Jaderná chemie

Bakalářské studium ve studijním programu
Jaderná chemie 

Bakalářský studijní program Jaderná chemie je koncipován jako studium, které staví na dostatečně širokých základech matematického a fyzikálního aparátu, stejně jako na teoretické i praktické průpravě v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické i organické chemii a biochemii. Učební plán tohoto programu je dále prohlouben do oblasti jaderné chemie a to jak výukou teoretickou, tak i praktickou. Kromě základních principů obecné jaderné chemie jsou studenti seznámeni s problematikou detekce ionizujícího záření i dozimetrie a radiační ochrany včetně legislativních požadavků. Speciální blok přednášek seznamuje posluchače s problematikou funkce a bezpečného provozu jaderných elektráren. Praktické zkušenosti studenti získávají především při pracích v laboratořích. Praktická cvičení ve všech základních oblastech chemických i vybraných oblastech fyzikálních výrazně zvyšují potenciál budoucích absolventů získaný během teoretické výuky. V rámci laboratorních cvičení z radiochemické techniky a detekce ionizujícího záření si studenti nejen upevní praktické aspekty teoretické výuky, ale zejména si osvojí návyky nezbytné pro práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření, včetně vhodné organizace práce od plánování a přípravy experimentu, přes jeho provedení až po úklid.

Tříleté bakalářské studium si klade za cíl vychovat absolventy, jejichž uplatnění na trhu bude stejné jako v případě bakalářů jiných chemických oborů. Nad rámec tohoto všeobecného uplatnění jsou bakaláři jaderné chemie teoreticky i prakticky připraveni k samostatné práci na pracovištích, kde se využívá radionuklidů nebo otevřených i uzavřených zdrojů ionizujícího záření. Kromě jaderně-chemických vědomostí a dovedností, znalostí fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy, se absolventi vyznačují schopnosti samostatné práce, plánování a vysokého soustředění, které lze uplatnit jak při vědecko-výzkumných činnostech, tak v průmyslu, či energetice ale i na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou či ve státní správě. Absolventi mají také výborné předpoklady k dalšímu studiu v chemických oborech. Přímou návaznost na tento bakalářský studijní program má připravovaný navazující magisterské studium Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze.

Odborné znalosti
Studenti během studia získávají dostatečně široký základ v matematice a fyzice, který dává absolventům dobré předpoklady pro další prohlubování znalostí nejen v základních chemických oborech jako je fyzikální, anorganická, analytická, organická chemie i biochemie, ale hlavně v klíčové oblasti bakalářského programu – jaderné chemii. Kromě znalostí základů obecné jaderné chemie a detekce a dozimetrie ionizujícího záření absolventi disponují také základní orientací v oblasti radiační ochrany a legislativních požadavků nutné pro bezpečnou práci se zdroji ionizujícího záření. Zmíněné vědomosti jsou doplněny základy funkce a bezpečného provozu jaderných elektráren jako jedné konkrétní velmi široké oblasti uplatnění absolventů jaderné chemie. Široký základ v matematice a fyzice dává absolventům dobré předpoklady pro další prohlubování znalostí v rámci navazujícího magisterského studia.

Odborné dovednosti
Rozsáhlý teoretický i praktický základ v různých chemických oblastech poskytuje absolventům dovednosti potřebné pro samostatnou práci v chemické i radiochemické laboratoři. Studenti jsou během studia seznámeni s řadou chemických metod včetně základních chemických postupů, sestavování aparatur až po instrumentální analýzy. Specifickou dovedností v oblasti jaderné chemie je schopnost bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření včetně otevřených zářičů. Taková práce vyžaduje značnou míru schopnosti plánování a organizace práce související jednak s radiační ochranou, ale také s efektivitou práce. Velký důraz je během studia kladen také na získání dovednosti analyzovat a interpretovat získané experimentální výsledky.

Kompetence
Absolvent bakalářského studijního programu Jaderná chemie má dostatečné znalosti a dovednosti, aby byl připraven vykonávat práce v jaderném či chemickém průmyslu, výzkumu a energetice, v oblasti ochrany životního prostředí a zdravotnictví. Vybudované základy radiační ochrany a legislativy umožňují absolventům uplatnit se i v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO apod. Díky skladbě absolvovaných předmětů jsou absolventi připraveni složit zkoušku zvláštní způsobilosti pro práce v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. Výuka dvou světových jazyků umožňuje uplatnit nabyté znalosti i v zahraničí. Velice dobře jsou absolventi připraveni pro připravovaný navazující magisterské studium v jakémkoliv chemickém směru zejména pak ve studijním programu Jaderné chemie na FJFI ČVUT v Praze.

Další informace o studiu v bakalářských studijních programech najdete na stránkách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Seznam nabízených témat bakalářských prací ve studijním programu Jaderná chemie najdete zde.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Studijní program Jaderná chemie

Studijní program Aplikace přírodních věd obor Jaderná chemie – pouze k dostudování