O katedře jaderné chemie

Katedra jaderné chemie se už od dob svého založení věnuje výchově dalších generací jaderných chemiků. V současné době je její stěžejní činností zajišťování výuky ve všech třech stupních vysokoškolského studia: bakalářskýchnavazujících magisterských programech Jaderná chemie a Vyřazování jaderných zařízení z provozu a doktorských programech Jaderná chemieBezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů.

Kromě zajištění vzdělávání dalších generací jaderných chemiků se pracovníci KJCH věnují aplikovanému i základnímu výzkumu, který lze rozdělit do čtyř základních oblastí jaderné a radiační chemie:
Separace a radioanalytika
Radiofarmaceutická chemie
Migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí
Radiační chemie
Všechny oblasti výzkumu jsou podpořeny řadou národních i mezinárodních projektů. Kromě pracovníků KJCH se na těchto projektech aktivně podílejí i studenti, kteří se v rámci svých závěrečných nebo disertačních prací věnují řešení otázek souvisejících s aktuálními projekty. Významnou součástí výzkumné činnosti je i sdílení výsledků s ostatními odborníky a to formou publikací v impaktovaných časopisech, nebo účastí na mezinárodních konferencích, projektových setkáních či workshopech.

Katedra jaderné chemie ve vzdělávání i ve výzkumu dlouhodobě spolupracuje s mnoha institucemi. Z českých lze jmenovat například Státní ústav pro radiační ochranu, Správa úložišť radioaktivního odpadu, ÚJV Řež, a.s., Ústav jaderné fyziky AV ČR a další. Neméně významná je i zahraniční spolupráce. V současné době můžeme mezi spřátelenými pracovišti KJCH najít Evropské university (University of Oslo, Norsko), Evropská výzkumná centra (ETH Zürych, Švýcarsko) nebo i zámořská pracoviště (Texas A&M University, USA).