Zakončení studia

  Úspěšné zakončení studia je podmíněno:
 • Absolvováním všech předepsaných povinných předmětů
 • Absolvováním povinně volitelných předmětů v rozsahu daném studijním plánem
 • Získáním minimálního počtu kreditů za celé studium
 • Sepsáním a odevzdáním závěrečné práce
 • Složením státní závěrečné zkoušky

Ke státním závěrečným zkouškám je nutné podat přihlášku v termínu daném časovým harmonogramem akademického roku. Přihlášku s Vámi vyplní paní sekretářka, proto je vhodné přijít osobně. Pokud se k SZZ přihlásíte a nepodaří se Vám splnit všechny nutné podmínky pro zakončení studia, požádejte paní sekretářku o odhlášení ze SZZ, jinak Vám termín propadne.

  Státní závěrečná zkouška se koná před komisí nejméně pětičlennou, v níž kromě pracovníků KJCH mohou být zastoupeni i externí odborníci. Pokud je možné, jsou přítomni i školitelé a oponenti. Průběh SZZ se řídí aktuálním jednacím řádem SZZ, na jehož základě je sestaven harmonogram. Obvykle lze očekávat následující průběh:
 • představení studenta, jeho studijních výsledků a tématu závěrečné práce předsedou komise
 • obhajoba závěrečné práce (celkem cca 30 min)
  • studentova prezentace 10-15 minut
  • prezentace písemného posudku vedoucího práce s návrhem klasifikace práce
  • prezentace písemného posudku alespoň jednoho oponenta s návrhem klasifikace práce
  • prostor pro reakci studenta na posudek oponenta (pokud znáte doplňující dotazy předem je možné připravit si odpovědi ve formě prezentace)
  • obecná diskuze k závěrečné práci
 • ústní část zkoušky z předmětů daných předpisy (cca 15 minut na předmět)
 • neveřejné jednání komise o klasifikaci
 • oznámení výsledku

O průběhu a výsledku SZZ je na základě podkladů od předsedy komise paní sekretářkou sepsán písemný záznam, který je podepsán členy komise i studentem.

V případě neúspěchu je možné přistoupit k opravnému termínu, přičemž jsou opakovány pouze neúspěšně absolvované části SZZ.

Termín SZZ bakalářského studia je obvykle v září, navazujícího magisterského studia obvykle v červnu. Po předchozí domluvě s vedením katedry jsou možné i mimořádné termíny v únoru pro oba studijní programy a zářijový termín pro navazující magisterské studium.

Pokud jste si podali přihlášku do dalšího stupně studia, SZZ jsou zároveň přijímací zkouškou. O výsledku budete informování zároveň s výsledkem SZZ.