Jaderná chemie

Navazující magisterský studijní program
Jaderná chemie

Navazující magisterský studijní program Jaderná chemie je orientován na výchovu odborníků pro základní i aplikovaný výzkum a praxi v oblasti jaderné chemie. Základní blok povinných kurzů tohoto studijního programu prohlubuje znalosti a dovednosti v souvislosti s aplikací poznatků a principů fyzikální a jaderné chemie obecně, ale i konkrétně ve třech základních směrech: chemie životního prostředí a radioekologie, užitá jaderná chemie a jaderná chemie v biologii a medicíně. Kromě těchto povinných kurzů učební plány umožňují rozvíjení znalostí hlouběji do jednotlivých směrů dle zájmu studenta a poskytují dostatečný přehled o aktuálním stavu problematiky. V rámci této užší specializace si student volí téma diplomové práce a výběrový předmět ke státní závěrečné zkoušce.

Součástí studia jsou kromě teoretických přednášek také specializované laboratorní kurzy, v nichž studenti prohlubují své schopnosti samostatné práce v laboratořích a řeší komplikovanější problematické úlohy. K samostatnosti při řešení problémů vedou také individuální studentské projekty na zadaném tématu, umožňující každému studentovi hlubší studium v rámci zadaného tématu a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku. Studijní plán zahrnuje také jako přípravu na budoucí povolání dvoutýdenní praxi a týdenní exkurzi v podnicích a institucích souvisejících s oblastí vzdělávání tohoto studijního programu. Podstatnou součástí učebních plánů je seminář odborníků, který odráží současné dění v oblastech souvisejících s oborem jaderné chemie.

Dvouletý navazující magisterský program je vhodný především pro absolventy připravovaného bakalářského studijního programu Jaderná chemie, avšak zkušenosti ukazují, že i absolventi bakalářských studijních programů v jiných oblastech chemie mohou tento studijní program úspěšně absolvovat i přes vyšší zátěž představovanou nutností doplnit blok základních přednášek z obecné jaderné chemie, detekce ionizujícího záření a dozimetrie a radiační ochrany. Všichni absolventi jsou pak velmi dobře připraveni pro další studium v rámci doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd obor Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze nebo jiných doktorských programů v oblasti chemických nebo jaderných věd.

Odborné znalosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Jaderná chemie získá široké vědomosti pokročilých disciplín jaderné a fyzikální chemie. Tyto znalosti jsou v závislosti na jeho užší orientaci prohloubeny v oblasti aplikací jak ve vědě, tak v technice, jaderné energetice, biologii, medicíně nebo v ochraně životního prostředí. Studenti během studia získávají také znalosti praktického použití základních i pokročilých analytických, preparativních a separačních metod.

Odborné dovednosti
Mezi odborné dovednosti získané během studia lze zahrnout především schopnost použití metod a postupů jaderné chemie při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem se studenti studijního programu Jaderná chemie vyznačují snadnou přizpůsobivostí prostředí a novým podmínkám, rychlou orientací v neznámé mezioborové problematice, komplexní analýzou problémů včetně návrhu účinného řešení nebo hodnocením a interpretací výsledků. Neméně podstatnou vlastnosti je rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence
Analytický způsob práce a komplexní přístup k řešení daného problému umožňují absolventům tohoto studijního programu uplatnit se ve výzkumných a vývojových institucích stejně jako v průmyslu, ve zdravotnictví, v energetice nebo v oblasti ochrany životního prostředí. Schopnost plánovat a navrhovat řešení složitých problémů doprovázené dostatečnou odpovědností činí absolventy tohoto studijního oboru adepty na vedoucí pozice nejen v jaderné oblasti. Systematičnost a pečlivost může být využita v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO apod. Kromě uplatnění na trhu práce jsou absolventi připraveni pro další studium v rámci doktorského programu Jaderná chemie nebo jiných doktorských programů v oblasti chemických nebo jaderných věd.

Další informace o studiu v navazujících magisterských studijních programech najdete na stránkách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Aktuální témata diplomových prací.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Studijní program Jaderná chemie

Studijní program Aplikace přírodních věd obor Jaderná chemie – pouze k dostudování