Praktikum z jaderné chemie

15PJCH (ZS, povinný, program P_JCHN)

Vedoucí praktika: Ing. Pavel Bartl, Ph.D., Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.
Další vyučující: studenti doktorského studia.

  Podmínky vstupu do praktika
 • Platná lékařská prohlídka pracovníka kategorie B, potvrzení vydává ordinace Praktik Dejvice. Pokud nemáte takové potvrzení z předchozího studia, je pro jeho vyřízení třeba vyzvednou si žádanku u Ing. Šárky Hráčkové, která vám podá i další informace týkající se jeho vyřízení. Toto potvrzení je platné po celou dobu vašeho studia. Prohlídku je třeba uhradit, účtenky k proplacení odevzdejte Ing. Hráčkové do konce října! Jinak Vám úhrada prohlídky nebude proplacena. Nenechávejte tedy prohlídku na poslední chvíli.
 • Splněný test ze školení radiačních pracovníků KJCH na platformě moodle. Pokud máte problém zapsat se do tohoto kurzu, informujte vedoucí praktika. Aktuální legislativní předpisy (Atomový zákon 263/2016 Sb., Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. a další) najdete na stránkách SÚJB. Tento test se skládá každý kalendářní rok. Test je splněný při úspěšnosti alespoň 61 % (není třeba opakovat pro lepší hodnocení – není součástí známky z praktik).
 • Úspěšně napsaný vstupní test.
 • Absolvování předmětů 15JACH12, 16ZDOZ1 (16DRH), 15RATEC, 15DEIZ a 15DIZ (bakalářské studium jaderné chemie).
 • Školení bezpečnosti práce v laboratořích 401 a 402. 30‑45minutová instruktáž, jak se v laboratořích chovat (bývá v rámci bakalářského studia).
 • Splnění těchto podmínek je před začátkem praktika zkontrolován.

  Organizace praktika
  Praktikum běží blokově obvykle ke konci zimního semestru (viz Důležitá data sekce bloková výuka). Během praktika absolvujete celkem 7 úloh v laboratořích 401 a 402. Časová náročnost úloh závisí na šikovnosti studentů, obvykle se pohybuje v rozmezí 2‑3 hodiny. Celkově tedy v laboratoři student stráví 12‑20 hodin rozložených do 3 dnů. Výuka ostatních předmětů není na dobu práce v laboratoři přerušena. V případě potřeby na požádání vydáváme potvrzení o účasti na praktiku, je však předem nutné u vyučujících ověřit, že takové potvrzení bude akceptováno jako omluvenka.
  Před začátkem práce v laboratoři je vedoucími praktika ověřena připravenost na práci. V případě nedostatečné připravenosti je dle závažnosti umožněno dostudování na místě nebo zamítnut vstup do laboratoře bez náhrady.

  Materiály k praktiku
  Návody k úlohám jsou součástí skript doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. et al. Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I. ČVUT v Praze. 2020 (ISBN 978‑80‑01‑06688‑1). Návod k úloze č. 9 a další doplňující informace ke všem úlohám jsou zveřejňovány v aktuálním kurzu na platformě moodle (FJFI > KJCH > 15PJCH – Praktikum z jaderné chemie, pro zápis nutný klíč, který obdržíte v prvním e‑mailu s dalšími informacemi). V moodle kurzu jsou shrnuty všechny informace týkající se kurzu a také tam probíhá odevzdávání protokolu a hodnocení.

  Povinnosti nutné pro absolvování předmětu
 • Absolvování všech úloh v laboratoři.
 • Z každé úlohy je v daném termínu odevzdán protokol. Protokol je záznam o provedené práci, obsahuje krátký teoretický úvod shrnující princip úlohy, použité pomůcky a chemikálie, stručný ale výstižný postup práce, zpracování výsledků včetně vzorových výpočtů, diskuzi výsledků a závěr (šablona protokolu). Každý protokol je buď uznán nebo vrácen k doplnění nebo přepracování. Nakonec jsou protokoly bodově ohodnoceny (max 5 bodů za protokol).
 • Součástí hodnocení praktika je závěrečný pohovor nad tématy vztahujícími se k praktiku.
 • Výsledná známka je tvořena dílčími známkami ze vstupního testu, z protokolu a závěrečného pohovoru.