Praktikum z radioanalytických metod

15PRAM (LS, volitelný, program P_JCHN)

Vedoucí praktika: Ing. Pavel Bartl, Ph.D., Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.
Další vyučující: studenti doktorského studia, pracovníci KJR.

Praktikum je organizováno společně pro 1. a 2. ročník navazujícího magisterského studia jednou za dva roky nebo dle domluvy při minimálním počtu účastníků 4.

  Podmínky vstupu do praktika
 • Platná lékařská prohlídka pracovníka kategorie B, potvrzení vydává ordinace Praktik Dejvice. Pokud nemáte takové potvrzení z předchozího studia, je pro jeho vyřízení třeba vyzvednou si žádanku u Ing. Šárky Hráčkové, která vám podá i další informace týkající se jeho vyřízení. Toto potvrzení je platné po celou dobu vašeho studia. Prohlídku je třeba uhradit, účtenky k proplacení odevzdejte Ing. Hráčkové do konce října! Jinak Vám úhrada prohlídky nebude proplacena. Nenechávejte tedy prohlídku na poslední chvíli.
 • Splněný test ze školení radiačních pracovníků KJCH na platformě moodle. Pokud máte problém zapsat se do tohoto kurzu, informujte vedoucí praktika. Aktuální legislativní předpisy (Atomový zákon 263/2016 Sb., Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. a další) najdete na stránkách SÚJB. Tento test se skládá každý kalendářní rok. Test je splněný při úspěšnosti alespoň 61 % (není třeba opakovat pro lepší hodnocení – není součástí známky z praktik).
 • Současný zápis nebo absolvování předmětu 15RAM
 • Školení bezpečnosti práce v laboratořích 401 a 402. 30‑45minutová instruktáž, jak se v laboratořích chovat (bývá v rámci bakalářského studia).
 • Splnění těchto podmínek je před začátkem praktika zkontrolován.

  Organizace praktika
  Součástí praktika jsou úlohy v laboratořích katedry jaderné chemie a úloha probíhající na školním reaktoru VR-1 v Holešovičkách.
  Práce v laboratořích KJCH běží v průběhu letního semestru podle počtu účastníků dle domluvy nebo blokově (viz Důležitá data sekce bloková výuka). V laboratořích KJCH absolvujete celkem 5 úloh. Úlohy stanovení radonu a cesia jsou prováděny v jeden den ve skupině (max 5 studentů), studenti organizaci a provední práce diskutují mezi sebou pod dohledem vedoucího praktika. Ostatní úlohy v laboratořích KJCH jsou prováděny samostatně, časová náročnost je dle šikovnosti studenta 2‑4 hodiny. Výuka ostatních předmětů není na dobu práce v laboratoři přerušena. V případě potřeby vydáváme na požádání potvrzení o účasti na praktiku, je však předem nutné u vyučujících ověřit, že takové potvrzení bude akceptováno jako omluvenka.
  Před začátkem práce v laboratoři je vedoucími praktika ověřena připravenost na práci. V případě nedostatečné připravenosti je dle závažnosti umožněno dostudování na místě nebo zamítnut vstup do laboratoře bez náhrady.

  Úloha na školním reaktoru je obvykle prováděna v průběhu letního semestru, s respektem k termínu uzavření studia k červnovým SZZ. Termín je daný možnostmi na KJR a není možná změna. Provedení je skupinové. Místo setkání je ve vestibulu budovy v Tróji (V Holešovičkách 2). Pracovníci katedry reaktorů si vás ve vestibulu vyzvednout. Studenti se před vstupem do kontrolovaného pásma prokáží předem nahlášeným dokladem. Dochvilnost nutná! Nelze se připojit později.


  Materiály k praktiku
  Návody k úlohám k dispozici a další doplňující informace k úlohám jsou zveřejňovány v aktuálním kurzu na platformě moodle (FJFI > KJCH > 15PRAM – Praktikum z radioanalytických metod), pro zápis nutný klíč, který obdržíte v prvním e‑mailu s dalšími informacemi). V moodle kurzu jsou shrnuty všechny informace týkající se kurzu a také tam probíhá odevzdávání protokolu a hodnocení.

  Povinnosti nutné pro absolvování předmětu
 • Absolvování všech úloh v laboratoři.
 • Z každé úlohy je v daném termínu odevzdán protokol. Protokol je záznam o provedené práci, obsahuje krátký teoretický úvod shrnující princip úlohy, použité pomůcky a chemikálie, stručný ale výstižný postup práce, zpracování výsledků včetně vzorových výpočtů, diskuzi výsledků a závěr (šablona protokolu). Každý protokol je buď uznán nebo vrácen k doplnění nebo přepracování. Nakonec jsou protokoly bodově ohodnoceny (max 5 bodů za protokol). Data naměřená k úlohám 32 a 37 je nutné do protokolu vyhodnotit včetně statistického zpracování.
 • Součástí hodnocení praktika je závěrečný pohovor nad tématy vztahujícími se k praktiku.
 • Výsledná známka je tvořena dílčími známkami z protokolu a závěrečného pohovoru.