Praktikum z radiační chemie

Praktikum z radiační chemie    letní semestr

Vedoucí praktika: Ing. Jan Bárta, Ph.D. (B-312), Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D. (B-312)

Studijní materiály: Praktikum z radiační chemie a fotochemie (Čuba, Bárta, Procházková; 2018; ISBN 978-80-01-06384-2)
návod k úloze Detekce ·OH hydroxylací aromatických kyselin
návody k dalším úlohám budou dodané pedagogickým dozorem

  Průběh praktik:
 • Rozvrhované praktikum, probíhá buď každý týden po 3 hodinách, anebo 1×/14 dní po ~5 hodinách.
 • Bez vstupního testu, zápis praktik je podmíněn absolvováním nebo současným zápisem předmětu Radiační chemie.
 • První rozvrhovaná hodina je obvykle úvodní – informační.
 • Práce probíhá buď samostatně (do 4 účastníků včetně), anebo ve dvojicích (6 a více účastníků), velmi výjimečně ve trojici.
 • Z každé provedené úlohy se vypracovává protokol (max. 2-4 stránky, jeden na pracovní skupinu), jenž se elektronicky odevzdává pedagogickému dozoru ke kontrole a opravě. Každý protokol je ohodnocen, za každé vrácení k přepracování se snižuje maximální dosažitelné hodnocení o 1 stupeň.
 • Počet realizovaných úloh je obvykle 10, ale při velkém počtu účastníků může být snížen.
 • Součástí praktik může být závěrečná společná úloha, v níž účastníci spolupracují na vyřešení zadaného problému s využitím znalostí nabytých během praktika.
  Splnění předmětu je podmíněno:
 • odevzdáním všech protokolů a jejich uznáním
 • následným krátkým závěrečným přezkoušením. Účelem tohoto přezkoušení je posoudit znalosti účastníků o metodách a úlohách, které v průběhu praktik používali.
 • Hodnocení předmětu (kz) je dáno souhrnnou známkou z protokolů a známkou za závěrečné přezkoušení.

  Používané zdroje záření:
 • Gammacell 220 – radionuklidový zdroj gama záření obsahující 60Co v tyčinkách koncentricky rozmístěných kolem ozařovací komory (válec 15×20 cm)
  SCIOX Beam – kabinový rentgenový ozařovač s wolframovou rentgenkou (50 – 350 kV, výkon až 4,2 kW) se širokým vyzařovacím úhlem
 • Nízkotlaké rtuťové výbojky – prakticky monoenergetické UV záření 253,7 nm; čára 184,5 nm absorbována v křemenném krytu; několik slabších emisních čar ve viditelné oblasti; poměrně nízký výkon (příkon 11 nebo 25 W)
 • Střednětlaká rtuťová výbojka – s elektronickým předřadníkem, polychromatické záření UV i viditelné (mnoho čar rtuti), prominentní vlnové délky kolem 300 nm; velice vysoký výkon (příkon až 400 W, účinnost cca 30 %) a značný zdroj tepla