium jejich některých vlastností.
Ing. Václav Schauer (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Horyna, Jan
Příprava standardního preparátu Tl(204) pro kalibraci okénkových GM počítačú.
Dr. Josef Klumpar (RD, ÚJV, ČSAV)
1965/1966Chavko, Mikuláš
Výměnné vlastnosti amonných a tálných solí heteropolykyselin.
Ing. Josef Krtil, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Jánský, Bedřich
Radiolýza vodného roztoku kyseliny kapronové v přítomnosti kyslíku.
Ing. Dr. Bohumír Chutný, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Kašparec, Ivan
Radiometrické stanovení stopových nečistot v grafitu a jiných materiálech s použitím substechiometrie.
RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1965/1966Kopecký, Josef
Použití 204Tl ke studiu vodných roztoků chloristanu thalitého.
prom.chem. Alexander Gosman (KJCH, FTJF, ČVUT)
1965/1966Michálek, Václav
Výzkum a aplikace kapalných ionexů v radiochemii.
prom.chem. Jarmila Prášilová (KJCH, FTJF, ČVUT)
1965/1966Michaluková, Věra
Termodynamická studie sorpce stříbra na fosforečnanu zirkonia.
Ing. Milan Marhol, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Polesná, Ludmila
Využití radioizotopů pro detekci reakce antigenu s protilátkou.
RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc. (MBÚ, ČSAV)
1965/1966Řanda, Zdeněk
Identifikace a stanovení výtěžků některých radionuklidů vznikajících při ozařování molybdenu 12,5 MeV deuterony.
Kristian Svoboda, CSc. (ÚJV, ČSAV)
1965/1966Singer, Jan
Radiochemické studium adsorpce stop manganu a zlata na papíře.
Ing. Petr Beneš (KJCH, FTJF, ČVUT)
1965/1966Šantroch, Jaroslav
Vypracování a zavedení metody pro absolutní měření nízkých aktivit záření beta scintilačními počítači.
Ing. Zdeněk Frynta (St.výzk.úst.mat. a techn.)
1965/1966Zítková, Jaroslava
Elektronová paramagnetické resonance a optická spektra iontů s konfigurací d(1) a d(9).
Ing. Zdeněk Šroubek, CSc. (ÚRTE ČSAV)
1964/1965Farkáš, Vladimír
Sorpce stopových množství Mn3, MnO2 a Al2O3.
Ing. František Helus (KJCH FTJF)
1964/1965Garba, Alois
Radiochemické studium adsorpce manganu na skle.
Ing. Petr Beneš (KJCH FTJF ČVUT)
1964/1965Hölgye, Zoltán
Sorpce cesia na ferokyanidu železitém z fluoridového prostředí.
Lubomír Berák, prom.chem. (ÚJV ČSAV, Řež)
1964/1965Hynek, Josef
Působení oxidačních činidel při desorpci  cesia z ferokyanidů zinečnatého a měďnatého.
Ing. Václav Kouřím, CSc. (ÚJV ČSAV Řež)
1964/1965Klíma, Jaroslav
Příprava a vlastnosti některých urananů hořečnatých, strontnatých a barnatých.
Ing. Dušan Jakeš, CSc. (ÚJV ČSAV)
1964/1965Klusal, Ivan
Substechiometrické stanovení některých vzácných kovů.
Jaromír Růžička, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1964/1965Kormanová, Anna
Použití substechiometrie v aktivační analýze pro stanovení rhenia.
RNDr. Adolf Zeman, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1964/1965Milanová, Etela
Studium výměnných reakcí na basi luminoforu ZnS.
RNDr. Josef Cabicar, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1964/1965Moravec, Antonín
Výměnné reakce na měničích iontů, obsahujících ve funkční skupině fosfor.
Ing. Milan Marhol (ÚJV ČSAV)
1964/1965Perkáczová, Karla
Gazometrické studie oxidace kondenzačních produktů některých karbonylových sloučenin s 2,4 dinitrofenylhydrazinem.
Dr. Eva Smolková, CSc. (PF KU)
1964/1965Piatrik, Milan
Radiolýza vodného roztoku pyridinu.
Ing. Josef Bednář, CSc. (ÚJV ČSAV, Řež)
1964/1965Sarka, Kamil
Harmonická potenciální funkce molekuly SF4 v reprezentaci zobecněných sil.
doc. Dr .Dušan Papoušek, DrSc. (ÚFCH ČSAV)
1964/1965Satorie, Zdeněk
Příprava kapalného iontoměniče a studie o jeho použití v radiochemii.
Jarmila Prášilová, prom.chem. (KJCH FTJF ČVUT)
1964/1965Sedláček, Juraj
Syntéza 4 - desoxifloretinu - 14C.
Dr. Karel Vereš, CSc. (IL ČSAV)
1964/1965Spurný, František
Některá radioluminiscenční studia směsí organických kapalin.
Zdeněk Spurný, CSc. (RD ČSAV)
1964/1965Volf, Jiří
Syntéza chalkosy.
Miloslav Černý, CSc. (PF KU)
1963/1964Beseda, Vladimír
Samodifúze iontů thalia ve vodných roztocích.
A. Gosman. prom.chem. (KJCH FTJF ČVUT)
1963/1964Bračoková, Viera
Chemické procesy při reakci Cl35(n,p)S35 v pevných chloridech.
J. Cífka, prom.chem. (ÚJV ČSAV)
1963/1964El-Hajé, Farhan
Absolutní měření S-35 pomocí inertních plynových počítačů.
Ing. Ján Kits (ÚVVVR)
1963/1964Hubač, Ivan
Studium intermolekulárních interakcí v roztocích binárních směsí pomocí metody rozptylu světla.
Dr. M. Horák, CSc. (ÚFCH ČSAV)
1963/1964Krištofíková, Ludmila
Stanovení povrchů práškovitých látek metodou tepelné desorpce s použitím organických par.
Dr. E. Smolková (PF KU)
1963/1964Kuvik, Viliam
Aktivační stanovení galia se substechiometrickou separací.
Dr. A. Zeman (KJCH FTJF ČVUT)
1963/1964Kvasnička, Vladimír
Sestavení programu pro výpočet elektronických spekter uhlovodíků s konjugovanými vazbami metodou semiempirické omezené konfigurační iterace pro počítač URAL II.
Dr. J. Koutecký, DrSc. (ÚFCH ČSAV)
1963/1964Novotný, Josef
Vliv záření na borátová skla (studium elektronové struktury).
Z. Spurný, CSc. (RD ÚJV ČSAV)
1963/1964Obrusík, Ivan
Substechiometrické stanovení stop Bi aktivační analýzou.
Jaromír Růžička, CSc. (FTJF ČVUT)
1963/1964Pivoňková, Marie
Extrakce uranu z roztoků obsahujících tiron.
Ing. Stanislav Havelka, CSc. (ÚJV ČSAV)
1963/1964Sedláček, Pavel
Katalitický rozklad kyseliny mravenčí jako test účinnosti dvoujných směsných krystalů typu Ni Cu.
Dr. J. Cabicar, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1963/1964Schweiner, Zdeněk
Radiolýsa směsí metanolu, vody a pyridinu.
Ing. J. Bednář, CSc. (ÚJV ČSAV)
1963/1964Singer, Karel
O novém způsobu přímého stanovení jodového čísla.
prof. Dr. J. Zýka (PF KU)
1963/1964Špirko, Vladimír
Anharmonická potenciální funkce molekuly nitrosylchloridu.
doc. Dr. D. Papoušek, DrSc. (ÚFCH ČSAV)
1962/1963Bocanovski, Emil
Gazometrická studie reakcí hydrazinu a jeho derivátů s vyššími kysličníky olova.
Dr. E. Smolková, CSc. (PF KU)
1962/1963Brutovský, Milan
Extrakce nitrosylruténiových nitráto-komplexů tributylfosfátem za přítomnosti komplexotvorných činidel.
Ing. V. Šraier, CSc. (ÚJV ČSAV)
1962/1963Galík, Aftanas
Stanovení stop kobaltu izotopickou zřeďovací analýzou a aktivací se substechiometrickou separací.
odb.as. Jaromír Růžička, CSc. (KJCH, FTJF ČVUT)
1962/1963Grambal, František
Příprava organických sloučenin značených tritiem výměnnými reakcemi.
Ing. J. Filip (ÚVVVR)
1962/1963Hanuš, Jan
Příprava vyšších analog kyselin α, α´-diamno-pimelové značených C14.
RNDr. K. Vereš, CSc. (MÚ ČSAV)
1962/1963Hrachovcová, Marta
Spektrofotometrické stanovení trojmocného india a chrómu.
Dr. M. Malát (PF KU)
1962/1963Kliment, Vladimír
Rozdělení atomů síry 35, vzniklé reakcí Cl35(n,p)S35 mezi jednotlivé chemické sloučeniny při ozařování pevných chloridů.
Jiří Cífka, prom.chem. (ÚJV ČSAV)
1962/1963Kopec, Josef
Filmová dosimetrie vysokých dávek.
J. Beneš, CSc. (RD ÚJV ČSAV)
1962/1963Leščinský, Marián
Použití kysličníku dusného pro plynový dosimetr. Stanovení geometrie paprsků X rentgenky typu Machlett AEG-50.
prom.chem. Z. Prášil (ÚJV ČSAV)
1962/1963Hillion, Bořivoj
Izolace cesia z roztoku štěpných produktů ferokyanidy těžkých kovů.
Ing. V. Kouřím, CSc. (ÚJV ČSAV)
1962/1963Múčka, Viliam
Katalytická výměnná reakce mezi deuteriem a lehkým vodíkem.
RNDr. J. Cabicar, CSc. (FTJF ČVUT)
1962/1963Novosad, František
Studium výměnných vlastností mastných kyselin.
Ing. M. Novák (ÚJV ČSAV)
1962/1963Pehr, František
Vliv komplexotvorných činidel na extrakci niobu z prostředí kyseliny dusičné.
Dr. C. Konečný (ÚJV ČSAV)
1962/1963Santar, Ivan
Sledování změn povrchového napětí s ozářením jako metodický prostředek radiační chemie.
Z. Spurný, CSc. (RD ÚJV ČSAV)
1962/1963Schwanzerová, Waltraud
Příspěvek k substechiometrické separační metodě v aktivační analýze.
prom.chem. Jaromír Růžička, CSc. (KTJCH FTJF ČVUT)
1962/1963Smižanská, Justina
Studium extrakce kovů ve formě komplexů s kupferonem.
J. Starý, CSc. (FTJF ČVUT)
1962/1963Sýkora, S.
Sorpce kationtů na hydroxidu ciničitém.
prom.chem. Z. Kolařík (ÚJV ČSAV)
1962/1963Šebesta, Ferdinand
Příspěvek k dělení prvků na anorganických měničích iontů.
prom.chem. Jarmila Prášilová (KJCH FTJF ČVUT)
1962/1963Štulík, Karel
Polarografie v roztocích deformabilních aniontů jako komplexotvorných elektrolytů.
doc. Dr. J. Doležal, CSc. (PF KU)
1962/1963Šulc, Josef
Spolusrážení kovových iontů, ovlivňujících slinovací vlastnosti kysličníku uraničitého, polyurananem amonným.
Ing. Dušan Jakeš, CSc. (ÚJV ČSAV)
1962/1963Vágner, Jaroslav
Radiolýza koncentrovaných roztoků síranu hořečnatého.
Ing. J. Bednář, CSc. (ÚJV ČSAV)
1962/1963Vajčovec, Ivan
Vliv makropřísad některých oxidů na slinovací charakteristiku UO2.
Ing. M. Podéšť, CSc. (ÚJV ČSAV)
1962/1963Verner, Václav
Určování absolutního stáří nerostů kalium-argonovou objemovou metodou.
Ing. A. Dubanský, CSc. (LGIG ÚGNS ČSAV)
1962/1963Veřmiřovský, Jaroslav
Radiochemické stanovení nízských aktivit radia ve vodě.
Ing. Ivan Bučina (ÚVVVR)
1962/1963Veselý, Karel
Příspěvek ke studiu samodifúze ve vodných roztocích kontinuální metodou.
prom.chem. A. Gosman (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Adámek, Petr
Možnosti polarometrickcýh titrací octanem olovičitým.
doc. Dr. J. Zýka (PF KU)
1961/1962Blažek, Josef
Polarografie radioaktivních izotopů a její využití pro studium štěpných produktů.
Dana Wagnerová (ÚJV ČSAV)
1961/1962Fojtík, Anton
Radiolýza vodného roztoku cystinu.
Z. Spurný, CSc. (ÚJV ČSAV)
1961/1962Gurovič, Jan
Přípravek k stanovení stopových množství kadmia a mědi v kysličníku uraničitém.
Ing. B. Buděšínský, CSc. (ÚJV ČSAV)
1961/1962Hakl, Josef
Měření přenosu kapaliny v kontinuálních úpravárenských linkách.
Ing. Miroslav Firman (SVÚOM)
1961/1962Hladký, Eduard
Extrakce kovů ve formě komplexů s beta-diketony.
J. Starý, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Jelínek, Stanislav
Použití komplexotvorných činidel v papírové chromatografii.
J. Starý, CSc. (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Koprda, Vasil
Oscilopolarografické studie fenolů.
doc. Dr. J. Doležal (PF KU)
1961/1962Koťulák, Ludovít
Použití radioaktivního argonu pro měření povrchu práškovytých látek. Heterogenní izotopová výměna Cd 155 - CdWO4.
Dr. Josef Cabicar (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Křivý, Ivan
Studium reakcí heteropolykyselin s alkalickými kovy.
Ing. Josef Krtil, zast. V. Kouřim, CSc. (ÚJV ČSAV)
1961/1962Lukáč, Sáva
Radiační chemie vodných roztoků.
Ing. Jaroslav Bednář (ÚJV ČSAv)
1961/1962Poledne, Rudolf
Vliv záření gama na nátěry.
Ing. Čermáková (SVÚOM)
1961/1962Pospíšil, Milan
Studium redukce směsných kysličníků niklu a chrómu průtokovou metodou.
Dr. Josef Cabicar (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Poupětová, Daniela
Sledování heterogenní výměny Zn+ZnO.
Dr. Josef Cabicar (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Rais, Jiří
Studium reakcí komplexních kyanidů s alkalickými prvky.
Ing. V. Kouřim, CSc. (ÚJV ČSAV)
1961/1962Riedel, Alfred
Radioaktivační analýza s použitím radium-beryliového zdroje neutronů.
Dr. Adolf Zeman (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Salamon, Milan
Izotopická zřeďovací analýza.
Jaromír Růžička, prom.chem. (KJCH FTJF ČVUT)
1961/1962Sami, Hasan
Vypracování metodiky pro stanovení těsnosti radioforů.
Ing. Ivan Bučina (ÚVVVR)
1961/1962Szlauer, Jan
Sorpce kovových iontů na nerozpustných hydroxidech.
Z. Kolařík (ÚJV ČSAV)
1961/1962Ševčík, Jiří
Titrace chloridem jodným.
doc. Dr. J. Čihalík (PF KU)
1961/1962Štulík, Václav
Vznik sraženiny při ozařování ketonického roztoku dusičnanu uranylu.
Ing. Jiří Teplý, CSc. (ÚJV ČSAV)
1961/1962Šulc, Jaroslav
Chromatografické dělení některých štěpných produktů.
Ing. O. Vojtěch, CSc. (ÚJV ČSAV)
1961/1962Vrtílková, Věra
Možnost použití platinové elektrody v oscilografické polarografii.
Dr. R. Kalvoda (Polarograf. úst. ČSAV)
1960/1961Adámek, Arnold
Chemické stavy P32 po ozáření trifenylfosfínu neutrony.
Jiří Cífka (ÚJV ČSAV)
1960/1961Bálek, Vladimír
Stanovení složení a konstatn stability komplexů U(VI) extrakční metodou.
Jiří Starý, kand.chem.věd (KJCh FTJF)
1960/1961Bárta, Karel
Redukce směsných kysličníků niklu a mědi vodíkem.
RNDr J. Cabicar, CSc. (KJCh FJFI ČVUT)
1960/1961Bartoníček, Bohumil
Radiolýza dvoufázové soustavy keton-voda za přítomnosti vzduchu.
Ing. Jan Teplý (ÚJV ČSAV)
1960/1961Blahovec, Ján
Odměrné využití organických derivátů síry.
doc. Dr. J. Čihalík (KACH, PFKU)
1960/1961Čepelák, Vlastimil
Studie o stanovení stopových množství jodu a rtuti izotopickou zřeďovací elektroanalýzou.
Odb.as. Jan Růžička (KJCh FTJF)
1960/1961Ďurčík, Miroslav
Extrakce nitrátových komplexů nitrosylruténia tributylfosfátem.
Ing. Vratislav Šraier (ÚJV ČSAV, Řež)
1960/1961Fišer, Bohuslav
Radioaktivační analýza s použitím radium-beryliového zdroje neutronů.
RNDr A. Zeman (KJCH FTJF ČVUT)
1960/1961Fojtík, Marian
Extrakce cesium tetrafenylborátu z vodných roztoků organickými rozpouštědly.
Ing. Josef Krtil (ÚJV ČSAV)
1960/1961Hájíček, Jiří
Nízkoteplotní metalotermická redukce chloridu berylnatého alkalickými kovy.
Ing. V. Procházka (LSACH ČSAV)
1960/1961Hantabál, Eugen
Studium extrakce rutenia z prostředí kyseliny dusičné různými typy organických extrahovatel.
Dr. Ctirad Konečný (ÚJV ČSAV)
1960/1961Heřt, Milan
Vliv radioaktivního záření na rychlost rozpouštění kovů.
Dr. Ivan Sekera, CSc. (SVÚOM, Praha)
1960/1961Janovský, Igor
Radiolýza tetrachlórmetanu.
Zdeněk Spurný, kand.chem.věd (ÚJV ČSAV)
1960/1961Jezdinský, Rudolf
Oscilopolarografická analýza některých slitin.
Dr. R. Kalvoda (Polarograf. úst. ČSAV)
1960/1961Klečková, Eva
Studium valenčních stavů 35S, vytvořené reakcí (n,p) při ozáření některých sloučenin chlóru neutrony.
Karel Pánek (ÚJV ČSAV)
1960/1961Kleisner, Ivan
Sledování sorpčních vlastností některých přírodních materiálů.
Zdeněk Dlouhý (ÚJV ČSAV)
1960/1961Krečmar, Petr
Sledování průniku kapalin do plastických hmot použitím radioaktivních izotopů.
Ing. V. Chytrý (SVÚOM, Praha)
1960/1961Machek, Jaroslav
Studium reakční rychlosti hexafluoridu uranu s fluoridem sodným, v závislosti na teplotě.
Ing. Ivo Peka (ÚJV ČSAV)
1960/1961Mešter, Jan
Titrace v nevodných prostředích.
doc. Dr. J. Čihalík (KACH, PFKU)
1960/1961Pluhař, Jiří
Potenciometrické titrace chloridem jodným.
doc. Dr. J. Čihalík (KACH, PFKU)
1960/1961Raganová, Ivona
Sorpce radioaktivních izotopů na hydroxidech.
Z. Kolařík, prom.chem. (ÚJV ČSAV)
1960/1961Truchlý, Jan
Příprava značkovaného acetonu - C14 a jeho použití k studiu radiolýzy acetonu.
Dr. J. Kučera (ÚJV ČSAV)
1960/1961Valeček, Josef
Nízkotepelná metalotermická redukce chloridu zirkoničitého alkalickými kovy.
Ing. V. Procházka (LSACH ČSAV)