Proč studovat jadernou chemii?

Víte jak:

 • pracovat s radionuklidy a ionizujícím zářením v chemické, průmyslové a medicínské praxi?
 • působí IZ na chemické a biologické struktury?
 • zjistit přítomnost ionizujícího záření (IZ) kolem nás?
 • je možné sledovat migraci radionuklidů v životním prostředí?
 • vyrobit jaderné palivo a jak přepracovat a využít ozářené jaderné palivo?
 • se připravují a jak působí léčiva a jak se využívá IZ v nukleární medicíně a v diagnostice?
 • se chránit před účinky IZ?
 • zajistit bezpečnou práci se zdroji IZ?
 • je možné, že jaderné elektrárny (JE) patří z ekologického hlediska k nejvhodnějším zdrojům elektrické energie současnosti i blízké budoucnosti?
 • zpracovat a uložit jaderný odpad?
 • lze využít IZ ve vědě, technice, medicínské praxi a při tvorbě a ochraně životního prostředí?
 • lze využít počítačovou techniku v oblastech jaderné chemie?
 • kde najdete jadernou chemii kolem nás?

 

Zajímá vás chemie a jaderná problematika a chtěli byste znát odpovědi na tyto a další zajímavé otázky? Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze  nabízí možnost vzdělávání a získání přehledu v základním a aplikovaném výzkumu i v praxi v oblasti jaderná chemie v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu.

Bakalářské studium

Učební plány ve tříletém bakalářském stupni poskytují dostatečně široký základ v matematice a fyzice a teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické a organické chemii a v biochemii, na níž se podílejí i pedagogové Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tyto základy jsou na KJCH rozšířeny do oblasti jaderné chemie, detekce ionizujícího záření i základní radiochemické praxe v laboratoři:

MatematikaFyzikaObecná chemie
Anorganická chemieAnalytická chemieOrganická chemie
Jaderná chemieDetekce ionizujícího zářeníRadiační ochrana
Laboratorní chemická a radiochemická praxe

Navazující magisterské studium

Ve dvouletém navazujícím magisterském studiu jsou na základě předchozího bakalářského studia rozvíjeny specializované jaderně chemické disciplíny zabezpečované vyučujícími z KJCH a  dalšími odborníky z výzkumu a  praxe, přičemž důraz je položen na aplikaci získaných poznatků ve výzkumu a praxi. Nechybí přednášky odborníků o pokrocích nejen v oblasti jaderné chemie a exkurze na v zařízeních po celé České republice, na nichž se můžete vidět aplikaci pozanatků, které znáte z přednášek. Součástí studia je i dvoutýdení praxe na odborném pracovišti v oboru jaderné chemi dle vašeho výběru.

Radiační chemieRadioanalytické metodyRadiofarmaka
Technologie palivového cykluSeparační metody v jaderné chemiiVyřazování jaderných zařízení z provozu
Ochrana životního prostředíStanovení radionuklidů v životním prostředíAplikace radionuklidů
Pokročilá laboratorní radiochemická praxe

Součástí vašeho studia všech tří stupňů je i aktivní vědecko-výzkumná činnost. Zúčastníte se řešení zajímavých projektů základního i aplikovaného výzkumu, a tím se můžete stát plnohodnotnými spoluautory publikací ve významných vědeckých časopisech či výzkumných zprávách. Lákavou možností je i zahraniční stáž či účast na mezinárodních vědeckých setkáních nebo konferencích.

Jako absolventi budete schopni používat kromě obecných chemických metod také radiochemické a radiačně-chemické postupy k řešení analytických, ekologických, fyzikálně chemických, biologicko-medicínských a technologických problémů. Vaší předností budou dobré znalosti přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, a z toho vyplývající vysoká flexibilita a široké možnosti uplatnění ve výzkumných ústavech, zdravotnických zařízeních, v jaderně energetickém a chemickém průmyslu, v projekčních ústavech a v řízení výzkumu i provozu. Znalosti a dovednosti získané v magisterském stupni studia budete moci úspěšně využít také v navazujícím doktorském studiu v oboru Jaderné chemie.

Pokud máte další otázky, na které jste nenašli na našich stránkách odpověď, přijďte se na zeptat osobně třeba během Dne otevřených dveří nebo během jiné akce pořádané Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Nebo nám napište petr.distler@fjfi.cvuz.cz.