Absolventi bakalářského studia jaderné chemie

RokJménoNázev práce
Školitel
2023/2024Červenková, Edita
Separace a analýza antropogenního a přírodního 129I 
RNDr. Martin Daňo, Ph.D. (KJCH)
Táto práca sa zaoberá separáciou a analýzou 129I. Teoretická časť poskytuje prehľad o izotopoch jódu a separačných metódach jódu so zameraním na kvapalné vzorky. Ďalej popisuje analytické možnosti stanovenia 129I s dôrazom na urychľovačovú hmotnostnú spektrometriu. V praktickej časti sa práca zaoberá optimalizáciou podmienok kvapalinovej extrakcie a následným otestovaním optimalizovaných podmienok na prírodných vzorkách. Výsledky tejto práce by mali prispieť k zlepšeniu spracovania prírodných vzoriek jódu.Záznam na Dspace
2023/2024Janeček, František
Získávání vybraných d-prvků při přepracovávání vyhořelého jaderného paliva 
doc. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
V jaderných reaktorech je uvolňována energie štěpením některých těžkých jader. Toto štěpení dává vzniknout různým izotopům prvků, z nichž značná část spadá do skupiny d-prvků. Některé z nich představují značné radiační riziko, jiné mohou být problémem během přepracování vyhořelého jaderného paliva na nové nebo pro zpracování vzniklého odpadu do chemicky stálé podoby, což je pro jeho dlouhodobé uložení klíčové. Některé z nich mohou být naopak cennými materiály pro průmysl. Rhodium je jedním z nich. Tato bakalářská práce se zaměřuje na separaci trojmocného rhodia z kyselých roztoků představující PUREX rafinát. Její praktická část se zaměřuje na studium schopností extrakčních systémů vodní fáze/cyklohexanon či vodní fáze/oktan-1-ol, extrakčního činidla N‘-benzoyl-N,N-diethylthiomočoviny extrahovat trojmocné rhodium při různých podmínkách. Ukázalo se, že N‘-benzoyl-N,N-diethylthiomočovina o koncentraci 0,025 mol/l je postačující a že výtěžky extrakce jsou vyšší při vyšších koncentracích kyseliny dusičné (5 mol/l). Vyššího výtěžku bylo dosaženo při nejdelší době kontaktování fází (42 h), ale optimální může být ještě delší doba. Záznam na Dspace
2022/2023Bulvová, Barbora
Charakterizace kyslíkových senzorů pro řízení kyslíku v okruhu s taveninou olova
Ing. Lukáš Košek
V rychlých reaktorech chlazených těžkými tekutými kovy je koncentrace kyslíku v chladivu klíčový parametr pro jadernou bezpečnost i pro řízení životnosti komponent. Kyslíkový senzor je důležitou součástí korozních zkoušek v tekutém olovu, neboť právě na množství kyslíku určuje korozní mód a kvalitu získaných dat. Kyslíkový senzor je založený na tuhém elektrolytu ZrO2 stabilizovaného Y2O3 (YSZ), který selektivně vede kyslíkové ionty. Dva senzory, jeden použitý 5 měsíců starý a druhý nový, byly charakterizovány pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) při teplotách 400, 450, 500, 520 a 550 °C a koncentracích kyslíku 1E-6, 1E-7 a 1E-8 hm. % O v tavenině olova. Řádná funkce senzoru byla ověřována porovnáním s teoretickou hodnotou napětí při nasycené tavenině kyslíkem, kdy je signál senzoru daný rozpustností kyslíku při zvolené teplotě. Z impedančních spekter byly získány odpory zrn a hranic zrn keramické membrány elektrolytu YSZ. Z jejich závislosti na teplotě byla získána aktivační energie nosičů náboje. Potenciálně nespolehlivý senzor vykazuje nárůst impedance o jeden řád, hranice zrn přestává být zřetelná v impedančním spektru a jeho aktivační se změní pro zrna o 0,3 eV. Pro hranice zrn už není jasné, co přesně je měřené, neboť hodnoty při snižujícím se kyslíku lineárně klesají. Při měření experimentu se ukázalo, že každý senzor má svůj vlastní „otisk“ a je tedy třeba ho změřit před použitím a pak sledovat. Dalším zjištěním bylo, že odpověď zaneseného senzoru se zpomaluje se zvyšující se teplotou. Pozorováním senzoru v čase se ukázalo, že ačkoliv je senzor zanesen, ukazuje hodnoty, která by se nám mohly jevit smysluplné, otázkou však stále zůstává, jak moc se liší skutečné množství kyslíku v tavenině oproti tomu, co nám ukazuje senzor. Příčina zanesení senzoru není zcela zřejmá, a další práci je třeba zaměřit na možnost adsorpce elektoaktivních látek, patrně korozních produktů, které blokují přenos náboje, popř. na stabilitu YSZ membrány.Záznam na Dspace
2022/2023Matějka, Ondřej
Příprava nanoscintilátorů v porézních matricích
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D. (KJCH)
V této práci byly studovány systémy nanoscintilátor-porézní matrice. Podle dostupných publikací byly připraveny a charakterizovány modelové systémy ZnO:Ga, ZnS, ZnO:Ga@Y2O3, ZnO:Ga@ZrO2, ZnO@Y2O3, ZnO@SiO2 a Y2O3. Připravený nanoscintilátor ZnO:Ga měl hlavní emisní pík v UV oblasti v souladu s předpokladem. Nanokrystalický ZnS vykazoval slabou luminiscenci v oblasti 370–550 nm. ZnO:Ga zabudovaný v matrici Y2O3 vykazoval slabší, defektovou luminiscenci s náznakem excitonové luminiscence, u ZnO:Ga zabudovaného v ZrO2 byla přítomna pouze defektová luminiscence. ZnO@Y2O3 připravený z Zn(NO3)2 ukázal větší obsah fáze ZnO, než produkt připravený infiltrací suspenze prekurzoru ZnO2. Matrice Y2O3 byla úspěšně připravena a charakterizována, s velikostí částic kolem ~45 nm.Záznam na Dspace
2022/2023Pažítková, Paulína
Studium a příprava PSMA s terapeutickými radionuklidy
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
V úvodnej časti bakalárskej práce bola vykonaná literárna rešerš, v ktorej bola popísaná problematika PSMA, cielenej rádionuklidovej terapie, chemické vlastnosti rádionuklidov 177Lu, 225Ac a 161Tb, ich využitia pre terapeutické účely karcinómu prostaty a metodiky značenia. Experimentálna časť zahŕňala prípravu rádiofarmák [161Tb]Tb- PSMA-617 a [68Ga]Ga-PSMA-11 metódou nepriameho značenia molekuly PSMA- 617, resp. PSMA-11 rádionuklidom 161Tb, resp. 68Ga cez chelátotvorné činidlá. Rádionuklid 68Ga bol zvolený ako modelový s výhodou jeho krátkeho polčasu premeny a zároveň jeho možnej elúcie z 68Ge/68Ga generátoru. V prípade rádiofarmaka [161Tb]Tb- PSMA-617 bolo cieľom nájsť optimálne podmienky značenia, teda vhodný pomer ligandu a kovu; pH a reakčnú dobu. Značenie bolo vykonané v rozmedzí pH 3-6. U pripravených rádiofarmák bola overená rádiochemická čistota pomocou metód TLC a HPLC. Výťažky značenia pre [161Tb]Tb-PSMA-617, pripraveného za optimálnych podmienok, a [68Ga]Ga-PSMA-11 mali hodnotu >99 %, teda značenie bolo efektívne.Záznam na Dspace
2022/2023Petrmichlová, Zuzana
Rychlé extrakční systémy pro homology Sg
Ing. Pavel Bartl, Ph.D. (KJCH)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem kapalinové extrakce homologů Sg, Mo a W, z pohledu možného studia chemie Sg. V teoretické části je vypracován základní popis vlastností transaktinoidů a systémů navržených k jejich studiu. Dále je vypracován souhrn, který se věnuje problematice chemie Sg, W a Mo. Další část je určena k popisu kapalinové extrakce, separační metody použité v této práci. Experimentální část této práce se věnuje využití extrakčního činidla Aliquat 336 pro kapalinovou extrakci Mo a W z prostředí kyseliny chlorovodíkové. Hlavním cílem experimentální práce je vypracovat základní charakterizaci extrakčního systému HCl/Aliquat 336 v kerosenu s přídavkem oktanolu, což zahrnuje sérii experimentů vedoucích k popisu chování systému v čase a k posouzení vlivu složení vodné a organické fáze. To vše se snahou vytipovat parametry zvoleného extrakčního systém vhodné pro rychlou a efektivní separaci prvků Mo a W.Záznam na Dspace
2022/2023Šifnerová, Lucie
Kontinuální extrakce a detekce homologů transaktinoidů
Ing. Pavel Bartl, Ph.D. (KJCH)
Transaktinoidy jsou umělé prvky, které vznikají prostřednictvím jaderných reakcí, které mají obvykle velmi nízké výtěžky. Vzhledem k jejich krátkým poločasům přeměny je studium jejich chování náročné nejen z experimentálního, ale i finančního hlediska. Proto se před samotným zkoumáním transaktinoidů provádějí experimenty s jejich chemickými homology za účelem získání přesnějších odhadů jejich chování. V teoretické části bakalářské práce je popsána příprava transaktinoidů i jejich homologů, zejména pak homologů thalia, které bylo použito v experimentální části práce. Dále jsou popsány experimentální techniky a aparatury pro zkoumání transaktinoidů v kapalné fázi s důrazem na jednotlivé komponenty a jejich různé variace používané ve světě. Práce se zaobírá efektivitou transportu zkoumaných izotopů od zdroje (urychlovače) do laboratoře a různými způsoby jejich detekce. Cílem experimentální části této bakalářské práce je zajištění co nejefektivnějšího a nejrychlejšího transportu od ozařovaného terče do laboratoře, konkrétně do dopadové části zařízení PILS (z angl. Particle-into-liquid sampler), kde dochází ke sběru a rozpouštění připravených radionuklidů. Zkoumá se rychlost transportu do dopadové části zařízení PILS během ozařování a rychlost transportu ze zařízení PILS ven během vypnutí svazku. Tyto experimenty mají za cíl zlepšit a optimalizovat procesy, které přispívají ke zvýšení efektivity a spolehlivosti studia transaktinoidů v kapalné fázi na ČVUT v Praze.Záznam na Dspace
2022/2023Vašková, Barbora

2021/2022Babčický, Filip
Stanovení obtížně měřitelných radionuklidů ve vzorcích z vyřazování jaderných zařízení z provozu
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Teoretická část této bakalářské práce podává základní rešeršní přehled o obtížně měřitelných radionuklidech. Je podán přehled o vybraných zástupcích této skupiny radionuklidů, jejich jaderně-fyzikálních vlastnostech a možnostech jejich stanovení. V experimentální části bakalářské práce je popsán postup přípravy fluoridových sloučenin vápníku (II+) a niklu (II+) pro potenciální stanovení 41Ca a 59Ni pomocí AMS. U těchto sloučenin byla stanovena krystalová struktura a účinnost převedení vápníku a niklu do pevné fáze spolusrážením. Vhodnost připravených fluoridových matric pro produkci negativně nabitých iontů v cesiovém iontovém zdroji byla ve směsi s PbF2 ověřena pomocí nízkoenergetické části iontové trasy systému Tandetron 4130 MC. Paralelně byly zkoumány rovněž významné izobarické interferenty 41K a 59Co.Záznam na Dspace
2021/2022Balková, Marie
Značení konstruktů chelátor-polymer-protilátka/peptid izotopy mědi
Ing. Jaroslav Červenák
Tato práce se zabývá značením nově navržených konstruktů· mědi-61 a mědi-64. Hlavním cílem této práce je vypracovat literární rešerši, která popisuje použití mědi v pozitronové emisní tomografii a výběr vhodných bifunkčních chelátorů pro izotopy mědi. Dále navrhnout analytickou metodu na zjištění čistoty konstruktů chelátor - polymer - protilátka a jejich následné značení 61Cu a 64Cu. V experimentální části byla popsána kontrola kvality mědi a shrnuty postupy značení jednotlivých konstruktů. Výsledkem experimentální části jsou označené konstrukty.Záznam na Dspace
2021/2022Bouchalová, Olga
Značení termoresponzivních polymerů Terbiem-161
Ing. Skálová Marie (KJCH)
Tato práce se zabývá značením termoresponzivních polymerů 161Tb. Teoretická část se zabývá radioterapií a typy záření, které mohou být pro terapii použity. Dále byly popsány obecné vlastnosti terbia, jakožto prvku ze skupiny lanthanoidů, a zejména pak metody přípravy radionuklidu 161/sup>Tb a polymery se zaměřením na termoresponzivní polymery. Experimentální část je zaměřena na značení polymerů poly[(isopropyl)akrylamid] a poly[(N-2,2-difluorethyl)akrylamid] 161Tb.Záznam na Dspace
2021/2022Bublová, Natálie
Studium účinku terapeutických radionuklidů v terapii onkologických onemocnění
Ing. Lukáš Ondrák (KJCH)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním terapeutického účinku 161Tb a 177Lu při ozařování buněk lidského maligního multiformního glioblastomu U251. Rešeršní část této bakalářské práce je zaměřena na nukleární medicínu a radionuklidy používané k diagnostice nádorů. Dále je diskutována terapie v nukleární medicíně, především cílená alfa částicová terapie, beta terapie a terapie Augerovými elektrony a s tím související radionuklidy používané v terapii jako jsou 223Ra, 225Ac, 227Th, 131I, 90Y a 153Sm. Rešeršní část je také zaměřena na biologické účinky ionizujícího záření vedoucí k buněčné smrti. Blíže je provedena rešerše radionuklidů 161Tb a 177Lu, jejichž terapeutický účinek byl experimentálně podložen ozařováním buněčné linie U251. Pro tuto experimentální část byla aplikována objemová aktivita 0; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700 a 800 kBq/ml jak pro 161Tb, tak 177Lu. Výsledkem těchto experimentů je křivka buněčného přežití porovnávající účinek těchto radionuklidů v závislosti na dávce. Experimentální data přinesla srovnatelné terapeutické účinky 161Tb s 177Lu při vyšších dávkách od 2 Gy.Záznam na Dspace
2021/2022Bulíková, Alice
On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů
Ing. Pavel Bartl, Ph.D. (KJCH)
Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z mnoha hledisek náročné. Proto se uplatňují preliminární experimenty prováděné s jejich lehčími homology. V teoretické části práce je popsána syntéza transaktinoidů a následný přístup ke studiu jejich chemických vlastností, který je vzhledem k výše zmíněným omezením jim typický. Popsány jsou aparatury používané ke studiu chemických vlastností transaktinoidů v plynné a kapalné fázi. Práce je dále soustředěna na syntézu a studium chemických vlastností seaborgia, po kterém následuje seznámení s chemickými vlastnostmi jeho homologů – molybdenu a wolframu. V druhé polovině teoretické části se nachází popis kapalné extrakce, popis dalších chemických systémů pro extrakci homologů Sg, kontinuální a mikrofluidní extrakce. Na závěr je diskutována detekce transaktinoidů, 99Mo a směsi cyklotronových izotopů W. Cílem experimentální části práce je najít vhodný chemický systém pro kapalinovou extrakci seaborgia za pomoci jeho homologů. Vodná fáze studovaného chemického systému se skládala z HNO3 v rozsahu pH -0,30 – 2,00, přičemž organická fáze obsahovala extrakční činidlo Cyanex® 600 v koncentracích 0,007 – 0,70 mol l -1 rozpuštěné v kerosenu s 1% přídavkem oktanolu. Dále byla sestrojena aparatura pro mikrofluidní separaci, která byla použita pro extrakci Mo výše popsaným chemickým systémem. Ze získaných výsledků vyplývá, že k nejúčinnější extrakci dochází při pH 1.00 - 2.00. Pro koncentraci činidla platí, že jejím zvýšením dochází k zvýšení hodnot D. Z mikrofluidních experimentů lze vyvodit závěr, že 4s doba kontaktu, která je vhodná pro krátkodobé seaborgium, poskytuje postačující extrakci Mo s hodnotou D = (17,2 ± 0,2).Záznam na Dspace
2021/2022Dvořáková, Daniela
Separační chemie nejtěžších aktinoidů
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Tato bakalářská práce se věnuje transfermiovým prvkům (Md, No, Lr) a návrhu jejich separace. V teoretické části práce je popsána historie objevů těchto prvků, dále vlastnosti jejich izotopů, možnost výroby a jejich separace a chemie v roztoku. Dále se tato práce zabývá studiem redukce europia (Eu) jako nejvhodnějšího chemického analogu pro studium redox potenciálů transfermiových prvků. Teoretickou část uzavírá popis kapalinové extrakce jako možné metody pro separaci dvojmocných a trojmocných nejtěžších aktinoidů. Experimentální část této bakalářské práce se věnuje vlastní kapalinové extrakci chemických analogů transfermiových prvků a nalezení vhodného extrakčního systému pro jejich vzájemnou separaci. Tato práce ověřila možnost využití kyseliny HDEHP (di-(2-ethylhexyl) fosforečná kyselina) pro kapalinovou extrakci transfermiových prvků. V rámci experimentální části byl nalezen vhodný rozsah koncentrací kyseliny dusičné pro vzájemnou separaci dvojmocných a trojmocných aktinoidů.Záznam na Dspace
2021/2022Ficel, Michal
Extrakce molybdenu z odpadů pocházejících z palivového cyklu s využitím iontových kapalin
Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.
Izotopy molybdénu sú prítomné v kvapalných odpadoch pochádzajúcich z palivového cyklu ako produkty štiepenia uránu 235U. Vzhľadom k polčasu rozpadu predstavuje izotop molybdénu 93Mo jeden z dôležitých nuklidov z hľadiska dlhodobého ukladania rádioaktívnych odpadov. Bežný proces separácie molybdénu je založený na kvapalinovej extrakcii s použitím organických rozpúšťadiel ako je napríklad chloroform. Cieľom práce bolo posúdiť možnosť použitia iónových kvapalín ako náhrady za konvenčné rozpúšťadlá a preskúmať možnosť ich recyklácie a opätovného použitia.Záznam na Dspace
2021/2022Fišerová, Simona
Techniky separace vybraných radionuklidů ze skupiny d-kovů extrakčními metodami z přírodních i umělých vzorků
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
V práci je sepsán přehled separací d-kovů vybranými extrakčními činidly. Pro separaci vybraných d-kovů byly zkoumány extrakční systémy z roztoků o různých koncentracích kyseliny dusičné a s/bez kompenzace iontové síly pomocí NaNO3, použita byla činidla CyMe4-TPhen a CyMe4-BTPhen rozpuštěná v cyklohexanonu. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí ICP-MS, jehož princip je v práci podrobně popsán. Činidla neextrahovala kovy: chrom, železo, ytrium a zinek (jen CyMe4-TPhen). Lepších výsledků extrakcí při srovnání obou činidel dosahovalo CyMe4-BTPhen u kovů: měď, zinek, kadmium. Mírný pozitivní vliv iontové síly (přítomnost NO3- ) na extrakci byl shledán u niklu a stříbra. Zatímco výrazný negativní vliv měla iontová síla na extrakci mědi a zinku při použití činidla CyMe4-BTPhen. Vyšší koncentrace kyseliny dusičné (přítomnost H+) negativně ovlivňovala extrakci stříbra a proměnlivě extrakci kadmia, u ostatních kovů byl vliv pozitivní. Použitá činidla měla na všechny trendy extrakce kadmia vzájemně opačný vliv.Záznam na Dspace
2021/2022Holubová, Eliška
Radiační poškození biomolekul v poli ionizujícího nebo UV záření
doc. Ing. Václav Čuba, PhD. (KJCH)
Bakalářská práce byla zaměřena na studium vlivu ionizujícího nebo UV záření na biomolekuly. Důraz byl kladen na biomolekuly fosfolipidu, proteinů a DNA. V úvodní části byla provedena literární rešerše, která se věnovala popisu těchto molekul a jejím interakcím se zářením. Experimentální část navazovala na probíhající výzkum týkající se radiačního účinku na molekuly protoporfyrinu IX (ppIX). V rámci experimentu byla biomolekula ppIX vystavena záření UV o vlnové délce 253,7 nm po různou dobu a zdroji gama záření 60Co o dávkovém příkonu 14,920 Gy/hod. Poté byla měřena změna absorbance.Záznam na Dspace
2021/2022Scheinpflug, Vojtěch
Vliv různých typů záření na biomolekulární struktury RNA-virů
Ing. Michaela Škodová, Ph.D. (KJCH)
Toto téma práce bylo zvoleno s ohledem na aktuální situaci ve společnosti a akutní potřebu zapojení vědeckých i studentských kapacit k hlubšímu porozumění a návrhů řešení v oblastech spjatých s prevencí, léčbou a ochranou obyvatel před epidemií nového typu koronaviru SARS-CoV-2. V současné době na tomto poli pracuje velká řada odborníků z různých oblastí vědy a díky tomu je i k dispozici velké množství informací, které je však nutné nadále detailněji zkoumat a ověřovat na základě aktuálně získaných nových dat. Prozatím není v literatuře příliš rozvíjeno téma, které by se snažilo objasnit souvislost mezi proměnlivým výskytem koronaviru se střídajícím se ročním obdobím a s tím spjatým kolísajícím množstvím dopadajícího UV záření. Avšak i tento faktor je důležitý pro pochopení vlivu a možného použití UV i dalších typů záření pro eliminaci viru. Cílem předkládané práce je literární rešerše definování a pochopení účinku různých typů záření na živé organismy se zvláštním přihlédnutím k popisu účinků záření na nukleové kyseliny jako základnímu stavebnímu „kameni“ živých organismů. V experimentální části je práce věnována zkoumání vlivu různých typů záření na virové struktury (především virovou RNA) pomocí metody zónové gelové elektroforézy. V druhé části pro vizualizaci struktur virové RNA byla využita mikroskopie atomárních sil (AFM).Záznam na Dspace
2021/2022Sochor, Jakub
Elektrochemické řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Výzkum transaktinoidů se v poslední době nezaměřuje již pouze na problematiku jejich syntézy a produkce, ale stále více i na analýzu jejich chemických charakteristik. Mezi hlavní patří oxidační čísla, díky jejichž znalosti je pak možné předpovídat existenci z chemického hlediska stabilních sloučenin. Tato práce se věnuje počátkům návrhu průtokové elektrochemické aparatury (se zapojením potenciostatu Gamry Reference 600) pro provádění cyklické voltametrie za účelem zjištění oxidačního stavu homologů transaktinoidů, konkrétně india a thallia, tedy homologů nihonia v roztocích o objemu nižších desítek mililitrů a při milimolárních koncentracích.Záznam na Dspace
2021/2022Svoboda, Jan
Studium degradace organických látek v alkalickém prostředí
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH)
Nosným tématem práce je popis degradačních procesů radiolýzy a alkalické hydrolýzy polymerních struktur. Konkrétně se jedná o součást radioaktivních odpadů KNiFC PAN (anorganický komplex schopný výměny iontů vázaný v patrici polyakrylonitrilu) a komerční plastifikátor CX Isoplast 531, který je součástí cementových obalů právě radioaktivních odpadů. Vzorky byly připraveny na KJCH, ozařování probíhalo v ozařovně CVŘ. K analýze vzorků byly zvoleny dvě analytické metody infračervená spektrometrie a hmotnostní spektrometrie.Záznam na Dspace
2021/2022Štíbr, Matěj
Studium podmínek značení SPIONs terbiem-161
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
Cílem bakaláøské práce bylo sestavit rešeršní přehled o syntéze a stabilizace superparamagnetických nanočástic oxidù železa (SPIONs) a jejich využití jako nosičů medicinálních radionuklidù. Na základì této rešerše byly připraveny nanočástice magnetitu pomocí spolusrážecí metody, které byly stabilizované kyselinou citronovou a dále pak mikrovlnì syntetizované, stabilizované PEG-1500 a F-HPMA. Charakterizace nanočástic byla provedena metodou XRPD a FT-IR. Hydrodynamický prùměr nanočástic byl stanoven pomocí metody DLS a koloidní stabilita byla určena z hodnot -potenciálù. Na základě analýz byl pak vzorek nanočástic stabilizovaných kyselinou citronovou značen pomocí68Ga, 161Tb a 177Lu. Prùměrné výtěžky značení byly v případě 68Ga 88 %, v případě 161Tb 91 % a nejlepšího výsledku 96 % bylo dosaženo v případě 177Lu. Uvolňovaná aktivita ze [161Tb]- resp. [177Lu]-SPIONs byla studována v prostředí fyziologického roztoku, hovìzí krevní plasmy, hovìzího krevního séra, 1% a 5% roztoku hovězího albuminu v rámci jednoho poločasu přeměny daného radionuklidu. Výsledky ukázaly, že pouze v prostředí fyziologického roztoku se uvolňuje z povrchu nanočástic méně než 8 % celkové aktivity. V ostatních biologických matricích docházelo k rozpouštění nosiče v dùsledku přítomných proteinù.Záznam na Dspace
2021/2022Vesteg, Helena
Separační chemie lanthanoidů a minoritních aktinoidů
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Am (ako reprezentanta trojmocných minoritných aktinoidov) a Eu (ako reprezentanta trojmocných latanoidov) pomocou kvapalinovej extrakcie a extrakcie na pevnej fáze. V teoretickej časti boli popísané separačné techniky pre použité jadrové palivo s dôrazom na aktinoidy a lanthanoidy. V praktickej časti bolo cieľom stanoviť rozpustnosť molekuly Fenol-BTPhen v cyklohexanóne a oktan-1-ole, pozorovanie kinetiky kvapalinovej extrakcie a kinetiky extrakcie na pevnej fáze. Boli testované dve perspektívne extrakčné činidlá Fenol-BTPhen-SiO2-Fe2O3 určeného pre extrakciu na pevnej fáze a Fenol-BTPhen určeného pre kvapalinovú extrakciu.Záznam na Dspace
2020/2021Crhánová, Michaela
Vliv nanočástic na živé buňky
Ing. Barbora Neužilová, Ph.D. (KJCH)
Cílem této studie bylo zkoumat toxicitu nanočástic ZnO:Ga vůči bakterii Escherichia coli DBM 3125 a její závislost na velikosti nanočástic. V této studii byly použity nanočástice s velikostí krystalitů 7, 15, 33, 74 a 290 nm. (Velikost jejich krystalitů byla měřena pomocí rentgenové difrakce.) Bakterie byly vystaveny nanočásticím po dobu 0,5; 1; 2; 3 a 4 h. Toxicita nanočástic byla vyhodnocena na základě poklesu frakce přeživších buněk v čase v porovnání s poklesem frakce přeživších buněk nevystavených nanočásticím. Frakce přeživších buněk byla vypočítána jako poměr počtu buněk v čase t ku počtu buněk v čase 0,5 h. Frakce přeživších buněk vystavených nanočásticím klesala s časem. Na druhou stranu frakce přeživších buněk nevystavených nanočásticím se v čase téměř neměnila. To naznačuje, že nanočástice ZnO:Ga jsou toxické vůči Escherichia coli DBM 3125. Toxicita nanočástic ZnO:Ga mírně rostla s rostoucí velikostí krystalitů nanočástic.Záznam na Dspace
2020/2021Čejková, Aneta
Difúze europia v materiálech bariér úložišť
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
Práce se zabývá difúzí europia bariérami úložišť radioaktivního odpadu. V teoretické části jsou shrnuty metodiky a vyhodnocování difúzních experimentů, kterými se laboratoř KJCH FJFI v rámci českého programu ukládání zabývá. Rešeršní část je dále zaměřena na popis interakce třímocných aktinoidů a lanthanoidů s bariérovými materiály úložišť a na charakterizaci cementových bariér. V praktické části byly provedeny difúzní experimenty s plošným zdrojem (PS) a průnikové experimenty (TD) vrstvou drceného hydratovaného cementu typu CEM I. Sledovaným radionuklidem bylo zvoleno Eu, které tak zastupuje skupinu třímocných lanthanoidů. Experimenty byly prováděny za stejných podmínek s rozdílem přidané organické látky (EDTA, kys. ftalová, kys. adipová), která byla do experimentu přidána v souvislosti se spoluprací s programem EURAD – CORI. Tyto experimenty byly vedeny s uvážením sorpce Eu na stěny používaného materiálu. V závěru byly výsledky z experimentální části zhodnoceny.Záznam na Dspace
2020/2021Dobiášová, Lucie
Značení protilátky cetuximab pomocí Zr-89
Ing. Jaroslav Červenák
Tato bakalářská práce se zabývá značením protilátky etuximab pomocí 89Zr. Literární rešerše je věnována problematice využití 89Zr v immunoPET a shrnuje možnosti jeho chelatace. Dále se věnuje cetuximabu, což je uvedeno do kontextu s funkcí protilátek v imunitním systému. Byly popsány možnosti konjugace protilátky a chelátoru. V rámci experimentů se práce zabývala studiem poškození struktury cetuximabu po chelataci a po označení 89Zr. Zirkonium-89 bylo připraveno reakcí 89Y(p,n)89Zr a následně separováno. Jako chelátor byl použit H3DFOSqOEt. Byl zkoumán optimální molární poměr cetuximabu a H3DFOSqOEt pro konjugaci. Vzniklý konjugát byl značen 89Zr o různé aktivitě. Pro zjištění poškození struktury cetuximabu byla využita elektroforéza (SDS-PAGE) a HPLC. Pro zna£ení byl vybrán konjugát s molárním poměrem 1:20. Bylo zjištěno, že protilátka nevykazuje větší poškození ani tři dny po značení.Záznam na Dspace
2020/2021Horynová, Alžběta
Speciace vybraných vnitřně přechodných prvků v alkalickém prostředí pomocí metody TRLFS
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH)
Znalost chemického chování klíčových radionuklidů je nezbytná pro bezpečné ukládání jaderného odpadu a konstrukci bariér, které zamezují šíření nebezpečných látek do životního prostředí. Významná část těchto radionuklidů patří mezi vnitřně přechodné prvky, které často vykazují fluorescenční vlastnosti závislé na chemické formě. Tato vlastnost činí metodu TRLFS (Time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy) vhodnou pro studium speciace těchto prvků vzhledem k jejich odlišným optickým vlastnostem. Tato práce se zaměřuje konkrétně na uran a europium: uran je sám o sobě významnou součástí odpadu generovaného jadernými elektrárnami, zatímco europium je zkoumáno jako chemický analog minoritních aktinoidů americia a curia. Bariéry běžně používané v dnešních jaderných úložištích jsou často konstruovány s pomocí materiálů na bázi cementu, které jsou charakterizovány silně alkalickým vnitřním pH. V současné době je k dispozici pouze malé množství výzkumů na téma chemického chování uranu a europia v alkalickém prostředí. V rámci této práce byly připraveny vzorky v rozsahu pH 4,2–12,4 pro uran a 5,2–12,2 pro europium a pomocí metody TRLFS byly získány emisní charakteristiky těchto vzorků. Jednotlivé specie přítomné ve vzorcích při různém pH byly identifikovány na základě dob dosvitu získaných matematickým proložením závislostí sumárních intenzit fluorescence na čase a popsány byly spektrální charakteristiky vzorků. Metoda se ukázala jako vhodná. Výsledky mohou být silně ovlivněny problémy specifickými pro alkalické pH, jako je zhášení uhličitanem a srážení málo rozpustných hydroxidů. Další výzkum beroucí v úvahu tyto efekty je nutný pro zpřesnění výsledků.Záznam na Dspace
2020/2021Houzar, Jan
Studium extrakce vybraných radionuklidů z dekontaminačních roztoků do iontových kapalin
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. (KJCH)
Během procesu dekontaminace jaderných zařízení dochází ke vzniku velkého množství sekundárního nízkoaktivního odpadu, který obsahuje především zachycené radionuklidy a použitá dekontaminační činidla. Z tohoto důvodu roste poptávka po efektivnějších metodách regenerace těchto činidel. Jednou z možností jejich regenerace je metoda kapalinové extrakce. Tato práce je zaměřena na výzkum v oblasti kapalinové extrakce do iontových kapalin. Jsou podány základní poznatky o vybraných štěpných a aktivačních produktech, používaných dekontaminačních činidlech, kapalinové extrakci a iontových kapalinách. Dále jsou shrnuty výsledky provedených experimentů v oblasti využití iontových kapalin v kapalinové extrakci. Experimentální část této práce je věnována testování použití různých extrakčních činidel pro extrakci 60Co z vodných roztoků do [C4mim][NTf2]. Ze získaných výsledků vyplývá, že zvolené činidlo, TTA, není vhodné pro extrakci z prostředí kyseliny šťavelové a citronové. Naopak jako perspektivní činidlo se jeví kupferron, nicméně v oblasti jeho použití je potřeba provést další výzkum.Záznam na Dspace
2020/2021Janská, Tereza

2019/2020Bátorová, Klaudia
Stanovení radionuklidové čistoty vybraných medicinálních nuklidů pomocí extrakční chromatografie na papíře
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. (KJCH)
Táto práca sa zameriava na separácie vybraných medicinálnych rádionuklidov za účelom stanovenia rádionuklidovej čistoty, pomocou diglykolamidov impregnovaných na chromatografickom papieri. Teoretická časť je venovaná základným princípom separácie pomocou chromatografie na papieri, využitiu diglykolamidov a popisu vybraných rádionuklidov, menovite 68Ge a 68Ga. V experimentálnej časti je pozornosť venovaná príprave chromatografických papierov a ich následné využitie pri separačných experimentoch. Boli pripravené chromatografické papiere impregnované dvoma diglykolamidmi TODGA a iso-TODGA, ktoré boli využité na separáciu rovnovážnej zmesi 68Ge/68Ga v rôznych mobilných fázach, následne boli vyhodnotené pomocou TLC scenru. Bola nájdená vhodná metóda na stanovenie rádionuklidovej čistoty 68Ga.Záznam na Dspace
2019/2020Černík, Martin

2019/2020Havlinová, Kristýna
Chemické metody detekce singletového kyslíku
Ing. Iveta Terezie Pelikánová (KJCH)
Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a rentgenem buzené fotodynamické terapie. Cást je rovnež zamerena na fotosenzibilizátory využitelné pro produkci singletového kyslíku. Zvláštní pozornost je venována metodám detekce, predevším absorpcním sondám. Experimentální cást je venována studiu jodidové absorpcní sondy a 9,10-antracendiyl-bis(methylen)dimalonové kyseliny (ABDA) v roztocích s bengálskou cervení a to pri ozarování viditelným svetlem, nebo rentgenovým zárením.Záznam na Dspace
2019/2020Holas, Ondřej
Vlastnosti extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
Ve vyhořelém jaderném palivu se nachází mnoho radiotoxických prvků a část z nich má dlouhý poločas přeměny. To je příčinou dlouhodobého nebezpečí při jeho ukládání. Možností, jak toto nebezpečí eliminovat, je přepracování vyhořelého paliva. V rešeršní části práce je uvedena prvková charakterizace paliva, doplněná o možné separační procesy a nástin transmutačních procesů. V praktické části jsou zkoumány tři systémy pro separaci Am3+ od Eu3+ s využitím extrakčních činidel CyMe4-BTPhen a CyMe4-BTBP. Jejich charakteristika (vliv koncentrace extrakčního činidla, vliv rozpouštědla, vliv přítomnosti obou extrakčních činidel) je uvedena pomocí hodnot distribučních koeficientů, D, a separačních faktorů, SFAm/Eu. U většiny vzorků třetího systému byl pozorován mírný synergický efekt, jehož interpretace však není jednoznačná vzhledem k chybě měření, tvorbě třetí fáze během třepání a řádově jiným hodnotám D pro testovaná extrakční činidla.Záznam na Dspace
2019/2020Král, Jan
Syntéza scintilačních nanomateriálů za zvýšené teploty
Ing. Kateřina Děcká (KJCH)
V teoretické cásti této bakalárské práce je popsána scintilace, vlastnosti scitnilátoru a vliv nanorozmeru na scintilaci. Rešerní cást se poté venuje príprave kvantových tecek se zamerením na metodu vstrikování za horka. Následne jsou charakterizovány vlastnosti a potenciál pro detekci IZ vybraných nanomateriálu. Experimentální cást se venuje príprave nanokrystalu CsPbBr3. Byla provádena syntéza metodou vstrikování za horka na vakuové lince a následne charakterizace pripravených nanokrystalu. V rámci práce se podarilo pripravit nanokrystaly CsPbBr3 s intenzivní radioluminiscencí.Záznam na Dspace
2019/2020Kroftová, Kristýna
Studium dlouhodobé stability kompozitů pro separaci 68Ge/68Ga
Ing. Kateřina Fialová (KJCH)
Bakalářská práce byla zaměřena na studium sorbentů pro konstrukci 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a na jeho dlouhodobou chemickou stabilitu. V úvodní části byla provedena literární rešerše, ve které byla popsána problematika 68Ga a jeho využití pro diagnostické účely v nukleární medicíně. V experimentální části byl připraven generátor s matricí CeO2-PAN a byly testovány jeho vlastnosti se zaměřením na získávání radionuklidu s nejvyšším možným výtěžkem, radionuklidovou čistotou, nejnižší možnou toxicitou a také nejnižší možnou kontaminací mateřským 68Ge. Dále byly testovány další sorbenty pro potenciální aplikaci v generátoru. Konkrétně byly připraveny NiO-TiO2, ZrO2-TiO2 a SiO2-ZrO2. Byly sledovány jejich sorpční vlastnosti v sorpčních experimentech s 68Ge a 68Ga a určeny hmotnostní rozdělovací koeficienty a separační faktory pro tyto radionuklidy. Dále byl sledován vliv tepelného opracování připravených oxidů na jejich sorpční vlastnosti, které byly taktéž charakterizovány.Záznam na Dspace
2018/2019Cimermanová, Lucia

2018/2019Fleišmann, Jindřich

2018/2019Kočan, Karol

2018/2019Kopecký, Jaromír

2018/2019Müllerová, Eliška
Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů
Ing. Jan Bárta, Ph.D. (KJCH)
Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové granáty s obecným vzorcem (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 dopované Ce3+ (GLuGAG:Ce). Granáty byly charakterizované pomocí metod rentgenové difrakce (XRPD), rentgenové fluorescence (XRF) a radioluminiscence (RL). Pomocí metody XRPD se zjišťovala fázová čistota jednotlivých vzorů, při které se zjistilo, že vzorky s vyšším obsahem Gd nebyly fázově čisté a musely se kalcinovat při vyšší teplotě, čímž se fázové složení mírně vylepšilo. Pomocí měření XRF se stanovilo prvkové složení vzorků, kdy ve spektrech byly detekovány jen Lu, Ga, Al a Ce pro LuGAG:Ce a poté i Gd ve vzorcích GLuGAG:Ce. Z toho vyplývá, že jsou vzorky dostatečně chemicky čisté. V luminiscenčních spektrech připravených materiálů se projevují emisní pásy odpovídající přechodům 5d – 4f iontů Ce3+ a 4f – 4f iontů Gd3+ ve vzorcích obsahujících Gd.Záznam na Dspace
2018/2019Votavová, Kateřina

2018/2019Zamakhaeva, Iana

2017/2018Bilous, Maryana
Ultrastopová analýza štěpných i aktivačních produktů
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Přírodní zastoupení štěpných a aktivačních produktů je velmi nízké, ovšem jejich koncentrace v životním prostředí významně vzrůstá v důsledku lidské jaderné činnosti. Stanovení některých těchto nuklidů s velmi dlouhým poločasem rozpadu je vzhledem k jejich stopovému zastoupení velmi obtížné. Tato práce obsahuje přehled analytických metod vhodných pro stanovení štěpných a aktivačních produktů se zaměřením na obtížně stanovitelné nuklidy. Nejvhodnější metodou pro tato stanovení se jeví urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS), která dosahuje velmi nízkých detekčních limitů kombinací hmotnostních spektrometrů a urychlovače. Významným příspěvkem ke zlepšení detekčních limitů je použití terčového materiálu v podobě fluoridové matrice. Cílem této práce byl výběr vhodné fluoridové matrice z hlediska možného použití pro AMS měření a její příprava.Záznam na Dspace
2017/2018Burešová, Marta
Recyklace dekontaminačních médií
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení jejich radioaktivity, aby bylo možné je s minimálními možnými náklady uvolnit do životního prostředí nebo trvale uložit. Během dekontaminace vznikají velké objemy sekundárních odpadů, a proto je recyklace dekontaminačních činidel žádoucí a často zaváděný proces. Cílem teoretické části bylo nalézt informace o recyklačních metodách používaných v průmyslu pro zpracování dekontaminačních roztoků různého složení se zaměřením na elektrochemické metody a zhodnocení účinnosti těchto metod vzhledem ke vstupním podmínkám a složení roztoku. Byl navržen elektrolytický systém pro recyklaci roztoků obsahujících sírany/peroxodisírany i korozní produkty nerezových ocelí. V experimentální části byl tento systém otestován v základní konfiguraci na modelovém roztoku. Provedené experimenty dokázaly vznik silně oxidačního činidla, kterým je s největší pravděpodobností peroxodisíran draselný.Záznam na Dspace
2017/2018Grapa, Matěj
Syntéza a luminiscenční vlastnosti kvantových teček
doc. Ing. Václav Čuba, PhD. (KJCH)
Cílem předložené práce je rešerše vlastností kvantových teček a možností jejich syntézy. Pro experimentální studii byly na základě závěrů rešerše zvoleny dva systémy matrice – kvantová tečka: yttritohlinitý granát – oxid zinečnatý a yttritohlinitý granát – zlato. Dále byl v teoretické části diskutován efekt kvantového omezení. Experimentální část této práce popisuje výsledky fotochemické syntézy zmíněných systémů. Vzhledem k výsledkům strukturní analýzy a radioluminiscenčních měření nebylo možné jednoznačně potvrdit, že oxid zinečnatý a zlato se vyskytují v kýžené podobě kvantových teček, nicméně u systému yttritohlinitý granát – zlato nasvědčují obdržené výsledky zabudování zlata do krystalické mřížky matrice.Záznam na Dspace
2017/2018Mindová, Miriam
Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové perspektívne fluorované rozpúšťadlo BK1 spolu s extrakčným činidlom CyMe4-BTBP, ktoré je referenčnou molekulou SANEX procesu. V teoretickej časti bolo popísané ako nakladať a prepracovávať vyhorené jadrové palivo. V praktickej časti bolo cieľom práce skúmanie samoextrakcie rozpúšťadla bez pridania extrakčného činidla, kinetiky extrakcie a extrakčných vlastností systému v závislosti od rôznych koncentrácii HNO3.Záznam na Dspace
2017/2018Patočka, Aleš

2017/2018Sedmidubská, Barbora
Postradiační reakce biomolekul
Ing. Marie Davídková, CSc.
Motivací této práce je lépe porozumět chemických procesům v buňce bezprostredně po jejím ozáření, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Ty dále interagují s molekulami v bunce. Primární složkou živých bunek je voda, jejíž radiolýza vede ke vzniku reaktivních OH radikálu. Ty mohou ve vodním prostredí vytváret relativne stabilní molekulu peroxidu vodíku. Bylo ukázáno, že H2O2 interaguje se sekundárními nízkoenergetickými elektrony za opetovného vzniku OH radikálu. Tak muže docházet k prenosu radiacního poškození. Cílem práce bylo potvrdit tuto predikci v experimentu elektronové záchytové spektroskopie (EAS). Studium vysoce reaktivního H2O2 vyžadovalo navržení nového systému prípravy a napouštení vzorku. V budoucnu plánujeme pozorovaný proces tvorby OH radikálu z H2O2 využít ke studiu reaktivity OH radikálu s biomolekulami v klastrech.Záznam na Dspace
2017/2018Skálová, Marie
Modifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakce
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového waferu, jenž je výchozím materiálem pro úpravy. Dále je pozornost věnována především chemickým reakcím umožňujícím navázání organických molekul na povrch křemíku, jejich mechanismu a podmínkám průběhu reakce. Experimentální část je zaměřena na přípravu alkylových vrstev ve třech krocích zahrnujících leptání, chloraci a následně Grignardovu reakci. Vzorky byly analyzovány pomocí FT-IR.Záznam na Dspace
2017/2018Suchá, Adéla
Příprava anorganických materiálů v nevodných prostředcích
doc. Ing. Václav Čuba, PhD. (KJCH)
V teoretické části jsou shrnuty základní charakteristiky procesu syntézy se zaměřením na metody syntézy nanočástic s úzkou distribucí velikosti částic (metoda vstříkování za horka a metoda ohřevu). Poté jsem se zaměřila polovodičové nanočástice, jejich přípravu a separaci z roztoku. V experimentální části jsem ověřovala syntézu vybraného nanomateriálu. ZnS nanočástice byly syntetizovány bez jakéhokoliv zahřívání v nevodném prostředí. Byl použit pouze jeden prekurzor (xantát zinečnatý). Zkoumala jsem použití různých rozpouštědel pro vyloučení nanočástic z roztoku.Záznam na Dspace
2017/2018Vodehnal, Ondřej

2016/2017Beňová, Kristýna

2016/2017Jeziorská, Veronika

2016/2017Kujan, Jan

2016/2017Shashkova, Elena
Teranostické nosiče radionuklidů
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
Bakalářská práce se zabývá syntézou komplexů steroidních ligandů s přechodnými kovy, které by mohli najít uplatnění jako teranostické nosiče radionuklidů. Teoretická část obsahuje krátký přehled způsobů přípravy derivátů steroidních hormonů a jejich komplexů s přechodnými kovy včetně radioizotopů a cytotoxických vlastností těchto komplexů. V experimentální části je popsána syntéza steroidních komplexů se směsí izotopů 152Eu a 154Eu s ligandy odvozenými od konjugátů cholesterolu a stigmasterolu s tryptofanem a fenylalaninem. V práci byly studovány podmínky přípravy značených steroidních komplexů elektronickou autoradiografií. Bylo připraveno 8 steroidních komplexů s 152,154Eu. Posléze bylo provedeno značení azamakrocyklických ligandů 68Ga, eluovaným z komerčního radionuklidového generátoru IGG-100. Byly studovány podmínky značení čtyř vybraných ligandů: 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctové kyseliny, 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-trioctové kyseliny, 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan-1,4,8,11-tetraoctové kyseliny a 1,4,7-triazacyklononan-1,4,7-trimethylidenfosforné kyseliny v závislosti na pH a reakčním čase. Celkově byly připraveny čtyři komplexy [68Ga]DOTA, [68Ga]NOTA, [68Ga]TETA a [68Ga]TRAP.Záznam na Dspace
2016/2017Šalplachtová, Milena

2016/2017Šebesta, Jan
Separace minoritních aktinoidů a lanthanoidů s využitím N-donorových činidel
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (KJCH)
Ozářené jaderné palivo z lehko-vodních reaktorů je složeno především z uranu, stabilních štěpných produktů a štěpných produktů s krátkými poločasy rozpadu (> 98,5 %), ~ 1 % připadá na plutonium a ~ 0,1 % na minoritní aktinoidy, které jsou zodpovědné za dlouhodobou radiotoxicitu ozářeného paliva. Separace minoritních aktinoidů od lanthanoidů, spojená s následnou deaktivací jader aktinoidů, je fundamentální základ P&T metody, která je nezbytná ke snížení radiotoxicity vyhořelého paliva, byla intenzivně zkoumána během posledních desítek let. Chemická podobnost lanthanoidů a aktinoidů proces separace komplikuje. Tato bakalářská práce je zaměřena na extrakční vlastnosti N-donorových činidel, konkrétně BTPhen (BisTriazynylFenantrolinových) sloučenin, které vykazují nejvhodnější separační výsledky. Extrakční vlastnosti každého z testovaných N-donorových činidel jsou testovány buď kapalinovou extrakcí, nebo extrakcí na pevné fázi. Pro každý extrahent jsou uvedeny experimentálně získané rozdělovací poměry a separační faktory. Následně je diskutována jejich vhodnost pro budoucí použití.Záznam na Dspace
2016/2017Šobová, Tereza
Separace radionuklidů v procesech dekontaminace a vyřazování jaderných zařízení
Ing. Irena Špendlíková, Ph.D.
Vyřazování jaderných zařízení z provozu se stává velmi aktuálním tématem v mnoha zemích. V jeho průběhu vzniká nezanedbatelné množství středně a nízko aktivních radioaktivních odpadů, které se mohou působením různých metod a činidel dále zpracovávat a následně recyklovat. Cílem teoretické části bakalářské práce bylo shrnout informace o problematice vyřazování jaderných zařízení, jednotlivých dekontaminačních metodách a následném zpracování a ukládání kapalných radioaktivních odpadů. Experimentální část byla zaměřena na testování vhodného nositele náboje při rozpouštění oxidu chromitého pro nově vyvíjené recyklovatelné dekontaminační médium. V nástřelových experimentech bylo testováno oxidativní rozpouštění této chemicky odolné sloučeniny v přítomnosti peroxodisíranu v zásaditém nebo kyselém prostředí. Jako nositele náboje byly testovány kationty vybraných kovů. Provedené experimenty ukázaly, že nejlepším nositelem náboje je z otestovaných kovů iont stříbra, v jehož přítomnosti se oxid chromitý rozpustil ve všech zkoumaných prostředích. Výsledky této práce budou využity v dalším vývoji nového recyklovatelného dekontaminačního média.
2016/2017Urbanová, Kamila
Studium koroze konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva
Ing. David Dobrev
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na korozi konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva. V experimentech byly použity vzorky z uhlíkové oceli (ČSN 11321) o délce cca 10-15 cm a průměru 3,95 mm, které byly umístěny do korozní cely naplněné modelovým roztokem syntetické bentonitové pórové vody. Byly provedeny experimenty bez ozařování korozní cely, při kterých byl měřen korozní a redoxní potenciálu za aerobních i anaerobních podmínek na přístroji GAMRY Reference 600+. Dále byly provedeny experimenty s ozařováním korozní cely, při kterých byly sledovány změny korozního a redoxního potenciálu za anaerobních podmínek na přístroji METEX 3890D. Korozní cela byla ozařována brzdným zářením získaným prostřednictvím urychlených elektronů (4,5 MeV) z lineárního urychlovače LINAC-4-1200.Záznam na Dspace
2015/2016Adámek, Kryštof

2015/2016Beck, Patrik

2015/2016Fialová, Kateřina

2015/2016Kuzár, Maroš

2015/2016Ondrák, Lukáš

2015/2016Pecková, Anna

2015/2016Prášek, Tomáš

2015/2016Sakmár, Michal

2015/2016Tomanová, Kateřina

2015/2016Valová, Veronika

2015/2016Vaněček, Vojtěch

2014/2015Florianová, Markéta
Separace radionuklidů z radioaktivních odpadů vznikajících při vyřazování jaderných zařízení z provozu
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. (KJCH)
Vyřazování jaderných zařízení, jedno z aktuálních témat jaderné energetiky, je spojeno se vznikem značného množství nízkoaktivních odpadů, které lze dekontaminovat a následně recyklovat. Dekontaminace je ale vždy provázena produkcí velkých objemů sekundárních odpadů. Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyřazování JE zprovozu s důrazem na vznik a nakládání se vzniklými odpady a s tím související vývoj nových pokročilých metod jejich zpracování. Je uvedena stručná charakteristika iontových kapalin – skupiny sloučenin, jejichž vlastnosti umožňují, mimo jiné, jejich využití k recyklaci použitých dekontaminačních roztoků. Cílem experimentální části práce je vývoj metody, která je poté použita ke stanovení distribučních koeficientů vybraných iontových kapalin ve dvojfázových systémech voda – oktanol.
2014/2015Kittnerová, Jana
Cementové materiály v bariérách úložišť radioaktivních odpadů
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH)
Práce se zabývá charakterizací cementových materiálů a jejich použitím v bariérách úložišť radioaktivních odpadů. Téma této bakalářské práce bylo zvoleno s ohledem na evropský projekt CEBAMA (Cement Based Materials), kterého se Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT od letošního roku účastní. V souvislosti s přípravou tohoto projektu byla provedena rešerše na téma interakce cementového materiálu a radia [1]. Na ní je navázáno v této bakalářské práci, a proto je i zde radium zmiňováno. Pro experimentální práci byl použit cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R, z něj byly připraveny válečky cementového kamene, které byly ponechány vlivu různých podmínek a následně analyzovány. Laboratorní charakterizace tohoto cementového materiálu byla provedena pomocí základních instrumentálních metod, jako jsou infračervená spektroskopie, měření povrchů nebo atomová absorpční spektrometrie prováděná na výluhu z cementového materiálu. Výsledky měření byly porovnány pro cementový kámen, který nebyl v kontaktu s vodou, s výsledky měření na materiálu, který byl v kontaktu s destilovanou vodou v uzavřené nádobě v laboratoři nebo s podzemní vodou ve vrtu ve výzkumné štole Josef. Rovněž byla provedena modelová studie toku vybraných radionuklidů betonovou inženýrskou bariérou v úložišti pomocí programu GoldSim. Všechny provedené analýzy prokázaly, že různé podmínky významně ovlivňují složení cementového materiálu. Podle výsledků z rentgenové difrakce došlo ke změně obsahu dvou nejvíce zastoupených sloučenin v cementu (Ca(OH)2 a CaCO3), pyknometrické stanovení prokázalo změnu hustoty, stanovení měrných povrchů ukázalo zvětšení měrných povrchů po interakci s vodou. Cementový materiál také ovlivnil vodu, ve které byl uložen, a to zvýšením pH a vodivosti.
2014/2015Kománková, Lucie
Příprava sorbentů pro separaci 227Ac/223Ra na bázi uhlíkových nanostruktur
RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. (KJCH)
Jedinečnost nanomateriálů umožňuje jejich perspektivní aplikaci v širokém spektru oborů. Využití specifických vlastností nanočástic se osvědčilo právě pro sorpce radionuklidů z roztoků. V této práci byly studovány sorpční vlastnosti grafen oxidu a jeho kompozitu s hydroxyapatitem. Jejich použití bylo zamýšleno pro separaci 227Ac a 223Ra v radionuklidovém generátoru a sorpce byly prováděny na směsném roztoku 227Ac/227Th/223Ra. Cílem bylo zefektivnit přípravu radia pro rozšíření použití v oblasti cílené onkologické léčby. 223Ra je α zářičem, který byl schválen pro paliativní terapii skeletálních metastáz. Oproti současně používaným β zářičům nezpůsobují α částice tak velké radiační poškození okolní zdravé tkáně, právě díky jejich kratšímu doletu. Současně dochází k předání většího množství energie v menší vzdálenosti od místa rozpadu, čímž je zvýšen terapeutický účinek radiofarmaka, ale kladeny vyšší požadavky na radiační stabilitu sorbentů.
2014/2015Neužilová, Barbora
Radiační citlivost mikroorganismů za různých podmínek
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Z ady prací vyplývá, že jedním z nejdležitjších parametr ovlivujících radianí citlivost bunk je dávkový píkon aplikovaného záení. To zejm souvisí se skuteností, že s rostoucí dávkovou rychlostí roste hustota ionizovaných a excitovaných stav v ozaovaném prostedí. Cílem naší práce bylo studovat závislost míry snížení radianí citlivosti kvasinek Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ a, DBM 272) vychytáváním hydroxylových radikál na dávkové rychlosti záení gama. Jako vychytávae OH radikál byl použit methanol nebo ethanol. Ozaování bylo provádno radionuklidem 60Co umístným v komerním zdroji Gammacell 220. Dávkové rychlosti byly 18; 28; 35; 42 a 80 Gy/h. Míra radianí citlivosti k byla definována jako smrnice závislosti podílu pirozených logaritm frakcí peživších bunk bez vychytávae a s vychytávaem na vychytávací úinnosti daného vychytávae. Bylo zjištno, že prbh závislosti veliiny k na dávkovém píkonu je podobný pro oba studované vychytávae (monotónní rst radianí citlivosti bunk s rostoucí dávkovou rychlostí asi do 40 Gy/h), což pravdpodobn mže souviset s jejich podobným charakterem (jednoduché alkoholy). Experimenty naznaují, že u obou alkohol mže být tato závislost nemonotónní s maximem pi dávkové rychlosti kolem 50 Gy/h.
2014/2015Nykl, Pavel
Kontrolovaná radiační syntéza Ag-nanočástic
doc. Ing. Rostislav Silber, Csc
Radiační syntéza Ag-nanočástic je metoda, která využívá k přípravě stříbrných nanočástic ionizujícího záření. K přípravě byly připraveny roztoky, které obsahovaly Ag+ ionty a především BRIJTM L4 jako stabilizátor. Vzniklé roztoky byly ozářeny gama zářením, urychlenými elektrony nebo UV zářením. Vznik stříbra byl sledován pomocí UV/VIS spektroskopie. Dále bylo sledováno chování pH v roztocích před i po ozáření. Byla změřena rentgenová difrakční analýza vzorku, ze které se stanovila velikost částic. Byl sledován vznik především hnědého, šedého a zeleného zabarvení roztoku, což indikuje stříbrné nanočástice tvaru kulového a tyčinkového.
2014/2015Pastorek, Adam
Infračervená emisní spektra plazmatu vzácných plynů ve vzbuzených Rydbergovských stavech
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Předložená bakalářská práce se zabývá experimentální detekcí a analýzou infračervených emisních spekter vzácných plynů (s výjimkou radonu) pomocí časově rozlišené infračervené emisní spektroskopie s Fourierovou transformací. Cílem této práce bylo změřit a přiřadit neznámé emisní linie ve spektrech vzácných plynů v infračervené MIR (middle infrared) a FIR (far infrared) oblasti spekter. Tato práce byla zaměřena na teoretickou analýzu spekter neonu, a to z důvodu jeho astrofyzikální a astrochemické důležitosti. Spektra byla měřena pomocí metody TR-FTIR (time-resolved Fourier transform infrared) spektroskopie v emisním uspořádání. Spektra vzácných plynů byla měřena v plazmě doutnavého výboje ve skleněné kyvetě za podtlaku a za vysokého napětí v pulsním režimu. Získané interferogramy byly nejprve zpracovány algoritmy Fourierovy transformace (dále v textu) a upraveny apodizačními funkcemi. Získali jsme zcela nová, zatím neznámá a nezveřejněná spektra v oblasti vlnočtů 800-6000 cm-1 , ve kterých byly identifikovány nové spektrální linie výše zmíněných vzácných plynů, speciálně pak neonu a argonu. V případě neonu se podařilo nalézt 151 nových linií a 14 nových elektronických hladin. Naše výsledky byly odeslány k publikaci do vědeckého časopisu Astronomy & Astrophysics. Součástí této bakalářské práce je samotná práce, článek odeslaný k publikaci do Astronomy & Astrophysics a atlas spekter vzácných plynů.
2014/2015Pelikánová, Iveta Terezie
Metody detekce singletního kyslíku generovaného v luminiscenčních nanokompozitech
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
Teoretická část této práce je zaměřena na rešerši základních poznatků o singletovém kyslíku. Je věnována jeho vlastnostem, reaktivitě s organickými sloučeninami a v biologických systémech, produkci fotosenzitizovanými reakcemi, jeho aplikacím v průmyslu, organické syntéze, ve fotomedicíně při fotodynamické terapii a metodám jeho detekce. Experimentální část je věnována metodice detekce singletového kyslíku generovananého v biofunkcionalizovaných luminiscenčních nanokompozitech Tb2O3@SiO2 a CeF3:Tb3+@SiO2 pomocí fluorescenčních sond Singlet Oxygen Senzor Green (SOSG) a 3’-(p-aminofenyl)fluorescein (APF) a pomocí spektroskopické sondy 9,10-antracendiyl-bis(methylen)dimalonové kyseliny (ABDMA).
2014/2015Pokorný, Michal
Separace a stanovení technecia
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. (KJCH)
Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium možností elúcie "Tc pomocou roztokov obsahujúcich redukčné a komplexačné činidlo vo vhodnom rozpúšťadle z extrakčne- chromatografického materiálu, ktorý možno pripraviť zakotvením Aliquatu A336 do matrice polyakrylonitrilu (PAN-A336). Experimenty boli robené v statických podmienkach a nuklid 99Tc bol následne meraný na kvapalinovom scintilačnom spektrometri. Skúmané boli redukčné činidlá chlorid cínatý, kyselina askorbová, hydrazín a ditioničitan sodný v kombinácii s komplexačnými činidlami citrónanom trisodným, kyselinou citrónovou, vínanom diamónnym a vínanom sodno- draselným. Ukázalo sa, že za skúmaných podmienok bolo technécium úspešne eluované z extrahentu pomocou vodného roztoku chloridu cínatého a kyseliny citrónovej, roztoku chloridu cínatého a citrónanu trisodného v 0,1mol·L-1 HCl a roztoku chloridu cínatého a vínanu sodno- draselného v 0,1mol·L-1 HCl.
2014/2015Slezák, Tomáš
Fotolytické a radiolytické odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Předložená bakalářská práce se zabývá využitím ultrafialového záření a urychlených elektronů k separaci arsenu z vodných roztoků. Studium bylo zaměřeno zejména na vliv různých tuhých nosičů (adsorbentů), vysrážených během ozařování, přičemž druhy interakcí rozpuštěných molekul a oxoaniontů arsenu s tuhou fází ve směsi nebyly předmětem studia. V případě vybraných systémů byla studována také závislost stupně odstranění arsenu na dávce absorbovaného záření nebo počáteční koncentraci arsenu v roztoku. Byly nalezeny nejefektivnější metody separace, při nichž bylo odstraněno 98 % arsenu po 15 min ozařování UV či dávce 20 kGy při ozařování urychlenými elektrony. Významnou součást práce tvoří rešerše, shrnující zdroje znečištění životního prostředí arsenem s důrazem na pitnou podzemní vodu, míru usazování arsenu v lidském organismu a biochemickou podstatu jeho toxických účinků. Dále jsou rozebírány obecné principy radiolytických a fotochemických metod odstraňování toxických kovů z vodných roztoků, jejich aplikace a běžné metody odstraňování arsenu.
2014/2015Šimúthová, Zuzana
Simulácia transportu rádioaktívnych kontaminantov v bariérach úložísk
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
Práca sa zaoberá problematikou tvorby numerických modelov transportu s použitím geochemického kódu PHREEQC. V teoretickej časti je podstatná časť rešerše venovaná aktivitám vedeckého pracoviska KIT INE, ďalej je tu rozoberané využitie geochemického kódu PHREEQC pri modelovaní migračných procesov v životnom prostredí vo svete a priamo na Katedre jaderné chemie, FJFI ČVUT v Prahe. Experimentálna časť, ktorá spočíva v modelovaní pomocou kódu PHREEQC je rozdelená na štyri samostatné úlohy. Prvé tri obsahujú parametrické štúdie rôznych numerických modelov difúznych experimentov a vo štvrtej úlohe sú ukážky modelov konkrétnych reálnych difúznych experimentov so stronciom a bentonitom. V závere sú vytvorené modely kriticky zhodnotené a tiež sú tu uvedené návrhy na ďalší možný rozvoj v danej oblasti.
2013/2014Hupka, Ivan
Vplyv matrice na stanovenie nízkych koncentrácií uránu metódou laserom indukovanej fluorescencie
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH)
Využit´ım luminiscenčných vlastnost´ı UO2 2+ je možné stanovit’ koncentráciu uránu v roztoku pomocou metódy TRLFS. Tá poskytuje rýchle a presné stanovenie intenzity a koncentrácie uránovej specie v roztoku. Pre určenie vplyvu matrice na celkový počet impulzov v emisnom spektre uranylu, ktorý je priamo úmerný koncentrácii uránu vo vzorke, bol použitý roztok UO2 2+ o koncentrácii 500 µg·l −1 v kyseline dusičnej a kyseline s´ırovej. Ako matrice boli použité roztoky NaNO3 a NaCl o rôznych koncentráciách prispievajúce rôznou mierou k znižovaniu (ale i zvýšeniu) intenzity luminiscenčného signálu. Zlepšenie spektrálnych luminiscenčných vlastnosti uranylu je možné dosiahnut’ použit´ım optimálneho pomeru objemu roztoku uranylu k objemu komplexačného činidla vo forme H3PO4 a vhodne zvolenej teploty. Na základe experimentu bolo zistené optimálne množstvo pridaného komplexu do roztoku uranylovej soli pri vhodnej koncentrácii analogickej kyseliny a bol skúmaný vplyv matrice na nameranú spektrálnu charakteristiku a celkovú intenzitu signálu luminiscencie.Záznam na Dspace
2013/2014Málková, Eva
Príprava nanosond pro cílenou terapii 223Ra
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
Cieľom tejto štúdie bola literárna rešerš prípravy a použitia nanosónd pre α –terapiu, príprava a výskum nových nanočastíc vhodných pre cielenú distribúciu 223Ra do nádorových buniek. Počiatočné experimenty boli zamerané na syntézu nanočasticového materiálu a štúdie ich afinity k 223Ra. V porovnaní s inými α-emitujúcimi rádionuklidmi pre cielenú radiačnú terapiu má 223Ra niekoľko priaznivých vlastností, ktoré by mohli byť využité pri terapii rakovinových ochorení. Spolu so svojimi dcérskymi rádionuklidmi môže 223Ra poskytovať intenzívnu a vysoko lokalizovanú radiačnú dávku v tesnej blízkosti kostnej drene v porovnaní s β-žiaričmi. Polčas premeny 223Ra 11,4 dňa poskytuje dostatok času na prípravu i distribúciu rádiofarmaka. Ako potenciálny nano-nosič na liečbu rakoviny v kostiach bol skúmaný hydroxyapatit a jeho deriváty.
2013/2014Popovich, Kseniya
Příprava nanomateriálů pro fotodynamickou terapii
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
Tato práce je zaměřena na přípravu nanočástic CeF3 metodou sol gel. Tyto nanočástice jsou díky svým vlastnostem vhodné pro použití ve fotodynamické terapii. Teoretická část je věnována principu průběhu fotodynamické terapie, látkám vhodným pro účely PDT, metodám jejich přípravy a funkcionalizace. Experimentální část je věnována přípravě CeF3, CexLa1-xF3 a studiu vlivu Eu3+ a Tb3+ jako dopantů na luminiscenční vlastností daných nanomateriálů. Charakterizace připravených nanočástic byla provedena pomocí rentgenové práškové difrakce (XRPD) a radioluminiscence. Ce3+ poskytuje široký pík emise při 280 – 300 nm, Eu3+ vykazuje typický ostrý emisní pík v červené spektrální oblasti. Široký emisní pas v intervalu 380 – 430 nm byl předběžně připsán Eu2+ . Funkcionalizace povrchu částic vrstvou SiO2 – NH2 byla provedena na LuAG a struktura tohoto materiálu byla zkoumána metodou infračervené spektrometrie (IRS).
2013/2014Reimitz, Dan
Vliv vychytávačů radikálů na radiační citlivost mikroorganismů
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Hydroxylovým radikálům se přiřazuje největší podíl na snížení počtu přeživších buněk při ozařování. Látky, které přednostně reagují s OH radikály, snižují radiační citlivost buněk. Tyto látky jsou nazývány vychytávače OH radikálů, anglicky scavengers. V této práci se studoval vliv sníženého obsahu kyslíku v ozařované suspenzi na ochranné účinky vychytávačů.
Jako vychytávače byly v této práci použity methanol, ethanol a mravenčan draselný. Studovaným mikroorganismem byla kvasinka Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen typu a, DBM 272). Byly ozařovány suspenze se sníženým obsahem kyslíku obsahujících řádově 106 buněk/ml o různých koncentracích vychytávače. Po ozařování byly kvasinky vyočkovány na živný agar. K ozařování byl použit radionuklid 60Co.Záznam na Dspace
2013/2014Rosendorf, Tomáš
Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
Práce se zabývá problematikou difúzního transportu chloru v prostředí kompaktovaného bentonitu, těsnícího / výplňového materiálu pro hlubinné ukládání vysoce radioaktivního odpadu. V difúzních celách byly provedeny difúzní experimenty průnikového typu dvou stabilních specií chlóru - chloridu ve dvou sériích (neaktivní chlorid a chlorid ve formě 36Cl) a chloristanu v pracovním elektrolytu (dusičnanu sodném) o iontové síle 0,1 mol·dm-3 v kompaktovaném bentonitu B75 při objemové hustotě 1600 kg·m-3 . Při uvažování nulové sorpce, byly stanoveny charakteristické veličiny pro difúzi - zdánlivý a efektivní difúzní koeficient s užitím standardní vyhodnocovací metody time-lag a pomocí modulu Evaldiff v programovém prostředí Goldsim, implementujícím vlastnosti použitého typu difúzní cely a kompaktovaného bentonitu. Byly určeny charakteristiky bentonitu B75 - přirozená vlhkost w = (6,7 ± 0,2) % a specifická hustota ρb = (2,86 ± 0,06) g·cm-3 . Difúzní experimenty s neaktivním chloridem byly silně ovlivněny vyluhováním chloridu při kontaktu bentonitu s pracovními roztoky. Prokázal se předpoklad o aniontové exkluzi: stanovené hodnoty efektivní porozity byly přibližně pětinásobně nižší než hodnoty celkové porozity. Výsledné hodnoty difúzních koeficientů pro chlorid [zdánlivý difúzní koeficient Da = (1,64 ± 0,10)×10-10 m2 ·s -1 a efektivní difúzní koeficient De = (1,30 ± 0,07)×10-11 m2 ·s -1 ] byly ve velmi dobré shodě s údaji jiných autorů pro podobné systémy. Pro chloristan byly zjištěny nižší hodnoty charakteristických difúzních koeficientů [Da = (1,14 ± 0,10)×10-10 m2 ·s-1 , De = (0,88 ± 0,03)×10-11 m2 ·s-1 ]. Při rozboru výsledků difúzních experimentů byl navržen a ověřen inovativní jednoduchý způsob stanovení efektivní porozity z koncentračního profilu ve vrstvě bentonitu po skončení experimentu vedeného do ustáleného stavuZáznam na Dspace
2012/2013Kuba, Jakub
Štúdium speciácie vo vodných roztokoch pomocou spektroskopických metód.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH)
Práca sa zaoberá štúdiom speciácie uranyl sulfátových komplexov a určení ich konštánt stability, na základe použitia spektroskopických metód. Metodika určenia týchto konštánt spočívala vo vykonaní štyroch sérií spektrálnych meraní. Jednotlivé kroky spektrálnych sérií boli pripravované titračne, vždy z predchádzajúceho kroku spektrálnej série. Z dôvodu, že uranylový ión udáva žltú farbu roztoku, bola ako inštrumentálne vhodná metóda vybraná spektrometria v UV/VIS oblasti. Tento výber bol podložený aj dostatkom literatúry a článkov zaoberajúcich sa podobným alebo rovnakým problémom a metodikou. V týchto publikáciách boli konštanty stability nami študovaných spécií určené v značným rozptylom. Je tomu tak z dôvodu vysokej závislosti určenia týchto konštánt na experimentálnych podmienkach. Ďalším z cieľov práce bolo štúdium vplyvu času na výstupný signál. Metodika spočívala v meraní spektier po rôznych dobách od pridania titračného činidla. Výsledkom bolo, že táto doba nemá preukázateľný vplyv na výstupný signál. Tento záver bol formulovaný na základe integrovaných signálov jednotlivých spektrálnych sérií. Druhým cieľom bolo overenie hypotézy o zmene dentátnosti komplexov - ich degradácii v čase. V rámci nami sledovanej doby 5 dní sme túto zmenu nepozorovali. Na formulovanie tohto záveru bola použitá metodika merania vybraných krokov dvoch spektrálnych sérií po niekoľkých dňoch od ich prípravy. Na základe dát získaných pri týchto meraniach bolo taktiež sledované, či čas od prídavku titračného činidla po naplnenie kyviet je dostatočný na ustanovenie chemickej rovnováhy, čo bolo potvrdené. Práca má taktiež teoretický význam, pretože v nej boli zhromaždené a ucelené poznatky pojednávajúce o chémii uránu, spektrometrii a základoch faktorovej analýzy
2012/2013Rivelli Zea, Guisella Raquel
Effect of composition and surface treatment of plastic scintillators on their detection characteristics.
Ing. Hana Chaloupková (ENVINET a.s.)
Operating parameters of a scintillating detector are determined by the efficiency of the light collection, i.e., by the amount of light that comes from a scintillating point to the photocollector. Therefore calculation of light collection and its optimization are extremely important when designing scintillating detectors for specific physical experiments and commercial applications. This work summarizes the process of light collection and detection in a three-component organic scintillator, explains the manufacture process of plastic scintillators and the effect of surface treatments on their detection characteristics. The experimental part of this work deals with light collection performance in plastic scintillation detectors using different surface treatments and reflective materials.
2012/2013Vondrášková, Apolena
Radiační příprava syntetických granátů.
Ing. Jan Bárta, Ph.D. (KJCH)
Byly připraveny lutecito-hlinité granáty (LuAG) dopované Eu3+ a Pr3+ pomocí ozáření vodných roztoků UV zářením nebo svazkem urychlených elektronů. Při dodržení podmínek nepřetržitého ozařování (u UV světla) a tenké vrstvy ozařované kapaliny (urychlené elektrony) poskytly oba typy záření amorfní prekurzor, z nějž po tepelném opracování vznikla čistá krystalická fáze odpovídající LuAG. Pokud tyto podmínky nebyly dodrženy, byly v produktech detekovány neznámé fáze či Lu2O3. Prekurzory pro LuAG:Pr byly připravovány jen pomocí UV záření, žádné nečistoty nebyly detekovány. Prekurzory LuAG:Eu byly žíhány při dvou různých teplotách, přičemž oběma bylo dosaženo dobře vyvinutých krystalů odpovídajících LuAG. Prekurzory LuAG:Pr byly žíhány vždy při 1200°C. Bylo zjištěno, že teplota nemá zásadní vliv na vzniklou krystalickou strukturu, pokud překročí 900°C. V luminiscenčních spektrech připravených materiálů se projevují u Eu3+ píky odpovídající 4f-4f přechodům, v případě spekter Pr3+ se projevují 5d-4f přechody jako široké pásy i 4f-4f přechody jako ostré píky. Naměřením doby dosvitu a absolutní intenzity luminiscence pro jednotlivé vzorky LuAG:Pr nebylo ve studovaném rozsahu koncentrací zjištěno koncentrační zhášení.
2012/2013Wangle, Tadeáš
Radiační příprava nanostříbra v micelárních systémech.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
Tato práce se zabývá přípravou nanočástic stříbra ionizujícím zářením. Nanostříbro bylo připraveno z vodných roztoků dusičnanu stříbrného s neionogenními stabilizátory a zároveň vychytávači ˙OH radikálů Triton X-100 nebo Brij L4. Byl sledován vliv koncentrace AgNO3, dávky a typu ionizujícího záření – urychlených elektronů, gamma nebo UV fotonů. UV-Vis spectrometrie byla použita k sledování koncentrace stříbrných nanočástic. Velikost částic byla sledována pomocí fotonové cross-korelační spektroskopie. Nanostříbro se oddělilo od roztoku fázovou extrakcí s chloroformem.
2011/2012Bartl, Pavel
Separace a stanovení transplutoniových prvků.
RNDr. Jana Šuľaková, Ph.D.
Bakalářská práce je zaměřena na rešeršní práci na téma separace a stanovení transplutoniových prvků a na experimentální přípravu vzorků pro α spektrometrii pomocí elektrodepozice. V rešeršní části je shrnuta většina známých metod separace a stanovení především americia a curia, včetně metod přípravy vzorků pro α spektrometrii. Experimentální část sestává z naprosté většiny z optimalizace elektrodepozičního procesu pomocí vzorků uranu. Zaobírá se vlivem pH, doby elektrodepozice a koncentrací složek použitého síranového pufru na účinnosti elektrodepozice uranu, jejíž maximální hodnoty 91 % bylo dosaženo při elektrodepoziční době 2 hodiny za použití pufru o složení 0,068M Na2SO4/ a 0,020M NaHSO4.
2011/2012Červenák, Jaroslav
Modifikácia radiačnej citlivosti mikroorganizmov.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Východiskom tejto práce je hypotéza, že OH radikály, jeden z hlavných produktov rádiolýzy vody, hrajú jednu z najdôležitejších úloh pri poškodení buniek, ktoré sú vystavené ionizujúcemu žiareniu, preto by malo použitie vychytávačov týchto radikálov v ožarovanej suspenzii spôsobiť zníženie radiačnej citlivosti použitých mikroorganizmov (Saccharomyces cerevisiae, haploidný kmeň, typ a, DBM 272 a Eschericha coli, DBM 3125). Ožarovali sme suspenziu s koncentráciou 106 buniek/ mL vo fyziologickom roztoku a pridaním rôzneho množstva vychytávačov OH radikálov. Na ožarovanie sme používali zdroj gama žiarenia s nuklidom 60Co. Po ožiarení sme vzorky nariedili a vyočkovali na agarové platne, ktoré sme nechali kultivovať. Potom sme vyrastené kolónie mikrobiálnych kultúr počítali a zo zisteného počtu vyrastených ožiarených a neožiarených kolónií sme vypočítali zvýšenie percenta prežitia. Zaujímali sme sa o závislosti zvýšenia percenta prežitia na vychytávacej účinnosti vychytávača (ethanol) a na dávke (pre ethanol, methanol, kyselinu askorbovú a mravenčan draselný). Ukázalo sa, že pri rôznych ožarovacích podmienkach zaisťujú vychytávače zníženie radiačnej citlivosti do rôznej miery.
2011/2012Mičolová, Petra
Příprava biologicky degradabilních esterů triterpenických kyselin.
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá syntézou acetoxymethyl esterů přírodních triterpenických karboxylových kyselin. V teoretické části je věnována biologickým a farmakologickým účinkům triterpenů a jejich semisyntetickým derivátům především biologicky degradabilním esterům. Pozornost je soustředěna na porovnání Acm esterů s alkylovými, Pom či Bn estery triterpenických kyselin. V experimentální části je pozornost věnována Acm esterům v řadě triterpenických kyselin, jejich syntéze a charakterizaci.
2011/2012Řibřidová, Eva
Studium forem uranu v přírodních vodách s využitím TRLFS.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. (KJCH)
Znalost specií uranu ve vodných roztocích je velmi důležitá s ohledem na životní prostředí přírodního. Jednou z hlavních specií v přírodních vodách jsou karbonáty, které se spolu s ostatními komplexy nacházejí např. v důlních vodách. Především se jedná o karbonáty kovů alkalických zemin. Z nich byl pro podrobnější studium zvolen Ca2UO2(CO3)3. Protože některé karbonátové komplexy vykazují dobré fluorescenční vlastnosti, byla pro stanovování Ca2UO2(CO3)3 zvolena metoda TRLFS (Time Resolved Laser Induced Fluorescence Spectroscopy). Měření fluorescenčních spekter bylo prováděno při teplotě 13 °C, vlnová délka laserového paprsku byla 415 nm. Byly měřeny vzorky s koncentrací uranu 10-5 mol/dm3 a s různými koncentracemi CaCO3 (1.10-3 až 7,5.10-3 mol/dm3 ). Roztoky měly pH v rozmezí 7,5 až 8,5 odpovídající pH v přírodních vodách. Z měření pomocí TRLFS byla zaznamenávána fluorescenční spektra jednotlivých vzorků a stanovena doba fluorescence vzniklých komplexů Ca2UO2(CO3)3.
2011/2012Švehláková, Tereza
Syntéza oleananových a ursanových derivátů s modifikovaným kruhem A.
RNDr. Martin Vlk Ph.D. (KJCH)
Bakalářská práce se zabývá přípravou oleananových a ursanových derivátů s kontrahovaným kruhem A. Teoretická část je věnována biologickým účinkům triterpenů a jejich derivátů. Pozornost je soustředěna především na semisyntetické deriváty oleanolové a ursolové kyseliny s kontrahovaným kruhem A. V experimentální části je popsána syntéza derivátů, jejichž struktura je charakterizována spektrálními metodami.
2011/2012Raindl, Jakub
Separace uranu z přírodních vod pro přípravu vzorků pro měření uranu urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS).
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Separace uranu z přírodních a odpadních vod je dlouhodobě studovanou problematikou. Při sorpci uranu ze simulačnícho roztoku - vodovodní vody označené dusičnanem uranylu - na sorbentu z hydratovaného oxidu titaničitého v matrici polyakrylnitrilu šlo o nalezení a zhodnocení metodiky, jenž by pro takovouto separaci byla vhodná i v podmínkách in situ a vzorků podzemní vody. Uran ve vzorcích byl stanovován metodou časově rozlišené laserem indukované spektrometrie. Ta poskytovala možnost měřit vzorky až do hodnot desetin µg uranu /l. Byla odhadnuta kapacita sorbentu a popsáno jeho chování při experimentech. Dále byly připraveny 3 vzorky pro měření urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS) – čistého sorbentu, sorbentu nasyceného simulačním roztokem a sorbentu kontaktovaného s říční vodou z Příbramska. Ty byly změřeny na Vídeňské univerzitě a byl v nich zjištěn poměr 236U/238U, který o 3-6 řádů převyšoval poměr očekávaný v čistých přírodních vzorcích.
2010/2011Distler, Petr
Studium extrakčních vlastností BTBP-sloučenin.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Jedním ze současných témat přepracování vyhořelého jaderného paliva je separace minoritních aktinoidů od lanthanoidů. Minoritní aktinoidy jsou dlouhodobé radionuklidy a společně s plutoniem jsou odpovědné za dlouhodobou radiotoxicitu vyhořelého jaderného paliva. Separace minoritních aktinoidů od lanthanoidů je z důvodu jejich chemické podobnosti obtížná. Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium extrakčních vlastností BisTriazinylBiPyridinových sloučenin (BTBP), které jsou testovány jako slibné extrahenty třímocných minoritních aktinoidů. Vlastnosti dvou nových BTBP molekul Cy5-S-Me4-BTBP a Cy5-O-Me4-BTBP byly testovány pomocí metody kapalinové extrakce. Jejich rozdělovací poměry a separační faktory byly srovnány s referenční molekulou CyMe4-BTBP. Výsledky testování ukázaly, že extrakční činidla Cy5-S-Me4- BTBP a Cy5-O-Me4-BTBP mají horší vlastnosti než referenční molekula CyMe4-BTBP, tj. nižší rozdělovací poměry a separační faktory, a proto nejsou perspektivní pro separaci třímocných minoritních aktinoidů.
2010/2011Fiala, Vít
Stanovení nízkých aktivit plutonia.
Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (KJCH)
Tato práce se zabývá možnostmi a provedením separace plutonia přítomného v malých koncentracích z životního prostředí. Na začátku práce jsou popsány základní vlastnosti plutonia. Dále jsou uvedeny možnosti separace různými metodami – kapalinovou extrakcí, chromatograficky, srážením a spolusrážením a elektrodepozicí. Konec teoretické části je věnován třem základním instrumentacím pro měření plutonia – alfaspektrometrií, kapalinovou scintilační spektrometrií a hmotnostní spektrometrií. V kapitole Experimentální část jsou vyzkoušeny dva postupy přípravy vzorku pro alfaspektrometrii – spolusrážením a přímým odpařením. Poté je otestován separační postup pro plutonium na extrakčně chromatografickém materiálu TEVA. Separace plutonia nebyla úspěšná, pravděpodobně díky nevhodé úpravě oxidačního stavu plutonia před nanesením na kolonu.
2010/2011Procházková, Lenka
Fotochemické odstraňování vybraných toxických kovů z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Ozářením vodných roztoků obsahujících olovnaté soli (chlorid či dusičnan) a mravenčan draselný jako vychytávač OH radikálů UV zářením a zářením bylo dosaženo různých stupňů odstranění iontů Pb
2010/2011Svobodová, Tereza
Vývoj metody stanovení 90Sr v biomonitorech z okolí JE Temelín.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj metody analýzy 90Sr ze vzorků životního  prostředí. Tato práce se věnuje především vzorkům mechu z okolí jaderné elektrárny  Temelín. V teoretické části jsou popsány a diskutovány postupy přípravy vzorků pro  následnou  analýzu  a  vybrané  metody  separace  a  měření  aktivity  90Sr.  V experimentální  části  jsou  studovány  možné  postupy  přípravy  roztoků  vzorků  mechu  pro  metodu  separace  90Sr  pomocí  HDEHP‐PAN  jako  pevného  extrahentu.  Nejvýznamnějšími  výsledky  této  práce  je  kvantitativní  převod  matrice  mechu  do  roztoků koncentrovaných kyselin HNO3 a HF. 
2010/2011Bělohlávek, Tomáš
Elektrochemické sledování systému Fe-UO2 v podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
Bakalářská práce reaguje na otázky související s přípravou hlubinného úložiště v České republice a ukládáním vyhořelého jaderného paliva do ocelových kontejnerů, jež mohou podléhat korozi. Bakalářská práce shrnuje základní elektrochemické poznatky, zaměřuje se na elektrochemické analytické metody a to především potenciometrii a voltametrii. Dále jsou v bakalářské práci vyvíjeny některé z elektrochemických metod sledování koroze UO2. Jedná se o měření korozního potenciálu a sledování koroze metodou polarizačního odporu a galvanické koroze. Bakalářská práce vytváří podmínky k širšímu studiu koroze kontejnerů vyhořelého jaderného paliva a paliva samotného v hlubinném úložišti.
2010/2011Pisch, Jiří
Studium vlivu chemické těžby uranu na fukoidní pískovce z lokality Stráž pod Ralskem.
Ing. Lukáš Kraus
Práce se zabývá studiem vlivu chemické těžby uranu na fukoidové pískovce bezprostředně sousedící s podzemními vodními kolektory - cenomanským a turonským; v oblasti uranových dolů v lokalitě Stráž pod Ralskem. Vlivem umělého kyselého roztoku na nealterované vzorky fukoidových pískovců z vrtu MIPC-24 byly simulovány podmínky chemické těžby. Kyselé výluhy (získané metodou tzv. Sekvenční BCR extrakce) byly naopak titrovány roztokem NaOH, což pomohlo nastínit možný vývoj událostí při sanaci zásaditými roztoky. Výsledky experimentů byly vyhodnocovány metodou AAS; modeláž situace při sanaci roztokem NaOH byla provedena v geochemickém speciačním programu PHREEQC.
2009/2010Brynych, Vojtěch
Studium sorpce vybraných radioaktivních kontaminantů na bentonitu.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
Experimentálně a teoreticky byl studován záchyt cesia z vodného roztoku CsCl na Na-bentonitu Voltex v širokém rozmezí poměrů fází V/m a počátečních koncentrací cesia. K určení rovnovážného adsorbovaného množství cesia byl použit vsádkový reaktor. Experimentální systém se skládal z (1) deionizované vody s upravenou iontovou sílou (0,1 NaClO) pro nižší koncentrace cesia, (2) studovaného radionuklidu (označeného 10-8 M 137Cs) a (3) bentonitu. Experimentální data byla vyhodnocena různými meto- dami: Langmuirovou izotermou a iontově výměnným modelem založeným na iontově výměnné reakci mezi Cs+ a Na+ původně nasorbovaným na bentonitu. Iontově výměnná kapacita (CEC) byla určena na základě popisu rovnovážné izotermy Langmuirova typu (0,77 0,02 mmol/l) a změřením koncentrace iontů původně nasorbovaných na ben- tonitu (0,74 mmol/1). Bylo zjištěno, že ustavování sorpční rovnováhy významně ovlivňuje gelová konzistence studovaného bentonitu v roztocích s iontovou silou I menší než 0,1.. Byla určena termodynamická rovnovážná konstanta iontové výměny cesia za jednomocný kationt sorbovaný na bentonitu: K=8,79.
2009/2010Jindrová, Tereza
Modelování difúzního transportu radioaktivních kontaminantů v inženýrských bariérách.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
2009/2010Štika, Milan
Thorium – uranový palivový cyklus solných reaktorů.
Ing. Jan Uhlíř, CSc. (ÚJV Řež)
Koncept solného reaktoru představuje jeden ze šesti projektů pokročilých reaktorových systémů (tzv. Generation IV reactors). Jedná se o neklasický reaktorový systém využívající thorium-uranový palivový cyklus, s kapalným palivem ve formě roztavených fluoridů. Reaktor může pracovat buď jako množivý systém v thoriumuranovém cyklu (breeder), nebo jako spalovač aktinoidů z vyhořelého jaderného paliva (transmuter). Tato práce shrnuje historii vývoje solných reaktorů a současné aktivity, dále představuje thorium-uranový palivový cyklus a nastiňuje metody tzv. on-line přepracování. Experimentální část se věnuje laboratorní přípravě fluoridu thoričitého, který je jednou ze složek paliva pro tento reaktor.
2009/2010Zdychová, Vlasta
Katalytické vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
Tato práce se zabývá sledováním katalytických vlastností radiačně indukovaného nanostříbra na modelové reakci katalytického rozkladu peroxidu vodíku. Nanostříbro bylo připraveno radiolýzou vodných roztoků Tritonu X-100 s dusičnanem stříbrným. Teoretická část se zabývá heterogenní katalýzou s důrazem na rozklad peroxidu vodíku na stříbrném katalyzátoru, systémy micelárních koloidů a jejich ovlivněním ionizujícím zářením, s důrazem na roztoky Tritonu X-100, přípravou nanostříbra a metodami sledování jeho vlastností. V experimentální části byly připraveny vodné roztoky Tritonu X-100 s rozpuštěným dusičnanem stříbrným, které byly ozářeny urychlenými elektrony na lineárním urychlovači LINAC – 4 – 1200 firmy Tesla VT Mikroel. Metodou UV/VIS byla naměřena závislost absorbance vzorků na dávce, kterou byly ozářeny. Katalytická aktivita vzorků byla sledována pomocí manometrického měření reakční rychlosti katalytického rozkladu peroxidu vodíku v závislosti na dávce, kterou byly vzorky ozářeny, počáteční koncentraci dusičnanu stříbrného, která byla použita při přípravě vzorků, množství přidaného katalyzátoru, počáteční koncentraci peroxidu vodíku a reakční teplotě.
2008/2009Bláha, Pavel
Vliv ionizujícího a UV záření na růstové křivky mikroorganismů.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. (KJCH)
Růst mikroorganismů je ovlivněn mnoha faktory, například teplotou prostředí, nebo ionizujícím zářením. Práce se zabývá srovnáváním růstových křivek mikroorganismů (Saccharomyces cerevisiae) během jejich kultivace v kapalné živné půdě naočkované kulturou neovlivněnou zářením a kulturou, která byla ozářena různými dávkami. Metodika je založena na měření intenzity rozptýleného infračerveného záření na suspenzi buněk (nefelometrie). Kultura byla ozařována ve fyziologickém roztoku gama zářením 60Co (s dávkovým příkonem D˙ = 5,7 Gy·h-1) dávkami 0 až 1,8 kGy a UV zářením (s dávkovým příkonem D˙ = 1,76 Gy·s-1) dávkami 158 a 316 Gy. Účinek záření bylo možné vyhodnotit jako rozdíl směrnic přímkové části růstové křivky v semilogaritmických souřadnicích pro neozářenou a ozářenou kulturu. Bylo potvrzeno, že za daných podmínek má ionizující záření inhibiční účinek na růst mikroorganismů, který je možno detegovat navrženou metodikou. V práci jsou diskutovány rozdíly v mechanismech poškozování buněk gama a UV zářením zasazené do širšího kontextu literárních dat týkajících se interakce ionizujícího záření s živou kulturou ve vodném prostředí.
2008/2009Davídková, Zuzana
Radiolýza asociativních koloidů na bázi Tritonu X-100.
Ing. Rostislav Silber, CSc. (KJCH)
Bakalářská práce je studií radiolýzy asociativních koloidů na bázi Tritonu X - 100. V teoretické části jsou popsány asociativní (micelární) koloidy a radiolýza jak vody, tak vodných roztoků. V experimentální části byly použity 2% roztoky Tritonu X-n, kde n = 100, 140, 200 a X, ke kterým byl přidán pufr (směs 0,1 mol.dm-3 NaHCO3 a 0,1 mol.dm-3 Na2CO3 o pH = 10,3) a poté ještě roztoky VOC (organické těkavé látky). Roztoky byly ozářeny urychlenými elektrony na lineárním urychlovači LINAC4-1200 firmy Mikroel. Metodou UV VIS spektrometrie byly naměřeny závislosti absorpčních spekter daných vzorků na dávce. Plynovou chromatografií byla u systému Triton X-100 + pufr s přídavkem PCB Delor-103 sledována závislost degradace na dávce a potenciometricky byly stanoveny koncentrace degradačního produktu (chloridů) ve vzorcích.
2008/2009Ficenzová, Karolína
Značení biomolekul radionuklidy využitelnými v radiofarmacii.
doc. Ing. František Melichar, DrSc. (ÚJF AV ČR)
Biomolekuly v radiofarmacii lze značit širokým spektrem radionuklidů. Jejich využití je jak v diagnostice, tak i v terapii a mohou být podány pacientovi různým způsobem. V dnešní době se testuje celá řada nových radiofarmak perspektivních z hlediska farmacie. Galiem-68, luteciem-177 a ytriem-90 se nejčastěji značí konjugáty somatostatinových analogů (DOTATOC, DOTATATE – deriváty DOTA). Experimentální část byla věnována stanovení účinnosti značení radionuklidovým prekurzorem 68Ga. K tomuto stanovení byla použita DOTA (1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetra octová kyselina). Účinnost byla vyhodnocena metodou tenkovrstevné chromatografie (TLC). Výsledky prokázaly, že připravené 68Ga je vhodné pro značení perspektivních nosičů.
2008/2009Mareš, Kamil Vavřinec
Studium vlastností extrakčně-chromatografického materiálu TPB-PAN.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlastností extrakčněchromatografického materiálu vzniklého zakotvením TBP do matrice polyakrylonitrilu (PANu). Po základní charakterizaci připravených materiálů je studována kinetika záchytu uranu v prostředí kyseliny dusičné o koncentraci 3 mol·L-1, vliv koncentrace dusičnanů, kyseliny dusičné na hodnoty hmotnostních rozdělovacích koeficientů Dg a také byla stanovena "extrakční izoterma". Ke stanovení 233U ve vodných roztocích byla použita kapalinová scintilační spektrometrie. Po provedení a vyhodnocení všech experimentů bylo možné mimo jiné konstatovat, že se aktivní složka zakomponovaná ve studovaném extrakčně-chromatografickém materiálu chová stejně jako při kapalinové extrakci
2007/2008Bárta, Jan
Vliv záření na kovové sloučeniny ve vodných roztocích.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Radiační redukcí vodných roztoků sloučenin Cu2+ lze za přítomnosti vhodného stabilizátoru připravit nanočástice kovové mědi. Teoretické optické absorpční spektrum nanočástic mědi lze vypočítat z Mieho teorie rozptylu a obsahuje typický absorpční pík kolem 580 nm, jehož poloha se s rostoucí velikostí částic posouvá k vyšším vlnovým délkám. V této práci byl proces tvorby nanočástic způsobujících fialové zabarvení roztoku pozorován při ozařování jak gama zářením, tak urychlenými elektrony pouze u směsi 103 M CuSO4 a ≤105 M polyvinylalkoholu v 10% 2-propanolu. Absorpční spektrum roztoku v obou případech dobře odpovídalo teoretickému spektru nanočástic mědi. V ostatních studovaných směsích nedošlo k vytvoření nanočástic, ale k usazení kovové mědi, všechny formy kovové mědi se v roztoku při kontaktu se vzdušným kyslíkem začaly velice rychle oxidovat a rozpouštět. Rentgenovou difrakční analýzou bylo zjištěno, že za přístupu vzduchu zfiltrovaná pevná fáze obsahovala převážně Cu a oxid mědný Cu2O.
2007/2008Jarý, Vítězslav
Luminiscenční centra pro nové fosfory na bázi komplexních hafnátů a sulfidů.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Práce se zabývá studiem luminiscenčních vlastností nových materiálů, které mají předpoklady k vědeckému a průmyslovému využití ve scintilačních detektorech. S ohledem na praktické aplikace je rešeršní část věnována základním fyzikálním jevům spojených s absorpčními a luminiscenčními procesy v pevných látkách. Jsou zde zpracovány způsoby vyhodnocování spekter a kinetik dosvitu. V rámci experimentální části byla s použitím metod časově rozlišené luminiscenční spektroskopie změřena excitační a emisní spektra a dále kinetiky dosvitu práškového vzorku SrHfO3 dopovaného ionty Pb2+ v koncentracích 1 mol% a 3 mol%. Získaná experimentální data byla dále softwarově zpracována a vyhodnocena.
2007/2008Krmela, Jan
Studium speciace europia s kyselinou glykolovou metodou TRLFS.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Europium je často využíváno jako model štěpných produktů ze skupiny lanthanoidů a zároveň minoritních aktinoidů (Am, Cm). Kyselina glykolová je součástí moderních dekontaminačních roztoků a je rovněž navrhována jako komplexotvorné činidlo při přepracování vyhořelého jaderného paliva. Protože komplexy Eu s kyselinou glykolovou vykazují dobré fluorescenční vlastnosti, byla pro jejich studium zvolena metoda TRLFS (Time-resolved Laser Fluorescence Spectroscopy). Byly provedeny dvě série experimentů. V 1. sérii byla měřena fluorescenční spektra komplexů v roztocích s různou koncentrací kyseliny glykolové, která se pohybovala v rozsahu od 0,01 do 0,5 mol/l, v prostředí 10-3 M Eu+ 0,1 M NaClO4 při pH = 3. Ve druhé sérii byl studován vliv pH na tvorbu komplexů v rozsahu pH = 2–12 v prostředí 10-3 M Eu + 2 M NaClO4 + 1 M kyselina glykolová. Byla zaznamenávána fluorescenční spektra jednotlivých vzorků a doba fluorescence vzniklých komplexů.
2007/2008Kužel, Filip
Kompetitivní imunoanalytické systémy.
Ing. Jan Plicka, CSc. (Beckman Coulter – Immunotech )
Bakalářská práce je zaměřena na popis základních principů moderní imunologie, kompetitivních imunoanalytických systémů, na výpočet rovnovážných afinitních konstant pro vybrané kompetitivní systémy a na experimentální ověření platnosti teorie kompetitivních systémů. U jednoduchého reálného kompetitivního systému (TT4) bylo ve shodě s teorií imunoanalytických systémů možné vypočítat rovnovážnou afinitní konstantu, u složitého kompetitivního systému (FT4) to možné nebylo. Jednoduchý i složitý kompetitivní imunoanalytický systém se řídil teorií imunoanalytických systémů, což umožňuje komerční užití složitých imunoanalytických systémů ke stanovování koncentrace analytů.
2007/2008Pavelková, Tereza
Vliv záření na biochemické procesy.
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
Vzhledem k rozšiřujícím se aplikacím radioterapeutických metod nabývá studium vlivu záření na látky přítomné v organismu stále větší význam. V této práci byla studována enzymová aktivita katalázy z hovězích jater a peroxidázy (HRP, glutathion peroxidáza) po jejich ozáření ionizujícím zářením. Ozáření se provádělo radionuklidovým zdrojem 60Co Gammacell 220 s dávkovým příkonem 7 Gy.h-1. Enzymová aktivita katalázy byla měřena pomocí katalytického rozkladu peroxidu vodíku za konstantní teploty a tlaku. Tato metoda je již řadu let využívána při studiu vlastností tuhých oxidových, sulfidových a kovových katalyzátorů. Její podstatou je sledování kinetiky rozkladné reakce měřením objemu kyslíku uvolňujícího se během reakce. Měření bylo provedeno tak, že byl do roztoku katalázy ve fosfátovém pufru temperovaného na 37°C přidán roztok peroxidu vodíku. Po uzavření aparatury byl měřen čas nutný k uvolnění definovaného objemu kyslíku. Postupně byly nalezeny optimální koncentrace katalázy i peroxidu vodíku tak, aby reprodukovatelnost i opakovatelnost výsledků byla co nejlepší. Studium vlivu ionizujícího záření na roztoky katalázy o různé koncentraci potvrdilo, že s rostoucí dávkou v intervalu 0 - 1000 Gy rychlost rozkladné reakce klesá. Dále bylo prokázáno, že s rostoucí koncentrací enzymu vliv záření na rychlost rozkladné reakce klesá, což je patrné zejména při malých dávkách záření. Pro měření aktivity peroxidázy byla zavedena modifikovaná standardní metoda využívající UV-VIS spektrofotometrie. K roztoku peroxidázy ozářené dávkami 0 - 600 Gy záření gama byl přidán 3,3',5,5'-tetramethyl-benzidin (TMB) v acetátovém pufru, peroxid vodíku a po inkubaci kyselina chlorovodíková. Poté byla měřena absorbance roztoku při vlnové délce 451,5 nm. I zde bylo prokázáno, že navrženou metodikou lze s dostatečnou přesností a reprodukovatelností stanovit závislost absorbance roztoku při 451,5 nm na aplikované dávce záření, a že s rostoucí dávkou absorbance roztoku při 451,5 nm klesá.
2007/2008Špendlíková, Irena
Studium extrakčních vlastností thiacalixarenů jako činidel perspektivních pro proces Partitioning.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)
Jedním z hlavních současných cílů výzkumů zaměřených na přepracování vyhořelého jaderného paliva popř. vysokoaktivního odpadu je vývoj optimálního činidla pro extrakci aktinoidů a lanthanoidů z kyselých nitrátových roztoků a pro jejich vzájemnou separaci. Mezi studovaná extrakční činidla patří i thiacalixareny. Cílem této práce bylo prostudovat extrakční vlastnosti sady derivátů thiacalix[4]arenu. Pro testování extrakčních vlastností byly prováděny kapalinové extrakce, případně kapalinová extrakční chromatografie. Bylo studováno rozdělení Eu a Am mezi roztoky samotných thiacalixarenů v nitrobenzenu a vodnou fázi v rozsahu od pH = 6 až do 3M HNO3. Kromě hodnot rozdělovacích poměrů D, respektive hmotnostních rozdělovacích koeficientů Dg, pro europium a americium byly sledovány také hodnoty jejich vzájemného separačního faktoru. Získané výsledky ukázaly, že studované thiacalixareny neposkytují příliš vysoké hodnoty D, respektive Dg.
2007/2008Višňák, Jakub
Laserem indukovaná fluorescenční spektometrie s časovým rozlišením jako nástroj pro přímou speciaci uranu o nízkých koncentracích.
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH)
Komplexy uranylu(2+) se síranovými ionty (jmenovitě UO2SO4, UO2(SO4)22- a UO2(SO4)34-) jsou studovány pro jejich možný vznik při vyluhování radioaktivního odpadu podzemními vodami. Výrazná fluorescenční aktivita těchto komplexů předurčuje metodu TRLFS (časově rozlišená laserem indukované fluorescenční spektroskopie) k použití pro studium speciace uranu(VI) ve vodném roztoku síranových iontů. Práce se zabývá vývojem a testováním metodik analýzy časově rozlišených TRLFS spekter série roztoků UO22+ - H2O – SO42- - NaClO4 o různých hodnotách celkové koncentrace SO42- (10-5 M až 0.4 M) při konstantní iontové síle I = 1, pH = 2, teplotách t = 20 a t = 25°C a celkové koncentraci uranu 10-5 M. První z použitých metod je rozklad spekter ve vlnové délce do lineární kombinace spekter čistých složek získaných heuristickou volbou vhodného roztoku a zpoždění. Hlavním nedostatkem této metody je nepřesnost při volbě spekter čistých složek a její nestabilita vzhledem k vysoké podobnosti spekter všech tří komplexů v doméně vlnové délky. Proto byla dále testována metoda “faktorová analýza časových řad” (Ta probíhala ve dvou krocích: 1. SVD dekompozice datové matice, jejíž sloupce jsou spektra pevně zvoleného roztoku pro daná zpoždění. 2. Proložení časové závislosti elementů matice Vij lineární kombinací exponenciál a zjištění dob života, spekter i fluorescenčních intenzit čistých složek dle “Věty o faktorové analýze časových řad”, kterou jsem zde odvodil). Faktorová dimenze souboru všech spekter (pro všechny roztoky a všechna zpoždění) byla zjištěna 8. Tato hodnota převyšuje počet očekávaných komplexů a lze vysvětlit teoretickou studií [3], která naznačuje isomerii komplexů UO2SO4 a UO2(SO4)22- (isomery se liší dentátností síranového ligandu). Zjištěné hodnoty spektroskopických konstant (fluorescenční doby života a polohy (a šířky) peaků spekter čistých složek) jsou v kvalitativním souladu s údaji známými z literatury. Hodnoty koncentrací a komplexačních charakteristik jsou stanoveny s poměrně velkou chybou, přesto se zdá vyvinutá metodika (zejména použití faktorové analýzy) vhodnou pro případnou další analýzu spektroskopických dat (například pro studium teplotní závislosti fluorescenčních dob života, nebo závislosti komplexačních konstant na iontové síle).
2006/2007Gbur, Tomáš
Promotory v radiačních procesech.
Ing. Václav Čuba, Ph.D. (KJCH)
2006/2007Klímek, František
Pyrochemické separační technologie pro palivové cykly reaktorů 4. generace.
Ing. Jan Uhlíř, CSc. (ÚJV Řež)
Předkládaná bakalářská práce se skládá ze dvou částí - rešeršní a experimentální. V rešeršní části jsou popsány důvody, proč bude nezbytné přepracovávat jaderné palivo. Dále jsou ve stručnosti zmíněny koncepty budoucích reaktorových systémů čtvrté generace a možnosti pyrochemického přepracování jimi produkovaného vyhořelého paliva. Pro některé systémy bude pravděpodobně výhodnější využít pyrochemické separační technologie namísto postupů hydrometalurgických, které jsou používány v současnosti. Rešeršní část obsahuje také přehled stavu výzkumu pyrochemických separačních technologií v jednotlivých zemích. Zvláštní kapitola je věnována aktivitám uskutečňovaným v České republice. Součástí práce je i experimentální část, zaměřená na elektrochemickou separaci aktinoidů a lanthanoidů z prostředí fluoridových tavenin.
2006/2007Žáková, Marcela
Metody stanovení forem uranu v životním prostředí.
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
2006/2007Nováková, Michaela
Separace radionuklidů z radioaktivních odpadů.
prof. Ing. Jan John, CSc. (KJCH)