prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.

KJCH FJFI ČVUT v Praze

20. 9. 2023

Prof. Múčka absolvoval Katedru jaderné chemie FJFI v r. 1963. Po absolutoriu nastoupil na této katedře jako asistent. V průběhu působení na této katedře vedl skupinu radiační chemie, později, v létech 2003 až 2010, byl jejím vedoucím. Po celou dobu působení na fakultě se zabývá problematikou aplikované radiační chemie, kterou přednáší, kromě dvou základních přednášek. V létech 2004 – 2006 rozšířil výuku na KJCH o oblast bioradiační chemie.

V rámci celkové výzkumné orientace se ve vědecké práci soustředil nejdříve na oblast ovlivnění růstu mikroorganizmů v izotopicky modifikovaném prostředí (zejména těžkou vodou), pak na oblast radiační katalýzy, kde se podařilo formulovat kvalitativní obecný princip interakce ionizujícího záření s oxidovými katalyzátory. Později se věnoval radiačním aplikacím v oblasti čištění exhalátových plynů, degradaci chlorovaných uhlovodíků (včetně PCB, kde byl udělen patent ČR), čištění průmyslových i komunálních odpadních vod a kalů a také částečně oblasti přípravy speciálních radiofarmak k povrchové léčbě kožních rakovinových nádorů (rovněž udělen patent ČR). V současné době na katedře rozvíjí chemickou problematiku bioradiačních chemických procesů. Byl zodpovědným řešitelem tří projektů GA ČR. Účastnil se řešení řady dalších projektů včetně výzkumných záměrů. Vedl projekt GAAV (Nanotechnologie pro společnost) řešenou za ČVUT na FJFI ve spolupráci s pěti dalšími vědeckými institucemi (zde byly podány 3 další patenty ČR). Napsal dvě monografie, publikoval kolem 180 původních prací téměř výlučně v mezinárodních renomovaných odborných časopisech, zúčastnil se řady našich i zahraničních konferencí. Pod jeho vedením absolvovalo 30 diplomantů, 5 kandidátů věd resp. doktorandů. V létech 1972-73 pracoval u světového nestora oboru katalýzy prof. Dr. Dr. h.c. G.M. Schwaba na Mnichovské universitě (SRN). Na základě publikovaných prací byl pozván na přednáškové pobyty do Technického institutu v Novopolocku (Bělorusko) a Ústavu heterogenní katalýzy a elektrochemie v Alma-Atě (Kazachstan). Desítky let byl členem Vědeckých rad ČVUT a FJFI a řady různých odborných komisí jak na FJFI, ČVUT, tak na některých dalších institucích. Za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci na ČVUT obdržel v r. 2001 Medaili MŠMT ČR I. stupně, v r. 2015 Zlatou Felberovu medaili a v r. 2021 Medaili ČVUT I. stupně.

Studium na FJFI (původně na Fakultě technické a jaderné fyziky (FTJF) UK) znamenalo naplnění tužby zapojit se do aktivního poznávání nádherných zákonitostí přírody. To bylo v plné míře umožněno zejména tím, že FJFI, jako jedna z mála fakult u nás, dávala již od svého založení, a jsem přesvědčen, že dosud dává, do značné míry kompletní a relativně hluboké znalosti z přírodních věd, matematikou počínaje a biologickými aplikacemi konče. Proto jsem dosud hrdý na to, že jsem jejím absolventem a na to, že se již 60 let (od r. 1963) nepřetržitě podílím na výchově a vzdělávání současných studentů – budoucích absolventů této zajímavé a jedinečné fakulty.