Témata BP

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2023/2024

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího tématu.
Do 14ti dnů od začátku zimního semestru se přihlaste ke zvolenému tématu v systému KOS.

Název Vedoucí práce
Fotochemická a radiační příprava binárních sulfidických materiálů Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Charakterizace bariérových materiálů pomocí LIBS – zadané Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
Modely transportu radioaktivních kontaminantů v inženýrských bariérách doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Optimalizace luminiscenčních vlastností fluoridů připravených sol-gel metodou – zadané Ing. Xenie Popovič, Ph.D.
Povrchové modifikace nanočástic pro ultrarychlé detektory v medicíně a fyzice vysokých energií – zadané Ing. Jan Král e-mail
Příprava a charakterizace 161Tb značeného peptidu – zadané doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Příprava a značení konjugátů vybraných MAb – zadané RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Příprava terčových materiálů pro stanovení aktinoidů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) – rezervované Ing. Tomáš Prášek
Příprava vysoce čistého 161Tb – rezervované Ing. Tereza Janská
Radiochronometrie pro jadernou forenzní analýzu RNDr. Martin Daňo, Ph.D.
Rychlé extrakční systémy pro homology Db – rezervované Ing. Pavel Bartl, Ph.D.
Separace ruthenia z inovativních vyhořelých jaderných paliv – zadané doc. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Sledování toxicity vybraných nanomateriálů vhodných pro fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářením na Saccharomyces cerevisiae – zadané Ing. Iveta Terezie Hošnová
Sorpce radionuklidů na materiálech inženýrských bariér Ing. Marta Burešová
Speciace UO22+/CO32-/H2O pomocí TRLFS – rezervované Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
Vliv koroze ukládacího obalového souboru (UOS) na transportní vlastnosti bentonitové bariéry hlubinného úložiště Mgr. Lucie Baborová, Ph.D. e-mail