Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Navazující magisterský studijní program
Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Vyřazování jaderných zařízení z provozu je proces vyžadující komplexní znalosti z několika oborů, jejichž propojení a aplikace jsou náročné na intelektuální zdroje, inovační a inženýrská rozhodnutí. Realizace takového procesu vyžaduje vysoce kvalifikované experty se znalostmi nejen samotných jaderných zařízení, jejich konstrukcí a funkcí, ale i v oblastech radioaktivních odpadů, chemie, legislativy, ekonomie, plánování, analýz a bezpečnosti. Nemalou částí požadovaných vědomostí jsou znalosti radiační ochrany a nové atomové legislativy. Vyřazování je zároveň procesem, týkajícím se vedle jaderných zařízení i dalších pracovišť, které po ukončení nakládání se zdroji ionizujícího záření musí projít vyřazením, které se řídí platnou legislativou.

Studijní plány navazujícího magisterského studia obsahují předměty opírající se o základní znalosti jaderné a reaktorové fyziky, jaderné chemie, detekce záření a dozimetrie a radiační ochrany získané během bakalářského studia. Tyto obecné vědomosti jsou rozšiřovány o problematiku celého jaderného palivového cyklu, používaných konstrukčních materiálech, konstrukce jaderných zařízení, očekávaného typu a stupně kontaminace, dekontaminačních postupů a zpracování vznikajících odpadů. Studijní program pamatuje také na legislativní, bezpečnostní, ekonomickou, ekologickou a společenskou stránku problematiky, neboť cílem vyřazení jaderného zařízení je uvolnění co největšího objemu nekontaminovaného i jinak bezpečného materiálu zpět do životního prostředí. Odborné teoretické znalosti jsou doplněny praktickou výukou, která zahrnuje jak práci v laboratořích, tak výpočetní cvičení za pomocí moderních výpočetních kódů. Součástí studijních plánů jsou i odborné exkurze a praxe v zařízeních a institucích zabývajících se využíváním jaderných technologií a výuka komunikace s veřejností, která je v této oblasti průmyslu velmi důležitým aspektem. Podíl na výuce mají i odborníci z praxe – ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a z firem a ústavů, které se v současné době již vyřazováním aktivně zabývají.

Dvouleté navazující magisterské studium Vyřazování jaderných zařízení z provozu je vhodné především pro absolventy připravovaného stejnojmenného bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze. Cílem tohoto studijního programu je vychovat vysoce kvalifikované experty v oblasti vyřazování jaderných zařízení včetně nakládání s radioaktivními odpady. Absolventi najdou své uplatnění ve vědě, výzkumu i v průmyslu i v další praxi, ale jsou také velmi dobře připraveni pro následné studium v rámci doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze (obory Jaderné inženýrství, Jaderná chemie) nebo jiných doktorských programů v oblasti jaderných a technických věd.

Odborné znalosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu disponuje odbornými znalostmi z oblasti materiálových vlastností, jaderného palivového cyklu, konstrukce a funkce jaderných zařízení, metod dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady. Rozumí metodám detekce ionizujícího záření a správnému nakládání s naměřenými daty, je schopen sestavit programy monitorování a další dokumentaci požadovanou platnou legislativou SUJB. Tyto technické odborné znalosti jsou doplněny předměty zvyšujícími schopnosti absolventa orientovat se v základní právní a ekonomické praxi a komunikace s veřejností. Semináře vedené odborníky z praxe budou velmi cennou součástí výuky, která obohatí znalosti absolventů o rozbory případových studií a pomůže udržovat aktuálnost vyučované problematiky.

Odborné dovednosti
Vzhledem k multioborové výuce v rámci navazujícího magisterského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu bude absolvent schopen rychlé orientace v mezioborové problematice, komplexní analýzy problémů i návrhu účinných řešení. Znalosti principu a funkce výpočetních programů poskytují studentům dovednosti efektivního zpracování dat i možnost používat simulace řešených situací. Specifickou dovedností absolventů je schopnost bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření včetně otevřených zářičů. Neustálé sledování nových trendů v této v současnosti nové oblasti průmyslové praxe je samozřejmostí dosaženého vzdělání. Neméně podstatnou vlastností absolventů je rovněž převzetí odpovědnosti za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence
Absolvent tohoto technického studijního oboru bude vybaven schopností analytického a odborného myšlení a širokou škálou praktických dovedností. Bude schopen se uplatnit v celém řetězci vyřazovacích prací jaderných zařízení, ve všech procesech souvisejících s nakládáním s radioaktivními odpady i při přípravě a realizaci projektů úložišť radioaktivních odpadů včetně provádění náročných bezpečnostních analýz. Dostatečné znalosti z oblasti atomové legislativy a působnosti státní správy při mírovém využívání jaderné energie umožní absolventovi uplatnit se také ve státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO v.v.i. apod. Kromě uplatnění na trhu práce jsou absolventi připraveni pro další studium v rámci doktorských programů v oblasti jaderných i technických věd.

Další informace o studiu v navazujících magisterských studijních programech najdete na stránkách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu