Přijímací řízení

Bakalářské studium

    Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech Jaderná chemie a Vyřazování jaderných zařízení z provozu jsou:
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • znalost českého nebo slovenského jazyka prokázaná maturitní zkouškou, případně certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2
  • složení přijímací zkoušky z matematiky v rozsahu středoškolské látky

Přijímací zkoušky mohou být odpuštěny za výborný prospěch nebo úspěšnou účast v olympiádách, korespondenčních seminářích a dalších středoškolských soutěžích. Aktuální termíny a podmínky pro přijetí jsou stanoveny směrnicemi a vyhláškou, které jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít přípravný kurz matematiky a fyziky. Kurzy jsou zdarma a není třeba se na ně dopředu registrovat.

Navazující magisterské studium

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je absolvování bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném oboru a úspěšné absolvování přijímacích zkoušek. Pro studijní program Jaderná chemie je přijímací zkouška z chemie v rozsahu bakalářského studijního programu Jaderná chemie. Pro přijetí do studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu je přijímací zkouška konána z fyziky v rozsahu odpovídající bakalářského studijního programu.

Termín přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia vyhlašuje děkan FJFI, termíny a podmínky jsou zveřejňovány na webu FJFI. Děkan fakulty může na základě výsledku státní bakalářské zkoušky, respektive na základě písemné žádosti, prominout přijímací zkoušky uchazečům, kteří absolvovali odpovídající bakalářský program na FJFI ČVUT v Praze nebo program odpovídající úrovně na jiné vysoké škole. V případě potřeby bude přijatým uchazečům vypracován pro první dva semestry jejich studia individuální studijní plán, umožňující dosáhnout znalostí absolventa oboru nebo zaměření bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze, na které příslušný navazující magisterský studijní program.

Přijímací zkouška do studijního programu Jaderná chemie se skládá z písemné a ústní části. Písemná část trvá 90 minut během níž je třeba vypočítat 9 příkladu celkové počtu bodů 40. Minimální počet bodu pro splnění zkoušky je 20 (vzorový test). Další příklady k procvičení lze najít ve skriptu Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jaderné chemiky (ISBN 978-80-01-07034-5).
Tématické okruhy k ústní části přijímací zkoušky jsou dány rozsahem obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie v bakalářském studiu Jaderné chemie (viz předměty). Na základě ústního pohovoru jsou studentovy doporučeny předměty k doplnění znalostí. Je obvyklé, že studenti bez základů jaderné chemie si doplňují znalosti především v této oblasti (jaderná chemie, radiační ochrana a detekce ionizujícího záření včetně praktických kurzů).