Informace ke studentským pracím

Bakalářská práce (BP) je první studentovou vědeckou prací v rámci vysokoškolského studia. Na začátku zimního semestru třetího ročníku si vyberete z témat pro bakalářské práce nabízených pracovníky KJCH nebo spolupracujícími externími odborníky. Nabízená témata mohou být konkrétního, ale také obecnějšího charakteru, přičemž ke specifikaci může dojít na základě diskuze mezi vedoucím a studentem. Pokud se vám některé z témat zamlouvá, nebo naopak nemáte představu, co si pod názvem představit, můžete si domluvit s navrhovatelem tématu schůzku, kde se můžete dovědět o tématu bližší informace.
Nabízená témata bakalářských prací najdete v systému KOS nebo na našich webových stránkách. Od roku 2023 probíhá zadávání v systému KOS, kde si Vaše téma můžete zarezervovat a po schválení školitelem lze vygenerovat zadání, v němž naleznete podstatné informace jako je časový plán a prvotní zdroje.
Stěžejní partií bakalářské práce na KJCH je důkladná rešeršní část, kdy na dané téma vyhledáte a prostudujete řadu publikací a souhrnně sepíšete podstatné informace. Tato teoretická část je doplněna částí experimentální rozšiřující rešerši o Vaše vlastní pozorování.
Řadu užitečných informací se dovíte v předmětu Seminář k bakalářské práci.

Výzkumný úkol (VÚ) je studentská práce v rámci prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Na KJCH se výzkumný úkol opírá především o experimentální práci včetně vyhodnocení a interpretace výsledků. Je obvyklé, že téma výzkumného úkolu je navazující na předchozí bakalářskou práci, není to však nutností a v případě zájmu lze na základě domluvy změnit téma i školitele.

Diplomová práce (DP) je závěrečnou studentovou prací v navazujícím magisterském studiu a je vyváženou kombinací teoretické části a experimentální části. Téma DP obvykle navazuje na výzkumný úkol a výsledky VÚ lze využít jako podklad pro plánování další experimentální práce. Změna tématu nebo školitele pro DP je možná, nicméně se vzhledem k nutnosti orientace v nové problematice nedoporučuje.

Všechny studentské práce je třeba odevzdat v termínu daném harmonogramem akademického roku nebo katedrou (viz důležitá data). Je možné podat písemnou žádost o prodloužení termínu odevzdání BP a DP. Formulář je možné získat u paní sekretářky nebo na studijním oddělení.

  Obecná struktura studentské práce:
 • Titulní strana (škola, název, autor, vedoucí práce, kdy a kde)
 • Zadání práce (podepsané)
 • Prohlášení
 • (Poděkování)
 • Abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky)
 • Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 • Úvod – vymezení tématu práce, cíle práce, zasazení do kontextu např. řešeného projektu (bez podkapitol)
 • Teoretická část – rešerše
 • Experimentální část – popis použitého zařízení, chemikálií, metodik a zpracování výsledků
 • Výsledková část – prezentace výsledků a jejich interpretace
 • Závěr – shrnutí výsledků, zhodnocení dosažených cílů, možné aplikace, možná pokračování (bez podkapitol)
 • Seznam použitých zdrojů
 • (Seznam zkratek – může být i na začátku práce)
 • (Seznam tabulek)
 • (Seznam obrázků)
 • (Přílohy)