Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Bakalářské studium ve studijním programu
Vyřazování jaderných zařízení z provozu 

Výuka v bakalářském programu je postavena na širokých matematických, fyzikálních a chemických základech. Tyto obecné znalosti jsou prohloubeny v oblasti atomové a kvantové fyziky, fyziky ionizujícího záření, jaderné chemie a v problematice detekce a dozimetrie ionizujícího záření. Důraz je kladen také na principy radiační ochrany a provoz a bezpečnost jaderných zařízení. Teoretické znalosti jsou doplněny praktickou výukou v laboratořích a odbornými exkurzemi na pracovištích, jejichž zaměření souvisí s problematikou vyřazování jaderných zařízení z provozu. Studium dvou světových jazyků zajišťuje uplatnění absolventů v mezinárodních i zahraničních projektech. Studenti jsou absolvováním bakalářského studia také připraveni ke zkouškám k získání zvláštní odborné způsobilosti, udělované SÚJB.

Struktura bakalářského studia je navržena tak, aby jednotlivé ročníky studia a přednášky, cvičení a laboratoře na sebe navazovaly a navzájem se logicky doplňovaly. Současně studijní plány umožňují také promítnutí moderních trendů a nejnovějších poznatků do výuky, především v rámci vypracování bakalářské práce mnohdy ve spolupráci s významnými pracovišti v tomto oboru (např. ÚJV Řež, a. s., DIAMO s.p., ČEZ a. s., SURAO, SURO v.v.i, NUVIA a.s., SUJCHBO v.v.i. a pod).

Cílem bakalářského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu je vychovat kvalifikované pracovníky uplatnitelné v procesu bezpečného vyřazení jaderných zařízení a dalších pracovišť či při nakládáni se zdroji ionizujícího záření. Absolventi se mohou také věnovat vědě, výzkumu i průmyslu a případně nalézt využití nabytých znalostí a dovedností ve státní správě. Díky získaným znalostem fyziky, matematiky, chemie a dozimetrie mohou absolventi také dále zvyšovat svou kvalifikaci v navazujících magisterských programech zejména v připravovaném programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu na FJFI ČVUT v Praze.

Odborné znalosti
Absolvent bakalářského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu získá dostatečně široký základ v matematice a fyzice, který poskytuje dobré předpoklady pro další prohloubení znalostí nejen v jaderné a kvantové fyzice, fyzice ionizujícího záření, jaderné chemii, ale také v problematice detekce a dozimetrie, radiační ochrany a především v klíčové oblasti studia – vyřazování jaderných zařízení z provozu. Absolventi mají všechny předpoklady pro další studium v rámci navazujícího magisterského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu.

Odborné dovednosti
Absolvent bakalářského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu bude schopen přípravy a realizace fyzikálních a dozimetrických měření i zpracování a analýzy získaných dat. Specifickou dovedností absolventů je schopnost bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření včetně otevřených zářičů. Vzhledem k získaným znalostem v oblasti legislativní a ekonomické je možné uplatnění absolventa při plánování projektů v oblasti vyřazování. Kromě odborných dovedností získaných studiem patří mezi typické schopnosti studentů programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu přizpůsobivost, orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Absolvent tohoto technického studijního oboru bude na základě absolvované úrovně matematických, jaderně-fyzikálních a chemických znalostí vybaven schopností analytického a odborného myšlení a širokou škálou praktických dovedností při fyzikálních měřeních či práci v chemické laboratoři, umožňující multioborový nadhled při řešení praktických úkolů.

Kompetence
Díky analytickému způsobu práce a systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi absolventi naleznou uplatnění např. na pracovištích, která využívají jaderné technologie, ionizující záření nebo radionuklidy a zejména pak při vyřazování jaderných zařízení, v oblastech řešení ekologických zátěží a radiační ochraně osob a životního prostředí. Vybudované základy radiační ochrany a legislativy umožňují absolventům uplatnit se i v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO apod. Absolvováním předmětu Radiační ochrana jsou absolventi připraveni složit zkoušku k získání zvláštní odborné způsobilosti, udělované SÚJB, bez povinnosti absolvovat kurzy odborné přípravy. Výuka dvou světových jazyků umožňuje uplatnit nabyté znalosti i v zahraničí. Velice dobře jsou absolventi připraveni pro navazující magisterské studium v jakémkoliv jaderně-inženýrském směru zejména pak v programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu navazujícího magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze.

Další informace o studiu v bakalářských studijních programech najdete na stránkách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu