prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

Vedoucí oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

19. 9. 2023

Obor jaderná chemie na FJFI ČVUT jsem absolvoval v letech 1991‒1996. Moje diplomová práce se věnovala možnostem přípravy 211At na cyklotronu U-120M. Jde o zářič alfa s potenciálem v cílené terapii nádorových onemocnění. Doktorské studium na toto téma navázalo, šlo v něm o návrh a vývoje terčových systémů pro přípravu dvou cyklotronových radionuklidů, 81Rb a 211At, a jejich aplikacím v klinické praxi a ve výzkumu radiofarmak. Obě práce vznikly v Ústavu jaderné fyziky AV ČR pod vedením Ing. Miroslava Fišera, CSc. Habilitoval jsem se v roce 2012 v oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT a jmenovací řízení jsem absolvoval na UK v oboru nukleární medicína.

Součástí doktorského studia byly i dlouhodobé stáže v oddělení Biomedical Radiation Sciences University v Uppsale, kde jsem se věnoval studiu značených sloučenin 211At, zejména karboranů. Během studia jsem přešel do nově zřízeného oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR (1998) a po jeho ukončení pokračoval ve výzkumu značených sloučenin a zejména přípravě cyklotronových lékařských radionuklidů (61Cu, 64Cu, 68Ga, 76Br, 86Y, 99mTc, 123I, 124I,225Ac, 230U aj.). V poslední době se věnuji měření excitačních funkcí jaderných reakcí těžkých nabitých částic, přípravě nekonvenčních lékařských radionuklidů a radionuklidů s významem pro fyzikální experimenty (83Rb/83mKr). Od roku 2010 jsem členem mezinárodního projektu KATRIN (stanovení klidové hmotnosti neutrina), od roku 2011 pracuji jako expert ČR ve skupině 14 Radiofarmak Evropské lékopisné komise. Pracuji rovněž v Radě Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Akademickém sněmu a Vědecké radě FJFI ČVUT. Na FJFI ČVUT přednáším Přípravu radionuklidů a Radiofarmaka I, na 1. Lékařské fakultě UK radiofarmaka jako součást předmětu Nukleární medicína. Jsem autorem a spoluautorem přibližně 80 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, pravidelně recenzuji práce z oboru.

Studiem na FJFI jsem získal solidní základ pro svou současnou práci. Záběr předmětů byl poměrně široký, od matematiky po chemii. Zpětně myslím, že obrovské bohatství teoretických poznatků, které jsme tehdy dostávali, nebylo vyváženo jeho aplikacemi ve skutečných projektech. Zapojit mladé a talentované studenty do vědecké práce ve věku, kdy se mohou věnovat oboru naplno, je trvalým a nikdy ne zcela naplněným posláním učitele. Nejde jen o úlohu katedry jaderné chemie, ale také o součinnost s ostatními pracovišti v oboru u nás i jinde ve světě. Zahraniční stáže umožňují dnes získat neocenitelné zkušenosti prakticky kdekoliv a jsou běžnou součástí života doktorandů. Tam lze ověřit, co člověk studiem skutečně získal a zda to umí uplatnit. Sám jsem ještě během magisterského studia absolvoval dvouměsíční stáž v GSI Darmstadt, která pro mne mnoho znamenala. Během studia i ve své praxi jsem měl možnost poznat se s výjimečnými osobnostmi, jichž si velmi vážím. V počátcích mé práce mne ovlivnili zejména dva vynikající fyzici, učitelé a vzácní lidé, prof. Ing. Zdeněk Janout, CSc. a Ing. Otokar Dragoun, CSc.

Jaderná chemie je obor, který má aplikační přesah do řady jiných oblastí. Vyžaduje už od počátku od člověka vnímavost pro příbuzné obory a je dobrým předpokladem interdisciplinární spolupráce. Příkladem je oblast, kde sám pracuji – radiofarmaka. Skutečně kvalitní výzkum v tomto oboru je podmíněn dobrou spoluprací odborníků z oblasti fyziky, chemie, biochemie, biologie a medicíny. Ta v evropském prostoru existuje na žádoucí úrovni dosud málokde, a tak zůstává stále otevřenou výzvou. Rozhodně pro jaderné chemiky.