Projekty

Řešené výzkumné projekty

Název projektu Typ projektu
období řešení
Řešitel
Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR) DZS-EHP Mobility 2020/2021 Němec
Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin MŠMT
2014
Kozempel
Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklech SGS ČVUT
2015-2017
Distler
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky. 2013-2016 Čuba
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk 2013-2016 Múčka
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227 TAČR
2013-2016
John
SACSESS – Safety of Actinide Separation Processes 7.RP EU
2013-2016
John
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226 MŠMT
2013-2015
Kozempel
ASGARD – Advanced fuelS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution 7.RP EU
2012-2015
John
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů SGS ČVUT
2012-2014
Sajdová
Stanovení významných radionuklidů a jejich korelačních faktorů ve vzorcích životního prostředí MOBILITY MŠMT ČR
2012-2013
Němec
Vývoj metod přípravy vzorků pro stanovení minoritních izotopů uranu v životním prostředí MOBILITY MŠMT ČR
2012-2013
Němec
ACSEPT – Actinide reCycling by SEParation and Transmutation 7.RP EU
2008-2012
John
Využití radionuklidů a ionizujícího záření VZ MŠMT ČR
2007-2012
Pospíšil, John
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
MPO ČR
2011-2014
Němec
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení MPO ČR
2009-2013
Vopálka
CENEN-NET SF EU
2011-2013
Drtinová
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí SGS ČVUT
2011-2013
Špendlíková
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů SGS ČVUT
2011-2013
Pavelková
Využití izotopů ve výzkumu farmak SGS ČVUT
2011-2012
Vlk
Využití matematického modelování ke studiu vybraných chemických systémů SGS ČVUT
2011-2012
Vetešník