Praktikum z detekce ionizujícího záření

15DEIZ (LS, povinný, program P_JCHB)

Vedoucí praktika: Ing. Pavel Bartl, Ph.D., Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.
Další vyučující: RNDr. Martin Daňo, Ph.D., studenti doktorského studia, pracovníci KJR.

  Podmínky vstupu do praktika
 • Platná lékařská prohlídka pracovníka kategorie B, potvrzení vydává ordinace Praktik Dejvice. Pokud nemáte takové potvrzení z předchozího studia, je pro jeho vyřízení třeba vyzvednou si žádanku u Ing. Šárky Hráčkové, která vám podá i další informace týkající se jeho vyřízení. Toto potvrzení je platné po celou dobu vašeho studia. Prohlídku je třeba uhradit, účtenky k proplacení odevzdejte Ing. Hráčkové do konce října! Jinak Vám úhrada prohlídky nebude proplacena. Nenechávejte tedy prohlídku na poslední chvíli.
 • Splněný test ze školení radiačních pracovníků KJCH na platformě moodle. Pokud máte problém zapsat se do tohoto kurzu, informujte vedoucí praktika. Aktuální legislativní předpisy (Atomový zákon 263/2016 Sb., Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. a další) najdete na stránkách SÚJB. Tento test se skládá každý kalendářní rok. Test je splněný při úspěšnosti alespoň 61 % (není třeba opakovat pro lepší hodnocení – není součástí známky z praktik).
 • Úspěšně napsaný vstupní test.
 • Absolvování předmětu 16ZDOZ1 (16DRH), tj. úspěšně vykonaná zkouška.
 • Současný zápis nebo absolvování předmětu Detekce ionizujícího záření 15DIZ.
 • Školení bezpečnosti práce v laboratořích 401 a 402. 30‑45minutová instruktáž, jak se v laboratořích chovat (bývá v rámci bakalářského studia).
 • Splnění těchto podmínek je před začátkem praktika zkontrolován.

  Organizace praktika
  Praktikum se skládá z práce v laboratořích katedry jaderné chemie a úlohy probíhající na školním reaktoru VR-1 v Holešovičkách.
  Práce v laboratořích KJCH běží blokově obvykle ke konci letního semestru (viz Důležitá data sekce bloková výuka). Během praktika absolvujete celkem 7 úloh. Úlohy týkající se kapalinové scintilační spektrometrie jsou prováděny obvykle ve dvojici, jsou náročné na vyhodnocení a dle pochopení a šikovnosti studentů mohou obě celkem trvat 4‑8 hodin. Úloha o gama spektrometrii se provádí obvykle ve dvojicích nebo v trojicích, a trvá 2‑3 hodiny. Časová náročnost ostatních úloh závisí na šikovnosti studentů, obvykle se pohybuje v rozmezí 2‑3 hodiny. Celkově tedy v laboratoři student stráví 12‑20 hodin rozložených do několika půldnů. Výuka ostatních předmětů není na dobu práce v laboratoři přerušena. V případě potřeby například pro výuku jazyků vydáváme na požádání potvrzení o účasti na praktiku, je však předem nutné u vyučujících ověřit, že takové potvrzení bude akceptováno jako omluvenka.
  Před začátkem práce v laboratoři je vedoucími praktika ověřena připravenost na práci. V případě nedostatečné připravenosti je dle závažnosti umožněno dostudování na místě nebo zamítnut vstup do laboratoře bez náhrady.

  Úloha na školním reaktoru je obvykle prováděna na konci letního semestru nebo začátkem zkouškového období. Termín je daný možnostmi na KJR a není možná změna. Provedení je skupinové, 6‑10 studentů je obvykle rozděleno do menších skupinek, kdy každá skupinka provádí podobná měření za jiných podmínek. Místo setkání je ve vestibulu budovy v Tróji (V Holešovičkách 2). Pracovníci katedry reaktorů si vás ve vestibulu vyzvednout. Studenti se před vstupem do kontrolovaného pásma prokáží předem nahlášeným dokladem. Dochvilnost nutná! Nelze se připojit později.


  Materiály k praktiku
  Návody k úlohám jsou součástí skript doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. et al. Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I. ČVUT v Praze. 2020 (ISBN 978‑80‑01‑06688‑1). Návod k úloze na školním reaktoru je k dispozici na platformě moodle.
  Doplňující informace k úlohám jsou zveřejňovány v aktuálním kurzu na platformě moodle (FJFI > KJCH > 15DEIZ – Praktikum z detekce ionizujícího záření), pro zápis nutný klíč, který obdržíte v prvním e‑mailu s dalšími informacemi). V moodle kurzu jsou shrnuty všechny informace týkající se kurzu a také tam probíhá odevzdávání protokolu a hodnocení.

  Povinnosti nutné pro absolvování předmětu
 • Absolvování všech úloh v laboratoři.
 • Z každé úlohy je v daném termínu odevzdán protokol. Protokol je záznam o provedené práci, obsahuje krátký teoretický úvod shrnující princip úlohy, použité pomůcky a chemikálie, stručný ale výstižný postup práce, zpracování výsledků včetně vzorových výpočtů, diskuzi výsledků a závěr (šablona protokolu). Každý protokol je buď uznán nebo vrácen k doplnění nebo přepracování. Nakonec jsou protokoly bodově ohodnoceny (max 5 bodů za protokol). Data naměřená během úloh 8, 9, 10 a 11 je nutné do protokolu vyhodnotit včetně statistického zpracování. Vyhodnocení dat úlohy 7 je dle návodu.
 • Součástí hodnocení praktika je závěrečný pohovor nad tématy vztahujícími se k praktiku.
 • Výsledná známka je tvořena dílčími známkami ze vstupního testu, z protokolu a závěrečného pohovoru.