Migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí

Výzkumná skupina
Migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí

Vedoucí skupiny:
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
 
Odborní pracovníci:
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
 
Doktorandi: Studenti:
Ing. Marta Burešová
Ing. Ivan Hupka
Ing. Tomáš Rosendorf
Ing. Lucie Švamberová
 
Bc. Olga Bouchalová
Bc. Simona Fišerová
Huga Daniš
Techničtí pracovníci:
Ing. Šárka Hráčková
Olga Múčková

Hlavní oblasti výzkumu:

  Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující oblasti:
 1. Experimentální studium interakce vybraných radionuklidů s materiály bariér úložišť odpadů a s horninovými materiály a difúze kritických radionuklidů materiály bariér.
 2. Experimentální studium speciace uranu pomocí TRLFS a UV-Vis spektrometrie.
 3. Modelování rovnovážných a kinetických zákonitostí komplexace těžkých kovů a aktinidů s huminovými látkami.
 4. Modelování speciace ve složitých geochemických systémech jak s uvážením rozpouštění/srážení tak interakce rozpuštěných látek s pevnou fází, včetně modelování vícerozměrného transportu konvektivního i difúzního charakteru v prostředích
  • GoldSim Monte Carlo Simulation Software,
  • PhreeqC
  • The Geochemist’s Workbench
  • MatLab a dalších.
 5. Celkové hodnocení podzemního úložiště ozářeného jaderného paliva a vysoce aktivních radioaktivních odpadů (Performance Assessment).

Seznam řešených výzkumných projektů:

Výzkumný záměr „Bezpečnost jaderných zařízení“ (MSM 6840770020), studium problematiky ukládání vysoce aktivních RAO do hlubinných úložišť.
 
Účast na řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR FR‑TI1/362 „Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení“ koordinovaném v ÚJV Řež (další spoluřešitelé TUL Liberec, ČVUT FSv – CEG, VŠCHT).
 
Projekt Správy úložišť radioaktivních odpadů „Vybrané pokročilé metody studia migrace kritických radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadů.
 
V mezinárodních projektech 6. RP EU se v uplynulých letech podařilo uplatnit v projektech NF-PRO, FUNMIG a PAMINA (bez finanční dotace).
 

Nejvýznamnější spolupráce:

ÚJV Řež, a.s.
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Centrum experimentální geotechniky, Fakutla stavební ČVUT v Praze
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH
Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V.