Migrace radionuklidů

Migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

Odborní pracovníci:

Ing. Barbora Drtinová, PhD.

doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.

Mgr. Aleš Vetešník, PhD.

Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.

Doktorandi:

Studenti:

Mgr. Lucie Baborová

Ing. Eva Hofmanová (ÚJV, a. s.)

Ing. Iveta Holánová (SÚRAO)

Ing. Ivan Hupka

Ing. Jana Kittnerová

Ing. Tomáš Rosendorf (ÚJV, a. s.)

Ing. Mgr. Jakub Višňák

Ing. Marta Burešová

Techničtí pracovníci:

Ing. Šárka Hráčková

Olga Múčková

Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní předměty výzkumu:

  1. Experimentální studium interakce vybraných radionuklidů s materiály bariér úložišť odpadů a s horninovými materiály a difúze kritických radionuklidů materiály bariér.
  2. Experimentální studium speciace uranu pomocí TRLFS a UV-Vis spektrometrie.
  3. Modelování rovnovážných a kinetických zákonitostí komplexace těžkých kovů a aktinidů s huminovými látkami.
  4. Modelování speciace ve složitých geochemických systémech jak s uvážením rozpouštění/srážení tak interakce rozpuštěných látek s pevnou fází, včetně modelování vícerozměrného transportu konvektivního i difúzního charakteru v prostředích:
  5. Celkové hodnocení podzemního úložiště ozářeného jaderného paliva a vysoce aktivních radioaktivních odpadů (Performance Assessment).

Řešené projekty:

  1. Výzkumný záměr „Bezpečnost jaderných zařízení“ (MSM 6840770020), studium problematiky ukládání vysoce aktivních RAO do hlubinných úložišť.
  2. Účast na řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR FR‑TI1/362 „Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení“ koordinovaném v ÚJV Řež (další spoluřešitelé TUL Liberec, ČVUT FSv – CEG, VŠCHT).
  3. Projekt Správy úložišť radioaktivních odpadů „Vybrané pokročilé metody studia migrace kritických radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadů.

V mezinárodních projektech 6. RP EU se v uplynulých letech podařilo uplatnit v projektech NF-PRO, FUNMIG a PAMINA (bez finanční dotace).

Nejvýznamější spolupráce: