Jaderná chemie

Doktorský studijní program
Jaderná chemie

Doktorský studijní program Jaderná chemie je určen absolventům magisterského studia chemických oborů. V rámci doktorského studia jsou prohlubovány znalosti zejména v radiochemii, která ve své dnešní podobě pokrývá širokou oblast základního i aplikovaného výzkumu, kde mohou být sledovány chemické a fyzikálně chemické aspekty jaderných přeměn, jakož i metody využívající radionuklidy k řešení chemických problémů obecné povahy. Součástí oboru je také radiační chemie, která studuje chemické reakce iniciované nebo ovlivněné absorpcí ionizujícího záření v živém i neživém hmotném prostředí. Významná pozornost je věnována metodám separace radionuklidů, jaderně chemickým technologiím včetně zpracování a ukládání radioaktivních odpadů, výskytu a chování radioaktivních kontaminantů v životním prostředí a využití jaderných metod v chemické analýze životního prostředí. Velmi dynamicky se rozvíjí oblast radiofarmaceutické chemie a jaderné chemie v biologii a medicíně, v poslední době si pozornost získává i perspektivní oblast chemických otázek vyřazování jaderných zařízení, zejména jaderných elektráren, z provozu. V rámci oboru se obhajují i „nejaderné“ disertační práce, věnované speciálním otázkám souvisejícím s jadernou chemií, jako je stopová analýza, chování látek ve velmi nízkých koncentracích, kvantově-chemická problematika aj.

Cílem doktorského studia v programu Jaderná chemie je vychovat absolventy se širokými znalostmi v oblasti jaderné chemie a dobrým rozhledem v dalších oblastech chemie schopného aplikovat získané znalosti a dovednosti v různých oblastech vědy, výzkumu i praxe. Absolventi mají schopnost dobře se uplatnit ve výzkumných ústavech a na vysokých školách prakticky všech chemických zaměření, v biomedicínsko-farmaceutických institucích a v neposlední řadě ve všech jaderných a zejména jaderně energetických zařízeních, pro které je FJFI, včetně KJCH, stále hlavním zdrojem vysoce specializovaných jaderných odborníků.

Absolvent studijního programu Jaderná chemie je vybaven hlubokými znalostmi z oboru jaderná chemie a má schopnost samostatné tvůrčí vědeckovýzkumné práce. K tomu výraznou měrou přispívá to, že doktorandi po celou dobu studia pracují v širších výzkumných týmech buď přímo na FJFI, nebo ve spolupracujících institucích. Absolventi mají dobrou znalost angličtiny, umí dobře prezentovat vědecké výsledky na mezinárodních konferencích a publikovat je i v uznávaných recenzovaných časopisech. Během studia většinou absolvují stáž na některé zahraniční instituci. Znalosti a odborné dovednosti získané během doktorského studia umožňují absolventům řešit jak teoretické, tak praktické problémy, zejména s využitím jaderně chemických metod, v základním i aplikovaném výzkumu i v praxi. Na národní úrovni mají absolventi zkušenosti ze spolupráce s jinými výzkumnými ústavy či vysokými školami a s vedením grantových projektů. Jejich vysoká odborná kompetence a adaptabilita je kvalifikuje uplatnit se také při řízení výzkumných nebo pracovních kolektivů a v odpovědných odborně-administrativních funkcích.

Další informace o studiu v doktorských studijních programech najdete na stránkách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Přehled vypsaných témat v doktorském studijním programu.

Státní doktorské zkoušky- informace pro studijní obor/program Jaderná chemie

Směrnice proděkana pro VaV č. 1/2023 – Formální náležitosti disertačních prací